Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

Диссертационная работа:

Пелещишин Андрій Миколайович. Методи та засоби позиціонування сайтів в системі World Wide Web : Дис... д-ра наук: 01.05.03 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Математичне та програмне забезпечення процесів, що відбуваються в глобальній системі World Wide Web (WWW) є актуальним та важливим об'єктом наукових досліджень, серед яких чітко виділяються три основні напрями:

  1. організація та структурування WWW (“погляд зверху”);

  2. задоволення потреб користувачів WWW (“погляд знизу”);

  3. організація та побудова сайтів (“погляд зсередини”).

Перший напрям об'єднує, зокрема, дослідження з пошуку та структурування інформації у WWW (серед них роботи J.Kleinberg, S.Brin, L.Page, И.Сегалович); дослідження у напрямку покращання подання семантики в WWW (дослідження в напрямку Semantic Web); побудову методів та засобів формування відкритого середовища обміну інформацією; розробку принципово нових способів організації глобального середовища (Web 2.0, Giant Global Graph – зокрема дослідження автора концепції WWW T.Berners-Lee) та напрямів його застосування (електронна комерція, дистанційна освіта, електронне урядування тощо).

Другий напрям об'єднує дослідження з інтелектуального аналізу журналів доступу користувачів (роботи R.Kosala, R.Bayeza-Yates, G.Piatetsky-Shapiro), моніторингу дій користувачів (роботи B.Mobasher, S.Chakrabarti), досліджень зручності сайтів (J.Nielsen, S.Krug) тощо.

Третій напрям досліджень сьогодні є найменш розвинутим і в цьому напрямі нині виділяються дослідження з інформаційного структурування сайтів, побудови діаграмних та XML-орієнтованих засобів опису сайтів (зокрема дослідження S.Lawrence, L.Rosenfeld), оптимальної технічної реалізації сайтів. Якщо перші два напрями досліджень визначають основні правила глобального середовища WWW, то третій напрям визначає шляхи підвищення ефективності сайтів за визначених правил WWW. З цієї точки зору результати наукових досліджень з позиціонування сайтів є затребуваними широким колом фахівців з організації та побудови сайтів, як такі, що повинні бути використані в переважній більшості реальних Веб-проектів та забезпечувати їхню успішність та ефективність.

Проте, у відомих літературних джерелах відчутним є брак грунтовних досліджень з позиціонування сайтів у WWW, збільшення їхньої популярності, конкурентної спроможності та стійкості сайтів до небажаних впливів. Недостатньо висвітлено методологічні, методичні та технічні питання організації взаємодії сайтів та глобального середовища з метою покращання позиції сайту на тривалу перспективу, відомі результати досліджень мають переважно прикладний та комерційний характер (И.Ашманов, J.Barker).

Позиція сайту визначає конкурентну спроможність та прибутковість сайту, його авторитетність та популярність серед користувачів WWW. Формування позиції сайту відбувається у процесі функціонування сайту у глобальній системі WWW. Це, своєю чергою, зумовлює актуальність досліджень з розробки нових методів та засобів позиціонування сайтів у глобальній системі WWW, які би мали належне наукове обгрунтування, формалізованість, прогнозовану результативність та універсальність.

Актуальність проблеми розроблення наукових методів та засобів позиціонування сайтів у глобальній системі WWW підтверджується, зокрема, узагальненими даними щодо значної перенасиченості WWW інформацією у порівнянні з аудиторією та, відповідно, низької затребуваності значної кількості інформації користувачами (понад 10 мільярдів сторінок для 1,1 мільярда користувачів). Істотна частина сайтів WWW взагалі у продовж тривалого часу може не мати жодного зацікавленого відвідувача, значна частина сайтів – невелику кількість відвідувачів, що, фактично, робить існування таких сайтів беззмістовним.

Формування ефективної позиції сайту є пріоритетним завданням, що постає в процесі побудови та функціонування сайту. Це підтверджується, зокрема, тим фактом, що бездоганно виконаний з програмно-технічного погляду сайт з високою імовірністю не забезпечить належної віддачі своїм власникам без виконання робіт з формування позиції сайту, причому традиційні технічні задачі з розробки та підтримки сайтів мають допоміжний характер.

Науково-прикладна проблема розроблення методів та засобів підвищення ефективності сайтів у глобальній системі WWW, що відображається у зростанні популярності, конкурентної спроможності, економічності сайтів та стійкості сайтів до небажаних впливів, є актуальним напрямком наукових досліджень у галузі комп’ютерних наук. Першочерговим завданням досліджень є методологічні, методичні та технічні питання організації сайтів та їхньої взаємодії з глобальним середовищем з метою покращання позиції сайту на тривалу перспективу. Внаслідок структурної істотної змістовної складності об'єкта досліджень та істотності впливу результатів на практичну реалізацію Інтернет-проектів, комплекс досліджень має проблемний характер і значне прикладне значення, особливо відчутне при проектуванні, розробці та реінжинірингу Веб-сайтів більшості відомих класів. Результати дослідження також можуть бути використаними для формування стратегій розвитку окремих регіональних, культурних та національних сегментів системи WWW, зокрема її українського сегмента.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у межах пріоритетного наукового напрямку, затвердженого серед актуальних проблем Міністерством освіти і науки України, “Нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства” за темами: ДБ/WEB “Розробка методів, алгоритмів та програмних засобів моделювання, проектування та оптимізації інтелектуальних інформаційних систем на основі Web-технологій” (номер державного реєстру 0102U001171), ДБ/Ізоморф “Розроблення методів і засобів побудови інтелектуальних інформаційних систем на основі часових реляційних баз даних” (номер державного реєстру 0104U002299) та ДБ/Дактиль “Математичне моделювання та програмна реалізація системи перекладу з жестової мови” (номер державного реєстру 0107U001116). Автор розробив нові моделі, методи, алгоритми проектування та розробки Веб-сайтів, що дало змогу підвищувати ефективність комплексних інформаційних систем різних класів.

Дисертаційна робота відповідає загальному напряму досліджень з використання WWW як інфраструктури інформаційного суспільства, що визначено як пріоритетний напрямок розвитку цивілізації у резолюції 60-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності сайтів шляхом розроблення нових науково обгрунтованих методів і засобів позиціонування сайтів та практичне їхнє втілення в українському сегменті WWW.

Мета дисертаційної роботи визначила необхідність виконання таких завдань:

системний аналіз розвитку та функціонування глобального середовища WWW і системних зв’язків у ньому та визначення пріоритетних задач, що постають у сфері реалізації нових та розвитку існуючих Інтернет-проектів;

розробка математичної моделі глобальної системи WWW, яка орієнтована на опис та вирішення завдань позиціонування сайтів і охоплює загальну формалізацію глобального середовища WWW, правил глобального середовища, модель сайту, що дає змогу описувати позицію сайту в WWW та його тематику;

розробка математичної моделі аудиторії сайту, що дає змогу описувати її структурні особливості, обсяги та цінність та визначає міру приналежності користувача WWW до аудиторії сайту;

системний аналіз і формалізація механізмів та процесів формування позиції сайту в глобальному інформаційному середовищі WWW, розроблення підходів до оцінки ефективності позиції сайту, уведення низки понять, що характеризують збалансованість позиції сайту та розробка методів підвищення ефективності взаємодії сайтів з дисбалансом у позиції;

розробка методів модифікації тематики та інформаційного наповнення сайтів Веб-спільнот, зокрема форумів та блогів, визначення принципових особливостей сайтів Веб-спільнот та їхнього впливу на процес та результати позиціонування;

розробка методів позиціонування сайтів шляхом формування взаємодіючих об'єднань сайтів (Веб-холдингів) та обгрунтування нових підходів до організації ефективної взаємодії сайтів у межах холдингу та координації діяльності холдингу як основи інкрементної стратегії розвитку Веб-холдингів:

розробка архітектури та технологічних рішень програмного комплексу автоматизації координації Веб-холдингу, що забезпечують ефективне позиціонування і розвиток як холдингу в цілому, так і окремих його сайтів.

аналіз та перевірка отриманих теоретичних результатів шляхом розробки та позиціонування експериментального Веб-холдингу.

Об'єктом дослідження є процеси формування позиції сайтів у глобальній системі WWW.

Предметом дослідження у дисертаційній роботі є методи та засоби підвищення ефективності позиції сайту в глобальній системі WWW.

Методи досліджень. Для вирішення завдань моделювання глобального інформаційного середовища WWW, сайту, його аудиторії використано теоретико-множинні підходи, загальну теорію систем, апарат теорії реляційних баз даних, нечітких множин, теорії імовірності. Для побудови методів моделювання тематики сайту застосовано теорію графів, апарати онтології, опису семантики та тематики інформаційних ресурсів, а також методи прикладної та математичної лінгвістики. Для визначення окремих складових позиції сайту використано сучасні теоретичні засади пошуку інформації в Інтернеті. Для формулювання та розв'язання задач підвищення ефективності позиціонування сайту застосовано апарат теорії оптимізації. Для формулювання та розв'язання задач підвищення ефективності Веб-холдингів використано апарат теорії формальних систем, багаторівневих ієрархічних систем, теорії координації. При проектуванні програмного комплексу автоматизації координації Веб-холдингу використано апарат розподілених інформаційних систем класу “клієнт-сервер” та технології обміну інформацією у відкритих системах. Для дослідження та аналізу отриманих результатів позиціонування сайтів холдингу “Рідна мережа” використано відповідні методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів роботи полягає у науковому обгрунтуванні та вирішенні наукової проблеми підвищення ефективності позиціонування сайтів у WWW шляхом вдосконалення їхньої взаємодії з середовищем. При цьому отримано такі наукові результати:

вперше розроблено математичну модель глобальної інформаційної системи WWW для вирішення завдань позиціонування сайтів, яка відображає загальну формалізацію глобального інформаційного середовища WWW та його правила функціонування, позиційну модель сайту та описання його тематики, що дало можливість формалізувати та вирішити важливі завдання організації ефективної взаємодії та позиціонування сайтів у глобальному середовищі;

удосконалено формальну модель аудиторії сайту уведенням мір приналежності до неї користувача WWW, мір корисності та цінності аудиторії, що дає змогу ефективно описувати структурні особливості та обсяг аудиторії;

удосконалено формальний опис механізмів і процесів формування позиції сайту в глобальній системі WWW на основі аналізу його взаємодії з глобальним інформаційним середовищем і математичної формалізації задач вибору оптимальної тематики сайту, що є основою розроблених методів визначення позиції сайту та підвищення її ефективності;

вперше запропоновано та обгрунтовано процес балансування позиції сайту та визначено деякі характеристики збалансованості позиції сайту, які грунтуються на формалізації співвідношення елементів позиції сайту та їхнього відхилення від експертних оцінок, що дало змогу побудовати нові ефективні методи позиціонування сайтів та організації ефективної взаємодії сайтів;

розроблено нові методи модифікації тематики та інформаційного наповнення сайтів Веб-спільнот, зокрема, форумів та блогів, з використанням розроблених у роботі математичних моделей і методів моделювання тематики сайтів та процесів формування позиції сайту, що дало змогу запропонувати і обгрунтувати нові ефективні механізми позиціонування сайтів Веб-спільнот;

вперше розроблено методи створення Веб-холдингів та координації їх функціонування, які грунтуються на запропонованих у роботі методах організації ефективної взаємодії сайтів та позиціонування сайтів Веб-спільнот, що стало основою для програмних засобів автоматизації діяльності Веб-холдингів.

Практичне значення одержаних результатів. Практичну цінність отриманих наукових результатів дисертаційної роботи підтверджено досягненням істотного підвищення ефективності процесу формування позиції нових сайтів в глобальній системі WWW та покращанням позиції уже наявних сайтів. Зокрема, практично цінними є наступні результати:

побудовано методи організації ефективної взаємодії між сайтами на основі існуючого дисбалансу в позиціях сайтів, які дають можливість організовувати взаємовигідну взаємодію сайтів;

розроблено методи та алгоритми оптимізації опису та подання тематики сайтів, що дозволяє усунути ряд обмежень на ефективність окремих сайтів;

розроблено методи та алгоритми покращання позиціонування сайтів-спільнот, що відповідає актуальним потребам побудови ефективних керованих Веб-спільнот;

побудовано методи створення Веб-холдингів та керування ними, що дозволяє радикально збільшувати сумарну ефективність та усуває принципові обмеження на ефективність сайтів окремих типів;

розроблено стратегію розвитку Веб-холдингу, яка забезпечує поступовий розвиток холдингу з мінімізацією витрат та ризиків;

розроблено програмний комплекс керування Веб-холдингом в архітектурі “клієнт-сервер”, що забезпечує автоматизацію та ефективне виконання основних задач організації та керування Веб-холдингів;

реалізовано Веб-холдинг "Рідна мережа", в якому практично реалізовано отримані в дисертації теоретичні результати, що дало змогу холдингу “Рідна Мережа” зайняти високу позицію в українському сегменті WWW та стати істотним чинником розвитку Уанету.

Практичне значення дисертаційної роботи підтверджується застосуванням розроблених теоретичних засад внеском Веб-холдингу “Рідна мережа” у практичне формування українського сегмента WWW і розвиток у регіоні технологій електронного урядування. Результати дисертаційних досліджень впроваджено при реалізації та позиціонуванні сайту Центральної виборчої комісії України, сайту Ради національних асоціацій при Кабінеті Міністрів України, Веб-холдингу Асоціації ІТ-підприємств України, інтернет-сервісу Української академічної і дослідницької мережі ІФС НАН України «УАРНЕТ», сайту Національного університету «Львівська політехніка», сайту Наукового Товариства Шевченка, у ряді культурних та мистецьких проектів Асоціації музеїв та галерей України, налагодженні системи електронного урядовання Львівської обласної державної адміністрації.

На основі проведених досліджень здобувачем розроблено методичне та програмне забезпечення, яке використане у навчальному процесі в Національному університеті “Львівська політехніка” при викладанні дисциплін магістерського рівня “Інформаційні технології комп’ютерних мереж”, “Проектування Веб-систем”, “Інформаційні технології відкритих систем”, “Проектування розподілених інформаційних систем”, “Комп’ютерна лінгвістика”.

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. У друкованих працях, опублікованих у співавторстві, автору належать: [2] – розділ 11 "Консолідація даних у глобальному інформаційному середовищі", розділ 12 "Ефективність сайтів", Розділ 13 "Тематичні характеристики Веб-сайту" та розділ 14 “Безпека в Інтернет” у частині постановки проблеми та аналізу системних загроз сайтів; [3] – розділи 2-5; [5] – модель аудиторії сайту на основі нечітких множин, визначення функцій приналежності; [11] – аналіз методів пошуку та консолідації даних у системі WWW; [13] – аналіз системних загроз позиціонуванню сайтів у WWW; [15] – використання Веб-сайтів для автоматизації діяльності освітніх закладів; [17] – загальна схема та процес аналізу відвідування сайту, класи досліджень аудиторії сайту; [18] – метод визначення тематики сайту на основі пошукових запитів та методи оптимізації на цій основі тематики сайту; [19] – загальна архітектура програмного комплексу, опис окремих компонент; [20] – метод визначення тематики сайту на основі розділів каталогів та методи оптимізації на цій основі тематики сайту; [21] – постановка проблеми, аналіз тенденцій розвитку Semantic Web; [22] – загальна архітектура системи системи класифікації новинних Інтернет-ресурсів; [23] – аналіз особливостей використання DF- та ER-діаграм для проектування сайтів; [24] – архітектура Веб-компоненти комплексної системи автоматизації діяльності інституту; [25] – модель користувача WWW, модель історії транзакцій користувача; [26] – визначення основних особливостей комплексів технологій Веб 2.0 та Semantic Web; [27] – загальна структура системи автоматизації санаторної справи, архітектура Веб-компоненти системи; [28] – аналіз стану проблеми та останніх досліджень, формальна модель Веб-сторінки, шляху навігації та сесії відвідувача, класи досліджень відвідувачів сайту; [29] – аспекти розподіленої архітектури, модель даних системи “Студмістечко” та її Веб-компонента; [30] – принципова схема функціонування методики дослідження, аналіз кількісних показників WWW та показників сайтів; [31] – аналіз стану проблеми, визначення основних функцій та задач інформаційної системи аналізу діяльності Web-вузла та її структури, модель даних системи; [32] – особливості адміністрування систем з обмеженим набором операцій для роботи з базами даних; [33] – архітектура системи аналізу слабоструктурованих Веб-ресурсів; [35] – моделювання груп користувачів форумів з використанням нечітких множин; [36] – аналіз активності користувача в WWW; [37] – Інтернет-компонента системи автоматизації діяльності інституту; [34, 38] – загальна архітектура інтелектуальної системи опрацювання новинних ресурсів; [39] – модель поведінки користувача WWW; [40] – загальна архітектура системи автоматизації діяльності Львівського історичного музею; [41] – аналіз актуального стану WWW та перспектив розвитку; [42] – застосування Інтернет-технологій для автоматизації діяльності освітніх закладів; [43] – формалізація використання глобальних інформаційних технологій у тестуванні; [45] – використання нечітких множин для моделювання груп користувачів; [46] – постановка проблеми, аналіз окремих сценаріїв розвитку форумів.

Подобные работы
Хоменко Володимир Анатолійович
Метод та засоби експертного оцінювання властивостей повторно використовуваних компонентів програмного забезпечення
Авраменко Олена Анатоліївна
Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення
Буханцов Сергій Миколайович
Методи та засоби ефективної оргацзації програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем (для фінансових установ)
Луай Дарвiш
Методи та засоби пiдвищення ефективностi передачi даних в захищених комунiкацiйних середовищах
Дарвіш Луай
Методи та засоби підвищення ефективності передачі даних в захищених комунікаційних середовищах
Ху Чженбін
Комбінований метод та засоби виявлення вторгнень на основі еволюційних механізмів штучного імунітету
Пантелеймонов Андрій Анатолійович
Методи та засоби реінженерії мобільних застосувань із графічним інтерфейсом
Волков Владислав Анатолійович
Методи та засоби алгебраїчного програмування в розробці математичних програмних систем
Брагинський Олег Леонідович
Моделі, методи та програмні засоби інформаційно-аналітичного ядра інтелектуальної системи для підтримки прийняття рішень
Ткаченко Олексій Миколайович
Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net