Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Біологічні науки
Екологія

Диссертационная работа:

СТАДНИК Анатолій Петрович. Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України. : Дис... д-ра наук: 03.00.16 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Агроландшафт – природно-сільськогосподарська геосистема регіональної розмірності або модифікований людиною природний ландшафт для цілей землеробського використання. Лісові меліорації в системі агроландшафтів сприяють покращанню екологічних, агролісомеліоративних та природоохоронних умов і забезпечують стійке функціонування аграрного виробництва. Однак, лісомеліоративна інфраструктура захисних лісових насаджень (ЗЛН), яка склалася в Україні, є недостатньо ефективною. Щорічні еколого-економічні збитки внаслідок ерозії ґрунтів перевищують 9 млрд. грн. Свідченням цього є також низька продуктивність сільськогосподарських культур у несприятливі за кліматичними умовами роки. Тому поки не буде сформовано стабільної лісомеліоративної інфраструктури, країна систематично матиме великі збитки в галузі сільськогосподарського виробництва, які позначаться на переробній і харчовій промисловості, добробуту громадян.

ЗЛН є основним компонентом агро- і лісоаграрних ландшафтів, тому для забезпечення їх екологічної стабілізації, створення оптимальних умов функціонування сільськогосподарського виробництва першочерговим завданням є розробка ландшафтно-екологічних основ оптимізації систем ЗЛН (Стадник, 2000; 2001). Це сприятиме збалансованому використанню, збереженню та відтворенню ландшафтів, впровадженню положень Європейської ландшафтної конвенції (2000 р.).

Екологічна оптимізація – загалом це досягнення екологічної рівноваги, що забезпечує стабільність певної екосистеми; збереження сприятливих умов життя людей завдяки раціональному поєднанню (Реймерс, 1990) екологічних компонентів і екосистем з різним ступенем перетворення їх людиною (Энциклопедия агролесомелиорации, 2004).

Оптимізована система ЗЛН, створена на ландшафтно-екологічних принципах, має передбачати найбільш раціональне розміщення на місцевості, оптимальне співвідношення ЗЛН в агролісових екосистемах і розробку їх нормативів в агроландшафтах. При оптимізації агроландшафтів, слід розглядати системи ЗЛН, як основний їх складник. У зв’язку з цим особливого значення набуває розробка ландшафтно-екологічних основ оптимізації систем ЗЛН в агроландшафтах України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є складником основного напряму досліджень Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького. Роботу виконано у період з 1982 по 2007 рр. у рамках державних програм і окремих тем, зокрема: державна тема №40 (02.01.04) № ГР 81085095 “Разработать научно-обоснованные методы и приемы ухода за древостоем и лесовосстановлением в защитных лесных насаждениях с применением новой техники для районов Украинской ССР (в полезащитных лесных полосах)”, (1981-1985); державна тема №3 (№ГР 01890078141 “Усовершенствовать агролесомелиоративное районирование Украинской ССР и республики Молдова на основе современных данных о почвенно-климатических и лесорастительных условиях” (1986-1990); державна тема №1 (№ГР 01890027767) “Разработать и внедрить технологии выращивания и создания полезащитных лесных полос на неполивных и орошаемых землях по зонам страны, обеспечивающие экономию материально-технических ресурсов на 20%” (1986-1990); державна тема №11 (№ДР 0197U003194) “Розробити еколого-економічні основи використання систем полезахисних лісових смуг в умовах високопродуктивного землеробства по природним зонам України” (1991-1995); державна тема №6 (№ДР 010196U018786) “Розробити науково-практичні основи створення на природно-територіальних принципах загальнодержавної оптимізованої системи захисних лісових насаджень” (1996-1999 – керівник теми); державна тема №14 (№ДР 0113U001839) “Розробити ландшафтно-екологічні принципи і моделі оптимальних лісомеліоративних комплексів для основних природно-кліматичних зон” (2003-2005) та ін. У всіх темах автор був відповідальним виконавцем.

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є розробка ландшафтно-екологічних основ оптимізації систем ЗЛН в агроландшафтах України.

Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішення таких завдань:

узагальнити проблематику оптимізації ЗЛН та їх систем як просторово цільових форм в агролісових та лісоаграрних ландшафтах та обґрунтувати методичні підходи їх дослідження;

вивчити сучасну структуру і якісну характеристику земельного фонду агроландшафтів, здійснити оцінку антропогенних навантажень на них, інтенсивності вітрової, водної ерозії на їх території та визначити роль ЗЛН різного цільового призначення;

розробити методологію та методику ландшафтно-екологічної оптимізації систем ЗЛН в агроландшафтах;

розробити теоретичні основи створення загальнодержавної оптимізованої системи ЗЛН на ландшафтно-екологічній основі;

розробити критерії для оптимізації агроландшафтів, теоретичні, методологічні та методичні підходи до теорії систем в агролісомеліорації при адаптивно-екологічному землекористуванні, нове комплексне лісомеліоративне районування як ландшафтно-екологічну основу для створення загальнодержавної оптимізованої системи ЗЛН у країні, ресурсозберігаючі технології створення полезахисних лісових смуг;

розробити науково обґрунтовані методи догляду за полезахисними лісовими насадженнями;

удосконалити методи лісомеліорації та господарського використання еродованих і кам’янистих земель в антропогенних ландшафтах;

обґрунтувати асортимент деревних та чагарникових порід для систем полезахисних лісових насаджень в агроландшафтах на лісотипологічній основі;

розробити заходи для підвищення меліоративних властивостей ЗЛН, що постраждали від ожеледі та льодоламу 2000 р.;

вивчити наслідки антропогенного впливу на агроландшафти, зокрема прояв вітрової та водної ерозії, пилових бур та розробити екологічно та економічно ефективні системи ЗЛН для стабілізації їх екологічного простору;

Об’єкт дослідження динаміка агроландшафтів України, полезахисних і захисних лісових насаджень різного цільового призначення та їх систем.

Предмет дослідження – стан і структура земельного фонду, полезахисних і захисних лісових насаджень різного цільового призначення та їх систем, сільськогосподарських культур під впливом екологічних факторів.

Методи дослідження. Методологія дослідження базувалася на системному та комплексному підходах при вивченні ЗЛН та їх систем як багатофункціональних просторово-цільових форм в агроландшафтах. Для цього було розроблено комплексну методику, особливістю якої є ландшафтно-екологічний підхід до вивчення проблеми оптимізації систем ЗЛН в агроландшафтах, антропогенного впливу на функціонування і стійкість агроландшафтів, на перетворювальний вплив агролісомеліорації на антропогенні ландшафти, їх стабілізацію, фіторізноманіття деревних та чагарникових порід, продуктивність сільськогосподарських культур тощо.

Для визначення антропогенного впливу на агроландшафти застосовували розроблену оригінальну методику оцінки стану земельного фонду України за проявами несприятливих природних факторів, зокрема, за інтенсивністю вітрової і водної ерозії. Проведено обробку експериментальних даних за низкою показників на рівні кожного адміністративного району країни.

Наукова новизна одержаних результатів. Отримані результати розв’язують проблему ландшафтно-екологічної оптимізації систем захисних лісових насаджень в агроландшафтах України. Теоретично обґрунтовано і практично доведено, що полезахисні і захисні лісові насадження різного цільового призначення є основним компонентом агроландшафтів.

Наукова новизна теоретичних, методологічних та експериментальних результатів дисертаційного дослідження така:

вперше одержано:

- з використанням сучасних та методологічних підходів в агролісомеліорації розроблено ландшафтно-екологічні основи оптимізації систем ЗЛН в агроландшафтах;

- для умов України обґрунтовано положення системної агролісомеліорації на ландшафтно-екологічній основі, в контексті створення загальнодержавної оптимізованої системи захисних лісових насаджень і лісів;

- наукові основи і стратегію лісомеліоративних заходів в агроландшафтах України з урахуванням ландшафтно-типологічної структури території та виділених лісомеліоративних районів; теоретичні основи створення загальнодержавної оптимізованої системи ЗЛН на ландшафтно-екологічній основі; методологію та методику ландшафтно-екологічних досліджень оптимізованих систем ЗЛН в агроландшафтах; критерії оптимізації агроландшафтів; методологію та методику нового лісомеліоративного районування України; концептуальні основи оптимізованих систем ЗЛН в агроландшафтах України для створення стійкого екологічного простору;

- на новому теоретичному, методологічному і методичному рівні розроблено теорію систем в агролісомеліорації в контексті розвитку агролісомеліорації (лісомеліорації) як науки;

- розроблено концепції: створення стабільного екологічно стійкого простору; цілісного підходу до створення ефективних систем захисних лісових насаджень в агроландшафтах в умовах промислового середовища; інтенсивного екологічного впливу ЗЛН; екологічного землеробства в антропогенних ландшафтах;

- лісомеліоративне районування України на фізико-географічній основі з урахуванням ландшафтно-типологічної структури території і прояву вітрової та водної ерозії; теоретичне обґрунтування структури (конструкції) полезахисних лісових смуг; класифікацію систем загальнодержавної оптимізованої системи ЗЛН в агроландшафтах;

- оцінку сучасного стану земельного та меліоративного фонду агроландшафтів; процесів їх деградації і спустелення в контексті розробки нового лісомеліоративного районування України; науково-практичні основи створення на природно-територіальних принципах загальнодержавної оптимізованої системи ЗЛН в Україні;

- засади оптимізації систем ЗЛН Бузько-Дніпровського лісомеліоративного району;

удосконалено:

- методи лісомеліорації і господарського використання еродованих і кам’янистих земель у Донецькому і Кримському регіонах та створення ЗЛН різного цільового призначення;

дістало подальший розвиток:

- наукові положення щодо екологічної ролі лісів і розробки корифеїв агролісомеліоративної науки;

- типологічний підхід підбору площ для створення полезахисних лісових насаджень (за О.Л.Бельгардом, Є.В.Алексєєвим, П.С.Погребняком, О.С.Мігуновою) та обґрунтування асортименту порід для систем ЗЛН;

- обґрунтування екологічної та економічної ефективності систем ЗЛН у лісомеліоративних районах.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати досліджень мають теоретичне і практичне значення для подальшого розвитку агролісомеліорації як науки і практики. Комплексне лісомеліоративне районування України використовується проектно-вишукувальним інститутом “Харківдіпроагроліс” при створенні ЗЛН та їх систем на землях сільськогосподарських та лісогосподарських підприємств України. Методичні рекомендації з догляду за деревостаном і порослевим поновленням у полезахисних лісових смугах використовують у с.-г. підприємствах України різної форми власності. Рекомендації зі створення ресурсозберігаючих технологій використано у господарствах Лозівського району Харківської області при створенні систем полезахисних лісових смуг на площі 11 га.

Рекомендації щодо науково-практичних основ створення загальнодержавної оптимізованої системи ЗЛН, удосконалення методів лісомеліорації і господарського використання еродованих і кам’янистих земель, підвищення меліоративних властивостей ЗЛН, що постраждали внаслідок ожеледі та льодоламу, є науково-методичною основою для реалізації на ландшафтно-екологічній основі завдань, визначених у Законі України “Про меліорацію земель” (2000 р.), Постановою Кабінету Міністрів України “Про першочергові заходи щодо створення захисних лісових насаджень на неугіддях та в басейнах річок” (2001 р.), Постановою Кабінету Міністрів України “Про державну програму «Ліси України» на 2002-2015 роки” (2002 р.), Постановою Президії УААН, спільним наказом Мінагрополітики України, Мінекоресурсів України щодо “Концепції сталого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року” (2003 р.).

Результати дослідження використовують у лекційному курсі на факультеті лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва за спеціальністю 7.130401 “лісове господарство”, у лекційному курсі “лісові меліорації”.

Особистий внесок здобувача. Полягає в одержанні наукових результатів, викладених у дисертації, що є основою у визначенні напряму, розробці методології, програми і методів дослідження; у підборі об’єктів, зборі польових матеріалів, їх обробці, аналізі та узагальненні результатів дослідження; у виконанні основного обсягу експериментальної частини, статистичній обробці матеріалу; в опублікуванні та апробації результатів дослідження; в опрацюванні практичних рекомендацій, написанні дисертаційної роботи.

Комплекс теоретичних та експериментальних досліджень виконано під час науково-дослідної роботи в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького (1982–2007 рр.).

Дисертація є завершеною науковою працею автора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та результати досліджень доповідались, обговорювались і схвалені на 52 республіканських, всесоюзних та міжнародних семінарах, нарадах, наукових, науково-технічних, науково-практичних, науково-виробничих конференціях, симпозіумах, на ВДНГ СРСР, Москва (1984) – бронзова медаль (свідоцтво № 35089), в т.ч. на міжнародному рівні: “The 3 Internacional Simposium on Windbreaks and Agroforestry” (Канада, 1991), “Экологические проблемы аграрного производства” (Днепропетровск, 1992), “The 4 Internacional Simposium on Windbreaks and Agroforestry” (Данія, 1993), “Лісівнича наука та освіта: стан і перспективи розвитку” (Київ, 1997), “Интеграция фундаментальной науки и высшего лесотехнического образования по проблемам ускоренного воспроизводства, использования и модификации древесины” (Воронеж, 2000), “Агролесомелиорация: проблемы, пути их решения, перспективы” (Волгоград: ВНИАЛМИ, 2001), “Раціональне використання рекультивованих та еродованих земель” (Дніпропетровськ–Орджонікідзе, 2001), “Оптимизация агроландшафтов: рациональное использование, рекультивация, охрана” (Днепропетровск–Орджоникидзе, 2003), “Защитные лесные насаждения и сельскохозяйственное производство. Проблемы опустынивания” (Барнаул, 2003), “Агроэкологическая оптимизация земледелия” (Курск, 2004), “Ліс, наука, суспільство“ (Харків, 2005), “Промышленная ботаника: состояние и перспективы развития” (Кривой Рог–Донецк, 1993), “Проблеми сучасного стану та розвитку земельних відносин в Україні” (Київ, 1997), “Основные причины обезлесения и деградации лесов” (Алушта, 1999), “Біоетика на порозі III тисячоліття” (Харків, 2000), “Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку” (Харків, 2007).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 120 наукових праць, у тому числі 35 статей з них у наукових провідних фахових виданнях, 56 матеріалів і тез доповідей конференцій, семінарів, симпозіумів.

Подобные работы
Коваленко Наталія Петрівна
Еколого-економічна оптимізація спеціалізованих сівозмін Лісостепу України
Корнієнко Ольга Андріївна
Екологічне обгрунтування методів контролю каліфорнійської щитівки в плодових насадженнях України
Корнієнко Ольга Андріївна
Екологічне обгрунтування методів контролю каліфорнійської щитівки в плодових насадженнях України
Корнієнко Ольга Андріївна
Екологічне обгрунтування методів контролю каліфорнійської щитівки в плодових насадженнях України
Мєшкова Валентина Львівна
Екологічні основи прогнозування масових розмножень основних видів комах- хвоєлистогризів лісових насаджень України
Клечковський Юрій Едуардович
Біологічне обгрунтування контролю чисельності обмежено поширених карантинних шкідників плодових насаджень на півдні України
Віннікова Ольга Іванівна
Ґрунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частні Східного Лісостепу України
Віннікова Ольга Іванівна
Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південної частині Східного Лісостепу України
Кривошеєв Сергій Петрович
Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury) та удосконалення заходів захісту багаторічних насаджень від нього в Північному Лісостепу України
Одинцова Валентина Анатоліївна
Фізіологічні аспекти захисту насаджень абрикоса від весняних приморозків в умовах півдня України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net