Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Оториноларингологія

Диссертационная работа:

Євчев Федір Дмитрович. Удосконалення діагностики та лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані : Дис... д-ра наук: 14.01.19 - 2007.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми

Проблема діагностики та лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані є актуальною, оскільки кількість хворих на рак і рецидив раку гортані збільшується в усіх країнах світу. В Україні за останні роки кількість хворих на злоякісні пухлини зросла в 1,6 разу ( В.І. Троян, 1999; Е.В.Лукач, 2000; Р.А. Абизов, 2004; В.І. Троян, 2005).

За даними канцеррегістру України, щорічно захворюють на рак до 160 тис. осіб (0,32%) і вмирають від раку близько 100 тис. осіб (0,2%).

У США з 247 млн. жителів за рік виявляють 50 000 хворих, що ста-

новить 0,02%.

В Україні більш як у 60% хворих на рак гортані діагностують на III-IV стадії розвитку захворювання (Е.В.Лукач, 2000; Р.А. Абизов, 2004).

Лікування хворих з III і IV стадіями захворювання не дає бажаних результатів. Тому в ці строки отоларингологи змушені частіше застосовувати розширені та комбіновані операції, що, в свою чергу, призводить до медичної та соціальної інвалідизації хворих. Після такого лікування кількість рецидивів раку гортані і регіонарного метастазування на першому році складає 50-55%, на другому 22-25% (Р. Г. Акопян, Т. П. Романова, 1991;

Р. А. Абизов та інші., 1993; Б.Т.Белінський і співавт., 1998; Е.В.Лукач, 2000). На виникнення рецидиву раку гортані впливають тривалість захворювання, локалізація пухлини, ії гістотип, загальний стан організму.

Проведення в післяопераційному періоді курсу променевої терапії на ділянку пухлинного ложа (після резекції гортані) і зони регіонарного метастазування (після екстирпації гортані) з профілактичною метою не приводить до суттєвого зниження кількості рецидивів і регіонарного метастазування (В.И.Попович, 1991; В.І. Троян, 1999; Е.В.Лукач, 2000; Ф.Д.Евчев, 2006).

Існуючий алгоритм діагностики та лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані досить складний, а монометоди малоефективні, тому п’ятирічна виживаність цих хворих складає всього 15-45%. Розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить від вибору методу діагностики та лікування хворих на рак гортані.

Наведені дані свідчать про актуальність своєчасної діагностики та лікування хворих на рак і рецидив раку гортані, а також їх спостереження після лікування, незважаючи на доступність медичної допомоги. Тому актуальним є проведення досліджень, які направлені на удосконалення діагностики та лікування хворих на рак і рецидив раку гортані. Нами запропановано оригінальний алгоритм ведення таких хворих у безрецидивному періоді із застосуванням неінвазивних методів діагностики (біохімічних, ендоскопічних та ультразвукових).

Недостатність надання профілактичної допомоги хворим у безрецидивний період значною мірою пов’язана з практичною відсутністю наукової інформації про функціональний стан гомеостазу організму під час рецидивів.Профілактика рецидивів полягає в проведенні діагностико-лікувально-профілактичного комплексу в період ремісії захворювання з метою збільшення ії тривалості.

При даній патології сьогодні вважається доцільним застосування лікарських засобів із широким спектром терапевтичної активності, дія яких спрямована на підвищення протипухлинної резистентності організму (В.И.Попович, 1991; Л.Г.Розенфельд та ін., 1993; О.В.Малеев та ін., 2002; Ф.Д.Євчев, 2005; Д.І.Заболотний, Ф.Д.Євчев, С.М.Пухлик, 2005). З цих позицій, на наш погляд, певний інтерес виявляють препарати що мають детоксикаційну та імуномодулюючу дію, підвищують репаративні властивості тканин та стимулюють гемопоез.

Зв’язок теми дисертації з планом наукових робіт кафедри та університету

Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідницької роботи кафедри отоларингології Одеського державного медичного університету, затвердженої МОЗ України «Диференціально-діагностичні критерії та лікувальна тактика при алергічних, запальних і пухлинних захворюваннях верхніх дихальних шляхів», № держреєстрації: 0105U008575.

Мета роботи Метою даної роботи є удосконалення діагностики і лікування хворих із рецидивними пухлинами та регіонарними метастазами раку гортані на основі запропонованої концепції антирецидивної терапії за допомогою упровадження комплексної діагностики та комбінованого лікування.

Завдання

1.Визначити семіотику пухлинного поля на основі скарг хворих, об’єктивних даних, клінічного перебігу, технології аутофлюоресцентної кольорової ендоскопії та бінарної суперпозиції рентгенокомп’ютерно-томографічного і магнітнорезонансно-томографічного зображення.

2.Розробити спосіб діагностики «феномена стабільного пухлинного росту» в організмі до його клінічного прояву в безрецидивний період.

3.Дослідити радіочутливість первинних та рецидивних пухлин гортані із застосуванням церулоплазміну.

4.Проаналізувати дані моніторингу ультразвукового дослідження шиї та біохімічні показники у хворих на рак і з рецидивом раку гортані у безрецидивному періоді з метою прогнозування рецидивування пухлини.

5.Удосконалити комбінований спосіб лікування хворих з розповсюдженим пухлинним процесом гортані і його рецидивом.

6.Визначити вміст міді в тканинах первинної та рецидивної пухлини раку гортані і розробити спосіб інтраопераційної профілактики рецидивування та реґіонарного метастазування.

7.Розробити способи системної профілактики рецидивування і реґіонарного метастазування в безрецидивний період з використанням церулоплазміну, протефлазиду, ербісолу та АЦЦ –лонгу.

Об'єкт дослідження: процес розвитку ракової пухлини гортані і регіонарних метастаз.

Предмет дослідження: показники стану системи гомеостазу, рентгенотомографічні, ультразвукові та аутофлюоресцентні зображення пухлинного розповсюдження.

Методи дослідження: клінічні, патологогістологічні, біохімічні, біофізичні, неінвазивні (ендоскопічні та ультразвукові), статистичні.

Наукова новизна результатів дослідження

Створено новий алгоритм антирецидивної терапії у хворих на рак і рецидив раку гортані на основі використання комплексної діагностики та комбінованого лікування.

Вперше встановлено, що:

- показники інтоксикаційного синдрому, діагностованого у хворих, можуть служити інтегральним фактором оцінки гомеостазу хворих на рак гортані і його рецидиву;

- інтоксикаційний синдром у хворих на рак і рецидив раку гортані визначається біохімічними методами та лазерною кореляційною спектроскопією плазми крові;

- пухлинний ріст у гортані та реґіонарних метастазах, у стадії до явних клінічних проявів, визначається за допомогою показників рівня церулоплазміну, аргінази, орнітиндекарбоксилази у сироватці крові, лазерної кореляційної спектроскопії сироватки крові та ультразвукового дослідження гортані і шиї;

- резорбція рецидивної пухлини раку гортані збільшується до 80% та відсутність ускладнення променевій терапії при застосуванні церулоплазміну, АЦЦ-лонгу;

- інгібірування процесів рецидивування та реґіонарного метастазування у клінічному перебізі забезпечується застосуванням церулоплазміну, протефлазиду, ербісолу та АЦЦ-лонгу;

- церулоплазмін забезпечує профілактику рецидивування і реґіонарного метастазування при інтраопераційній обробці пухлинного ложа.

- УДосконалено спосіб аутофлюоресцентної ендоскопічної діагностики пухлинного поля у хворих на рак і рецидив раку гортані на основі використання флюоресцину, церулоплазміну і 5-амінолевулінової кислоти.

- встановлено, що резорбція рецидивної пухлини при хіміотерапії у хворих на рак гортані Т4N1-2М0 з використанням церулоплазміну збільшується до 60%, водночас зменшується число ускладнень.

Практичне значення одержаних результатів

Одержані результати доповнюють наші уявлення та наукові знання в галузі оториноларингології і дозволяють більш ефективно використовувати нові фармакологічні засоби для лікування хворих на рак і рецидив раку гортані.

Практичне значення проведених клінічних, променевих, біохімічних, гістохімічних та патогістологічних досліджень полягає у підвищенні рівня діагностики раку і рецидиву раку гортані і є підставою для застосування у комбінованої корекції гомеостазу хворих.

Доведена висока інформативність досліджених показників інтоксикації хворих на рак і рецидив раку гортані. В алгоритмі обстеження таких хворих доведена доцільність визначення вмісту церулоплазміну, активності аргінази, орнітиндекарбоксилази у сироватці крові, проведення ЛКС, що дозволяє заздалегідь розпізнати початкові стадії пухлинного росту до явних клінічних проявів.

Запропоновано комбінований спосіб лікування раку і рецидиву раку гортані із застосуванням у безрецидивному періоді церулоплазміну, АЦЦ-лонгу, протефлазіду та ербісолу.

Установлена доцільність проведення інтраопераційної профілактики рецидивування і регіонарного метастазування за допомогою використання церулоплазміну.

Установлена доцільність використання антиоксидантної терапії у процесі лікування та під час проведення ультразвукового моніторингу лімфатичних вузлів шиї у безрецидивному періоді.

Впровадження розроблених способів діагностики та лікування хворих на рак і рецидив раку гортані в клінічну практику дозволяє суттєво знизити кількість рецидивів, збільшити тривалість безрецидивного періоду і підвищити якість життя хворих. В основній групі хворих протягом року, після лікування рецидивів не було (0%), на другому році кількість рецидивів складало 9%.Тривалість безрецидивного періоду у 88% хворих збільшилася більше 5-ти років.

Впровадження результатів дослідження

Результати дослідження впроваджені в клінічну практику Лор-онко відділення міської клінічної лікарні №11, у відділення голова і шия Одеського обласного онкологічного диспансеру, у відділення голова і шия Івано-Франківського онкологічного диспансеру. Матеріали дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі отоларингології Одеського медичного університету та на кафедрі отоларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Особистий внесок здобувача. Автором був здійснений патентно- інформаційний пошук, підібрана та проаналізована література.

Разом з науковим консультантом, д.мед.н., професором Д.І.Заболотним розроблена наукова концепція, програма, мета і завдання дослідженя.

Дисертантом самостійно обстежені всі хворі, які були включені у процес діагностики, лікування та динамічного спостереження. Ретельно проведено відбір хворих, клінічний їх огляд, обстеження за запропонованим автором діагностичним комплексом проведено комбиноване лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані, на основі чого отримані результати, проаналізовані, сформульовані висновки та практичні рекомендації.

Автор опанував існуючими методами, розробив та впровадив нові способи оперативних втручань, виконав оперативні втручання у 400 хворих.

Самостійно провів статистичну обробку отриманих результатів, їх аналіз та узагальнення, розробив та апробував практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації

Матеріали досліджень доповідались на конференції Українського наукового медичного товариства оториноларингологів (м.Дніпропетровськ, 28-30 травня 2003 р.); на конференції (м.Харків, 19-21 вересня 2004); товаристві отоларингологів Одеської області (м.Одеса, протокол № 10. 15.012.04г., протокол № 9. 2005р; Х зїзді оториноларингологів України (м. Судак, 23-25 травня 2005 р.); конференції Українського наукового медичного товариства оториноларингологів (м.Одеса, 18-20 вересня 2005 р.); ХI зїзді онкологів України (м. Судак, АР Крим 2006 р.); товаристві отоларингологів Одеської області (м.Одеса, протокол № 6. 2006р.); конференції Українського наукового медичного товариства оториноларингологів “ЛОР-онкологія і хірургія голови і шиї (м. Івано-Франківськ, 2006р.).

Публікації

Результати дисертаційної роботи опубліковані в 44 наукових працях, у тому числі у 25 статтях наукових журналів і збірниках наукових праць, затвержених ВАК України (13 з них – одноосібно), решта робіт у матеріалах конференцій та конгресів. Отримано 4 Деклараційні патенти.

Подобные работы
Лищенко Дмитро Володимирович
Удосконалення діагностики та хірургічного лікування акустичної невриноми у хворих з односторонньою сенсоневральною приглухуватістю
Троян Василь Іванович
Діагностика та лікування хворих на злоякісні пухлини гортанної частини глотки
Евчев Федор Дмитриевич
Усовершенствование диагностики и лечения больных с рецидивными опухолями и регионарными метастазами рака гортани
Бариляк Андрій Юрійович
Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані
Пухлік Сергій Михайлович
Вазомоторний риніт (діагностика та лікування)
Александрова Марія Геннадіївна
Діагностика та лікування алергічного риніту у шахтарів Донбасу
Чащева Олена Георгіївна
Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю
Сидоренко Наталія Миколаївна
Хронічні риносинусити хламідійної етіології: діагностика та лікування
Кривша Віталій Вікторович
Особливості діагностики та лікування різних форм тимпаногенних лабіринтитів
Самойленко Сергій Сергійович
Особливості клініки, діагностики та лікування хворих на ранніх стадіях інфільтративного раку гортані

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net