Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Машини і процеси поліграфічного виробництва

Диссертационная работа:

Величко Олена Михайлівна. Теоретичні основи взаємодіїінформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті : Дис... д-ра наук: 05.05.01 - 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Процес входження України у світове співтовариство, а разом з тим — і у світовий інформаційний простір, знаменує подальший розвиток науки, техніки, освіти. Одним із визначальних чинників соціально-економічного поступу України, як наслідок загальної демократизації суспільства, сьогодні і в майбутньому є і буде різноманітна друкована інформація, яка забезпечує існуючі потреби науки й виробництва, суспільного життя, культури та побуту.

Науково-технічні розробки техніки й технологій друкування контактними способами друку, в основі яких лежать як традиційні, так і не традиційні способи енергетичної дії, визначають прогрес видавничо-поліграфічної галузі в забезпеченні суспільства друкованою продукцією.

Класичні способи друку не втратили своїх вирішальних позицій, тому подальше їх удосконалення має велике практичне значення. Технологія та техніка друку з використанням тиску та кінетичної енергії ще не вичерпали своїх можливостей і мають велику перспективу. Однак існуючі принципи класифікації способів виготовлення друкованої продукції на сьогодні вже застаріли.

У звязку з розробкою нових принципів опису взаємодії матеріалів у технологічних процесах та використання їх у новітніх способах друку; розвитком цифрових технологій; використанням нетрадиційних видів енергії; нових типів друкарських апаратів та форм, які мають якісні параметри принципово видозмінені від традиційних, необхідне докорінне переосмислення та перегляд основ теорії друкарських процесів.

Накопичений різнорідний фактичний матеріал нині в повній мірі не задовольняє потреби вирішення багатьох важливих науково-практичних завдань. Залишаються невирішеними проблеми: ідентичності репродукування; експлуатації комплексних систем; стохастичності у використанні допоміжних технологічних матеріалів. Практично відсутнє комплексне дослідження всіх складників друкарського контакту з позицій взаємовпливу трьох потоків — інформаційного, енергетичного, матеріального, які є головними у формуванні друкованої продукції.

У зв’язку з цим актуальною науково-прикладною проблемою стала розробка теоретичних основ друкарського процесу як способу взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків для продукування відбитків.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась: у межах держбюджетних тем науково-інженерного центру проблемно-орієнтовних інформаційних технологій Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” (НІЦ ПОІНТ ВПІ НТУУ „КПІ”): № 2395 „Дослідження характеристик волокнистих матеріалів та розробка композиційного складу паперу для друку офортів”, в якій здобувачкою розроблено методику і проведено експериментальні дослідження, узагальнено результати та розроблено рекомендації щодо друкарсько-технічних властивостей новоствореного офортного паперу; № 2653 „Створення нових очищувальних технологічних розчинів для якісного багатофарбового репродукування”, в якій здобувачкою обґрунтовано проблему, розроблено методику, проведено експериментальні дослідження, узагальнено результати, розроблено склад нових очищувальних засобів;

тематики Українського науково-дослідного інституту спеціальних видів друку (ВАТ „УкрНДІСВД”), в якій під керівництвом здобувачки та за її особистою участю було здійснено пошук, аналіз, узагальнення інформації, обґрунтування наукової ідеї та розробку головних теоретичних напрямків роботи, постановку досліджень та аналіз отриманих результатів. При цьому безпосередньо досліджено вплив параметрів навантаження, технологічних режимів і властивостей середовищ на зміну складу і фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей контактувальних поверхневих шарів форм, полімерних плівок, паперу, інших задруковуваних матеріалів: 2ф-85.00.00 „Провести НИР по созданию технологи предварительно запечатываемого рулонного обложечного материала флексографским способом” (1985); 6ф-88 „Провести НИР по прогнозу развития спецвидов печати до 2010 г.” (1988); 30ф-89 „Провести НИР по созданию технологи интенсивной ИК-сушки оттисков трафаретной печати” (1990); 82ф-91 „Провести НИР по созданию легкоудаляемого защитного покрытия и технологию его нанесения” (1992, ДСК); етапи Т2-Т6 теми 2ф-85.86.89 „Разработать технологический процесс предварительного запечатывания рулонного обложечного материала ” (1986); 3ф-84.86.89/1 „Организация специализированных участков по выпуску товаров культбыта с применением трафаретной печати — на Минской фабрике «Красная звезда»” (1989); 3ф-84.86.89/2 „Организация специализированных участков по выпуску товаров культбыта с применением трафаретной печати — на производственном комбинате (ПК) Музфонда СССР (Москва)” (1989); етап Т2 „Разработать ИТ для проектирования участка трафаретной печати” по темі 38ф-88 для Лієпайської фабрики паперово-білових виробів (1988); 67ф-90 „Разработать комплект оборудования трафаретной печати для выпуска листовой крупноформатной продукции” (1990); 47ф-89 „Разработать технологию интенсивной ИК-сушки применительно к трафаретной печати на полимерной таре — НПО «Полиграфмаш», Москва” (1991); 39-92 „Впровадити устаткування і технологічний процес трафаретного друку і сушки листової продукції — „ЮТА”, Санкт-Петербург” (1993); матеріали досліджень здобувачки по взаємодії елементів друкарського контакту флексографічного друку використані при підготовці та виконанні теми 15фр-99 „Розробити та освоїти виробництво 4-фарбової рулонної флексографічної машини 4ФДР-600” (1999);

планів наукової роботи кафедр репрографії та технології поліграфічного виробництва, що відповідає Концепції національної інформаційної політики України, Закону України „Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні” № 433-IV від 16 січня 2003 р. та Основним напрямам науково-технічного розвитку книговидання і преси до 2010 р., затвердженим Наказом Держкомтелерадіо № 180 від 21 липня 2003 р.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи — розроблення та експериментальне обґрунтування теоретичних основ взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті для продукування друкарських відбитків.

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати такі завдання:

1. Проаналізувати сучасний стан технології друкування, визначити загальні тенденції розвитку, створення та удосконалення всіх складників друкарського процесу;

2. З позицій системного аналізу дослідити друкарський процес і розробити структурну модель розподілу енергетичного потоку, на основі яких запропонувати нову класифікацію способів друку, що відображає сучасний стан розвитку технологічних процесів;

3. Провести експериментальні дослідження елементів і процесу друкарського контакту та визначити загальні закономірності їх зміни під впливом технологічних режимів і середовищ;

4. Розробити нові методи визначення властивостей друкарських форм, які б сприяли їх стабілізації та давали можливість прогнозувати поведінку в контакті;

5. Встановити аналітичні вирази інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті й узагальнити принципи тиражної якості елементів друкарського контакту;

6. Розробити науково обґрунтовані рекомендації зі стабілізації, нормалізації та інтенсифікації способів друку, які застосовують механічну енергію декодування інформації в друкарському контакті.

Об’єктом дослідження є процеси взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті офсетного плоского зі зволоженням друкарських форм і флексографічного способів друку.

Предметом дослідження є взаємодія інформаційного, енергетичного і матеріального потоків та закономірності їх змін під впливом технологічних режимів і середовищ у друкарському контакті; інтенсифікація закріплення фарби на відбитку.

Методи дослідження. На основі системного аналізу, теорії графів, термодинаміки незворотних процесів розроблено комплексну методику вивчення взаємодії елементів друкарського контакту. Застосовано: стендове моделювання друкарського контакту на базі лабораторного прободрукарського пристрою ЛП-2; виробничі друкарські процеси на базі провідних підприємств України і Росії; ІЧ- та мас-спектроскопія; диференційний термічний аналіз; фотоколориметрія; спектрофотометрія; електронна мікроскопія; визначення фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей матеріалів контактувальних пар; статистичну обробку експериментальних даних в пакетах прикладного пограмного забезпечення MahtCard 2000 Professional, Excel 2000, дисперсійний та регресійний аналізи у пакеті ПРИАМ на базі ПЕОМ Pentium IІІ; фрактальний аналіз у пакеті TalyMap Expert 2.0.15.

Наукова новизна одержаних результатів. За результатами виконання роботи уперше:

1) обґрунтовано друкарський процес як спосіб взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків для відтворення інформації на друкованому відбитку та продукування елементами друкарського контакту енергетичного, матеріального і інформаційного потоків з новими параметрами;

2) з позицій термодинаміки незворотних процесів теоретично обґрунтовано стан і поточні властивості друкарського контакту як часову структуру, яка реалізується в кожній точці постійних елементів друкарського контакту і компенсується змінними елементами для забезпечення перенесення інформаційного потоку, відновлення властивостей друкувальних та проміжних елементів та підтримки незворотних процесів обміну енергією; визначено межі її поточної рівноваги;

3) комплексно експериментально досліджено структуру і властивості елементів контакту — друкарських форм флексографічного і офсетного плоского друку зі зволоженням, офсетних гумовотканинних полотнищ (ОГП), фарбових валиків з гуми і поліефіруретану, трикотажних чохлів зволожувальних валиків, задруковуваного матеріалу (паперу, картону, полімерних плівок) та встановлено закономірності їх зміни під впливом технологічних режимів і середовищ контакту;

4) розроблено та обґрунтовано нову класифікацію способів друку;

5) встановлено аналітичні вирази енергетичного, інформаційного і матеріального потоків, що описують взаємодію всіх складників друкарського контакту;

6) розроблено і обґрунтовано модель розподілу енергетичного потоку в друкарському контакті механічних способів друку, яка характеризує його передачу від первинного джерела до вторинного, яке створюється безпосередньо у контакті і здійснює процес декодування інформаційного потоку матеріальним;

7) експериментально встановлено вплив інтенсивних енергетичних потоків на задруковуваний матеріал і обґрунтовано технологічні режими інтенсифікації закріплення фарби і стабілізації відбитків.

Практичне значення одержаних результатів. На основі єдиної методологічної концепції обґрунтовано розрізнені визначальні фактори та розроблено методики діагностики стану і прогнозування меж поточної рівноваги взаємодії елементів друкарського контакту. За результатами здійсненої аналітичної діагностики друкарського процесу розроблено принципи управління межами стану поточної рівноваги.

Розроблено і запатентовано нові: способи виготовлення друкарських форм; раціональної експлуатації ОГП; склад очищувальних розчинів. Розроблено нові рекомендації: по вдосконаленню технологічних процесів контактних способів друку; раціональному застосуванню розчинників та змивних засобів для поліпшення друкарсько-технічних властивостей контактувальних пар, які впроваджені у виробництво фарбових валиків у ТОВ „Десса” (Україна) та застосовуються на поліграфічних підприємствах галузі, що підтверджено актами.

Розроблено: оперативні методики визначення властивостей формних матеріалів, а саме активності фотополімеризаційноздатних матеріалів і композицій та оцінки ступеня термообробки світлочутливих монометалевих пластин, що запобігає зниженню їх тиражної якості і дає можливість прогнозувати поведінку в процесі друкування, які застосовуються на поліграфічних підприємствах; принципи, методи і засоби інтенсифікації закріплення відбитків, що підвищує продуктивність виробництва, які реалізовано у конструкціях сушильних пристроїв, розроблених ВАТ „УкрНДІ СВД”.

Головні науково-практичні здобутки спрямовані на розвиток і впровадження нових технологічних процесів, обладнання і матеріалів контактних способів друку, технології інтенсивної сушки відбитків для підвищення їх якості, продуктивності та забезпечення духовних і господарських потреб суспільства, що підтверджено актом ВАТ „УкрНДІ СВД” про економічну ефективність і народно-господарське значення розробки.

Основні положення роботи використано в навчальному процесі підготовки фахівців у ВПІ НТУУ „КПІ” в теоретичних лекційних, практичних і лабораторних курсах з дисциплін „Основи технології поліграфічного виробництва”, „Проектування технологічних процесів”, „Матеріалознавство (загальне, поліграфічне)”, „Матеріалознавство технологічних і конструкційних матеріалів АСПТГІ”, „Проектування і розрахунок виробничих процесів”, курсовому і дипломному проектуванні освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра напряму 0927 „Видавничо-поліграфічна справа”.

Особистий внесок здобувача. Наукові теоретичні і експериментальні результати, наведені в дисертації, виконані здобувачкою особисто. В роботах [2—4, 15—17, 22, 29, 30, 35—41, 47—51, 56—58, 60—63, 66] здобувачці належать ідеї, обґрунтування, розробка теоретичних напрямків, постановка та аналіз результатів досліджень, в роботах [18, 20, 24, 33] пошук, аналіз, узагальнення інформації та постановка і аналіз результатів досліджень, в роботах [19, 25—28, 32, 35] розробка теоретичних напрямків, аналіз і узагальнення результатів дослідження.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи доповідались та обговорювалися на науково-технічних конференціях: „ІХ-й Всесоюзной по специальным видам печати” (м. Київ, 1990), науково-виробничому семінарі „Прогрессивные технологии и материалы в производстве печатных плат” (м. Міас, Челябінська обл., Росія, 1990), звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу УАД (м. Львів, 1993, 1995), „Квалілогія книги” (м. Львів, 1998–2000), „Друкотехн” (м. Львів, 2000, 2002), „Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва” (м. Київ, 1998), Першій заочній міжнародній науковій конференції „Проблемы современной полиграфии” (Омськ, Росія, 2002), Першій міжнародній науково-технічній конференції „Технологія і техніка друкарства. Друк-2004” (м. Київ, 2004).

Публікації. Результати наукових досліджень дисертації опубліковано в 67 роботах, в тому числі одна монографія, один конспект лекцій, одна брошура, 2 свідоцтва на винаходи і 2 патенти України, 44 статті у фахових наукових виданнях, тези чотирьох доповідей у матеріалах міжнародних науково-технічних конференціях.

Подобные работы
Величко Олена Михайлівна
Теоретичні основи взаємодії інформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті
Стовповий Михайло Олексійович
Формування і дослідження термостійких омічних та бар'єрних контактів до НВЧ приладів на основі GaAs
Стовповой Михаил Алексеевич
Формирование и исследование термостойких омических и барьерных контактов к СВЧ приборам на основе GaAs
Кременецька Яна Адольфівна
Вплив структури контактів на характеристики приладів НВЧ та пристроїв на їхній основі
Арсірій Васілій Анатолійович
Удосконалення основного і допоміжного обладнання теплових і ядерних енергоустановок на основі діагностики потоків
Арсірій Василь Анатолійович
Удосконалення основного і допоміжного обладнання теплових і ядерних енергоустановок на основі діагностики потоків
Ощипок Ігор Миколайович
Науково-практичні основи модернізації технологічних потоків цехів первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів
Дудніков Олександр Миколайович
Аналіз та підвищення безпеки дорожнього руху на основі енергетичних характеристик транспортного потоку
Ланде Дмитро Володимирович
Основи теорії та технології інтеграції інформаційних потоків в Інтернет- просторі
Данилов Володимир Васильович
Основи створення пристроїв вводу, розущільнення й адресації потоків інформації для оптичних обчислювальних засобів

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net