Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Фізика твердого тіла

Диссертационная работа:

Братушка Сергiй Миколайович. Процеси перемiшування та масопереносу в системах Та- Fe та Мо- Fе пiд дiєю низькоенергетичного високострумного електронного пучка : Дис... канд. наук: 01.04.07 - 1999.

Подобные работы
Братушка Сергій Миколайович
Процеси перемішування та масопереносу в системах Ta/Fe і Mo/Fe під дією низькоенергетичного високострумного електронного пучка
Поварчук Василь Юрійович
Дослідження впливу іонізуючої радіації на властивості аморфних та нанокристалічних сплавів на основі системи Fe-Si-B
Шабля Василь Трохимович
Масоперенесення в металічних системах на основі Fe, Cu i Al при імпульсному та інтенсивному опроміненні іонами
Литвин Оксана Степанівна
Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками
Бібик Віталій Володимирович
Формування фазового складу та електрофізичних властивостей плівкових систем Ni/Fe та Cr/Fe.Плівкове матеріалознавство,мікроелект- роніка та приладобудування.
Богатиренко Сергій Іванович
Плавлення-кристалізація та дифузійна активність в шаруватих плівкових системах Al/M/Al та Ge/M/Ge (M=In, Sn, Pb, Bi)
Вірко Сергій Валерійович
Колективні збудження в монокристалах та нульмірних системах MI3(M=Bi, Sb, As)
Михайловський Віталій Валерійович
Стимульовані опроміненням нестійкості та фазові перетворення в бінарних кристалах та одновимірних системах
Литвин Петро Мар"янович
Перебудова дефектної структури монокристалів та епітаксійних систем на основі GaAs під впливом зовнішніх збуджень, виявлена рентгенодифракційними методами
Шелест Тетяна Миколаївна
Вплив вакансій селену на електрофізичні властивості квазінизьковимірних систем NbSe2 та NbSe3

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net