Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філологічні науки
Фольклористика

Диссертационная работа:

Собецька Олеся Едуардівна. Українська народна казка про тварин та індійська «Панчатантра»: порівняльний структурно-семантичний аналіз сюжетів. : Дис... канд. наук: 10.01.07 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Формування духовності суспільства неможливе без вивчення культурних явищ і традицій минулого. Кожна нація має свій особливий менталітет і систему поглядів та уявлень про світ. Водночас традиції народів, які проживають на різних, часто віддалених територіях, мають багато спільних рис та елементів. Формування культурної спадщини спільноти обумовлене багатьма факторами, які відіграють важливу роль у розвитку фольклору, зокрема розташуванням, міграціями населення, міжетнічними зв’язками та культурно-світоглядною взаємодією між народами тощо.

Фольклор є важливою складовою культури народу. Одним із найдавніших жанрів уснопоетичної творчості є казка. На ній позначився вплив різних епох — від первісного суспільства до наших днів.

До найдавнішого пласту казкового епосу належать казки про тварин. Єдиного погляду на походження цих казок немає. Кожна фольклористична школа вирішувала це питання по-своєму: представники міфологічної вважали основою казки міф та систему давніх уявлень; міграційна школа заснувала теорію запозичень, припускаючи поширення казкових сюжетів зі Сходу (а саме з Індії); антропологічна дотримувалася думки про самозародження подібних сюжетів на певному етапі розвитку різних народів тощо.

Інтерес до казок про тварин в українській фольклористиці зростав водночас із накопиченням записів та науковим осмисленням жанрових особливостей народних казок загалом. Одним із плідних підходів до розв’язання фундаментальних проблем історії та теорії українських народних казок про тварин є їх порівняльне вивчення — насамперед у зіставленні з аналогічною творчістю інших народів. Провідні вітчизняні вчені минулого Л. Колмачевський, М. Дашкевич, М. Драгоманов, В. Гнатюк, І. Франко та ін. виконували такі дослідження й намагалися вирішити питання походження як казкового епосу в цілому, так і казок про тварин зокрема. Вони відзначали вплив культурних традицій інших народів на становлення української казкової традиції. Деякий час навіть існувала гіпотеза про індійське походження всіх казок. Це було обумовлене тим, що література народів Індії існує вже понад дві тисячі років і вирізняється багатим казковим матеріалом. Однією з таких найвідоміших літературних пам’яток, що виникла на основі фольклорних матеріалів, є «Панчатантра». Вона стала не лише одним із найпопулярніших творів світової літератури, але й вплинула на розвиток оповідних жанрів Європи та Азії, відіграла важливу роль у європейській науці і вже майже півтора століття дискутується у світовій фольклористиці (Т. Бенфей, С. де Сасі, Е. Коскен, О. Пипін та ін.).

У цьому дослідженні пропонується встановити наявність казок з однаковими сюжетами та мотивами, притаманних українській народній казці про тварин та індійській «Панчатантрі», та за допомогою структурних методів дослідити ступінь їх схожості.

Порівняння українських народних казок про тварин з казками «Панчатантри», спираючись на ідеї Т. Бенфея, проводили Л. Колмачевський, М. Дашкевич, М. Драгоманов. Зокрема М. Дашкевич підкреслював, що неможливо ані повністю заперечувати запозичення, ані наполягати на поширенні сюжетів всіх чи більшості казок з одного арійського центру; М. Драгоманов стверджував, що в народній словесності, яку багато вчених вважають «продуктом місцевого національного витвору», міститься певна кількість елемента «заграничного та інтернаціонального».

Детальніше вивчення цієї проблеми із застосуванням порівняльних методик сприятиме більш повному розкриттю шляхів та характеру формування українського тваринного епосу, визначенню впливу різноманітних культурних чинників та інонаціональних елементів на цей процес, а також вивченню особливостей засвоєння місцевою традицією мандрівних сюжетів.

Актуальність дослідження полягає у комплексному характері роботи, що передбачає поєднання досягнень різних наук, зокрема фольклористики, лінгвістики, семіотики, літературознавства.

У наш час зростає потреба виконання слов’яно-неслов’янських –порівняльно-історичних досліджень, що неодноразово підкреслювалося на останніх міжнародних славістичних з’їздах та інших наукових форумах. У дисертації порівнюються два віддалені територіально і стадіально відмінні явища культури: український казковий епос про тварин та індійська «Панчатантра».

Задля порівняння творів народів з різною культурою, релігією та традиціями застосовується метод структурно-семантичного аналізу. Усі ці питання є актуальними у світлі науки про народну творчість.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконане у координації із плановими науковими темами, які розробляє відділ мистецтва і народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Проведення порівняльного структурно-семантичного аналізу сюжетів українських казок про тварин та індійської «Панчатантри» здійснюється в межах комплексної наукової теми «Фольклор та мистецтво слов’ян у європейському контексті» (0106U000679), над розробкою якої працює відділ.

Мета і завдання дослідження. Ступінь вивченості цієї теми у світлі актуальних проблем сучасної фольклористики, а також специфіка об’єкта дослідження дозволяють сформулювати мету дисертаційної роботи: проведення порівняльного структурно-семантичного аналізу сюжетів українських народних казок про тварин та казок індійської «Панчатантри».

Відповідно до поставленої мети в роботі передбачено розв’язати конкретні завдання:

розглянути українську народну казку про тварин в контексті дискусій про походження казок світу;

проаналізувати засади порівняльного методу вивчення фольклору;

простежити жанрову специфіку та структуру «Панчатантри»;

розглянути жанрові та поетичні особливості українських казок про тварин;

з’ясувати типологію мотивів українських казок про тварин та «Панчатантри»;

зробити порівняльний структурно-семантичний аналіз сюжетів «Панчатантри» та українських казок про тварин, застосовуючи нові підходи до розгляду традиційних явищ.

Об’єктом дослідження стали українські народні казки про тварин, що не мають авторських трансформацій, та українські, російські, англійські переклади «Панчатантри».

Предметом дослідження є сюжети та мотиви, які зустрічаються як в українських казках про тварин, так і в індійській «Панчатантрі».

Методи дослідження. Дослідження виконане із застосуванням структурно-семантичного та порівняльно-історичного методів аналізу. Прихильники структурно-семантичного підходу (В. Пропп, Б. Кербеліте, К. Леві-Строс, Р.Барт, Т.Цив’ян, А. Дандіс, С. Неклюдов та ін.) вважають, що явищам фольклору притаманні стабільні структури, аналіз яких допомагає виявити внутрішні закономірності жанрів, сюжетів, мотивів, розкрити семантику тексту. Структурно-семантичний метод дослідження дозволяє зробити глибокий аналіз текстів, а саме — розглянути та порівняти тексти з погляду уявлень про їхні структуру та семантику. Історичне вивчення фольклору неможливе без широкого та систематичного порівняльного аналізу, без зіставлення досліджуваних явищ, і без виявлення та вивчення факторів повторюваності, — тобто без встановлення загальних закономірностей та загальних особливостей. У дисертації структурно-семантичний метод застосовується для порівняльного аналізу українських казок про тварин та казок про тварин «Панчатантри».

Наукова новизна дослідження. Обрана тема «Українська народна казка про тварин та індійська «Панчатантра»: порівняльний структурно-семантичний аналіз сюжетів», ще не була об’єктом спеціального дослідження у вітчизняній науці. У дисертації вперше зроблено комплексний порівняльний структурно-семантичний аналіз сюжетів українських народних казок про тварин та «Панчатантри».

Новизна роботи полягає також у детальному розгляді жанрових особливостей українського казкового епосу про тварин, який на відміну від чарівних та інших різновидів казок, не отримав належного висвітлення у працях українських фольклористів.

Уперше в українській науці широко розглянута індійська «Панчатантра» та її історичне тло.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх використання при написанні науково-узагальнюючих праць про українську народну казку. Опрацьований матеріал має велике значення для дослідження специфіки жанру казок про тварин, для подальшого поглибленого вивчення поетики казок цього циклу. Результати та методики дослідження можуть бути використані у науково-методичних посібниках, підручниках із фольклору, у роботі центрів фольклору та українознавства, у педагогічно-виховній та навчальній діяльності.

Особистий внесок здобувача. У дисертації для аналізу текстів казок про тварин, із врахуванням специфіки даного жанру і порівняльного вивчення, було адаптовано схему структурно-семантичного аналізу текстів литовських чарівних казок Б.Кербеліте. Аналіз казкового матеріалу описано та подано ще й у вигляді таблиць, розроблених автором дисертації, що унаочнило отримані результати. Усе це дало можливість розширити спектр використання запропонованої методики. Автором була зроблена таблиця казок про тварин, які зустрічаються в різних обробках «Панчатантри». Таких казок виявилося 55. Результати досліджень були викладені у наукових статтях здобувача.

Апробація результатів дисертації. Робота була апробована на наукових конференціях: ІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Павло Чубинський і сучасність. Проблема інтерпретації творчої спадщини» (29 січня 2004р., м. Бориспіль); міжнародна наукова конференція «Семіотика культури тексту в етнонаціональних картинах світу» (2004 р., м. Київ); міжнародна наукова конференція «Національна культура в контексті сучасних глобалізаційних процесів» (18-19 грудня 2006 р., м. Київ). Основні положення та результати дослідження обговорено на засіданнях відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Публікації. Основні положення дисертації викладені в 5 публікаціях автора, які надруковані у фахових наукових збірниках, рекомендованих ВАК України.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатку, який містить 19 таблиць, та списку використаних джерел, що налічує 301 позицію. Загальний обсяг дослідження — 234 сторінки, з них — 155 сторінок основного тексту.

Подобные работы
Карпенко Світлана Дмитрівна
Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин
Леонтьєва Оксана Федорівна
Смислові конотації дієслів мовлення у казковому дискурсі (на матеріалі українських народних казок про тварин)
Бачкур Роман Омелянович
Структура словотвірних парадигм українських назв тварин та рослин
Безверха Зоя Андріївна
Жанрові та лексико- стилістичні особливості матеріалів преси з проблем Чорнобильської аварії на грунті їх кваліметричного та семантичного аналізу
Тодор Олена Григорівна
Експресиви в аспекті синонімії (структурно-семантичний та психолінгвістичний аналіз)
Меметов Іскандер Айдерович
"Порівняльний аналіз фонетичної будови та лексико-семантичної системи турецької та кримськотатарської мов"
Подолян Ілона Еріхівна
Національна специфіка семантики фітонімів в українській, англійській та німецькій мовах (контрастивний етнопсихолінгвістичний аналіз)
Ригованова Вікторія Анатоліївна
Зіставний аналіз категорії авторизації в українській та англійській мовах: структура та семантика
Кшановський Олег Чеславович
Прикметники з просторово-кількісною семантикою в сучасних українській та перській мовах (зіставно-типологічний аналіз лексичних значень)
Карпчук Наталія Петрівна
Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному дискурсі (комунікативно-прагматичний аналіз)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net