Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Державне управління
Механізми державного управління

Диссертационная работа:

Сулімова Світлана Іванівна. Механізми державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Розвиток правових процесів, що відбуваються в країнах світу, передбачає консолідацію зусиль щодо захисту прав людини. Особливе місце в цьому процесі посідає захист прав такої великої соціально-демографічної групи як жінки.

Дослідження механізмів державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні є актуальним напрямом наукових пошуків з огляду на важливість розуміння сутності дискримінації за ознакою статі і необхідності вдосконалення механізмів державного управління щодо політики одночасного захисту прав жінок і впровадження ґендерної рівності в Україні.

Удосконалення та впровадження механізмів державного управління у сфері захисту прав жінок ґрунтується на значній кількості вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів й аналітичних документів, зокрема: Конституції України; законів України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”; указах Президента України “Про підвищення соціального статусу жінок в Україні” та “Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”; Постановах Верховної Ради України “Про рекомендації парламентських слухань “Становище жінок в Україні: реалії та перспективи ” 2004 р. та “Про рекомендації парламентських слухань “Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства” 2006 р., постановах Кабінету Міністрів “Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на 2006-2010 роки”; “Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна ”.

Конкретні дії в ґендерній сфері з акцентуванням уваги на захисті прав жінок, запропоновані в Європейській стратегії сприяння ґендерній рівності у різних країнах та регіонах світу, яку прийняла Європейська Комісія у 2007 р. Положення зазначених документів передбачають, що права жінок є складовою і невід’ємною частиною прав людини. Це, у свою чергу, призводить до особливого ставлення до змісту прав жінок; необхідності захисту прав жінок для побудови демократичного суспільства зі сталим розвитком економіки і соціальної сфери; необхідності розробки і уніфікації механізмів захисту прав людини – перехід від декларативної політики до реальних дій; вирішення в Україні проблеми забезпечення прав жінок та здійснення усвідомленої державної ґендерної політики відносно жінок, підвищення рівня ґендерної освіти і ґендерного виховання громадян.

В Україні законодавством забезпечується рівність прав жінок і чоловіків, але реалізація прийнятих державних рішень в цьому напрямку здійснюється вкрай повільно.

Особливого значення дана тема набуває в сучасний період формування України як демократичної, правової держави та пошуку оптимальної моделі функціонування органів державної влади.

Зарубіжні та вітчизняні наукові розробки з політології, філософії, права, соціології, психології, теорії державного управління досить широко висвітлюють проблему прав людини, прав жінок. Однак, ці публікації, переважно, присвячені аналізу сучасного правового становища жінок у контексті конституційного, сімейного, трудового, кримінального й міжнародного права або мають винятково історичну, історико-правову, соціологічну, політологічну спрямованість.

Різноманітні аспекти державного управління у сфері прав жінок досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, роботи яких вплинули на дисертаційне дослідження, зокрема: механізми державного управління вивчали Г.Атаманчук, В.Бакуменко, В.Князєв, М.Корецький, М.Круглов, М.Латинін, П.Надолішній, Н.Нижник, Л.Приходченко, Л.Юзьков, та ін; механізми державного управління у ґендерній сфері детально розглядали у своїх дослідженнях Н.Грицяк, І.Лазар, К.Левченко, Т.Мельник, М.Попов, В.Тертичка, ін; роль жінки у цивілізаційних процесах з точки зору філософсько-історичних та культурологічних підходів висвітлена у працях Р.Айслер, Ш.Берн, Д. Ш. Болен, М.С.Кіммел, А.Менегетті, М.Палуді, А.Уотс та ін; психологічні та соціально-політичні засади рівних прав і можливостей жінок вивчені у роботах А.Андреєнкової, О.Балакірєва, Т.Бендас, Л.Волкової, Д.Видріна, В.Дягілєва, Г.Єльникової, Є.Ільїна, Н.Лавріненко, С.Оксамитної, М.Пірен, Н.Хамітова та ін; історичні аспекти ролі жінок і чоловіків у формуванні паритетних відносин в українському суспільстві представлені в працях Е.Андієвської, Л.Андрієнко, М.Богачевської-Хомяк, О.Забужко, С.Павличко, Л.Смоляр, Л.Таран та ін.

Що ж стосується розгляду питання захисту прав жінок і особливо комплексного дослідження механізмів державного управління цією сферою, то дана тема відображена фрагментарно: доводиться необхідність впровадження тільки західних моделей реалізації політики щодо жінок, або застосовуються підходи, сформовані за радянських часів. При цьому, не враховується той факт, що з часів здобуття Україною незалежності, змінився соціально-психологічний стан української жінки.

Зазначена проблема не розглядалася у перспективі розвитку комплексного дослідження щодо одночасного впровадження механізмів державного управління у сфері захисту прав жінок та ґендерної політики в Україні в цілому.

Саме тому, дослідження шляхів практичної реалізації механізмів державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні крізь призму реалій сьогодення виявляється необхідним і своєчасним.

Зв’язок робот з науковими планами, програмами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалося у межах науково-дослідної роботи Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України “Система управління і координації політики європейської інтеграції на місцевому та регіональному рівнях” (номер державної реєстрації 0105U002535), в ході якої дисертантом було проаналізовано досвід країн ЄС в галузі захисту прав жінок. Особистий внесок дисертанта полягає в розробці рекомендацій з модернізації державного управління на місцевому та регіональному рівнях у контексті реалізації ґендерної політики.

Мета і завдання дослідження полягає у науковому обґрунтуванні сукупності механізмів державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні та визначенні шляхів підвищення їх дієвості з урахуванням сучасних суспільних процесів.

Для досягнення цієї мети було визначено та вирішено наступні завдання:

дослідити теоретико-методологічні підходи до аналізу механізмів державного управління у сфері захисту прав жінок;

уточнити сутнісні характеристики і зміст основних понять «захист», «права людини», «права жінок», «дискримінація щодо жінок»;

обґрунтувати сукупність механізмів державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні та визначити їх сутність;

виявити рівень порушень прав жінок в Україні, на базі чого встановити причини та фактори їх виникнення;

визначити шляхи підвищення дієвості механізмів державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні;

розробити структуру окремої урядової інституції, законодавчо наділеної відповідними правами і повноваженнями з вирішення проблем ґендерних груп.

Об’єкт дослідження – державна політика щодо захисту прав жінок.

Предмет дослідження – механізми державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що вдосконалення механізмів державного управління у сфері захисту прав жінок сприятиме подоланню в Україні існуючої прихованої нерівності жінок і чоловіків.

Методи дослідження. У процесі дослідження правових проблем захисту прав жінок використовувалися загальнонаукові методи, а саме: аналізу, синтезу, історизму і аналогії; порівняльного аналізу, який дав змогу запропонувати нові, альтернативні діючим, варіанти структурної побудови системи управління ґендерною політикою; системного підходу, за допомогою якого розглянуто державне управління ґендерною політикою щодо жінок шляхом включення їх до складу більш широкого комплексу зв’язків і відносин в умовах трансформації українського суспільства.

Емпіричною базою дослідження стали: доповіді та звіти міжнародних, національних і регіональних інституцій щодо механізмів та їх інструментів у захисті прав жінок; застосування у практичній площині ґендерної політики; соціологічні дослідження; соціальна статистика. Аналіз досліджень, які проводилися в Україні Всеукраїнською соціологічною службою й в районах Вінницькій області, у тому числі місті Вінниці, дав реальну картину становища жінок та існуючої захисної системи щодо прав жінок.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розв’язанні актуального наукового завдання – визначенні науково-теоретичних засад формування та реалізації механізмів державного управління у сфері захисту прав жінок на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Зокрема, у вітчизняній науці:

вперше:

доведено, що категорія «захист», як індикатор (показник) забезпечення, дотримання, охорони та реалізації прав жінок, є базовою для розуміння сукупності механізмів державного управління щодо формування і реалізації державної ґендерної політики;

теоретично обґрунтовано необхідність врахування принципу паритетності в державному управлінні, що дозволило розробити організаційну структуру нової паритетної інституції – центрального органу виконавчої влади (Міністерства з ґендерних питань) з окремими структурними підрозділами: Державним департаментом у справах жінок та Державним департаментом у справах чоловіків.

удосконалено:

– підходи до розуміння соціальних ролей жінки, які вона відіграє у суспільних відносинах;

– понятійно-категоріальний апарат проблематики, зокрема, визначення таких понять, як «права людини», «права жінок», «дискримінація щодо жінок», «модель партнерства»;

дістало подальшого розвитку:

дослідження правового, соціально-економічного, інформаційного, інституційного механізмів захисту прав жінок;

– визначення місця і ролі органів державного управління у сфері захисту прав жінок;

– дослідження шляхів модернізації роботи органів управління щодо захисту прав жінок;

– структура інституцій, які реалізовуватимуть ґендерну політику через посилення захисту прав жінок.

Практичне значення одержаних результатів визначається системним характером дослідження і полягає в обґрунтуванні шляхів удосконалення існуючих і створення дієвих додаткових механізмів державного управління у сфері захисту прав жінок.

Впровадження результатів дисертаційного дослідження в практику підтверджено відповідними документами: Міжнародної громадської організації “Школа Рівних Можливостей” (акт про впровадження № 18/ЛК від 15 травня 2008 р.); управління у справах сім’ї та молоді Вінницької обласної державної держадміністрації (довідка №1/88 від 28 травня 2008 р.); головного управління з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю Вінницької обласної державної держадміністрації (довідка № 01-348 від 28 травня 2008 р.); Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді (довідка № 44 від 29 липня 2008 р. ) .); комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України (довідка № 04-34/13-592 від 8 жовтня 2008 р.).

Запропоновані науково-практичні розробки можуть бути використані: в діяльності суб’єктів представницької та виконавчої влади при підготовці й прийнятті законодавчих актів щодо становища жінок в сучасному суспільстві, забезпечення принципу рівноправності чоловіків і жінок; в діяльності центральних органів влади при розробці національних програм з формування паритетної політики у суспільстві, при визначенні шляхів взаємодії виконавчих владних структур і жіночих неурядових організацій щодо усунення дискримінації відносно жінок.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, результати якої отримані особисто здобувачем. У дисертації не використовувалися ідеї або розробки, що належать співавторам (Я.Нємая, Л. Колос, І. Конченкова), разом з якими було підготовлено навчально-методичний посібник “Гендерний інтерактивний театр”.

Апробація результатів дослідження. Дисертаційна робота підготовлена і обговорена на кафедрі європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє відображення в доповідях на науково-практичних конференціях, проведених на базі Національної академії державного управління при Президентові України, Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, а саме: “Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації” (м. Одеса, 2004 р.); “Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження” (м. Одеса, 2006 р.); “Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації” (м. Одеса, 2007 р.).

Крім того, окремі положення дисертації використані у виступах на міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях, “круглих столах”: Міжнародна науково-практична конференція “Гуманізм та освіта” (м. Вінниця, 2004 р.); Всеукраїнський “круглий стіл” “Ґендерна політика у контексті європейської інтеграції” (м. Київ, 2005 р.); семінарах: “Жінки в політиці – міжнародний досвід для України” (м. Київ, 2005 р.,); науково-практична конференція “Розвиток особистості: проблеми, психодіагностика, психокорекція” (м. Вінниця, 2007р.); національна консультація-семінар “Інтегрування ґендерної рівності” (м. Київ, 2008 р.). Тренінг-програмах: “Розробка інформаційних, навчальних та комунікативних матеріалів” (м. Вінниця, 2005 р.); “Ґендерне лобіювання” (м. Київ, 2005 р.); “Дорадча рада протидії торгівлі людьми” (м. Вінниця, 2006 р.); “Насильство в сім’ї: ефективність та системність протидії” (м. Львів, 2007 р.); “Протидія насильства в родині: шляхи взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, засобів масової інформації та громади” (м. Вінниця, 2007 р.); “Практика застосування логіко-структурного підходу для розробки та реалізації обласних програм досягнення рівності жінок і чоловіків” (м. Вінниця, 2008 р.). Автор дисертації є експертом з ґендерних питань Програми сприяння Парламенту України університету Індіани.

Публікації. Основні положення роботи викладено у двадцяти публікаціях, 8 з яких – у наукових фахових виданнях з державного управління.

Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, переліку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 203 сторінки, з них 173 основного тексту. У роботі наведено 9 таблиць, 6 додатків на 12 сторінках. Список використаних джерел містить 225 назв, з них іноземною мовою – 9.

Подобные работы
Савчук Віктор Степанович
Механізми державного управління в сфері захисту економічної конкуренції в Україні
Ягунов Дмитро Вікторович
Державне управління пенітенціарною системою України: механізми ресоціалізації засуджених
Долгий Олександр Андрійович
Механізми державного управління податковою службою України в умовах ризиків
Чечель Анна Олександрівна
Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні
Коваленко Валентина Павлівна
Удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою в Україні
Остапчук Вадим Володимирович
Механізми державного управління безперервною освітою в Україні
Фєтєску Інна Інатоліївна
Шляхи вдосконалення механізмів державного управління електоральним процесом в Україні
Яковлева Наталія Григорівна
Удосконалення механізмів управління державними корпоративними правами в Україні
Суходоля Олександр Михайлович
Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління формуванням енергоефективної економіки України
Поповченко Олег Миколайович
Механізми державного управління енергозбереженням у промисловому комплексі України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net