Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філологічні науки
Германські мови

Диссертационная работа:

Когут Лариса Федорівна. Лексико-семантичні групи прикметників зі значенням "сміливий" та "болязливий" в сучасній німецькій мові (системно-квантитативні аспекти) : Дис... канд. наук: 10.02.04 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Протягом тривалого часу в мовознавстві не послаблюється увага до досліджень у галузі семантики, де суміщаються перш за все змістові та формальні явища мови. Взаємодія форми та змісту утворює основу природи мови, відбиваючи її зародження і розвиток. Десятиліттями активно опрацьовується семантична структура слова, причинно-наслідкові відношення між лексемами, зв’язок полісемії з контекстом. У цілому все детальніше вивчається лексична семантика слів, розглянутих у межах одного лексико-граматичного класу, її типологічні та зіставні аспекти. Про це свідчить ціла низка фундаментальних праць у відповідній галузі, зокрема: Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюнової, В.В. Виноградова, В.Г. Гака, Т.В. Гамкрелідзе, В.Д. Каліущенка, О.С. Кубрякової, В.В. Левицького, О.Д. Огуя, О.П. Пророченко, В.Г. Таранця, Г.А. Уфімцевої, Д.М. Шмельова та ін. Очевидно, що вивчення структурно-семантичних відношень лексем буде глибшим та всеохоплюючим при розгляді їх у динаміці, тобто у процесі розвитку мови. У зв’язку з цим М.П. Кочерган, який досліджував лексичну групу „час” в українській мові, писав: „Питання про природу лексики та семантичні відношення у мовах стикається із серйозними труднощами, обумовленими складним характером словникового складу, і може бути вирішеним лише на основі історичного підходу”.

У сфері діахронії ведуться роботи у двох напрямах: вивчають мову стародавніх пам’яток та досліджують функціонування певних тематичних груп лексики (Ш.Р. Басиров, В.Д. Каліущенко, М.П. Кочерган, В.В. Левицький, О.Д. Огуй, В.Г. Таранець, В. Мейд, M. Тален, Фр. Чірх). У мовознавстві є роботи, в тому числі зарубіжних авторів, присвячені аналізу поняття часу та темпоральної лексики на матеріалі різних мов (О.А. Волкова, М.В. Всеволодова, А.Я. Гуревич, Н.Л. Жабіцька, Н.В. Івашина, М.П. Кочерган, О.С. Кубрякова, Н.А. Першина, О.С. Яковлева, M. Вінгендер, Д. Вюншман, Г. Кранцмайєр, Е. Лейсі, M. Тален, Фр. Чірх, Г. Шварц, K. Шумахер, Г. Яхнов), які містять цікаві результати та висновки про способи вираження поняття часу. Проте в цих роботах, і перш за все - німецьких авторів, лише поставлено завдання вивчення сприйняття часу стародавньою людиною та частково досліджено реалізації цього поняття в давнину. Сучасний стан розвитку лінгвістичної науки зосереджує увагу на поглибленому дослідженні семантики та реконструкції темпоральних мовних одиниць, що уможливлює відтворення картини уявлень і сприйняття оточуючого світу людиною, зародження та розвитку понять і мисленнєвих категорій, їх реалізації в мові. Особливе місце посідає реконструкція лексичних одиниць, що дає змогу через давні тексти реконструювати світовідчуття стародавньої людини та простежити етапи розвитку понятійних і мовних одиниць. Аналіз темпоральних лексем у діахронічному плані дає багатий матеріал для з’ясування зародження та розвитку поняття часу в германців і розвитку мислення людини взагалі. У реферованій роботі головну увагу приділено насамперед питанням реалізації та розвитку структури й семантики мовних одиниць на матеріалі двн., свн. та рнвн. текстів, що до сьогодні не було предметом окремого спеціального дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано у межах планової наукової теми №177 кафедри німецької філології факультету романо-германської філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова „Мовні та мовленнєві одиниці: функціональний і діахронічний аспекти (дослідження на матеріалі германських мов)”, затвердженої Вченою радою факультету РГФ ОНУ, протокол № 3 від 21.11.2006 (номер державної реєстрації 01070010627). Тему дисертації затверджено вченою радою факультету романо-германської філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, протокол №3 від 23.11.2004р.

Метою роботи є вивчення особливостей розвитку семантики слів, що позначають „час” у двн., свн., рнвн. і сучасній німецькій мові, визначення їх лексико-семантичних варіантів та реконструкція давніх форм та значень відповідних слів. Для досягнення поставленої мети розв’язано такі конкретні завдання:

  1. розглянуто символіку слів зі значенням „час” у германців та інших народів;

  2. проаналізувано форму та семантику слів Zeit „час”, Tag „день”, Nacht ‘ніч’, Woche ‘тиждень’, Monat ‘місяць’, Jahr ‘рік’ у різні періоди розвитку німецької мови на матеріалі давньо-, середньо- та ранньонововерхньонімецьких текстів, а також даних двн., свн., рнвн. та нвн. словників;

  3. визначено лексико-семантичні варіанти вказаних лексем у різні періоди німецької мови;

  4. простежено семантичну деривацію лексичних значень слів „доба”, „тиждень”, „рік”;

  5. схарактеризовано особливості функціонування темпоральних лексем у німецької мові й тенденції розвитку з огляду на частоту їх реалізації;

  6. на основі отриманих властивостей (діахронічних констант) розкрито первинну мотивацію досліджуваних слів та уточнено реконструкцію часопозначень у німецькій мові.

Об’єктом дослідження стали іменники Zeit, Tag, Nacht, Woche, Monat, Jahr, що позначають поняття «час», розглянуті в чотирьох діахронічних зрізах німецької мови – у двн., свн., рнвн. та нвн.

Предметом дослідження є реалізації поняття часу у німецьких словах із семантичною домінантою «час», зокрема їх лексико-семантична структура, а також динаміка ії розвитку на матеріалі давніх та сучасних літературних пам’яток.

Матеріалом дослідження є міфологічні та давньо-, середньо- і ранньонововерхньонімецькі тексти, що охоплюють період з VIII по XVII століття, а також словникові статті, за допомогою яких проаналізовано різні значення та форми основних часових позначень Zeit, Tag, Nacht, Woche, Monat, Jahr у різні періоди існування німецької мови, включаючи сучасний. Крім ядерної групи лексем, розглянуто назви днів тижня, місяців, а також слова hwle, stunt, frist, hiure, vert. Загальний обсяг текстів складає близько 780 тисяч словоформ (двн. період 200 тис., свн. 280 тис. і рнвн. 300 тис.). Усього розглянуто 1080 ситуацій, у яких реалізовано темпоральні іменники. Репрезентативність вибірок у кожному з трьох періодів мови визначалася згідно зі статистичними вирахуваннями достатності за формулою Р.Г. Піотровського. Також використано етимологічні, тлумачні, перекладні двомовні, фразеологічні та частотні словники.

Методи дослідження. При аналізі іменників зі значенням «час» застосовано порівняльно-історичний метод для порівняння лексичних форм, визначення динаміки їх зміни та зміни значень темпоральних іменників на матеріалі двн., свн., рнвн. і нвн. мови. Метод лінгвістичної реконструкції дав змогу уточнити етимологію германських темпоральних слів і висловити припущення щодо їх первинної мотивації. Семантичний аналіз ґрунтується на особливостях контексту як основного критерію визначення семантики слів та побудови їх класифікації. Ймовірносно-статистичний метод уможливив розгляд статистичних характеристик аналізованих одиниць у різні періоди розвитку німецької мови та отримання кількісних даних щодо реалізації досліджуваних іменників. У роботі використано також метод дескриптивного аналізу лексем, який прислужився в описі спостережень над реалізацією лексико-семантичних варіантів темпоральних слів у двн., свн. та рнвн. мові.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше:

виокремлено лексико-семантичні варіанти німецьких лексем зі значенням «час» на великому обсязі фактичного матеріалу двн., свн. та рнвн. мови; їх загальний розвиток свідчить про дивергенцію значень;

з’ясовано особливості розвитку часових лексем у різні періоди існування німецької мови, які полягають у перетворенні циклічних відношень явищ у лінійні;

визначено деривацію лексичних значень «доба», «тиждень», «рік»;

уточнено реконструкцію праформ і первинних значень розглянутих лексико-семантичних одиниць;

представлено первинну мотивацію основних часових лексем у німецькій мові;

отримано статистичні характеристики вживання лексем зі значенням «час» у двн., свн., рнвн. та нвн. мові, які показують динаміку зміни цього поняття.

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що в результаті аналізу визначено особливості розвитку семантики досліджуваних слів зі значенням «час» у різні періоди існування німецької мови, зокрема у двн., свн., рнвн. та нвн. періоди. Опис та розкладання лексичних понять за координатами їх семантичних і функціональних характеристик у контексті сприяють створенню лінгвістичної бази для вдосконалення змісту порівняльних досліджень кількох мов. Результати аналізу дали можливість порівняти динаміку зміни семантики лексем у різні періоди розвитку мови, що полягає у збільшенні частотності вживання часових лексем у пізніші періоди мови: Zeit, Tag, Nacht, Woche, Monat, Jahr, а також у розширенні семантичного поля: у слова Zeit кількість лексико-семантичних варіантів збільшилася з двн. до нвн. періоду з 3 до 9, у слова Tag вона зросла з 5 до 8 ЛСВ. У інших лексем змін не сталося. Визначено лексичну деривацію значень: "доба": naht ‘ніч’, ‘доба’ naht und tag ‘ніч і день’, ‘доба’ tag ‘день’, ‘доба’; "тиждень": ‘чотирнадцятиденний місячний цикл’ ‘восьмиденний цикл’ ‘семиденний цикл (тиждень)’; "рік": winter sommer und winter jahr.

Практичне значення роботи визначається можливістю використання її результатів у лекційних курсах зі вступу до германської філології (в розділах: германські племена, фонетичні закони), з історії та лексикології німецької мови (лексеми часу, особливості їх розвитку, реконструкція), у лексикографічних аспектах, науково-дослідницькій роботі аспірантів і студентів. Результати роботи прислужаться в практиці навчання німецької мови як іноземної.

Апробація роботи. Матеріали дослідження обговорювалися на Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес» (Чернівці, 2004), на ХІІ Міжнародній конференції з функціональної лінгвістики «Функціоналізм як основа лінгвістичних досліджень» (Ялта, 2005), на Міжнародній науковій конференції «Лінгвістична теорія: спадщина, актуальні проблеми та перспективи розвитку» (Одеса, 2006), на IV та V Міжвузівських конференціях молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур» (Донецьк, 2006, 2007), на науково-теоретичних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (1998-2007), на засіданнях кафедри німецької філології ОНУ імені І.І. Мечникова.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження представлено у 8 публікаціях: у 3 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України, та у 5 тезах. Всі публікації виконано одноосібно.

Подобные работы
Огуй Олександр Дмитрович
Системно-квантитативні аспекти полісемії в німецькій мові (синхронія, діахронія та панхронія)
Мельник Руслана Миколаївна
Прикметники зі значенням „старанний, працьовитий" у німецькомовній картині світу.
Черська Жанна Борисівна
Прикметники зі значеннями "егоїстичний" - "альтруїстичний": системно-квантитативні аспекти функціонування в німецькомовній картині світу
Мойсеєнко Наталія Григорівна
Значення та вживання неозначених займенників у сучасній англійській мові
Лещинський Сергій Олександрович
Значення та вживання дієслова to get у сучасній англійській мові
Палиця Галина Степанівна
Лексичні та лексико-граматичні засоби вираження значення множинності в сучасній німецькій мові
Козак Надія Ігорівна
Лексико-семантична група "рослинний світ" у німецькій мові: діахронічний аспект
Рудик Ірина Миколаївна
Комунікативно-прагматичні типи висловлювань зі значенням згоди/незгоди в сучасній англійській мові
Лопатюк Олександр Вікторович
Конструкції зі значенням ірреальної умови в сучасній німецькій мові: структура, семантика, прагматика
Літвінова Марина Михайлівна
Семантичні властивості фразеологічних одиниць зі значенням рис характеру людини (на матеріалі німецької мови ХІХ - ХХ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net