Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Трудове право, право соціального забезпечення

Диссертационная работа:

Потопахіна Ольга Миколаївна. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. : Дис... канд. наук: 12.00.05 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Охорона дитинства в Україні є стратегічним загальнонаціональним пріоритетом. Ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини, Україна взяла на себе зобов’язання, що складаються з чотирьох основних принципів: першочерговість інтересів дитини; забезпечення повноцінного життя; залучення до життя спільноти; відсутність дискримінації.

В усіх країнах світу існує така категорія населення, яка потребує особливої уваги, - це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. В нашій країні складне соціально-економічне становище значної кількості населення, послаблення виховної функції сім’ї загострили проблеми дитячої бездоглядності й безпритульності. В умовах девальвації моральних цінностей, різкого зниження життєвого рівня населення збільшується кількість бездоглядних, безпритульних дітей.

У нових соціально-економічних умовах проблеми захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не тільки не втратили своєї актуальності, а й набули особливої гостроти. Понад 80 тис. сімей з різних причин не виконують виховні функції щодо власних дітей Зберігається тенденція до зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Нині в Україні понад 115 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На профілактичному обліку служб у справах дітей перебуває майже 150 тис. дітей, які бродяжать та жебракують. Щорічно в притулках перебуває від 25 до 30 тис. дітей. Майже 20 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потребують влаштування. В Україні лише кожна десята дитина, яка перебуває під опікою держави, дійсно не має рідних. Інші – так звані «соціальні сироти», яких дедалі стає більше. Виправити становище покликані заходи Державної програми подолання дитячої безпритульності і безоглядності на 2006-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року з метою соціального-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Завдання Державної програми спрямоване на захист прав дітей і насамперед полягає у збереженні для дитини сімейних умов життя.

З метою посилення уваги суспільства до проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх прав і законних інтересів, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї Указом Президента від 11 грудня 2007 року 2008 рік оголошено в Україні Роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В Указі Президента України «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей» від 5 травня 2008 року визначені основні напрямки державної політики у сфері охорони дитинства, захисту прав та законних інтересів дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують особливої уваги з боку держави.


Згідно із ст.52 Конституції України утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Правовою основою реалізації цього конституційного положення є національне законодавство про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що регулює відносини із надання матеріальної, соціальної та правової допомоги зазначеній категорії дітей та осіб з їх числа.

Окремі питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, досліджують у своїх наукових працях такі вчені і фахівці, як В.В. Андріїв, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, Л.С. Волинець, К.В. Добромислов, М.Л. Захаров, О.І. Карпенко, В.Г. Кобелєва, Н.Ю. Максимова, О.Є. Мачульська, В.Ю. Москалюк, А.М. Нечаєва, Д.А. Ніконов, І.В. Пєша, П.Д. Пилипенко, Н.Т. Поліс, С.М. Прилипко, С.М. Синчук, І.М. Сирота, Б.І. Сташків, О.В. Стремоухов, Є.Г. Тучкова та ін. Втім, до цього часу у вітчизняній науці права соціального забезпечення відсутні спеціальні комплексні дослідження теоретичних та прикладних питань правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Теоретичні та практичні питання теми дисертації досліджувалися у межах виконання планів науково-дослідної роботи кафедри трудового права та права соціального забезпечення «Правове забезпечення праці та соціального захисту населення в умовах становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні» на 2001-2005 роки і «Правове регулювання трудових відносин і відносин у сфері соціального захисту в умовах ринкової економіки та його ефективність» на 2006-2010 роки, які є складовими планів науково-дослідної роботи Одеської національної юридичної академії «Правові проблеми становлення і розвитку сучасної правової держави» на 2001-2005 роки (державний реєстраційний номер 0101U001195) і «Традицій та новації у сучасній українській державності і правовому житті» на 2006-2010 роки (державний реєстраційний номер 0106U004970).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розвиток теорії права соціального забезпечення про соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та внесення теоретично обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення його правового забезпечення.

Для досягнення зазначеної мети в дослідженні ставляться такі завдання:

доповнити та удосконалити понятійно-категоріальний апарат права соціального забезпечення;

дослідити становлення і розвиток законодавства про соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та еволюцію системи соціального захисту цієї категорії дітей та осіб з їх числа;

визначити місце правових норм про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у системі права соціального забезпечення;

виділити форми і види соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;


проаналізувати функції та повноваження органів, які здійснюють соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дослідити правові аспекти матеріального забезпечення і медичного обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

розглянути види та порядок надання соціальних послуг закладами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

охарактеризувати права та гарантії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сфері освіти і праці;

сформулювати теоретично обґрунтовані конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є низка загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, вибір яких обумовлений особливостями його об’єкту, предмету, мети і завдань. За допомогою діалектичного методу розглянуто поставлені автором проблеми соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в їх розвитку та взаємозв’язку. Застосування історико-правового методу дозволило проаналізувати еволюцію системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, її правове забезпечення та обґрунтувати необхідність подальшого наукового дослідження цієї проблеми. Соціологічний метод використовувався при анкетуванні 75 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою виявлення актуальних проблем їх соціальної та психологічної адаптації. Формально-логічний та системний методи відіграли значну роль у визначенні загальних ознак та специфічних рис окремих видів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Порівняльно-правовий метод дозволив зіставити схожі об’єкти пізнання при аналізі національного законодавства, міжнародних правових актів та законодавства зарубіжних країн.

Основні положення та висновки дисертації базуються на аналізі міжнародних актів про права людини, чинного законодавства України та законодавства зарубіжних країн, практики їх застосування, досягнень загальної теорії права, права соціального забезпечення, трудового права, інших галузей системи права України, матеріалах судової практики, діяльності органів прокуратури, служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у вітчизняній науці права соціального забезпечення комплексним дослідженням


системи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У межах здійсненого дослідження одержано такі результати, що мають наукову новизну:

вперше:

визначено поняття «діти, які знаходяться у складній життєвій ситуації», «соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «медичне обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «соціальна реабілітація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

проаналізовано становлення і розвиток законодавства про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначено його етапи та особливості кожного з них;

виділено характерні ознаки і види соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

здійснено класифікацію видів соціального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

досліджено функції та повноваження органів, які здійснюють соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

охарактеризовано систему заходів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

досліджено правові аспекти матеріального забезпечення, медичного обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

охарактеризовано гарантії та пільги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сфері праці й освіти та обґрунтовано необхідність встановлення додаткових гарантій права на працю та права на освіту зазначеної категорії дітей та осіб з їх числа;

удосконалено:

визначення понять «дитина-сирота», «дитина, позбавлена батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування», «державні соціальні стандарти для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа»;

обґрунтовано висновок про необхідність структуризації та зміни назви Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

дістало подальшого розвитку:

охарактеризовано зміст найважливіших положень міжнародних актів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

досліджено форми влаштування та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;


розкрито сутність соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як додаткового соціального захисту;

проаналізовано положення актів чинного законодавства про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сформульовано теоретично обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо удосконалення їхнього змісту з урахуванням міжнародних стандартів.

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і пропозиції, сформульовані в дисертації, можуть бути використані: у науково-дослідницькій діяльності для подальшої розробки проблем правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні; у правотворчій діяльності з метою удосконалення правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; у практичній діяльності органів, які здійснюють соціальний захист цієї категорії дітей та осіб з їх числа.

Результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі при викладенні курсу «Право соціального забезпечення», при підготовці і написанні підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, практикумів із зазначеної дисципліни.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на засіданнях науково-теоретичного семінару кафедри трудового права та права соціального забезпечення, на науково-практичних конференціях, зокрема: 60-й науковій конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова «Соціально-правові проблеми удосконалення законодавства України: історія, теорія і практика» (м. Одеса, 23-25 листопада 2005 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження – 2006» (м. Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р.); 9-й звітній науковій конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу Одеської національної юридичної академії (м. Одеса, 26 квітня 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Право, держава, духовність: шляхи розвитку та взаємодії» (м. Одеса, 9-10 червня 2006 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – ‘2006» (м. Дніпропетровськ, 16-30 червня 2006 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука та технології: крок в майбутнє – ‘2007» (м. Дніпропетровськ, 1-15 березня 2007 р.); 10-й звітній науковій конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу Одеської національної юридичної академії (м. Одеса, 27 квітня 2007 р.), а також на засіданні круглого столу «Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах» (м. Чернігів, 11 квітня 2006 р.).

Публікації. Основні положення, теоретичні висновки та практичні рекомендації, що містяться в дисертації, викладені автором у 7 публікаціях, в


тому числі 5 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, перелік яких затверджений ВАК України.

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 200 сторінок, з яких основний зміст – 182 сторінки.

Подобные работы
Тарасенко Вікторія Сергіївна
Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні
Карпенко Ольга Іванівна
Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Москалюк Вікторія Юріївна
Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект)
Мохаммад Абдель Карім Мусса Аль-Нсур
Міжнародно-правовий захист прав жінок і дітей у період кризових ситуацій
Сапейко Людмила Василівна
Правове регулювання аліментних обов'язків батьків та дітей
Заславська Марина Георгіївна
Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обовязків щодо охорони життя та здоровя дітей: соціальна обумовленість і склад злочину
Мироненко Валентина Петрівна
Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством України
Савченко Леся Анатоліївна
Особисті права та обов"язки батьків і дітей за сімейним законодавством України
Вінс Вікторія Анатоліївна
Психологічні особливості переживання вікової кризи підлітками школи- інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Гура Едуард Іванович
Психічні та поведінкові розлади у дітей підліткового віку, позбавлених батьківського піклування (клініка, діагностика, реабілітація)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net