Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Економічна, соціальна та політична географія

Диссертационная работа:

Заставецька Леся Богданівна. Трансформація системи розселення регіону в умовах вдосконалення адміністративно-територіальн- ого устрою України (на прикладі Тернопільської області). : Дис... канд. наук: 11.00.02 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Сучасні процеси, що відбуваються у розселенні України внаслідок трансформації суспільних відносин, є об'єктом дослідження суспільно-географів, позаяк вони значною мірою відображають ті зміни, які відбуваються у життєдіяльності населення. Зміна функцій поселень, напрямів та інтенсивності розселенських зв'язків робить актуальними дослідження систем розселення різних таксономічних рангів з метою оптимізації всієї розселенської мережі країни. Актуальність таких досліджень посилюється у період підготовки і здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні, яка значною мірою враховуватиме розселенський принцип у процесі формування нових одиниць адміністративно-територіального устрою.

Питання трансформації розселення у перехідний до ринку період та питання взаємозв'язку систем розселення з одиницями нового адміністративно-територіального устрою держави знайшли певне відображення у наукових дослідженнях українських вчених. Та ще недостатньо розробленими залишаються методологічні та методичні підходи до проблеми функціонування територіальних систем розселення при проведенні адміністративно-територіальної реформи, розробка дієвих механізмів територіального управління системами розселення, обґрунтування нових напрямів регіональної екістичної політики та просторової організації суспільства. Це й зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження тісно пов'язаний із загальним спрямуванням науково-дослідної роботи кафедр географії України і туризму, економічної та соціальної географії Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка з суспільно-географічного вивчення регіональних комплексів і систем.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вивчення сучасного стану функціонування територіальних систем розселення в агропромисловому регіоні для оптимізації їх територіальної організації у процесі запровадження нового адміністративно-територіального устрою України.

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:

  1. провести аналіз попередніх досліджень систем розселення і обґрунтувати теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження територіальних систем розселення на регіональному рівні;

  2. встановити вплив різноманітних чинників на формування і розвиток систем розселення у агропромисловому регіоні;

  3. проаналізувати структуру і особливості функціонування територіальних систем розселення у агропромисловому регіоні, передусім локальних;

  4. виявити основні риси і тенденції трансформації локальних систем розселення під впливом зміни суспільних відносин у державі;

  5. науково обґрунтувати напрями оптимізації функціонування Тернопільської обласної системи розселення у процесі здійснення адміністративно-територіальної реформи в країні;

  6. розробити принципи територіальної організації розселення, які мають діяти при формуванні територіальних громад і районів у схемі нового адміністративно-територіального устрою держави.

Об’єктом дослідження вибрано регіон з агропромисловим типом освоєння – Тернопільську область, в якому переважають сільські поселення, сформувалася густа мережа малих міст і селищ міського типу, є одне велике місто (обласний центр).

Предметом дослідження є територіальна організація систем розселення в агропромисловому регіоні, їх трансформація в умовах вдосконалення адміністративно-територіального устрою держави.

Методологія та методи дослідження, використані джерела. Методологічною базою дослідження є сучасні теорії суспільної географії щодо розвитку територіальних систем, передусім систем розселення, які в умовах постсоціалістичної економіки функціонують на основі нових принципів: самодостатності, збалансованості, системності, різноманітності форм розселення, соціальної орієнтації та екологічної рівноваги розселення (за А.Доценком).

При обґрунтуванні сутності територіальних систем розселення, їх класифікації, особливостей формування, використано праці Е.Б.Алаєва, В.О.Джамана, М.С.Дністрянського, А.І.Доценка, Ф.Д.Заставного, В.П.Круля, Г.М.Лаппо, Ф.М.Лістенгурта, Л.М.Нємець, М.М.Паламарчука, М.Д.Пістуна, Ю.І.Пітюренка, С.Л.Рудницького, Ю.Г.Саушкіна, А.І.Степаненка, О.Степанів, В.Садовського, О.Г.Топчієва, М.І.Фащевського, Б.Г.Хорєва, О.І.Шаблія, І.О.Хомри. Методичні аспекти дослідження систем розселення розробили Г.М.Анісімова, А.П.Голіков, І.І.Гудзеляк, Я.І.Жупанський, С.О.Ковальов, О.П.Литовка, С.С.Мохначук, С.Я.Ниммик, Л.Г.Руденко, Д.В.Ткач.

Особливості функціонування систем розселення окремих регіонів України в радянський період досліджували Т.Буличова, Б.І.Заставецький, П.В.Луцишин, М.З.Мальський, В.А.Поповкін, І.М.Пушкар, М.І.Фащевський та ін.

Економічні та соціальні аспекти сільських та міських поселень розкривали у своїх дослідженнях І.М.Дудник, С.І.Іщук, П.С.Коваленко, Л.М.Корецький, Д.С.Крисанов, В.М.Кубійович, Я.Б.Олійник, С.М.Писаренко, Г.М.Рогожин, А.М.Слащук, А.В.Степаненко, Г.Г.Старостенко, М.Ф.Тимчук, Л.Т.Шевчук, Г.С.Фтомов, Д.Т.Хворостяна.

Дослідженню трансформаційних процесів у розселенні України та окремих її регіонів приділили значну увагу І.І.Гудзеляк, В.О.Джаман, А.І.Доценко, В.Т.Зінич, П.О.Масляк, І.Г.Мельник, Д.О.Мотрунич, В.П.Нагірна, Т.В.Панасенко, Н.М.Паньків, І.В.Прокопа, З.В.Тітенко, О.Г.Топчієв, Л.О.Шепотько та ін.

У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи: системний підхід, аналізу і синтезу, порівняння, систематизації і узагальнення. Для обробки масиву даних використано математично-статистичний, картографічний, літературний, історико-географічний, а також комп’ютерні методи обробки і візуалізації результатів дослідження за допомогою програмних пакетів Microsoft Office і MapInfo.

Основою для статистичного аналізу стали матеріали Тернопільського обласного управління статистики, управління економіки Тернопільської державної обласної адміністрації, матеріали всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференцій, семінарів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

поглиблено теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження територіальних систем розселення з огляду на зміну суспільних відносин у країні;

встановлено вплив загальних і регіональних чинників на особливості розселення людей в агропромисловому регіоні;

визначено головні риси функціонування систем розселення у агропромисловому регіоні у процесі трансформації суспільства;

досліджено геодемографічні, економічні і соціальні процеси у поселеннях регіону, виявлено тенденції зміни цих процесів та їх вплив на структуру систем розселення;

виявлено зміни у принципах територіальної організації систем розселення і науково їх обгрунтовано (замість наростаючої централізації – децентралізація, замість нестрогого входження підсистем у системи – взаємна субординованість підсистем);

на основі пріоритетності розселенського принципу формування одиниць нового адміністративно-територіального устрою держави створено схему перспективної територіальної організації системи розселення Тернопільської області;

розроблено серію картографічних моделей, що відображають стан сучасного розселення людей у Тернопільській області;

науково обґрунтовано шляхи перспективного розвитку локальних систем розселення у агропромисловому регіоні.

Практичне значення отриманих результатів.

Теоретичні і методичні результати виконаного дослідження можуть бути використані для вивчення територіальних систем розселення різних регіонів країни. Отримані результати включені у навчальні курси: “Економічна і соціальна географія України”, “Географія населення”, “Демографічна та етнічна географія України”, що читаються на географічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка.

Практичні висновки та рекомендації дисертанта можуть бути використані органами державного управління та місцевого самоврядування для розробки стратегічних програм соціально-економічного розвитку обласних регіонів Поділля, для створення схем нового територіально-адміністративного устрою подільських областей, для подальших аналогічних досліджень інших регіонів країни.

Особистий внесок здобувача полягає в опрацюванні зібраних матеріалів, складанні таблиць, рисунків, картосхем, що характеризують розселення людей у Тернопільській області; виявленні змін у функціонуванні територіальних систем розселення внаслідок трансформації суспільства, його переході до ринкових відносин; науковому обґрунтуванні нових принципів територіальної організації систем розселення, які характерні для постсоціалістичного суспільства. Автором створена схема перспективного територіального устрою Тернопільської області, що враховує нові принципи здійснення адміністративного устрою країни, передусім розселенський і соціально-економічний.

Дисертація є результатом самостійного наукового дослідження. Його результати відображені у 6 наукових публікаціях, з яких 5 належать особисто автору. В наукових публікаціях, які видані у співавторстві, використано тільки ті положення, розробка яких належить особисто автору.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації викладені на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці” (Тернопіль, 2004), VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість” (Київ, 2005), Третій Міжнародній науково-практичній конференції “Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво” (Луцьк, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції “Регіон – 2006: суспільно-географічні аспекти” (Харків, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції “Регіон – 2007: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції “Регіон – 2007: суспільно-географічні аспекти” (Харків, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку депресивних регіонів” (Ніжин, 2007), Міжнародній науковій конференції “Історія української географії і картографії” (Тернопіль, 2007), а також на наукових конференціях професорсько-викладацького складу географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка (2004-2008рр.).

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 13 наукових праць, загальним обсягом 3,9 друк. арк., з них 12 одноосібних, 5 статей опубліковано у наукових фахових виданнях.

Подобные работы
Мальчикова Дар'я Сергіївна
Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської області)
Жовнір Світлана Михайлівна
Суспільна та територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформації (на прикладі Вінницької області)
Шабашова Людмила Юріївна
Суспільно-географічні аспекти трансформації етнічної структури населення (на прикладі Закарпатської області)
Заставецький Тарас Богданович
Реґіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалах Хмельницької області).
Заставецький Тарас Богданович
Регіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалі Хмельницької області)
Заставецький Тарас Богданович
Регіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалах Хмельницької області)
Фоменко Володимир Григорович
Геодемографічна ситуація і системи розселення Придністровського регіону Республіки Молдова.
Джаман Василь Олексійович
Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України)
Федонюк Сергій Валентинович
Територіальна організація зовнішньоекономічної діяльності адміністративної області (на прикладі Волинської області)
Патійчук Віктор Олексійович
Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської області)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net