Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізичне виховання та спорт
Олімпійський і професійний спорт

Диссертационная работа:

Литвиненко Юрій Вікторович. Удосконалення техніки рухових дій кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у шорт-треку. : Дис... канд. наук: 24.00.01 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність. Сучасний олімпійський спорт характеризується рекордними спортивними результатами, високою конкуренцією на міжнародній спортивній арені, що визначає прагнення фахівців до вирішення проблем підвищення якості та ефективності тренувального процесу (М.М. Булатова, 1997; Л.П. Матвеев, 2001; В.М. Платонов, 2004–2006; Л.О. Драгунов, 2007).

Нині у більшості видів спорту зростання спортивних результатів значною мірою зумовлене удосконаленням спортивно-технічної майстерності (В.М. Селуянов, 2005; Г.І. Попов, 2007). Технічна майстерність ґрунтується на таких поняттях, як спортивна техніка і технічна підготовка (А.М. Лапутін, 2001).

На методологію розвитку спортивної техніки значно вплинули результати наукових досліджень у галузі управління технічною підготовкою спортсменів, які спеціалізуються у різних видах спорту (І.П. Ратов, 1989–2007; М.П. Шестаков, 2005; Р.Ф. Ахметов, 2006; В.І. Бобровник, 2007).

Дані великої кількості досліджень свідчать про те, що удосконалення спортивної техніки пов’язане з пошуком найбільш ефективних його варіантів (В.В. Гамалій, 2003–2007; А.М. Лапутин, 1986–2004).

Удосконалення техніки рухових дій на сучасному етапі здійснюється за кількома напрямами: використання автоматизованих систем керування тренувальним процесом, гравітаційних біомеханічних стимуляторів, тренажерних пристроїв (М. Уільямс, 1997; V.N. PIatonov, M.M. Bulatova, V.A. Kashuba, 2006), методичних підходів теорії штучного керованого середовища (І.П. Ратов, Г.І. Попов, А.А. Логінов, Б.В. Шмонін, 2007).

На зимових Олімпійських іграх в змаганнях з шорт-треку розігрується вісім комплексів нагород, в зв’язку з чим країни, що претендують на високі місця в неофіційному загальнокомандному заліку, приділяють значну увагу системі підготовки шорт-трековиків в цілому та удосконаленню спортивної техніки зокрема.

Протягом останніх десяти років дослідники М.В. Воскресенській (1995–2003), М.Д. Чернишова (2003) звертались до питань техніки бігу на повороті, особливостей техніко-тактичних дій при передачі естафети в шорт-треці.

У той же час в доступній спеціальній науково-методичній літературі нам не вдалося знайти робіт, де було б розглянуто біомеханічні особливості техніки бігу на прямій спортсменів різної кваліфікації, запропоновано підходи до удосконалення елементів техніки бігового кроку на прямій кваліфікованих спортсменів, що й визначило вибір даного напряму дослідження.

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертацію виконано згідно «Зведеного плану НДР у сфері фізичного виховання і спорту на 2006 – 2010 рр.» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за темою 2.2.2 “Удосконалення засобів і методів технічної підготовки кваліфікованих спортсменів”. Номер державної реєстрації 0104U003839. Внесок дисертанта полягає в отриманні біомеханічних характеристик техніки бігу на прямій спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються у шорт-треці, в розробці, основуючись на дослідженнях, методичних рекомендацій щодо удосконалення техніки бігу на прямій для кваліфікованих шорт-трековиків з урахуванням запропонованих модельних показників.

Мета дослідження – підвищення ефективності техніки бігу на прямій кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у шорт-треці, з урахуванням дискримінативних ознак.

Завдання дослідження:

1. За даними спеціальної науково-методичної літератури вивчити сучасний стан проблем удосконалення техніки рухових дій спортсменів, які спеціалізуються у шорт-треці.

2. Вивчити біомеханічні особливості техніки бігу на прямій спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються у шорт-треці і розробити модельні характеристики техніки бігу на прямій.

3. Розробити методичні рекомендації, спрямовані на удосконалення техніки бігу на прямій для кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у шорт-треці, у річному циклі підготовки і визначити їхню ефективність.

Об’єкт дослідження — технічна підготовленість спортсменів, які спеціалізуються у шорт-треці.

Предмет дослідження — біомеханічні особливості техніки бігу на прямій спортсменів, які спеціалізуються у шорт-треці.

Методи дослідження: аналіз спеціальної науково-методичної літератури, анкетування, експертна оцінка, експеримент із використанням комплексу методів: педагогічні спостереження, антропометрія, відеозйомка, біомеханічний відеокомп’ютерний аналіз, методи математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

уперше на основі визначених кількісних біомеханічних характеристик техніки бігу по прямій в шорт-треці, розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення техніки бігового шагу на прямій для кваліфікованих спортсменів;

уперше визначено кількісні просторові, часові, просторово-часові і масо-інерційні характеристики техніки бігу на прямій спортсменів, які спеціалізуються у шорт-треці;

уперше розроблено статистичну модель техніки бігу на прямій шорт-трековиків високої кваліфікації;

розширено дані, що характеризують техніко-тактичні особливості змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у шорт-треці;

отримали подальший розвиток уявлення теорії і методики спортивної підготовки про особливості техніки рухових дій спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються у шорт-треці.

Практична значущість отриманих результатів полягає у розробці, на основі запропонованої статистичної моделі техніки бігу на прямій, та впровадженні в річний цикл підготовки методичних рекомендацій, що сприяло підвищенню ефективності техніки бігового кроку на прямій кваліфікованих шорт-трековиків.

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні наукової проблеми, постановці мети та завдань дослідження, в організації дослідження та самостійному проведенні теоретичної й експериментальної роботи, проведенні кількісного та якісного аналізу й узагальнення отриманих результатів, розробці та впровадженні у навчально-тренувальний процес методичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення техніки бігу на прямій кваліфікованих шорт-трековиків.

Апробація результатів дисертації. Результати проведених досліджень доповідалися на XІ Міжнародному науковому конгресі “Сучасний олімпійський спорт і спорт для всіх” (Мінськ, 2007), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Основні напрями розвитку фізичної культури, спорту і фізичної реабілітації” (Дніпропетровськ, 2007), Міжнародній науковій конференції аспірантів “Фізична культура: наукові проблеми освіти і спорту” (Кишинів, 2007), І Міжнародній конференції молодих учених (Київ, 2008), щорічних науково-методичних конференціях кафедри кінезіології Національного університету фізичного виховання і спорту України (2005–2007).

Результати досліджень впроваджено у навчально-тренувальний процес КДЮСШ “Свема” м. Шостка, КДЮСШ “Металург” м. Бровари, КЗ СДЮШОР м. Харків, Первинної організації Всеукраїнської громадської організації ФСТ “Україна” — центральної ШВСМ, а також у навчальний процес кафедри кінезіології НУФВСУ під час вивчення дисципліни “Біомеханічні особливості спортивної техніки” для магістрантів за спеціальністю “Біомеханіка спорту”, про що свідчать акти введення.

Публікації. З теми дослідження опубліковано 8 наукових праць, 6 із яких представлено у спеціалізованих журналах та збірках, затверджених ВАК України.

Подобные работы
Защук Сергій Геннадійович
Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболістів в умовах атаки швидким проривом.
Павлюк Євген Олександрович
Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрільбі по рухомих мішенях
Журід Сергій Миколайович
Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів 15-17 років з використанням комплексів тренувальних завдань
Крупський Василь Павлович
Взаємозв'язок спеціальної витривалості з техніко- тактичними діями у багаторічній підготовці лижників- гонщиків
Мрозек Роман Євгенійович
Удосконалення техніки та технології відбору керна в похило спрямованих та горизонтальних свердловинах
Гончаров Віктор Григорович
Підвищення ресурсу транспортної техніки удосконаленням технології ремонту колінчастих валів
Малецька Кіра Дмитрівна
Теплофізичні основи створення нових технологій та удосконалення техніки збезводнювання рідинних матеріалів у диспергованому стані
Стасенко Володимир Миколайович
Удосконалення техніки і технології установки цементних мостів в глибоких свердловинах (на прикладі ДДЗ)
Кононенко Сергій Олексійович
Удосконалення методики і техніки шкільного фізичного експерименту при вивченні коливальних і хвильових процесів

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net