Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Економічна, соціальна та політична географія

Диссертационная работа:

Жовнір Світлана Михайлівна. Суспільна та територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформації (на прикладі Вінницької області) : Дис... канд. наук: 11.00.02 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Феноменом суспільного розвитку в останні десятиріччя визнано «революцію послуг», яка призвела до перебудови структури світового господарства та зайнятості населення, сформувала якісно нове розуміння значення послуг в житті суспільства. Глобальний суспільно-економічний процес утвердження сфери послуг як найперспективнішої сфери ділової активності безпосередньо впливає на трансформаційні зміни в Україні, що охопили економіку, суспільство, регіони. В Україні сформувалась стійка тенденція до зростання сфери послуг, яка складає сьогодні 55% ВВП, але ще не відповідає рівню розвинених країн. Удосконалення сфери послуг, на пріоритетності якої наголошено у Стратегії економічного і соціального розвитку України «Шляхом Європейської інтеграції» (2004 – 2015 рр.) та Основних засадах розвитку інформаційного суспільства в Україні (2007 – 2015 рр.), є важливою умовою поступального розвитку українського суспільства. Це стимулює пошук шляхів інтенсифікації розвитку сфери послуг, визначає сферу послуг важливим і багатогранним об’єктом наукового пізнання.

Сфера послуг стрімко зростає і диверсифікується відповідно зростанню та урізноманітненню попиту на послуги. Водночас, наявні диспропорції територіальної організації сфери послуг, контрасти рівня обслуговування у центрі і на периферії спричиняють міграційні процеси. Досконала територіальна організація сфери послуг – одне з ключових завдань у реалізації регіональної політики держави, один з критеріїв у перебудові адміністративно-територіального устрою. Ґрунтовне вивчення геопросторових аспектів функціонування сфери послуг на регіональному, мікрорегіональному, локальному рівнях актуальне і своєчасне.

Динамізм суспільного розвитку вносить постійні корективи в раніше усталені поняття, теорії, обумовлює необхідність переоцінки низки факторів, що впливають на територіальну організацію суспільства, у тому числі, сфери послуг. Окреслена проблематика усвідомлена як значуща і актуальна для суспільної географії. Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних положень та методологічних основ дослідження сфери послуг регіону визначили вибір та актуальність теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів наукової роботи кафедри економічної і соціальної географії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (держбюджетна тема №303 «Розробка концепції і програми сталого соціально-економічного розвитку регіону Українського Причорномор’я у контексті міжнародних програм екологічного захисту Чорного моря», № державної реєстрації 0101U001739). Автор приймала участь у дослідженні структурних трансформацій господарського комплексу, розробці теоретичних положень щодо місця і ролі сфери послуг у структурі господарства. Дисертаційне дослідження пов’язане з виконанням науково-дослідної теми кафедри економічної і соціальної географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Проблеми соціально-економічного розвитку регіону» (2002 – 2005 рр.), участь автора в якій полягала у розробці питань територіальної організації сфери послуг Вінницької області та пропозицій щодо її удосконалення (довідка № 10/23 від 21.04.08).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретико-методологічних засад дослідження сфери послуг в умовах ринкової трансформації господарства України, дослідження територіальної організації сфери послуг (ТОСП) регіону.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

проаналізувати та узагальнити концептуальні суспільно-географічні підходи вітчизняної та зарубіжної науки щодо розвитку і територіальної організації сфери послуг;

розвинути теоретичні положення географії сфери послуг та поглибити методологічні основи суспільно-географічного дослідження сфери послуг;

з’ясувати місце та роль сфери послуг у господарському комплексі регіонів в умовах суспільних трансформацій, дати оцінку новим тенденціям розвитку ринку послуг;

дослідити основні напрямки трансформації сфери послуг в Україні і регіонах;

розкрити сутність сфери послуг як регіонального міжгалузевого комплексу;

здійснити типізацію та ранжування центрів обслуговування Вінницької області;

розробити методологічні принципи концепції кластерів послуг у суспільно-географічних дослідженнях сфери послуг регіону і скласти паспорти кластерів послуг для центрів обслуговування різних рангів;

розробити просторову модель регіональної територіальної системи обслуговування Вінниччини.

Об’єктом дослідження визначено сферу послуг регіону (на прикладі Вінницької області). Предметом дослідження є суспільна та територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформації.

Методи дослідження. У дослідженні територіальної організації сфери послуг поєднано загальнонаукові, загальногеографічні, суспільно-географічні методи. Розглядаючи сферу послуг як полікомпонентну систему, застосовано системно-структурний аналіз, завдяки якому сформовано уявлення про склад, взаємозв’язки, організацію сфери послуг. З’ясування особливостей елементів територіальної структури досліджуваного регіону забезпечив геопросторовий підхід. Для аналізу стану та тенденцій розвитку сфери послуг використано статистичні методи; у розрахунках індексів локалізації, щільності, розосередженості об’єктів – математичні методи. Широко застосовувались методи групування та порівняльний у дослідженні регіональних відмінностей розвитку сфери послуг; історичний – у з’ясуванні особливостей розвитку географії сфери послуг на різних етапах, вивченні особливостей формування сфери послуг регіону; картографічний метод використано у розробці просторових моделей регіональної, субрегіональних, мікрорегіональних територіальних систем обслуговування. Графічні методи застосовувались у вивченні секторальної структури послуг, динаміки структури ВВП тощо. У дослідженні використано соціогеографічні методи (опитування).

Інформаційну базу проведеного дослідження становлять дані Державного комітету статистики України, Національного банку України, Головного управління статистики у Вінницькій області, Вінницької обласної та районних державних адміністрацій. Використано фондові матеріали кафедр економічної і соціальної географії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, матеріали особистих досліджень автора.

Наукова новизна одержаних результатів.

У дослідженні вперше:

здійснено систематику суб’єктів господарювання у сфері послуг за розмірами, організаційно-правовими формами, способами утворення, видами об’єднань, характером діяльності;

сферу послуг регіону розглянуто в контексті теорії міжгалузевої інтеграції, визначено поняття «регіональний міжгалузевий комплекс послуг», розроблено структурно-функціональну модель регіонального міжгалузевого комплексу послуг;

здійснено типізацію та ранжування центрів обслуговування Вінницької області;

обґрунтовано концепцію кластерів послуг центрів обслуговування, введено поняття «кластери послуг центрів обслуговування», розроблено методику складання паспортів кластерів послуг центрів обслуговування і складено паспорти кластерів послуг центрів обслуговування різних рангів;

розроблено просторову модель ієрархічної багаторівневої територіальної системи обслуговування населення Вінницької області;

удосконалено:

науково-теоретичне обґрунтування географії сфери послуг як напрямку суспільної географії – розвинуто науково-теоретичні положення географії сфери послуг як синтетичної наукової дисципліни;

методику суспільно-географічного дослідження сфери послуг – розроблено загальну схему суспільно-географічного дослідження сфери послуг регіону;

модель поведінки споживачів у процесі вибору послуг з позицій суспільної географії – до моделі введено блок територіальних факторів, що впливають на поведінку людини на споживчому ринку;

отримало подальший розвиток:

визначення факторів, що впливають на територіальну організацію сфери послуг – схарактеризовано нові фактори, які впливають на територіальну організацію сфери послуг регіону на сучасному етапі;

вивчення національного ринку послуг – схарактеризовано регіональні особливості виробництва і реалізації послуг в Україні, проблеми формування національного ринку послуг в умовах ринкової трансформації, визначено перспективні напрямки розвитку ринку послуг;

дослідження тенденцій розвитку сфери послуг – окреслено подальші структурні трансформації сфери послуг;

застосування соціогеографічних методів – для дослідження територіальної організації сфери послуг регіону розроблено та апробовано опитувальний лист-анкету.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного дослідження є методологічною основою для раціональної територіальної організації сфери послуг регіону. Розроблені методична схема дослідження ТОСП і методика складання паспортів кластерів послуг центрів обслуговування можуть бути використані у дослідженні сфери послуг інших регіонів. Визначені наукознавчі орієнтири дослідження сфери послуг започатковують подальший розвиток цього напрямку географічних досліджень. Результати дослідження використані органами державного управління регіону з метою підвищення ефективності функціонування сфери послуг і реалізації державної регіональної політики (дов. №602 від 16.04.08). Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес у вивченні навчальних дисциплін «Основи суспільної географії», «Основи соціальної географії», «Географія Вінницької області» у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського (дов. № 10/29 від 21.04.08).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею здобувача. Наукові положення, висновки і рекомендації, які містяться в ній і виносяться на захист, одержані здобувачем особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використані лише ті ідеї та положення, які одержані автором особисто.

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення і висновки дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на наукових і науково-практичних конференціях міжнародного, національного та регіонального рівнів: з’їзді Українського Географічного товариства (Чернівці, 2004); Міжнародній науковій конференції «Геополітичні та географічні проблеми Криму у багатовекторному вимірі України» (Сімферополь, 2004); восьмій Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і освіта 2005» (Дніпропетровськ, 2005); республіканській конференції «Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні» (Київ, 2003); третій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України» (Київ, 2004); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні засади природничо-географічної та економічної освіти: досвід, проблеми, перспективи» (Вінниця, 2005); третій регіональній науково-практичній конференції «Стратегічна реструктуризація регіональної економіки та соціальної сфери (у контексті вступу України до СОТ) (Вінниця, 2006); Міжвузівській науковій конференції студентів і аспірантів «Географія, екологія, геоекологія: перший досвід наукових досліджень» (Дніпропетровськ, 2005); науково-практичній конференції «Ландшафти і сучасність» (Вінниця, 2000); ХХ Вінницькій науковій історико-краєзнавчій конференції (Вінниця, 2005); щорічних наукових конференціях викладачів і студентів Вінницького державного педагогічного університету (2003 – 2007 рр.).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 17 наукових праць загальним обсягом 5,3 д. а. (у т. ч.: 4,8 д. а. авторських), з них 5 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, обсягом 2,6 д. а.

Подобные работы
Заставецька Леся Богданівна
Трансформація системи розселення регіону в умовах вдосконалення адміністративно-територіальн- ого устрою України (на прикладі Тернопільської області).
Запотоцька Ірина Василівна
Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки її вдосконалення
Шабашова Людмила Юріївна
Суспільно-географічні аспекти трансформації етнічної структури населення (на прикладі Закарпатської області)
Запухляк Наталія Ігорівна
Суспільно-географічні засади функціонування ринку праці та зайнятості населення (на прикладі Івано-Франківської області)
Левада Ольга Михайлівна
Суспільно-географічні основи формування та функціонування регіонального ринку праці сільської місцевості (на прикладі Запорізької області)
Лавриненко Сергій Іванович
Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрями її удосконалення
Баркова Ганна Анатоліївна
Просторова організація медичних систем Харківської області та шляхи її вдосконалення.
Баркова Ганна Анатоліївна
Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення
Патійчук Віктор Олексійович
Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської області)
Гринюк Тетяна Анатоліївна
Комплексне суспільногеографічне дослідження сільської місцевості адміністративної області (на прикладі Київської області)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net