Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Диссертационная работа:

Шульга Наталія Віталіївна. Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів : Дис... канд. наук: 08.00.09 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Розбудова ринкової економіки країни й усі пов’язані з цим трансформаційні процеси мають здійснюватися в інтересах людини для підвищення якості її життя. Не зменшуючи значення інших соціально-економічних явищ, що входять до складу соціально-трудових відносин (зайнятості, охорони праці, розвитку персоналу тощо), найбільш проблематичними у регулюванні є ті, які пов’язані з організацією, ефективністю та оплатою праці. Оплата праці – найсуперечливіша категорія в системі умов праці, оскільки саме в ній відбиваються різнобічні інтереси сторін суспільно-трудових відносин, усі їхні досягнення й прорахунки. Це один із найважливіших показників, що характеризує рівень економічного та соціального стану суспільства і залежить передусім від продуктивності праці.

Сучасний вітчизняний механізм оплати праці неефективний і потребує вирішення низки проблем через застосування вдосконалених правових засад на макро- і мікроекономічному рівнях, враховуючи державні завдання подальшої активізації соціальної політики. В Україні існує необхідність у радикальних змінах в організації й стимулюванні ефективності праці, оптимізації диференціації доходів працюючих та їх оподаткування, що є обов’язковою передумовою сталого соціально-економічного розвитку. Виходячи з цього цілком закономірною є потреба у своєчасній, об’єктивній і достовірній інформації про розрахунки з оплати праці з погляду кожної із сторін соціально-трудових відносин – держави, роботодавця і найманого працівника. У таких умовах особливої актуальності набуває дослідження теоретичних і прикладних аспектів бухгалтерського обліку й аудиту розрахунків з оплати праці та аналізу ефективності використання трудових ресурсів з огляду на ринкове реформування та світову інтеграцію України.

Значний внесок у вивчення теорії, методології обліку й аудиту розрахунків з оплати праці та аналізу ефективності використання трудових ресурсів зробили такі відомі вітчизняні науковці, як П. Й. Атамас, М. Т. Білуха, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, Г. М. Давидов, В. П. Завгородній, А. В. Калина, М. В. Кужельний, Ю. А. Кузьмінський, О. А. Петрик, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, М. Г. Чумаченко, Ю. С. Цал-Цалко та ін. Із зарубіжних учених виділимо М. Армстронга, А. А. Бачуріна, К. Друрі, Т. П. Карпову, Г. В. Савицьку, В. В. Скобару, В. П. Суйца, О. Д. Шеремета.

Однак окремі аспекти теорії та практики обліку й аудиту розрахунків з оплати праці та аналізу ефективності використання трудових ресурсів залишаються дискусійними, потребують подальших наукових досліджень і розробок у напрямі їх удосконалення. Зокрема, це стосується уточнення понятійного апарату, що неоднозначно трактується різними законодавчо-нормативними актами, питань узгодження методики бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці відповідно до МСФЗ, процедур аналітичного обліку витрат на оплату праці, оптимізації їх структури та управління ними, вдосконалення методики зовнішнього і внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці, розробки комплексного підходу до аналізу ефективності використання трудових ресурсів на мікрорівні. Сучасний рівень дослідження наведених вище питань недостатній, що обумовило вибір теми дисертації та свідчить про її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темами: «Проблеми розвитку аудиту, державного контролю та інформаційних технологій як важливих інструментів ринкової економіки» (держ. реєстр. № 0101U007344), «Проблеми та перспективи розвитку аудиту, державного фінансового контролю та інформаційних технологій в сучасних умовах господарювання» (держ. реєстр. № 0107U001337). Особисто автором у рамках тем вдосконалено методику зовнішнього (незалежного) аудиту, в тому числі в умовах комп’ютерних інформаційних систем (далі – КІС), та розроблено напрями й методику внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є узагальнення й критична оцінка чинних теоретичних положень, методики, організації та практики обліку й аудиту розрахунків з оплати праці та аналізу ефективності використання трудових ресурсів, розробка рекомендацій з їх удосконалення та практичного використання для прийняття виважених облікових і управлінських рішень на пасажирських автотранспортних підприємствах (далі – АТП) в сучасних умовах господарювання.

Для досягнення визначеної мети в процесі проведення дослідження були поставлені й вирішені такі завдання:

– розкрити сутність обліково-аналітичної категорії «розрахунки з оплати праці» в умовах реформування національної системи оплати праці й бухгалтерського обліку та звітності;

– узагальнити методи державного й договірного регулювання оплати праці на АТП України та обґрунтувати шляхи їх удосконалення з позицій обліку розрахунків з оплати праці;

– здійснити аналіз механізму організації оплати праці на АТП України та запропонувати напрями його подальшого вдосконалення;

– узгодити й систематизувати основні аспекти методики й організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці, в тому числі в умовах КІС, та обґрунтувати пропозиції з їх удосконалення згідно з нормами П(С)БО, МСФЗ і вітчизняного законодавства;

– визначити шляхи оптимізації обліку витрат на оплату праці та запропонувати теоретико-практичні аспекти управління ними на АТП;

– удосконалити методичні й організаційні підходи до зовнішнього (незалежного) і внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці на АТП;

– розвинути методично-організаційні положення щодо виконання комплексного аналізу ефективності використання трудових ресурсів на АТП.

Об’єктом дослідження є господарська діяльність пасажирських АТП в частині операцій, які пов’язані з розрахунками з оплати праці персоналу та використанням трудових ресурсів.

Предметом дослідження є теоретико-організаційні основи, методика й практика бухгалтерського обліку і аудиту розрахунків з оплати праці та аналізу ефективності використання трудових ресурсів АТП.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основами дослідження є діалектичний метод пізнання, відповідно до якого вивчено стан оплати праці, чинну законодавчо-нормативну базу, методики обліку і аудиту розрахунків з оплати праці та здійснено аналіз ефективності використання трудових ресурсів, а також визначено їх взаємозв’язок та взаємообумовленість, висвітлено суперечності їх розвитку.

У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи пізнання: спостереження, порівняння, абстракції, індукції і дедукції, вимірювання взаємозв’язків, поєднання аналізу та синтезу, історичного і логічного підходів (при дослідженні сутності оплати праці та розрахунків, повязаних з нею, структури заробітної плати та фонду оплати праці, механізму організації оплати праці, основних елементів бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з оплати праці), узагальнення, а також спеціальні методи – статистичних групувань, методи економічного аналізу, економіко-математичні методи – здебільшого при дослідженні ефективності використання трудових ресурсів АТП.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, що регламентують порядок, оподаткування, облік і аудит розрахунків з оплати праці, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з цих питань, матеріали науково-практичних конференцій, статистична інформація, періодичні видання, практичні дані досліджуваних підприємств.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

вперше запропоновано:

– нові синтетичні рахунки і субрахунки обліку виплат працівникам, застосування яких дає змогу узгодити діючу методику формування облікових даних про окремі види поточних і довгострокових виплат працівникам та їх забезпечень (винагород за програмами з визначеною виплатою і відстрочених виплат працівникам; забезпечень премій і заохочувальних виплат, виплат за програмами звільнення, інших довгострокових виплат) з методологічними вимогами П(С)БО 26 «Виплати працівникам»;

– форму Акта виконаних робіт за строковим трудовим договором, призначенням якого є документальне оформлення приймання-передачі та обґрунтування розрахунку оплати (поетапного чи кінцевого) виконаної працівником роботи у визначені терміни;

– форму розділу Приміток до річної фінансової звітності «Виплати працівникам», яка забезпечить надання інформації зовнішнім користувачам про структуру та величину поточних і довгострокових виплат працівникам та уможливить оцінку участі економічного суб’єкта у виконанні загальної соціально-економічної політики уряду;

удосконалено:

– методику обліку розрахунків з оплати праці та витрат на оплату праці через розробку пропозицій до аналітичних підходів формування облікової інформації, уточнення форми і структури розрахункової відомості та наказу про надання відпустки, що уможливить відповідний контроль правильності розрахунку виплат працівникам і пов’язаних з ними податків і платежів, забезпечить достовірність наведених даних у фінансовій звітності;

– методику зовнішнього (незалежного) аудиту розрахунків з оплати праці через уточнення його мети, завдань, об’єктів і напрацювання підходів до послідовності здійснення аудиторських процедур на всіх етапах перевірки, вдосконалення форми й структури існуючих робочих документів аудитора і пропозицію нових, уточнення методики оцінки аудиторського ризику та рівня суттєвості помилок при перевірці витрат на оплату праці;

– методи оцінки вартісних показників ефективності використання трудових ресурсів (зарплатомісткості, зарплатовіддачі та рентабельності використання трудових ресурсів), які сприяють більш достовірному визначенню цих показників через порівнянність досліджуваних чинників при їх розрахунку;

одержали подальший розвиток:

– науково-теоретичні положення щодо визначення сутності обліково-аналітичної категорії «розрахунки з оплати праці» та нових підходів до побудови загального механізму організації оплати праці, які спрямовані на підвищення достовірності формування відповідних звітних показників;

– теоретичне узгодження облікової інформації про витрати на оплату праці згідно з П(С)БО, Інструкцією зі статистики заробітної плати та податкового законодавства для усунення розбіжностей у категорійному апараті законодавчих актів і можливості їх практичного застосування та більш точного відображення окремих виплат працівникам на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;

– методичні підходи до виконання комплексного аналізу ефективності використання трудових ресурсів через виокремлення його етапів і дослідження системи взаємопов’язаних показників їх раціонального використання, вивчення впливу основних чинників на продуктивність праці, виявлення й залучення резервів її підвищення для задоволення сучасних потреб АТП в управлінні трудовими ресурсами та витратами на оплату праці.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що розроблені в ній рекомендації та пропозиції спрямовані на вдосконалення методики обліку і аудиту розрахунків з оплати праці та аналізу ефективності використання трудових ресурсів і можуть бути впроваджені в господарську діяльність АТП. Їх застосування посилить інформаційну, контрольну й управлінську функції бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці, підвищить ефективність аналітичної роботи і якість виконання зовнішніх та внутрішніх аудиторських послуг.

До результатів, що мають практичне значення, належать такі рекомендації: запровадження системи оплати праці водіїв за нормативом від валового доходу, використання аналітичних рахунків для обліку розрахунків з оплати праці й витрат на виплати працівникам, застосування форми Акта виконаних робіт за строковим трудовим договором, удосконаленої форми розрахункової відомості та наказу про надання відпустки, використання баз розподілу непрямих витрат на оплату праці окремих категорій працівників залежно від їх трудової функції, вдосконалення робочих документів аудитора, методики оцінки аудиторського ризику і рівня суттєвості помилок в аудиті розрахунків з оплати праці та виконання комплексного аналізу ефективності використання трудових ресурсів на АТП тощо.

Отримані результати знайшли застосування в практичній діяльності організацій Херсонської області: ВАТ «Голопристанське АТП № 16540» (довідка № 92 від 21.07.2006 р.), ВАТ «Херсонське АТП-16563» (довідка № 96 від 02.08.2006 р.), ТОВ АФ «Апекс» (довідка № 34 від 18.09.2006 р.). Результати дослідження також використовують у навчальному процесі ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» при викладанні дисциплін «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Економічний аналіз», «Організація та методика аудиту», «Організація бухгалтерського обліку» (довідка від 04.12.2006 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, які викладені в дисертаційній роботі та виносяться на захист, здобуто автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і практичні результати дослідження доповідалися на міжнародних та міжвузівських науково-практичних конференціях: «Наука і освіта '2003» (м. Дніпропетровськ, 20-24 січня 2003 р.); «Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні» (м. Херсон, 25-26 березня 2004 р.); «Wyksgta cenie i nayka beg Granic – '2005» (м. Przemysl-Praha, 19-27 грудня 2005 р.); «Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні» (м. Київ, 16-17 березня 2006 р.); «Забезпечення ресурсами малого і середнього бізнесу в Україні» (м. Херсон, 21-22 березня 2006 р.); «Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти» (м. Полтава, 16-17 травня 2006 р.); «Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України» (м. Київ, 19 травня 2006 р.);

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 праць загальним обсягом 3,91 друк. арк. (з них автору належить 3,36 друк. арк.). У наукових фахових виданнях опубліковано шість праць обсягом 2,08 друк. арк. (з них автору належить 1,78 друк. арк.). В інших виданнях опубліковано вісім праць загальним обсягом 1,83 друк. арк., у тому числі 1 – у нефаховому виданні (0,55 друк. арк., з них автору належить 0,3 друк. арк.) та 7 – у матеріалах конференцій (1,28 друк. арк.).

Подобные работы
Писаренко Тетяна Миколаївна
Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах (на матеріалах установ охорони здоров'я Волинської області)
Петрик Олена Анатоліївна
Облік та аналіз оплати праці в умовах розвитку ринкових відносин:(на прикладі підприємств промисловості будівельних матеріалів)
Домбровський Владислав Анатолійович
Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій.
Мельник Тетяна Григорівна
Облік, аналіз та аудит праці і її оплати
Басенко Ольга Володимирівна
Облік і аудит запасів та аналіз ефективності їх використання
Лиско Оксана Володимирівна
Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у капітальному будівництві
Роздобудько Валерій Васильович
Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з застосуванням ПЕОМ
Василик Ольга Остапівна
Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом
Гавриловська Людмила Миколаївна
Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств паливно- енергетичної галузі України)
Лишиленко Олександр Васильович
Бухгалтерський облік і аудит затрат праці та її оплати в аграрних підприємствах

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net