Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філологічні науки
Українська мова

Диссертационная работа:

Городиловська Галина Петрівна. Елементи наукового та публіцистичного стилів в історичних творах Романа Іваничука. : Дис... канд. наук: 10.02.01 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Використання елементів функціональних та експресивних стилів у мові художньої літератури – закономірний і динамічний процес. Він залежить не лише від власне лінгвальних чинників, а й від позамовних обставин: історичних, економічних, соціально-політичних, психологічних, які впливають на відображення дійсності в художніх творах. Залучаючи засоби інших мовних стилів у художній текст, майстри слова відбивають нові тенденції розвитку сучасної української мови. Їхня наявність у мові історичних творів – явище, характерне для творчості видатного українського письменника Романа Іваничука.

Художні твори Романа Іваничука стали об’єктом літературознавчих студій С. Андрусів, Н. Бічуї, І. Денисюка, В. Дончика, М. Жулинського, М. Ільницького, Т. Салиги, М. Слабошпицького, Р. Федорова, А. Шевченка, В. Яворівського та інших дослідників. Однак мова історичних творів письменника, його індивідуальна манера письма ще не були предметом спеціального аналізу. Лінгвісти лише принагідно залучали матеріал із його романів, коли описували хронологічно марковану лексику як засіб створення мовної стилізації (Г. Гайдученко), розглядали питання мовної норми в історичній прозі (Л. Пустовіт), фольклоризми в мовній тканині роману (С. Єрмоленко), аналізували порівняння як структурно-стилістичний компонент художнього тексту (Л. Голоюх), досліджували лінгвостилістику романів доби козацтва (В. Буда) та української прози 60–90-х років ХХ сторіччя (О. Хом’як). Отже, вивчення мови української історичної прози з погляду вживання в ній елементів інших стилів до цього часу в повному обсязі не було здійснене.

Відсутність ґрунтовних досліджень мовностилістичних особливостей історичної прози Романа Іваничука і визначає актуальність теми дисертації. Ця актуальність зумовлена об’єктивною потребою комплексно дослідити тексти прозових творів щодо використання в їхній структурі елементів інших мовних стилів, які осучаснюють ці твори, адже письменник пише про історію, але думає про сучасність. Аналіз індивідуально-авторського використання елементів наукового та публіцистичного стилів в історичних романах покаже, як збагачуються й урізноманітнюються виражальні засоби художнього мовлення творів цього жанру, виявляються особливості стилю прозаїка, міжстильові, інтеграційні процеси в сучасній українській літературній мові.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках наукової теми “Функціональні стилі української мови: статика і динаміка” кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка (реєстраційний номер 0107U007425). Пропонована робота продовжує і розвиває традиції львівської лінгвостилістичної школи.

Мета дослідження – здійснити лінгвостилістичний аналіз текстів історичних творів Романа Іваничука, виявити в них елементи наукового та публіцистичного стилів, з’ясувати доцільність і прийоми використання таких засобів, показати тенденції в їхньому вживанні та функції в авторській мові й мовних партіях персонажів.

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:

проаналізувати історичну прозу Романа Іваничука з погляду стильової характеристики;

виявити лексеми, що репрезентують науковий стиль, встановити особливості їхнього використання в різних мовленнєвих ситуаціях;

поділити наукову лексику за галузями наук і виділити в ній тематичні групи;

описати найбільш репрезентативні групи цієї лексики;

прокоментувати слова, словосполучення, речення, що характеризують публіцистичний стиль, встановити особливості їхнього функціонування в аналізованих текстах;

з’ясувати способи використання термінів наукового і публіцистичного стилів у номінативній функції та в образно-переносному вживанні.

Об’єкт дослідження – історичні твори відомого українського письменника Романа Іваничука.

Предметом дослідження стали стильові категорії наукових і публіцистичних текстів та специфіка їхнього використання в Іваничукових художніх творах на історичну тематику.

Джерелом дослідження є твори Романа Іваничука – романи “Бо вій- на – війною”, “Вогненні стовпи”, “Вода з каменю”, “Журавлиний крик”, “Космацький ґердан”, “Край битого шляху”, “Мальви” (“Яничари”), “Манускрипт з вулиці Руської”, “Орда”, “Рев оленів нарозвидні”, “Саксаул у пісках”, “Через перевал”, “Черлене вино”, “Четвертий вимір”, “Шрами на скалі” та інші, на основі яких укладена картотека (приблизно п’ять тисяч одиниць).

Методи дослідження. Мета дисертації та конкретні завдання зумовлюють відповідні методи дослідження. Як основний у дисертації застосовуємо описовий метод для виявлення, класифікації, інтерпретації елементів наукового та публіцистичного стилів. Для порівняння семантики аналізованих лексем у науковому і художньому текстах використано зіставний метод, компонентний – для характеристики семантико-стилістичних і структурно-синтаксичних ознак різних стилів, статистичний – для визначення частоти вживання наукової та суспільно-політичної лексики в аналізованих текстах.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше об’єктом спеціального лінгвостилістичного аналізу стали історичні твори Романа Іваничука. Пропонована праця – перше системне дослідження мови творів цього письменника на історичну тематику з погляду використання в них елементів наукового та публіцистичного стилів. У роботі обґрунтовано доцільність уведення таких засобів у тканину художнього твору, підкреслено ефективні способи їхнього вживання, а також звернено увагу на особливості манери письма прозаїка, розкрито деякі “секрети” творчості романіста.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона сприяє вирішенню проблем функціональної стилістики, зокрема щодо конкретизації взаємодії різних мовних стилів; уточнює підходи до інтерпретації художнього тексту; виокремлює індивідуальний стиль письменника; дає матеріал для подальшого вивчення мовностилістичних особливостей сучасної української прози на історичну тематику.

Практичне значення роботи. Одержані результати цього дослідження можуть бути використані на заняттях із практичної стилістики, в підготовці спецкурсів і спецсемінарів з лінгвістичного аналізу тексту, лінгвістики тексту, а також для вивчення індивідуального стилю письменника.

Особистий внесок дисертанта. Усі результати дослідження автор одержала самостійно. Наукових праць на тему дисертації, написаних у співавторстві, немає.

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено на спільному засіданні кафедри української мови та кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Основні теоретичні положення та одержані результати дослідження викладено на Всеукраїнській науковій конференції “Історія і сучасні проблеми функціональних стилів української літературної мови” (Чернівці, 2001); Всеукраїнській науковій конференції “Українська термінологія і сучасність” (Київ, 2003); 9-й щорічній науковій конференції “Україна – людина, суспільство, природа” (Київ, 2003); Міжнародній науковій конференції “Українська мова у часі і просторі” (Львів, 2004); Всеукраїнській науковій конференції “Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури” (Львів, 2004); Всеукраїнській науковій конференції “Іван Ковалик і сучасне мовознавство” (Івано-Франківськ, 2007).

Публікації. Основні положення та практичні результати дисертації висвітлено в десяти публікаціях, які вміщені у виданнях, визначених ВАК України як фахові.

Подобные работы
Красавіна Валентина Василівна
Структурно-семантичні, стилістичні та текстові функції епітета в історичному романі (на матеріалі творів другої половини XIX - першої половини XX ст.)
Мельник Мирослава Романівна
Ономастика творів Ліни Костенко
Бесага Романа Василівна
Нестандартизовані елементи в українській літературній мові
Дядюра Галина Миколаївна
Функціональні параметри образності в науковому стилі (на матеріалі текстів природничих та технічних наук)
Китиця Олена Вікторівна
Категорія персональності та засоби її вираження в публіцистичному стилі
Корабльова Наталя Василiвна
iнтертекстуальнiсть лiтературного твору (на матерiалi роману А.Бiтова "Пушкiнський дiм")
Захарова Анжеліка Леонідівна
Поетика храму у творах художньої літератури (на матеріалі романів У.Голдінга "Шпиль" і Ю.Місіми "Золотий храм")
Стовба Ганна Сергіївна
Пізні романи В. Ґолдінга: поетика і проблематика “відкритого твору”.
Рогоза Ольга Борисівна
Структурно-композиційні та семантико-прагматичні особливості французького епістолярного роману XVIII-XX століть (на прикладі творів Ш. де Лакло, О. де Бальзака, А. де Монтерлана)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net