Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Військові науки
Військова історія

Диссертационная работа:

Лісіна Світлана Омелянівна. Військово-організаційна діяльність ОУН у 1929-1939 рр.: (документознавчий аспект) : Дис... канд. наук: 20.02.22 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Організація Українських Націоналістів (ОУН) створювалася в той час, коли в українському політикумі відчувалася гіркота поразки визвольних змагань 1917-1921 рр., а в середовищі української політичної еліти панували песимістичні настрої щодо перспектив української державності. Надія на швидке відновлення збройної боротьби за самостійну Україну поволі згасала, тому радикально налаштовані політичні кола вирішили об'єднати всі націоналістичні організації: Українську Військову Організацію (УВО), Легію Українських Націоналістів (ЛУН), Союз Української Націоналістичної Молоді (СУНМ), Групу Української Націоналістичної Молоді (ГУНМ) в єдину ОУН.

Головна мета українських націоналістів полягала у підготовці українського громадянства до прогнозованої боротьби за Самостійну Соборну Українську Державу. Методи її реалізації змінювались залежно від конкретних історичних умов. Боротьба відбувалася як у формі силових методів, так і у вигляді «психологічної війни» за національну свідомість. Ідея віри у власні сили, пріоритет загальнонаціональних інтересів та свободи людини є актуальними і досі. Відслідковуючи діяльність ОУН як військово-політичної сили, можемо стверджувати, що у визвольній боротьбі перемагають не вдалі політичні програми чи статути, а люди, члени організації, які послідовно, хоч і зі змінним успіхом реалізовували її програмну платформу.

Діяльність ОУН ще й досі гостро полемізується в суспільстві, тому опертя на дослідження документів Організації та праць її провідників дасть можливість прогнозування сучасних версій націодержавотворення. Теоретичне обґрунтування ключових засад воєнної доктрини знайшли найглибше і найдокладніше відображення в студіях фундаторів та лідерів Організації, зокрема Є. Коновальця, М. Капустянського, В. Курмановича, М. Колодзінського, Р. Ярого, О. Гасина, З. Коссака – військовиків та публіцистів, інтелектуальний доробок яких десятиліттями був взагалі вилучений з української суспільно-політичної думки.

Механізм поширення націоналістичних ідей у різних країнах перебування українців полягав у розповсюдженні періодичних видань – «Сурма», «Розбудова Нації», «Український голос», «Самостійна думка», «Пробоєм» та низки інших, завдяки яким виникла розгалужена мережа націоналістичних осередків в різних регіонах світу. Тому їх дослідження повинно стати вагомим у вивченні діяльності ОУН.

Враховуючи зацікавленість у суспільстві, гостру полеміку в сучасному політичному середовищі, попередній висновок урядової комісії, який «...полягає у з'ясуванні питання, яким повинно бути офіційне ставлення сучасної влади до підпільно-повстанських структур, що боролися за незалежність України у минулому», документознавчий аспект військово-організаційної діяльності ОУН є досить актуальним. А характеристика основних документів ОУН дасть можливість стверджувати, що документний масив міг бути використаний у творенні програмних основ майбутньої Української національної держави, тому що їх зміст та структура вказують на загальнодержавні масштаби організації.

ОУН - єдина політична організація, яка пронесла ідеал Української Самостійної Соборної Держави незмінним упродовж усього ХХ ст., і який фактично є втіленим сьогодні. Саме тому є необхідним новий та неупереджений підхід до окресленої проблеми. Українська нація на початку нового тисячоліття знову опинилася у своєрідному вакуумі – в пошуку національної ідеї та виробленні чіткої системи безпеки як внутрішнього консолідуючого стрижня та дороговказу, які забезпечують надійний захист держави і ведуть до високих стандартів добробуту народу.

Зв’язок роботи з планами наукових досліджень. Дисертація виконана у відповідності з науково-дослідною програмою з новітньої історії України, що розробляється кафедрою історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська політехніка»: «Загально-національний визвольний рух українського народу за відродження своєї державності у першій половині ХХ століття».

Об’єкт дослідження - військово-організаційна діяльність ОУН у 20-30-х роках ХХ століття.

Предмет дослідження – документальна база ОУН про створення національних збройних сил, про відновлення української державності в контексті офіційних матеріалів організації, праць її військовиків та публікацій в націоналістичних періодичних виданнях .

Хронологічні межі дисертації встановлено з часу утворення ОУН до початку Другої світової війни. Перше десятиріччя організаційної діяльності сприяло становленню Організації через пропаганду українського націоналізму та широкий спектр вишкільно-бойової діяльності, яке завершилося у 1939 році, коли ОУН перейшла до втілення в життя накреслених планів.

Географічні рамки дослідження включають західноукраїнські землі та еміграційні осередки ОУН, де в повній мірі проявилися результати військово-організаційної діяльності ОУН.

Мета дисертаційного дослідження – окреслити документознавчий аспект військово-організаційної діяльності ОУН; виділити теоретичні та публіцистичні напрацювання, які готували і обґрунтовували їх практичну реалізацію; розкрити тенденції розвитку та особливості вирішення українського національно-державницького питання в контексті військово-організаційної діяльності ОУН в період 1929-1939 рр.; опираючись на численні джерела та історіографічний аналіз, показати воєнну доктрину організації напередодні Другої світової війни, аспекти якої і нині сприяють розбудові сучасної України та реформуванню її Збройних Сил.

Визначена мета передбачає вирішення таких основних завдань дослідження:

виявити усі комплекси джерел та проаналізувати історіографію військово-організаційної діяльності ОУН;

дослідити військово-організаційну діяльність ОУН міжвоєнного періоду шляхом порівняльного аналізу основних офіційних документів;

порівняти документно-інформаційну і програмну базу ОУН на тлі розбудови сучасних версій націодержавотворення;

розглянути роль ОУН у вирішенні державно-соборної проблеми через створення національних збройних сил;

проаналізувати концепції воєнної доктрини ОУН напередодні Другої світової війни;

показати цінність військово-теоретичних напрацювань чільних діячів ОУН щодо проблем військової справи та організаційно–бойової діяльності;

розкрити інформаційний потенціал націоналістичної періодики як першоджерела військово-організаційної діяльності ОУН.

Методологічна основа дослідження полягає у дотриманні принципів історичного та логічного методів пізнання суспільних процесів. На підставі синтезу порівняльного та проблемно-хронологічного методів дослідження зроблено спробу здійснити якомога повніший аналіз військово-організаційних документів ОУН у перше десятиліття діяльності.

Наукова новизна полягає у здійсненні однієї з перших спроб комплексного дослідження нормативно-правових, програмних, пропагандних та публіцистичних матеріалів ОУН, яке дозволяє внести корективи в усталені стереотипи щодо концептуальних положень військово-організаційної діяльності ОУН; засад воєнної доктрини ОУН; ведення вишкільної та бойової роботи Організації; з’ясувати роль військових діячів Організації у становленні та розвитку основних її постулатів напередодні Другої світової війни; визначити історичну роль ОУН на шляху боротьби за українську державність та українське військо; окреслити перспективи бачення вишколених кадрів ОУН як провідників майбутньої Української держави.

Практичне значення. Дослідження вносить вклад у розробку проблеми національно-визвольного руху міжвоєнного періоду, який розкриває військово-організаційну діяльність ОУН, мотиви та особливості еволюції поглядів українських та зарубіжних науковців на характер процесу творення національного духу в Україні у першій половині ХХ ст. Результати дослідження можуть бути використані при написанні наукових праць і навчально-методичних посібників з новітньої історії України та Збройних Сил України ХХ ст., а також при створенні класифікаційної системи документного ряду окремих організацій; при проведенні лекційних та семінарських занять; у роботі наукових та музейних установ, а також навчальних закладів різних рівнів.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри історії, теорії та практики культури Національного університету “Львівська політехніка”. Вони знайшли відображення у доповіді на Міжнародній науковій конференції «Україна у Другій світовій війні» (Львів, 2005), а також на Другій міжнародній науковій конференції «Збройні сили України: історія і сучасність» (Львів, 2006). Наукові положення дисертації були опубліковані в 5-ти статтях у фахових виданнях, визначених переліком ВАК України.

Подобные работы
Яким Степан Степанович
Західні землі України в Другій світовій війні: військово-історичний аспект (1939-1944 рр.)
Тищенко Сергій Володимирович
Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорозької Січі та Української революції: історичний аспект
Шойко Василь Анатолійович
Соціально-психологічне забезпечення діяльності рятувальних підрозділів цивільної оборони МНС України у 2000-2006 рр. (історичний аспект)
Деревінський Василь Федорович
Діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії в 1940 - 1953 рокі: етнонаціональний аспект
Гаврилів Ігор Омелянович
Діяльність українських політичних партій та організацій Західної України в умовах польського окупаційного режиму (1921-1939 рр.) (військово-політичний аспект)
Малюга Валерій Миколайович
Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяльність ОУН і УПА серед населення окупованої України (1941-1944 рр.)
Виздрик Віталій Степанович
Військово-патріотична діяльність УВО-ОУН серед української молоді Галичини (1920-1939 рр.)
Ходанович Олексій Леонідович
Військово-політична діяльність похідних груп ОУН на території України в роки Другої світової війни
Юрик Юрій Зеновійович
Стратегія і тактика ОУН в українському національно-визвольному русі Західної України (1929-1935 рр.)
Ковалик Володимир Васильович
Діяльність органів міліції на території Станіславської області в 1939 – 1946 роках. Історико-правовий аспект

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net