Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Всесвітня історія

Диссертационная работа:

Панченко Юлія Валеріївна. Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М.Тетчер і Р.Рейгана. : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Структура дисертації обумовлена метою та завданням дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації - 231 сторінка, у тому числі основного тексту 212 сторінки, список використаних джерел та літератури – 19 сторінок (289 найменувань).

Актуальність теми дослідження. Важливість даної теми обумовлена кількома чинниками. По-перше, нагальною потребою вивчення історичного та політичного підґрунтя розвитку та практичного досвіду втілення теорії неоконсерватизму найбільш успішними країнами світу – США та Великою Британією. Ідеологічна концепція неоконсерватизму була сприйнята більшістю суспільства, а практична реалізація змінила соціальний фон, настрої як англійців, так і американців. Неоконсервативні уряди цих країн провели реформи в усіх сферах діяльності суспільства, надбання яких потребують ретельного аналізу та глибокого вивчення, а набутий досвід вартий уваги з боку неоконсервативних сил України. По-друге, вивчення теорії та практики неоконсерваторів Великої Британії та США застерігає також від повторення ряду помилок, прорахунків. Це приклад ідейно-політичної консолідації суспільства для досягнення високих результатів розвитку економіки, соціальної сфери, в утвердженні самоідентифікації нації. По-третє, порівняльний аналіз діяльності неоконсервативних урядів Маргарет Тетчер та Рональда Рейгана в історичній науці досі не проводився і не отримав належного висвітлення в наявній літературі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою частиною планової наукової теми історичного факультету Київського національного університет імені Тараса Шевченка «Історія формування і розвитку Української держави» (Державний реєстраційний номер 01 БФ046-01) і зокрема її підрозділу «Міжнародні чинники українського державотворення (середина XVIII – початок XXI ст.).

Об’єктом дослідження є суспільно-політичний і соціально-економічний розвиток Великої Британії та США у 80 - ті роки ХХ століття, політика урядів М.Тетчер та Р.Рейгана.

Предметом дослідження є історія виникнення та формування теорії неоконсерватизму, практичне втілення неоконсервативних принципів у соціально-економічній та зовнішньополітичній діяльності Великої Британії та США урядами прем’єр-міністра М.Тетчер та адміністраціями президента Р.Рональда у 80- ті роки ХХ століття.

Мета дослідження - дослідити теоретичні засади неоконсервативної ідеології у Великій Британії і США, розкрити процес практичної реалізації неоконсервативної ідеології часів діяльності урядів прем’єр-міністра Маргарет Тетчер (Велика Британія) та адміністрацій президента Рональда Рейгана (США) у соціально-економічній та зовнішньополітичній сферах.

Для реалізації мети дослідження визначені такі завдання:

проаналізувати джерельну базу дослідження та стан наукового розроблення теми;

простежити процес еволюції консервативної ідеології від окремих теоретичних положень до основоположної ідеології у Великій Британії та США;

дослідити теоретичні засади неоконсервативної ідеології у Великій Британії та США;

з’ясувати спільне та відмінне в історичному розвитку консервативної та неоконсервативної ідеологій у Великій Британії та США;

розглянути практичне втілення ідей неоконсерватизму в соціально-економічному житті Великої Британії та США у 80-ті роки ХХ століття – тетчеризм (Велика Британія), рейганоміка (США);

дослідити спільні та відмінні риси політики тетчеризму і політики рейганоміки;

висвітлити зовнішньополітичну концепцію неоконсервативної ідеології за часів прем’єрства М.Тетчер та президентства Р.Рейгана;

з’ясувати характер союзницьких відносин між Великою Британією та США.

Методологічною основою дослідження є принципи історизму, об’єктивності та системності, а також загальнонаукові та історичні методи наукового пізнання. Складність, багатовимірність проблеми зумовили застосування системи методів, прийомів, що забезпечують цілісний підхід до вирішення наукової проблеми, пов’язаної з вивченням історії неоконсерватизму та його практикою.

Пріоритетне місце в дослідженні історії консервативних традицій Великої Британії та США зайняв системний метод, що дозволив встановити не тільки об’єктивні зв’язки, закономірності розвитку теорії і практики неоконсерватизму, але проаналізувати розвиток усіх складових суспільно-політичного життя, внутрішньої та зовнішньої політики урядів М.Тетчер і Р.Рейгана.

Синхронний та діахронний методи надали можливості простежити досить суперечливий і еволюційний розвиток консервативної думки у Великій Британії та США, виокремити процес уточнення ідей відповідно до часу, до ситуації, до міжнародних подій, які б збагачували форми пропаганди та поширення цих ідей.

Використання в роботі порівняльного методу дало змогу зіставити однотипні ідеологічні явища у двох провідних країнах світу - у Великій Британії та США, їх практичне втілення з метою виявлення спільних та специфічних рис, виділення причин, умов більш ефективних форм організації діяльності суспільства.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з кінця 1970-х рр. до кінця 1980-х рр. Нижня межа дослідження - 1979 рік, це рік приходу до влади неоконсервативного уряду М.Тетчер у Великій Британії та у 1981 році адміністрації Р.Рейгана. Верхня – загострення ситуації у Великій Британії, пов’язаною з відставкою з посади прем’єр-міністра М.Тетчер у 1990 році та закінчення другого терміну президентства Р.Рейгана в США – 1989р. Для відображення повноти історичних подій автор виходить за встановлені хронологічні межі, зокрема простежує історію розвитку консерватизму впродовж трьох століть, а також історію виникнення та формування неоконсерватизму у Великій Британії та США у 1980-ті роки ХХ ст.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у праці комплексно досліджена історія появи ідеології «неоконсерватизм» у суспільно-політичному житті Великої Британії і США. Узагальнені знання еволюції теоретичних засад британського та американського неоконсерватизму. Поглибленні знання з проблем практичного втілення неоконсервативних ідей у всі сфери діяльності Великої Британії та США. Висвітлено проблеми політики «тетчеризму та «рейганоміки». Уточнено роль лідерів цих країн Маргарет Тетчер та Рональда Рейгана в історії, процесі формулювання та практичного втілення неоконсервативних ідей. Досліджено соціально-економічний та зовнішньополітичний напрями діяльності урядів М.Тетчер та Р.Рейгана.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні положення дисертаційної роботи, її висновки розкривають закономірності еволюції консервативної думки у Великій Британії та США, підтверджуючи особливості історичного розвитку цих країн, культуру народів, їх ментальність, традиції, що дає можливість з’ясувати мотиви внутрішньої політики та зовнішньополітичної стратегії, а знання про це можуть допомогти в діяльності політичних партій України, у виборі їх програмних шляхів, у визначенні ідеологічних принципів, в умінні поєднувати теоретичні пошуки з практичною діяльністю для підвищення економічного, соціального рівнів життя в Україні.

Дослідження слугує матеріалом для розроблення нормативних курсів новітньої історії країн Західної Європи і Америки. Результати дослідження можуть бути використані дослідниками для підготовки узагальнюючих праць з історії міжнародних відносин та зовнішньої політики Великої Британії, США, з історії консерватизму та неоконсерватизму, з історії соціально-економічного розвитку Великої Британії та США.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи пройшли апробацію і були оприлюднені у виступах на міжнародних і республіканських наукових конференціях, у тому числі на Науково-теоретичній конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів СумДУ з соціально-гуманітарних проблем (Суми, 1995), Міжнародній науково-практичній конференції «Гуманізація вищої освіти: філософські виміри» (Суми, 1996), Міжнародній науковій конференції «Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними» (Суми, 2006), Міжнародній науковій конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій» (Суми, 2008).

Публікації. Основні положення дисертації і результати дослідження відображені автором у 4 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, затверджених ВАКом України, та у 4-х інших наукових виданнях і публікаціях матеріалів дослідження на наукових конференціях.

Подобные работы
Неприцький Олександр Анатолійович
Велика Британія та європейська інтеграція (90-ті рр. ХХ ст.)
Ковальський Станіслав Валентинович
Політика Великої Британії та позиція ООН у кіпрському питання (1954 - 1974 рр.).
Яковенко Наталя Леонідівна
Європейська інтеграційна політика Великої Британії та міжнародні чинники її формування (друга половина XX - початок XXI ст.)
Неприцький Олександр Анатолійович
Велика Британія та європейська інтеграція (90-ті р. ХХ ст.)
Ямпольська Лариса Миколаївна
Інтеграційні процеси в Європі та Велика Британія (1973-1997 рр.)
Щигельська Галина Остапівна
Союз українців у Великій Британії: етапи становлення, організація та діяльність (1945-1949 рр.)
Черевко Оксана Степанівна
Маргарет Тетчер та ії реформаторська діяльність на чолі консервативного уряду Великої Британії (1979-1990 рр.)
Городня Наталія Данилівна
Політика країн Антанти та США щодо державності України в 1917-1919 роках
Рудик Сергій Ярославович
Переселення українських біженців і переміщених осіб до США та Канади після Другої світової війни: причини, особливості, наслідки (1945-1953 рр.)
Орлик Вікторія Володимирівна
НАТО в системі взаємовідносин Росії та США (1990-ті роки - початок ХХІ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net