Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Політичні науки
Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку

Диссертационная работа:

Гуцман Марія Ярославівна. Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму. : Дис... канд. наук: 23.00.04 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Глобальні зміни у світі, які відбулися на рубежі XX-XXI сторіч, спричинили трансформацію тероризму із методу досягнення політичних цілей у глобальну проблему, а події, які відбулися 11 вересня 2001 р. у Сполучених Штатах Америки, надали їй нового виміру та висунули на чільне місце серед інших глобальних проблем сьогодення.

Складність проблеми міжнародного тероризму полягає в тому, що вона тісно пов’язана з іншими актуальними для XXI ст. проблемами (розповсюдженням зброї масового знищення, кримінальною злочинністю, культурними зубожінням, руйнуванням основ багатополюсного світового порядку, невирішеними внутрішніми конфліктами, бідністю та економічною відсталістю окремих регіонів) і перебуває у постійному взаємозв’язку з ними: вони є причиною активізації тероризму і, водночас, до певної міри, наслідком терористичної діяльності.

Досвід останніх років свідчить, що в принципово новій ситуації, яка склалася на початку XXI сторіччя, окрема держава чи міжнародна організація не здатні самостійно протистояти загрозі такого типу. Нагальною стає потреба розробки цілісної програми, спрямованої на ліквідацію прямих та опосередкованих причин активізації тероризму та тісне співробітництво усіх учасників міжнародного співтовариства в боротьбі проти загрози. Провідна роль при виконанні цього завдання має бути відведена (покладена на) ООН, яка, в силу своєї позиції (єдина універсальна міжнародна організація на сьогодні) здатна консолідувати міжнародне співтовариство у цій справі, а практичні розробки можуть успішно бути використані і іншими учасниками міжнародної антитерористичної коаліції.

Протягом більш як 40 років в ООН проводиться серйозна робота по розробці адекватних юридично обґрунтованих і реально діючих механізмів для боротьби проти тероризму в міжнародному масштабі. Результатом здійснених зусиль є формування на глобальному рівні антитерористичної системи під егідою ООН та її спеціалізованих установ, яка включає в себе розгалужену міжнародно-правову договірну базу співробітництва держав у боротьбі з актами тероризму на суші, в морі та в повітрі, відображену у 13 конвенціях та 8 деклараціях, спеціально створені інститути Контртерористичний комітет Ради Безпеки ООН (КТК) та Виконавчий директорат Контртерористичного комітету (ВДКТК) - механізми співробітництва, контролю та моніторингу за виконанням зобов’язань, взятих на себе відповідно до положень Резолюцій Ради Безпеки ООН державами-членами та організаціями - партнерами.

Події 11 вересня 2001 р. не тільки висунули на чільне місце серед глобальних проблем загрозу міжнародного тероризму, (але й) поставили під сумнів дієвість та ефективність існуючих інструментів протидії Організації, досвід, здобутий протягом більш як 40-річної практичної діяльності. У такій ситуації нагальною постає потреба адаптації існуючих механізмів та правових інструментів ООН до викликів та загроз сьогодення задля зміцнення позицій на міжнародній арені як єдиної універсальної міжнародної організації, створеної для забезпечення міжнародного миру та безпеки, захисту демократичних цінностей.

Україна, як активний учасник міжнародного співтовариства та держава-фундатор ООН, не може залишатися осторонь глобальної боротьби проти міжнародного тероризму. Будучи державою-членом ООН та реалізуючи свої зовнішньостратегічні цілі, наша держава зацікавлена у формуванні сприятливого міжнародного клімату. В цьому сенсі боротьба проти міжнародного тероризму є одним із пріоритетних напрямків зовнішньополітичної діяльності і для нашої держави.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Тематика дисертаційної роботи є складовою частиною комплексної програми науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Наукові проблеми державотворення України” (номер державної реєстрації 0197U015201) і наукової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Розробка міжнародно-правових, політичних та економічних основ розбудови української держави» (номер державної реєстрації 0197U003322).

Наукове завдання, яке вирішує автор, полягає у визначенні ролі та місця Організації Об’єднаних Націй у боротьбі проти міжнародного тероризму.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є всебічний аналіз антитерористичної діяльності ООН, оцінка її ефективності та виявлення проблемних аспектів теми, які набули нового виміру після подій 11 вересня 2001 р..

Відповідно до сформульованої мети визначено сукупність головних завдань дослідження, спрямованих на її досягнення:

аналіз концептуально-теоретичних підходів ООН щодо боротьби проти міжнародного тероризму;

виявлення з точки зору ООН характерних особливостей міжнародного тероризму як глобальної проблеми сучасності;

простеження становлення та еволюції позиції ООН щодо боротьби проти міжнародного тероризму;

дослідження основних механізмів та інструментів протидії міжнародному тероризму, оцінка їх ефективності;

дослідження проблеми застосування сили в боротьбі проти тероризму у контексті відповідності Статуту ООН та основам концепції колективної безпеки;

визначення специфіки порушень прав людини в процесі боротьби проти міжнародного тероризму після подій 11вересня 2001 р. та шляхів уникнення цього явища;

аналіз основних принципів, механізмів та напрямків міжнародного співробітництва ООН у боротьбі проти тероризму з міждержавними регіональними організаціями (на прикладі ЄС, ОБСЄ, РЄ та НАТО);

дослідження ролі та місця України у антитерористичній діяльності ООН, оцінка виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до розроблених стандартів Організації у даній галузі.

Об'єктом дослідження є боротьба міжнародного співтовариства проти тероризму як глобальної проблеми сучасності.

Предметом дослідження є антитерористична діяльність ООН.

Хронологічні межі роботи охоплюють період з середини 1960-х рр. і до 2006 р.. Нижня межа обумовлена прийняттям Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) першої антитерористичної конвенції (Токійської конвенції про злочини та деякі інші акти, здійснені на борту повітряних суден (14 вересня 1963 р.), верхня - прийняттям стратегічного документу (Глобальної контртерористичної стратегії ООН (2006 р.), який являє собою першу узгоджену цілісну програму пріоритетних напрямків боротьби проти тероризму. Особливий акцент в дисертації зроблено на дослідженні періоду 2001-2006 рр., що обумовлено подіями 11 вересня 2001 р., активізацією діяльності ООН у даній сфері та створенням спеціальних інституцій для боротьби проти тероризму.

Методи дослідження. Основу дисертаційної роботи утворюють загальнонаукові та спеціальні методи досліджень. На конкретних етапах дослідження використовувалися системний підхід, а також проблемно-історичний, порівняльний та нормативний методи

З метою з'ясування ступеню наукової розробки даної проблематики, для класифікації наукових досліджень та визначення основних понять і термінів теми, автор використав порівняльний, логіко-аналітичний та діалектичний методи наукового дослідження. Системний підхід, з притаманним йому системно-структурними, системно-функціональними та системно-аналітичними методами дослідження, виступає ключовим методологічним підходом всебічного дослідження ролі та місця ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму та участі України у антитерористичній діяльності Організації. Поєднання проблемно-історичного та порівняльного методів, а також політологічного аналізу дало змогу визначити та охарактеризувати основні етапи еволюції позиції ООН щодо тероризму, визначити зміни, які відбулися у структурі та напрямах антитерористичної діяльності ООН. З допомогою структурно-функціонального методу було здійснено аналіз механізмів та інструментів ООН протидії міжнародному тероризму. При дослідженні аспекту міжнародного співробітництва ООН з регіональними міждержавними організаціями (ЄС, НАТО, ОБСЄ та РЄ) зручним для автора став порівняльний метод, в основі якого - принципи подібності та відмінності. За допомогою нормативного методу проводилася робота з джерелами. Застосування емпіричних методів виступає певною запорукою наукової об’єктивності та достовірності результатів дослідження.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше в українській політичній науці всебічно досліджується місце та роль ООН у глобальній боротьбі проти міжнародного тероризму. У рамках проведеного наукового дослідження досягнуто наступних результатів, що мають наукову новизну, а саме:

здійснено наукову систематизацію вітчизняних, західних та російських наукових джерел з проблеми дослідження;

дістало подальшого розвитку дослідження трактування понять «тероризм» та «міжнародний» тероризм в вітчизняній та зарубіжній політичній науці, документах ООН; виявлено, що більшість науковців розглядають тероризм крізь призму його семантичної ознаки, основною ж характерною рисою поняття міжнародний тероризм є географічна складова. ООН також акцентує увагу, при використанні даного поняття, на географії наслідків та громадянстві учасників злочину;

виявлено, що ООН розглядає міжнародний тероризм як злочин проти людства та вбачає основну його небезпеку у об’єктній орієнтованості на завдання максимальних збитків основам цивілізаційного розвитку, досягненні максимальної кількості людських жертв та тісному взаємозв’язку з іншими глобальними проблемами;

встановлено причинно-наслідковий зв’язок еволюції позиції ООН щодо міжнародного тероризму: процес становлення та формування відбувався у відповідь на здійснені терористичні акти, пропорційно еволюції явища тероризму, із набуттям тероризмом рис глобальної проблеми позиція ООН змістилась із концепції міжнародної безпеки (характерно для 1960-1990-х рр..) до концепції „людської безпеки” (притаманно періоду 1990 - 2006 рр.);

здійснено комплексний аналіз механізмів та інструментів ООН протидії міжнародному тероризму, виявлено їх превалюючий превентивний характер, а також встановлено, що їх недостатня ефективність пояснюється складністю та специфікою проблеми, особливостями адміністративного, правового та соціально-економічного стану держав-членів ООН;

доведено неправомірність застосування сили США щодо Афганістану та Іраку як тактики боротьби проти міжнародного тероризму у відповідності до Статуту ООН, резолюцій РБ ООН; аргументовано необхідність перегляду основ концепції колективної безпеки з точки зору нападу недержавного формування на державу та створення власних сил швидкого реагування з метою зміцнення позицій у сфері підтримання миру та безпеки;

встановлено, що у процесі боротьби проти міжнародного тероризму, особливо після подій 11 вересня 2001 р., відбуваються масові порушення прав людини на основі етнічної (араби) та релігійної (мусульмани) приналежності;

узагальнено співробітництво ООН у сфері боротьби проти міжнародного тероризму з міждержавними регіональними організаціями (на прикладі ЄС, ОБСЄ, РЄ та НАТО); виявлено, що основними чинниками, які обумовлюють сфери співробітництва є місце регіональної організації у системі міжнародних відносин, напрямок її діяльності (сфера компетенції) та регіональна специфіка загрози;

дістало подальшого розвитку дослідження позиції, місця та ролі України у антитерористичній діяльності ООН; виявлено, що в Україні існує достатня розгалужена правова та інституційна база для реалізації положень та стандартів ООН у сфері боротьби проти міжнародного тероризму, простежено їх задовільне виконання та розроблено авторські рекомендації щодо покращення антитерористичної діяльності України як на національному, так і на міжнародному рівнях, враховуючи геополітичне становище України, національний та релігійний чинники.

Наукове та практичне значення одержаних результатів. Наукове та практичне значення дослідження визначається його політичною актуальністю та науковою новизною. Можна виокремити наступні напрямки використання результатів дослідження. Науковий основні положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути використані для подальшої розробки даної проблематики. Навчальний – матеріали роботи можуть бути використані під час викладання нормативних та спеціальних курсів "Міжнародні організації", "Роль ООН у сучасному світі", „Актуальні проблеми теорії та практики міжнародних організацій” тощо. Практичний – у практичній діяльності державних відомств України, зокрема, Верховної Ради України, Міністерства Закордонних Справ України та Служби Безпеки України.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження були обговорені на засіданнях кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та оприлюднені на наступних щорічних міжнародних науково-практичних конференціях: „Шевченківська весна”(м. Київ, 10 березня 2005 р.; 3 березня 2006 р. ), „Актуальні проблеми міжнародних відносин” ( м. Київ, 27 жовтня 2005 р.; 24 жовтня 2006 р.).

Публікації. Основні положення дисертації відображено в 4 статтях у наукових фахових виданнях.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів та дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел (280 найменувань українською, англійською, російською мовами) та додатків (1 сторінка). Загальний обсяг роботи складає 212 сторінок, в тому числі 25 сторінок - список використаних джерел.

Подобные работы
Гуменюк Алла Германівна
Роль ООН у врегулюванні конфліктів на терені колишньої Югославії (перша половина 90-х рр.)
Болгов Олег Євгенович
Роль ООН в забезпеченні міжнародної безпеки після "холодної війни" (міжнародно-правові питання).
Болгов Олег Евгеньевич
Роль ООН в обеспечении международной безопаспости после окончания "холодной войны" (международно-правовые вопросы)
Хусейн Аль-Хусейн Мохамед
Роль ООН в обеспечении гуманитарной безопасности:(междунар.-правовой аспект)
Романюк Віктор Олексійович
Міжнародне співробітництво в боротьбі проти незаконного обігу наркотиків (міжнародно- правові аспекти)
Нагірняк Михайло Ярославович
Радянський тоталітарний режим у боротьбі проти збройного підпілля ОУН і військових формувань УПА (1944-1953)
Мозговський Микола Вікторович
Боротьба тоталітарної системи проти діячів української науки та культури в повоєнний період (1946-1953 рр.)
Стромилюк Любов Василівна
Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900-1914рр.)
Дейнека Наталя Володимирівна
Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного режиму (1941-1944 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net