Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Лавріненко Назар Петрович. Соціально-економічне становище та культурно-освітня діяльність православних монастирів півдня Київської єпархії (1793-1917 рр.) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Християнське чернецтво на українських теренах має давні традиції, що формувалися від часів перших обителей на київських дніпрових схилах до сьогодення. За цей час воно пережило як роки занепаду та руйнацій, так і розквіту та піднесення. Всупереч всебічним утискам, полонізації та русифікації давнім українським монастирям Київської митрополії вдавалося тривалий час зберігати свої самобутні устої та традиції. Соціокультурний феномен чернецтва постійно привертав увагу дослідників, був предметом жвавих дискусій та наукових пошуків.

Нового звучання церковно-монастирська тематика набула в незалежній Україні. У 1991 - 2007 рр. в Україні було відновлено та започатковано близько 200 православних монастирів. Зокрема, на території сучасної Черкаської та Канівської єпархії за ці роки було відроджено 8 осередків православного чернецтва, на території Білоцерківської – 3. Інтенсивне відродження інституту чернецтва слугує вагомим аргументом для фахового дослідження його історії.

Тема дослідження логічно вписується у рамки нового напряму історичних студій – історичної регіоналістики, що вибудовується на стику історичного, географічного, економічного, культурологічного знання. Регіональний аспект дослідження зумовлюється особливостями історичного розвитку Подніпров’я, на якому часто змінювалися різні домінуючі цивілізаційні системи, які по-різному впливали на розвиток православних монастирів та чернецтва.

Власне монастирі та чернецтво є унікальним соціокультурним феноменом, який на Правобережжі з кінця XVIII до початку ХХ ст. опинився в нових для себе умовах існування. Що призводило до його суттєвих трансформацій.

У цілому вивчення церковної історії сприяє повноцінному відтворенню історії України. Отже, запропонована тема має наукове та суспільно-політичне значення, чим і обумовлюється її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з науковою проблематикою кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького “Питання історії Середнього Подніпров’я в контексті історії України”, вона тісно пов’язана з темою Науково-дослідного інституту селянства Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького “Історичні форми ментальності, соціально-економічної та громадсько-політичної самоорганізації українського селянства” (номер державної реєстрації 0102U006796).

Об’єктом дослідження є православні монастирі Київської єпархії як осередки християнської духовності, які активно займалися культурно-освітньою діяльністю та були важливим елементом соціально-економічного простору окресленого регіону.

Предметом дослідження є господарсько-економічна та соціально-культурна діяльність монастирів.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1793–1917 рр. Вибір нижньої хронологічної межі (1793 р.) обумовлено входженням Правобережної України до складу Російської імперії після другого поділу Речі Посполитої, верхньої (1917 р.) — революційними подіями в Російській імперії, які кардинально змінили стан православної церкви взагалі та монастирів зокрема.

Територіальні межі дослідження. Опрацьовані матеріали стосуються діяльності православних монастирів, що перебували у підпорядкуванні “Благочинного монастирів поза м. Києвом розташованих”. Відповідно до тогочасного адміністративно-територіального поділу, православні монастирі розташовувалися на території Чигиринського, Черкаського, Канівського (до 1844 р. Богуславського), Київського, Бердичівського (до 1846 р. Махновського) повітів Київської губернії. Географічне розміщення вказаних повітів відносно єпархіального і губернського центру та відсутність православних монастирів в інших повітах губернії дозволяє вживати при означенні окресленого регіону термін “Південна Київщина”. Відповідно до сучасного адміністративно-територіального поділу, опрацьовані матеріали стосуються Кагарлицького району Київської області, Чигиринського, Черкаського, Канівського, Шполянського – Черкаської області та Ружинського району Житомирської області. Картографічно географічні межі пропонованого дослідження окреслюють територію від м. Чигирин по течії р. Дніпра до м. Ржищів, далі – на північний захід до містечка Махновки і, врешті, – на південь до містечка Лебедин.

Оскільки м. Київ та його околиці із часів “Вічного Миру” перебували у складі Російської держави і не відчували впливу негативних чинників (характерних для “закордонних”), також враховуючи достатній рівень вивчення монастирів м. Києва та його найближчих околиць, ми не включаємо їх до свого дослідження.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу наявних джерел і узагальнень української та зарубіжної історіографії комплексно проаналізувати соціально-економічне становище та освітньо-культурну діяльність православних монастирів Південної Київщини кінця XVIII – початку ХХ ст.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:

– з’ясувати стан наукового опрацювання теми, кількісний та якісний рівень забезпечення джерельної бази;

– визначити особливості ієрархічного підпорядкування провінційних монастирів Київської єпархії;

– для адекватного відображення становища монастирів та чернецтва дослідити їх правовий статус, канонічне й державне регулювання їхньої діяльності;

– провести типологізацію монастирів за такими ознаками: кількість ченців, штатність, територіальне розміщення, становий та статевий поділ;

– локалізувати православні монастирі на території Київської єпархії в окреслений період, дослідити монастирські архітектурні комплекси;

– з’ясувати джерела поповнення лав монастирської братії;

– вивчити освітній та громадсько-виховний напрямок у діяльності монастирів;

– висвітлити господарсько-економічні функції монастирів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

– комплексно досліджено функціонування інституту чернецтва в Південній Київщині кінця XVIII – початку ХХ ст.;

– розкрито виправно-виховні функції монастирів Південної Київщини;

– суттєво доповнено сучасні знання про освітні функції провінційних православних монастирів та чернецтва Київської єпархії;

– конкретизовано кількісний склад та соціальну представленість чернецтва регіону;

– локалізовано православні монастирі на території Київської єпархії, виявлено особливості монастирських архітектурних комплексів;

– конкретизовано тенденції розвитку промислового та сільсько-господарського виробництва у монастирських економіях регіону, що досліджується;

– проаналізовано монастирські фінансові потоки, доведено активну участь провінційних православних монастирів Київської єпархії на ринку банківських послуг.

Практичне значення дисертації полягає у тому, що результати дослідження, принципові положення, сформульовані у ході вивчення теми, можуть бути використані при підготовці узагальнюючих праць із історії України, історії церкви та релігії в Україні; при розробці навчальних програм і підручників для вищої, середньої школи, лекційних курсів і спецкурсів; при написанні монографій, підготовці наукових статей, історико-краєзнавчих видань; при розробці експозиційних комплексів у громадських та державних музеях, у ЗМІ. Крім того, положення дисертації можуть використовуватися у роботі державних органів влади, при розробці нормативно-правової бази діяльності монастирів. Краєзнавчий аспект дослідження має цінність для розвитку краєзнавчих студій. Наведені приклади виправно-виховної та освітньої діяльності монастирів варті уваги сучасних релігійних організацій.

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати дослідження обговорювалися на кафедрі історії та етнології України Черкаського національного університету. Загальна концепція дослідження знайшла своє відображення у доповідях і повідомленнях на І Міжнародній науково-практичній конференції “Науковий потенціал світу – 2004” (листопад 2004 р.), XVI-XVIII наукових сесіях Осередку НТШ у Черкасах (2005-2007 рр.), Третій і Четвертій Всеукраїнських науково-практичних конференціях “Православ’я наука суспільство: проблеми взаємодії” (Київ 2005, 2006), на ХV Міжнародній конференції у м. Львові “Історія релігій в Україні” (травень 2005 р.), Всеукраїнській науковій конференції “Українська історична біографістика: забуте і невідоме” (Тернопіль, травень 2005), Третій Міжнародній науковій конференції “Україна Соборна” (Черкаси, грудень 2005).

Публікації. Здобуті автором наукові результати викладено у 16 публікаціях, 6 із яких – у фахових виданнях, визначених переліками ВАК України. Загальний обсяг публікацій становить 8,7 друкованого аркуша.

Подобные работы
Стецик Юрій Орестович
Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець XVII-XVIII ст.)
Опря Ігор Анатолійович
Становище та діяльність пізньопротестантських громад Правобережної України (1900-1917 рр.)
Тарапон Оксана Анатоліївна
Становище та діяльність літературно-мистецької інтелігенції України в умовах українізації (1923 р.-початок 1930-х рр.)
Зуляк Іван Степанович
Товариство "Просвіта" у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність
Сінкевич Наталія Олександрівна
Домініканські монастирі Волині кінця XVI - початку ХІХ ст.: інституційні засади. соціосередовище та основні напрями діяльності.
Буравський Олександр Антонович
Поляки Волині у другій половині XIX - на початку XX ст. Соціально- економічне становище та культурний розвиток
Трубенок Оксана Миколаївна
Матеріально- економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х- початок 1930-х рр.)
Берені Андраш
Суспільно-політичне становище та культурний розвиток угорської національної меншини Закарпатської області (1991-2004 рр.)
Монолатій Іван Сергійович
Соціально-економічне становище та культурний розвиток німців у Галичині (1772-1923рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net