Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економіка та управління народним господарством

Диссертационная работа:

Зубков Сергій Олександрович. Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі : Дис... канд. наук: 08.00.04 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Однією з особливостей сучасного розвитку вітчизняної економіки є значне підвищення конкуренції майже в усіх галузях і, у першу чергу, в торгівлі, що підтверджується як зростанням кількості суб’єктів господарювання, так і значною часткою збиткових підприємств торгівлі. Для успішного функціонування на споживчому ринку підприємству торгівлі необхідна дієва ефективна комплексна система управління його діяльністю. Саме ефективне управління забезпечує інтеграцію всіх економічних процесів на підприємстві, підсилює його адаптивність і конкурентоспроможність. У цьому контексті значним і суттєвим для підприємств торгівлі є ефективне управління необоротними активами в цілому та розробка ефективної політики фінансування необоротних активів підприємства, зокрема як невід’ємної складової загальної системи управління.

Проблеми управління необоротними активами, а також джерела їх фінансування завжди займали значне місце в дослідженнях таких відомих науковців, як Е. Нікбахт, А. Гроппелі, Е.Ф. Брігхем, Б. Колапс та ін. Проблеми фінансування необоротних активів досліджувалися В.В. Ковальовим, М.М. Крейніною, Т.С. Пічугіною, О.С. Стояновою, І.Т. Балабановим, О.Б. Крутиком, Л.О. Костирко, В.Я. Міщенком, В.М. Тимофєєвим, а безпосередньо в торгівлі – І.О. Бланком, А.А. Мазаракі, Н.М. Ушаковою, Л.О. Лігоненко, О.В. Березіним, Н.Г. Міценко, Н.О. Власовою, А.П. Грінько, В.І. Оспіщевим та іншими.

Вивчення опублікованих праць і практики господарської діяльності свідчать про недостатнє висвітлення принципово важливих питань, пов’язаних з формуванням ефективної політики фінансування необоротних активів з урахуванням специфіки підприємств торгівлі. Дотепер залишаються недостатньо розробленими критерії та система показників оцінки ефективності політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі, а також питання, пов’язані з визначенням оптимальної структури джерел фінансування.

Теоретико-методична та практична значущість вирішення зазначених проблемних питань, недостатня їх наукова та прикладна розробка зумовлює актуальність обраної теми, логіко-структурну побудову дисертаційної роботи, її мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі. В основу дисертації покладено теоретико-методичні та практичні розробки, що є частиною досліджень з науково-дослідницьких тем: “Пріоритетні напрямки розвитку внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах ринкової трансформації галузі” (№16-04-04Б, державний реєстраційний №0104U002587), у межах теми особисто дисертантом визначено вплив загального стану економіки України на розвиток внутрішньої торгівлі; “Антикризове управління торговельним підприємством” (№10-04-06Б, державний реєстраційний №0104U002581), де особисто дисертантом визначено фактори впливу на виникнення кризового стану на підприємствах торгівлі; “Економічні проблеми розвитку споживчого ринку продуктів харчування за сучасних умов” (№4-06-06Б, державний реєстраційний №0105U007669), де особисто дисертантом визначено стан споживчого ринку продуктів харчування; “Управління потенціалом торговельного підприємства” (№04-07-09Б, державний реєстраційний №0106U012033), де особисто дисертантом визначено фінансові фактори формування економічного потенціалу торговельного підприємства; госпрозрахункової теми “Оцінка конкурентоспроможності торговельного підприємства на споживчому ринку” (№16-05-06Д), у межах якої особисто визначено загальний стан конкуренції в торгівлі в сучасних умовах. Дисертаційна робота відповідає “Концепції розвитку внутрішньої торгівлі України” (Постанова КМУ від 20 грудня 1997 р. N 1449), щодо напрямків наукового забезпечення розвитку внутрішньої торгівлі, зокрема уніфікації економічної термінології з метою кореляції основних понять, термінів та їх визначень підприємницьким аспектам торговельної діяльності; розвитку інвестиційної діяльності у сфері торгівлі.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в розвитку теоретичних положень та розробці методичного інструментарію оцінки ефективності політики фінансування необоротних активів та її формування у підприємствах торгівлі.

Відповідно до мети роботи визначено та вирішено такі науково-практичні завдання:

– систематизувати накопичений досвід щодо визначення економічної сутності поняття “необоротні активи” підприємства торгівлі;

– уточнити та доповнити існуючі класифікації необоротних активів, основних засобів та джерел фінансування необоротних активів підприємств торгівлі;

– дослідити існуючі теоретико-методичні засади ефективності політики фінансування необоротних активів;

– обґрунтувати систему показників оцінки ефективності використання необоротних активів підприємств галузі;

– запропонувати систему показників оцінки ефективності політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі;

– дослідити сучасний стан, динаміку розвитку, ефективність використання необоротних активів підприємств торгівлі та провести оцінку ефективності їхньої політики фінансування необоротних активів;

– розробити методичний інструментарій формування політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі;

– запропонувати методичні підходи до оптимізації джерел фінансування необоротних активів;

Об’єктом дослідження є процес формування політики фінансування необоротних активів підприємств.

Предметом дослідження є ефективність формування політики фінансування необоротних активів на підприємствах торгівлі.

Методи дослідження. Теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економіки підприємства, законодавчі та нормативні акти України щодо досліджуваної тематики. Методологічною основою дослідження стали: діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення економічної теорії, загальнонаукові принципи проведення досліджень. Для уточнення понятійного апарату, визначення класифікаційних ознак необоротних активів, основних засобів, джерел фінансування змісту процесу оцінки політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі, обґрунтування критеріїв і системи показників застосовано методи абстракції, аналізу та синтезу, систематизації, теоретичного узагальнення та порівняння, методи причинно-наслідкового та абстрактно-логічного характеру. Для оцінки ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі використані аналітичні та статистичні методи, а саме: угрупувань, середніх та відносних величин, порівняльного аналізу, графічний, систематизації та узагальнення. Під час обґрунтування методичного інструментарію формування ефективної політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі було використано метод інтегрування. Обробка даних здійснювалась за допомогою ПЕОМ з використанням пакета Microsoft Excel 2003, SPSS v12.0.

Інформаційну базу дослідження склали теоретичні положення та емпіричні дані, опубліковані у галузевих інформаційно-аналітичних бюлетенях, офіційні матеріали Держкомстату України та органів статистки Харківської області, дані фінансової та статистичної звітності підприємств роздрібної торгівлі Харківської області, матеріали наукових конференцій, результати власних розрахунків, дані з мережі Інтернет.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в розвитку теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо формування ефективної політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі та її оцінки в умовах конкурентного середовища. Основні положення наукової новизни, які виносяться на захист, полягають у такому:

вперше одержано:

– комплексну систему оцінки ефективності політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі, принципова наукова новизна якої полягає у тому, що вона базується на виокремлених та обґрунтованих принципах і становить собою сукупність обраних згідно з цілями її формування критеріїв, кожен з яких представлений системою показників оцінки ефективності політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі. Упровадження такої системи дозволить підвищити ефективність управління політикою фінансування, що забезпечить ефективність управління підприємства, в цілому, та сприятиме стабілізації його конкурентної позиції на ринку;

удосконалено:

– визначення політики фінансування необоротних активів підприємства торгівлі, відмінність якого від попередніх полягає у тому, що вона розглядається як система дій, що ґрунтуються на чітко сформульованих принципах, на базі яких визначаються напрями та обсяги фінансування необоротних активів, формуються необхідні грошові кошти з доступних джерел фінансування за допомогою різних методів та форм фінансування з урахуванням забезпечення оптимальної структури сформованих ресурсів з метою створення умов ефективного здійснення торговельно-технологічних процесів як у довгостроковому, так і в короткостроковому періодах;

– методичний підхід щодо формування ефективної політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі, який базується на визначених принципах та передбачає поетапну, багатокрокову процедуру реалізації послідовних дій визначення напрямів та обсягів фінансування, формування необхідних грошових коштів із різних джерел за допомогою визначених методів та форм фінансування, забезпечення оптимальної структури сформованих джерел фінансування. Запропонований підхід, на відміну від існуючих, відрізняється багатокроковою деталізацією кожного етапу з урахуванням особливостей торгівлі;

дістало подальший розвиток:

– класифікація необоротних активів підприємств торгівлі шляхом систематизації існуючих класифікаційних ознак і введення нових ознак (“за речовою сутністю необоротних активів”, “за залученням до господарської діяльності”, “за джерелами фінансування”, “за специфікою діяльності”, “за спеціалізацією підприємств торгівлі”), які на відміну від уже існуючих ураховують особливості політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі та мають використовуватися при її формуванні; класифікацію основних засобів підприємств торгівлі шляхом систематизації класифікаційних ознак і введення нових – “за можливістю використання у різних торговельно-технологічних процесах” та “за ризиком швидкого морального зносу” – для врахування особливостей формування політики фінансування необоротних активів, які на відміну від відомих класифікацій ураховують особливості фінансування основних засобів;

– комплексна система оцінки ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі, шляхом інтеграції як відомих, так і запропонованих показників оцінки необоротних активів, визначення їх нормативних значень та умов ефективності, яка, на відміну від існуючих систем ураховує показники оцінки, як необоротних активів підприємств торгівлі у цілому, так і їхніх елементів;

– метод багатокритеріальної оптимізації джерел фінансування шляхом адаптації існуючого методу одночасного вводу критеріальних обмежень до потреб політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі, який на відміну від відомих сфер його застосування містить чотири запропоновані критерії оптимізації джерел фінансування необоротних активів підприємств торгівлі.

Практичне значення одержаних результатів. Основні наукові положення дисертації доведені до рівня методичних узагальнень і прикладного інструментарію, що дає змогу підприємствам торгівлі вирішувати проблеми формування ефективної політики фінансування необоротних активів та її оцінки в умовах мінливого конкурентного середовища. Прикладне значення розробок підтверджується їхнім впровадженням у практику діяльності конкретних підприємств торгівлі.

Запропоновані автором методичний підхід щодо формування політики фінансування необоротних активів, комплексна система оцінки її ефективності, система показників оцінки ефективності використання необоротних активів, методи оптимізації джерел фінансування необоротних активів упроваджені на підприємствах торгівлі м. Харкова ТОВ “Меджик Лайтс” (акт №1 від 25.07.2006 р.), ТОВ “Новий стиль” (акт про впровадження №1 від 29.08.2006 р.), ПП “Укртехпром-4” (акт впровадження № 1 від 17.07.2006 р.), ТОВ “Вектор” (акт впровадження №1 від 20.07.2006 р.) та на рівні Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації (довідка про впровадження № 04-14/2168 від 26.10.2006 р.). За результатами впровадження запропонованих методик отримано позитивну оцінку.

Окремі положення дисертаційного дослідження використані в навчальному процесі Харківського державного університету харчування та торгівлі при викладанні курсів “Фінанси підприємств”, “Фінансовий менеджмент”, “Проектний аналіз”, “Економіка та планування в підприємствах галузі” (акт впровадження науково-дослідної роботи від 8.06.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій обґрунтовано та запропоновано способи розв’язання завдання з формування ефективної політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі. Особистий внесок автора в роботі [4] полягає у розробці методичного підходу до формування політики фінансування необоротних активів.

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення і практичні результати дисертації доповідались на таких науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні аспекти харчових технологій та розвитку підприємств торгівлі та ресторанного господарства” (14 травня 2004 р., ХДУХТ, м. Харків); I Міжнародній науково-практичній конференції “Науковий потенціал світу” (1-15 листопада 2004 р., ДНУ, м. Дніпропетровськ); VIIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Технологія-2005” (14-15 квітня 2005 р., СТІ СНУ ім. Даля, м. Сєвєродонецьк); Міжнародній науково-практичній конференції “Развитие экономики в трансформационный период: глобальный и национальный аспекты” (18-22 квітня 2005 р., ЗНУ, м. Запоріжжя); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг” (12 травня 2005 р., ХДУХТ, м. Харків); IХ Всеукраїнській науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Технологія-2006” (13-14 квітня 2006 р., СТІ СНУ ім. Даля, м. Сєвєродонецьк); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг” (17 травня 2006 р., ХДУХТ, м. Харків); I Міжнародній науково-практичній конференції “Європейська наука XXI століття: стратегія та перспективи розвитку – 2006”, (22-31 травня 2006 р., м. Дніпропетровськ); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг” (24-25 травня 2007 р., ХДУХТ, м. Харків).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 3,59 д.а., з них: 9 – статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України загальним обсягом 3,09 д.а., 5 – тез доповідей загальним обсягом 0,5 д.а.

Подобные работы
Олійник Валентина Петрівна
Ефективність економічних відносин підприємств і організацій роздрібної торгівлі споживчої кооперації
Мазепа Тетяна Сергіївна
Формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі
Свидрук Ірена Ігорівна
Формування систем управління в підприємствах електронної торгівлі.
Лачкова Людмила Іванівна
Економічний механізм санаційної реструктуризації підприємств роздрібної торгівлі
Заярна Наталія Миколаївна
Управління фінансово-економічною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі та її регулювання в ринкових умовах.
Кот Олена Володимирівна
Інтегровані маркетингові комунікації в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
Мирошников Андрій Іванович
Маркетинг в підприємствах оптової торгівлі
Смірнова Поліна Василівна
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
Сімех Юлія Анатоліївна
Оцінка конкурентостійкості підприємств роздрібної торгівлі
Махнуша Світлана Михайлівна
Управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net