Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Всесвітня історія

Диссертационная работа:

Давиденко Юрій Миколайович. Підпільні військові організації руху Опору в Польщі у 1939-1942 рр. : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Національно-визвольна боротьба народів Європи проти фашистського поневолення у роки Другої світової війни залишається в центрі уваги істориків та громадськості. Масштаби цієї катастрофи ХХ ст. мали величезні економічні та суспільно-політичні наслідки для людської цивілізації. Свій гідний внесок у перемогу над гітлерівською Німеччиною зробили слов’янські народи, зокрема – польський.

Рух Опору проти загарбників охопив майже всю територію Польщі. Незважаючи на терор проти населення, політичні партії та їх військові організації на окупованій території, спираючись на підтримку еміграційного уряду, створили цілісну мережу підпільних державних установ, освітянських закладів, судову систему, які стали основою для польської підпільної держави. Її важливою структурною складовою були численні військові формування та групи, що вели активну боротьбу проти окупантів.

Дослідження ґенези польських військових організацій руху Опору потребує детального неупередженого аналізу з огляду на необхідність переосмислення даної проблеми, подолання концептуальних ідеологічних догм, однобічних і спрощених тверджень, що спричинили помилкові теоретичні узагальнення та висновки.

Актуальність дослідження визначається також необхідністю об’єктивного вивчення основних етапів організаційної розбудови польських підпільних військових формувань нерегулярного характеру на основі сучасних знань, оцінок, методологічних принципів та нового бачення проблеми, з’ясування специфіки їхньої діяльності в умовах окупаційного режиму в контексті розбудови підпільних державних структур у Польщі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація є практичною реалізацією плану наукових досліджень кафедри історії та археології слов’ян Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, згідно з науковим напрямом “Дослідження проблем гуманітарних наук”, схваленим Вченою радою університету 25 грудня 2003 року, протокол №6.

Об’єктом дисертаційного дослідження є боротьба польського народу з фашистськими загарбниками в роки Другої світової війни.

Предметом дослідження є процес формування та структурного розвитку підпільних військових організацій у польському русі Опору в 1939-1942 рр.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу джерел, наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених розкрити характерні особливості розбудови військових підпільних формувань на окупованих територіях, визначити етапи їхнього організаційного розвитку та основні завдання і напрями збройної боротьби.

Поставлена мета передбачає виконання наступних завдань:

- проаналізувати стан наукової розробки теми та джерельну базу дослідження;

- розкрити характер окупаційної політики нацистів на території Польщі як вирішальної передумови зародження та становлення руху Опору;

- з’ясувати місце і роль польських політичних партій у процесі створення мережі підпільних військових формувань;

- визначити й охарактеризувати комплекс проблем, пов’язаних з розбудовою їхньої організаційно-територіальної структури;

- висвітлити концепції збройної боротьби військових організацій;

- здійснити порівняльний аналіз діяльності польських військових організацій національно-визвольного характеру та формувань прокомуністичного спрямування.

Територіальні межі дослідження охоплюють етнічні землі Польщі, що в роки Другої світової війни були окуповані гітлерівською Німеччиною. Західні, північні та частина центральних воєводств увійшли до складу Німеччини. Із більшої частини центральних та північно-східних воєводств було утворено Генеральне губернаторство.

Хронологічні рамки роботи охоплюють вересень 1939 – кінець 1942 рр., коли відбулось становлення структури польських нелегальних організацій та груп, сформувались концепції їхньої збройної боротьби. Встановлення нижньої хронологічної межі – 1 вересня 1939 р. – зумовлене нападом Німеччини на Польщу та зародженням руху Опору на окупованих територіях. Верхня межа детермінувалась тим, що наприкінці 1942 р. більшість військових підпільних організацій були підпорядковані Армії Крайовій або ввійшли до її складу на автономних засадах.

Методологічну основу дисертації складають базові принципи історизму та об'єктивності, які реалізуються за допомогою традиційних методів дослідження: проблемно-хронологічного, порівняльного, системно-структурного, ретроспективного та інших.

Завдяки проблемно-хронологічному методу вдалося послідовно в часі розкрити характер окупаційної політики нацистів, визначити основні заходи політичних партій та еміграційних урядових структур щодо створення мережі підпільних військових формувань, показати розбудову їхньої організаційно-територіальної структури.

Порівняльно-історичний та аналітико-типологічний методи були застосовані для виявлення й аналізу форм, змісту, загальних рис та особливостей збройної боротьби військових організацій національно-визвольного характеру та прокомуністичного спрямування.

Застосування методу системного аналізу сприяло висвітленню й оцінці масштабу бойових дій та збройних акцій, агітаційно-пропагандистських заходів підпільних формувань.

Наукова новизна праці полягає в тому, що на основі аналізу різноманітних джерел здійснене комплексне вивчення основних етапів становлення та структурного розвитку підпільних військових формувань у 1939-1942 рр. Зокрема проаналізовано вітчизняну та зарубіжну історіографію, що висвітлювала різні аспекти польського руху Опору, виділено ключові напрями та проблематику досліджень, окреслено основні історіографічні періоди вивчення теми; введено до наукового обігу нові архівні джерела, що розкривають суспільно-політичні передумови виникнення польського руху Опору та становлення його підпільних військових організацій; визначено й окреслено особливості їхньої організаційно-структурної розбудови; з’ясовано основні напрямки, завдання, форми та методи збройної боротьби; охарактеризовано процес підпорядкування підпільних військових організацій та груп Союзу Збройної Боротьби – Армії Крайовій в період 1940-1942 рр.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його зміст, основні положення та висновки можуть бути використані для підготовки узагальнюючих праць з історії польського руху Опору в роки Другої світової війни, написання підручників та навчально-методичних посібників з новітньої історії, розробки лекційних курсів і практичних занять у вищих навчальних закладах.

Апробація результатів дослідження. Зміст, основні положення та наукові результати обговорювались на засіданні кафедри історії та археології слов’ян Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Концептуальні положення роботи та її висновки викладені автором у виступах на Міжнародних наукових конференціях “Слов’янські народи в Другій світовій війні” (Київ, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 4-5 травня 2000 р.), “Україна – Польща: шлях до європейської співдружності” (Тернопіль, ТДПУ ім. М.В. Гнатюка, 26-27 квітня 2001 р.), “Україна – Польща в ХХ столітті: проблеми історії і політології” (Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова, 16-18 травня 2002 р.), 60-річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни (Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова 27 жовтня 2004 р.), “Шевченківська весна” (1-4 березня 2007 року Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та на звітних наукових конференціях викладачів, аспірантів та студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2000-2007 рр.).

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 7 статтях, у тому числі 6 статтях у фахових виданнях.

Структура дисертації обумовлена метою та завданням дослідження і побудована за проблемно-хронологічним принципом. Вона складається зі вступу, трьох розділів, що поділяються на підрозділи, висновків, 175 сторінок основного тексту, списку використаних джерел та літератури (420 позицій).

Подобные работы
Мрака Ігор Богданович
Проблема кордонів Польщі у зовнішній політиці Великої Британії у роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)
Головко Микола Леонтійович
Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр.
Тиский Михайло Григорович
Народний Рух України: Волинська регіональна організація на зламі 80-90-х років
Трофим'як Богдан Євстахійович
Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. XIX ст. - перша пол. XX ст.)
Слободянюк Микола Анатолійович
Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941-1944 рр.)
Стельникович Сергій Володимирович
Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941-1944 рр.).
Дзьобак Володимир Васильович
Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944 рр.)
Старка Володимир Васильович
Рух опору в Галичині в 1941-1944 роках
Горбуров Євген Григорович
Рух опору і націоналістичне підпілля на Півдні України та в Криму в період окупації. 1941-1944 рр.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net