Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Герасименко Олена Володимирівна. Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 - лютий 1917 рр.) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. В умовах радикальних змін орієнтирів суспільного життя та розбудови цілого ряду молодих незалежних держав існує необхідність глибокого переосмислення та вивчення історичного минулого як кожної держави, так і окремих груп населення, які в цій державі існують. З огляду на це подальше наукове вивчення і творче переосмислення вже відомих подій і фактів з історії українського селянства, яке у всі часи відігравало провідну роль в житті України, має важливе наукове і пізнавальне значення. Як відомо, початок ХХ ст. ознаменувався кардинальними перетвореннями в усіх сферах життя українського суспільства, які корінним чином вплинули на його подальшу долю. Серйозні проблеми, пов’язані з економічною кризою, революціями, війнами негативно позначалися на соціально-економічному становищі народних мас України, насамперед на селянстві. Останнє вело наполегливу боротьбу проти малоземелля, залишків кріпосництва, економічного, соціального та адміністративного гніту. Активізація селянського руху на початку ХХ ст. співпала з помітним пожвавленням діяльності новоутворених політичних партій та організацій. Саме в цей час останні прагнули залучити селян до політичної боротьби проти самодержавства. Частково це вдалося зробити, що забезпечило участь широких мас трудящого селянства в революції 1905 – 1907 рр. Проте її поразка об’єктивно призвела до закономірного спаду селянського руху. Його нове піднесення припадає на час аграрних перетворень П. Столипіна і поступово згасає під час Першої світової війни. Всебічне вивчення перелічених вище та інших подій і явищ, які мали місце у 1900 – лютому 1917 рр. в українському селі, важливим для наукового відтворення аграрної історії України зазначеного періоду. Усім вищесказаним обумовлюється актуальність і наукове значення обраної для вивчення теми.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планом наукової роботи Чернігівського державного інституту економіки і управління і пов’язана з основним напрямком наукових досліджень кафедри українознавства „Соціально-економічні та історико-філософські зв’язки в прикордонних районах України, Білорусії та Росії у ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.” (номер державної реєстрації 0106U004094), вона також пов’язана з темою наукового пошуку Науково-дослідного інституту селянства Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького “Історичні форми ментальності, соціально-економічної та громадсько-політичної самоорганізації українського села” (номер державної реєстрації 0102U006796).

Об’єктом дослідження є селянський рух на Лівобережжі на початку ХХ століття.

Предмет вивченнязміст, форми і напрямки руху селянства Лівобережної України у 1900 – лютому 1917 рр.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1900 – лютий 1917 рр. Вибір нижньої межі (1900 р.) обумовлений піднесенням суспільно-політичної активності різних верств населення, в тому числі й селянства, верхньої (лютий 1917 р.) – поваленням самодержавства, тобто закінченням певного історичного періоду.

Територіальні межі дослідження. Опрацьовані матеріали стосуються території Лівобережної України, яка на початку ХХ ст. становила окремий історико-географічний, адміністративно-територіальний та соціально-економічний регіон Наддніпрянщини, що входила до складу Російської імперії. Відповідно до тогочасного адміністративно-територіального поділу, це такі губернії: Чернігівська, Полтавська, Харківська.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі виявлених джерел, здобутків історіографії комплексно і системно дослідити селянський рух на Лівобережній Україні в окреслений період.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі дослідницькі завдання:

з’ясувати стан розробки обраної для вивчення теми у науковій літературі та визначити ступінь репрезентативності її джерельної бази;

проаналізувати соціально-економічні та суспільно-політичні передумови активізації селянського руху на Лівобережжі на початку ХХ ст.;

розкрити вплив політичних партій на посилення суспільно-політичної активності лівобережного селянства у 1900-1907 рр.;

виявити основні форми і зміст селянського руху у 1900-1907 рр.;

дослідити особливості селянського руху на Лівобережжі під час проведення Столипінської аграрної реформи (червень 1907 – червень 1914 р.);

з’ясувати характерні риси, зміст, форми і напрямки селянського руху окресленого періоду в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- до наукового обігу введено раніше невідомі джерельні дані;

- визначено основні соціально-економічні та суспільно-політичні передумови, які безпосередньо впливали на еволюцію та характер селянського руху на Лівобережній Україні;

- проаналізовано діяльність різних політичних партій та груп серед селянства Лівобережної України в зазначений хронологічний період, виявлено їхній вплив на посилення його суспільно-політичної активності;

- розкрито характер, зміст, форми і напрямки селянського руху та його особливості на Лівобережжі у 1900 – лютому 1917 рр.

Практичне значення дисертації полягає насамперед у тому, що фактологічний матеріал, теоретичні положення, висновки і узагальнення, що містяться у роботі, суттєво розширюють сучасні знання з історії селянського руху на Лівобережжі, а відтак сприяють інтенсифікації досліджень на початку ХХ ст. як із цієї, так і дотичних та суміжних тем. Результати роботи можуть залучатися для розробки лекційних курсів, проведення спецсемінарів, створення підручників та навчальних посібників з історії України окресленого періоду.

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи обговорювалися на засіданнях кафедри українознавства Чернігівського державного інституту економіки і управління. Загальна концепція дослідження знайшла своє відображення у доповідях і повідомленнях на ІІІ Всеукраїнському симпозіумі з проблем аграрної історії (Черкаси, 2001), Міжнародній науковій конференції “Історія та культура Лівобережної України”(Ніжин, 2000), Четвертих наукових читаннях, присвячених пам’яті професора Д.П. Пойди “Питання аграрної історії України та Росії” (Дніпропетровськ, 2002), Міжнародній науковій конференції “Знаки питання в історії України” (Ніжин, 2002), V Всеукраїнському симпозіумі з проблем аграрної історії (Черкаси, 2004), ІІ Міжнародній науково-теоретичній конференції “Знаки питання в історії України: українська історія у східноєвропейському контексті” (Ніжин, 2004), ІІІ Гуржіївських історичних читаннях (Черкаси, 2007).

Публікації. Основні положення й висновки автором викладено в 11 публікаціях, 7 з яких – у фахових виданнях, визначених переліком ВАК України, 1 брошурі. Загальний обсяг публікацій становить 6,3 друкованих аркушів.

Подобные работы
Верезомська Світлана Жоржівна
Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі України 1917-1933 рр.
Крупина Віктор Олександрович
Білий рух в Україні (1917-1920рр.)
Чоп Володимир Миколайович
Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою
Боровик Микола Андрійович
Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.)
Куташев Ігор Вікторович
Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Бондаренко Володимир Григорович
Вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.)
Половець Володимир Михайлович
Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861- 1917 рр.)
Барановська Надія Михайлівна
Національно-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Філоретова Лариса Мартіївна
Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 - на початку 1917 рр.
Гончарова Наталія Олександрівна
Національно-політичний рух студентської та учнівської молоді в Україні (90- ті рр. XIX ст. - лютий 1917 р.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net