Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Психологічні науки
Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Диссертационная работа:

Попович Ігор Степанович. Соціально-психологічні очікування в міжособистісній взаємодії у групах курсантів вищих навчальних закладів МВС України. : Дис... канд. наук: 19.00.05 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми визначається закономірним посиленням уваги сучасної соціально-психологічної теорії до дослідження суб’єктивної реальності людини. Особливе місце в цих дослідженнях посідають соціально-психологічні очікування, що мають інтеграційний та регулятивний вплив на характер міжособистісної взаємодії у малій групі. Проблема оптимізації соціально-психологічних очікувань в міжособистісній взаємодії у групах курсантів закритих навчальних закладів набула особливої актуальності в умовах демократичних перетворень, що відбуваються в Україні. Очікування випускників середніх навчальних закладів почасти не співпадають з реаліями взаємин у групі курсантів, чітко регламентованих статутом, що породжує додаткові конфлікти. Окрім того, демократичне суспільство висуває нові вимоги до комунікативних вмінь правоохоронця, його толерантності, здатності до саморегуляції тощо, які розвиваються, у тому числі, й через оптимізацію очікувань курсантів в міжособистісній взаємодії.

Оптимізація розвитку соціально-психологічних очікувань є важливим складником у системі підготовки спеціалістів-правоохоронців. Отримані знання, навички конструктивної міжособистісної взаємодії, вміння планувати, прогнозувати перебіг подій, поєднувати толерантність і вимогливе ставлення до учасника взаємодії, узгоджувати власні дії з діями інших членів, зокрема оперативної, слідчої групи – позитивно впливають на рівень сформованості саморегуляції, підвищують психологічну готовність молодого фахівця, сприяють стабілізації соціально-психологічного клімату на майбутніх робочих місцях. Від узгоджених дій членів оперативної, слідчої групи, районних відділів міліції залежить не тільки результат виконання завдань, розкриття злочинів, а й, в екстремальних, складних умовах, життя кожного правоохоронця.

Соціально-психологічним очікуванням, експектаціям приділялася увага в контексті теорій ролей (Г.Блумер, П.П.Горностай, E.Гоффман, M.Кун, Дж.Мід), соціального научіння (A.Бандура, О.А.Коновалова, Дж.Роттер), групових норм (Р.Дарендорф, Дж.Джібс, Т.Парсонс, Т.Шибутані), соціалізації (T.Парсонс, Т.Шибутані), функціонування груп та міжособистісного сприймання (Дж.Бегбі, М.Л.Гомелаурі, Г.Д.Долинський, О.О.Єршов, Е.Н.Лінчевський Дж.Хетфілд, Р.Хьюсман). Соціально-психологічні очікування, сподівання в учнівських групах висвітлено такими науковцями як М.Й.Боришевський, Я.Л.Коломінський, Н.В.Кузьменко, С.Є.Кулачківська, О.Ю.Осадько, С.П.Тищенко. Соціально-психологічні очікування в контексті самосвідомості особистості вивчали: М.Й.Боришевський, Н.Й.Гуткіна, І.С.Кон, С.П.Тищенко, Т.Шибутані.

Соціально-психологічні очікування потребують детального дослідження в контексті самосвідомості особистості у взаємозв’язку з такими складовими як самооцінка, домагання, особистісна рефлексія, настановлення, ціннісні орієнтації. Не менш важливим є розгляд цього феномену в міжособистісній взаємодії малої навчальної групи, зокрема, у взаємозв’язку з такими феноменами: групові норми, соціальна рефлексія, соціальні настановлення, роль, статус.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження входить до плану науково-дослідних робіт Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України за темою «Психологічні закономірності становлення та розвитку духовності особистості» (номер державної реєстрації 0101U000107).

Мета дослідження полягає у теоретичному і емпіричному обґрунтуванні особливостей співвідношення соціально-психологічних очікувань та міжособистісної взаємодії у групі курсантів вищого навчального закладу, а також визначенні психологічних засад оптимізації розвитку соціально-психологічних очікувань.

Гіпотези дослідження: змістові характеристики та рівень сформованості соціально-психологічних очікувань курсантів впливають на міжособистісну взаємодію їхньої групи; розвиток соціально-психологічних очікувань стабілізує соціально-психологічний клімат малої групи, підвищує результати навчально-професійної та службової діяльності курсантів.

Для досягнення поставленої мети та перевірки гіпотез були сформульовані наступні завдання дослідження:

  1. Визначити критерії, рівні сформованості соціально-психологічних очікувань в міжособистісній взаємодії у групі курсантів.

  2. Дослідити змістові характеристики соціально-психологічних очікувань курсантів на кожному році навчання.

  3. Виявити характер взаємозв’язку міжособистісної взаємодії із специфікою соціально-психологічних очікувань курсантів.

  4. Визначити психологічні засади оптимізації розвитку соціально-психологічних очікувань в міжособистісній взаємодії у групі курсантів.

Об’єкт дослідження – міжособистісна взаємодія у групі курсантів.

Предмет дослідження – соціально-психологічні очікування курсантів як чинник міжособистісної взаємодії.

Методи дослідження складають дві групи. До першої увійшли методи, за допомогою яких вивчалися соціально-психологічні очікування як складова самосвідомості особистості курсанта, зокрема: теоретичний аналіз, цілеспрямоване спостереження, бесіда (з курсантами, командирами, начальниками курсів). Дослідження самооцінки, рівня домагань як критеріїв соціально-психологічних очікувань, здійснювалося за допомогою опитувальників (методика «Дослідження самооцінки особистості» в інтерпретації Т.І.Пашукової та методика «Дослідження рівня домагань» з використанням моторної проби Шварцландера). До другої групи увійшли методи дослідження соціально-психологічних очікувань як феномена міжособистісної взаємодії, а саме: соціометрія, шкала прийняття як метод вивчення взаємовідносин (М.Н.Корнєв, А.Б.Коваленко), психодіагностика колективу (А.В.Петровський, В.В.Шпалінський), метод організації експериментальних ситуацій. Дослідження коефіцієнта очікувань, рівня адекватності самоочікувань, як критеріїв соціально-психологічних очікувань, здійснювалося за допомогою авторської розробки соціометричного типу «Експектометрії». Такий підхід до організації експерименту забезпечував його логічну послідовність та систематичність проведення і, що не менш важливо, достатню кількість та інформативність отриманих експериментальних результатів. Нами було застосовано психолого-педагогічний експеримент (пілотажний, констатуючий, формувальний та контрольний етапи). Для статистичної обробки даних використано такі методи: л-критерій Колмогорова-Смірнова, U-критерій Манна-Уітні, t-критерій Стьюдента, T-критерій Вілкоксона, коефіцієнт рангової кореляції rs Спірмена. При статистичній обробці отриманих даних ми використали комп’ютерну програму SPSS v.11.5.

Наукова новизна отриманих результатів: визначено критерії соціально-психологічних очікувань курсантів в міжособистісній взаємодії у малій групі; виокремлено рівні сформованості соціально-психологічних очікувань; досліджено змістові характеристики соціально-психологічних очікувань на кожному році навчання; з’ясовано психологічні механізми впливу соціально-психологічних очікувань на процес міжособистісної взаємодії у малій групі.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що використання розробленої комплексної програми оптимізації розвитку соціально-психологічних очікувань в міжособистісній взаємодії у групі курсантів дасть змогу суттєво покращити змістові характеристики міжособистісної взаємодії, стабілізувати соціально-психологічний клімат групи, підвищити показники навчально-професійної і службової діяльності, сприяти формуванню високого рівня саморегуляції поведінки курсанта. Результати дослідження можуть бути корисними в роботі психологів, кураторів груп, командно-офіцерського корпусу вищих навчальних закладах МВС України.

Результати дослідження можуть використовуватися при створенні нових посібників та в процесі викладання психології, педагогіки і науково-практичних основ виховання у вищих закладах освіти.

Запропонована комплексна програма оптимізації розвитку соціально-психологічних очікувань в міжособистісній взаємодії у групі курсантів проходила апробацію у Херсонському юридичному інституті Національного університету внутрішніх справ України. Розроблена програма позитивно оцінена експертами вищих навчальних закладів МВС України.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи були представлені на: Міжнародній науково-практичній конференції «Спадкоємність та інновації в українській психологічній науці» (1012 жовтня 2002р., м.Київ м.Хмельницький м.Кам’янець-Подільський); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології в системі освіти» (1213 лютого 2003р., м.Херсон); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-психологічні детермінанти особистісного становлення сучасної молоді» (13 жовтня 2003р., м.Київ м.Луганськ); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку громадянськості особистості» (56 жовтня 2006р., м.Київ м.Херсон); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Духовність у становленні та розвитку особистості” (1819 жовтня 2007р., м.Київ м.Кам’янець-Подільський).

Публікації. Результати дослідження відображено у дев’яти наукових працях, з них вісім у збірках наукових праць, одна у науковому журналі. Із дев’яти статей п’ять статей у матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Подобные работы
Каверін Олександр Васильович
Формування психологічної готовності до охорони громадського порядку курсантів вищих навчальних закладів МВС України
Назаров Олег Олександрович
Динаміка первинної психологічної адаптації до умов навчання та служби в навчальних закладах МВС України.
Москаленко Андрій Петрович
Психологічне забезпечення професійного відбору до вищих навчальних закладів системи МВС України
Машук Ірина Олександрівна
Формування психологічної готовності учнів спеціалізованих загальноосвітніх закладів міліції до навчально-службової діяльності в системі МВС України
Іванова Олена В`ячеславівна
Соціально-психологічна адаптація курсантів у вищому закладі освіти МВС як етап професійного становлення майбутніх співробітників пенітенціарної системи
Лєбєдєва Світлана Юріївна
Психологічне забезпечення професійної та функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних підрозділів МВС України
Озерський Ігор Володимирович
Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно- правовий та психологічний аналіз)
Конопльов Вячеслав Вячеславович
Психологічна адаптація курсантів ВНЗ МВС України до діяльності підрозділів кримінальної міліції
Павліченко Андрій Петрович
Психологічні особливості професійної діяльності працівників підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України та шляхи її удосконалення
Тимошенко Юрій Петрович
Організаційно-методичні та психологічні засади вдосконалення діяльності працівників експертно-криміналістичних підрозділів МВС України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net