Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Сільськогосподарські науки
Рослинництво

Диссертационная работа:

Іващук Петро Володимирович. Оптимізація технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах Західного Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.09 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Кукурудза є однією з основних кормових культур в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Її вирощують переважно на зерно, яке є найціннішим енергетичним кормом для всіх видів тварин і птиці та характеризується високим вмістом крохмалю і жиру, низьким – клітковини. Також кукурудзу використовують в свіжому і особливо в силосованому стані для годівлі тварин. Крім цього, на даний час розроблені ресурсо- і енергозберігаючі технології заготівлі і використання вологого зернофуражу із кукурудзи, які передбачають заготівлю і використання таких видів зернофуражу із кукурудзи: вологе подрібнене зерно, яке використовується в годівлі всіх видів тварин; зернострижнева суміш з дозованим вмістом клейковини, яка використовується в годівлі свиней і великої рогатої худоби та подрібнені качани кукурудзи, що використовуються в годівлі великої рогатої худоби і овець.

Актуальність теми. Кукурудза – сільськогосподарська культура з багатосторонньою можливістю використання для виробництва харчових і кормових продуктів, а також цінна сировина для переробної галузі. Вона має підвищений потенціал продуктивності, а отже і економічну конкурентноспроможність порівняно із переважною більшістю сільськогосподарських культур. Так, в результаті селекційного прогресу, продуктивність гібридів суттєво підвищилась за рахунок їх адаптації до обмежуючої кількості тепла і зважаючи на те, що на даний час селекція кукурудзи здійснюється багатьма провідними науковими центрами виникла необхідність встановити оптимальну групу зрілості кукурудзи на зерно для умов регіону, оцінити потенціал продуктивності гібридів та визначити для них оптимальний строк сівби та норму висіву. Таким чином, реалізація потенціалу продуктивності кукурудзи на зерно в регіонах із кліматично обмеженою кількістю тепла є реальною потребою сільськогосподарських товаровиробників, яка вимагає виявлення та усестороннього дослідження обмежуючих чинників для максимально можливої оптимізації технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах Західного Лісостепу України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертаційної роботи були складовою частиною державної тематики Міністерства аграрної політики України „Технології вирощування зернових і олійних культур в зоні Лісостепу і Полісся ” УААН на 2000-2005 рр. (номер держреєстрації 0107U010581), а також тематичного плану науково-дослідних робіт Подільського державного аграрно-технічного університету і були спрямовані на вивчення процесів оптимізації технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах регіону.

Мета і завдання дослідження. Основною метою досліджень було удосконалити в умовах регіону технологію вирощування кукурудзи на зерно за рахунок підбору оптимальної групи зрілості гібридів та реалізації потенціалу їх продуктивності залежно від строків сівби і норм висіву насіння.

Завдання досліджень:

  1. Встановити групу зрілості гібридів кукурудзи в умовах регіону;

  2. Вивчити особливості росту, розвитку та формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від строку сівби і норми висіву;

  3. Дослідити особливості формування плодоелементів та індивідуальної продуктивності рослин кукурудзи залежно від строку сівби і норми висіву;

  4. Виявити закономірності формування фотосинтетичної продуктивності гібридів кукурудзи залежно строку сівби та норми висіву насіння;

  5. Охарактеризувати мінливість хімічного складу зерна кукурудзи залежно від строку сівби, норми висіву насіння та умов року;

  6. Встановити кореляційні зв’язки між продуктивністю гібридів кукурудзи і навколишнім середовищем;

  7. Оцінити біоенергетичну та економічну ефективність оптимізації технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах регіону.

Об'єкт дослідження – процес трансформації енергії та закономірності формування продуктивності і якості зерна гібридів кукурудзи під впливом умов, в яких знаходилися рослини завдяки погодним умовам, строкам сівби, нормам висіву насіння та їх взаємодія у формуванні максимально можливої урожайності.

Предмет дослідження – гібриди кукурудзи, технологія вирощування кукурудзи на зерно, строки сівби, норми висіву насіння і показники якості зерна.

Методи дослідження: візуальний - для виявлення фенологічних змін росту і розвитку рослин кукурудзи; вимірювальний – встановлення температурного режиму ґрунту; кількісний – визначення густоти рослин, польової схожості насіння та виживання рослин; термостатно-ваговий і розрахунковий – визначення запасів продуктивної вологи, сумарного витрачання вологи за вегетаційний період, а також наростання біомаси рослин кукурудзи; метод промірів – облік площі листкової поверхні посівів кукурудзи; фізіологічний – визначення фотосинтетичної продуктивності рослин кукурудзи в онтогенезі; метод пробного відбору рослин – визначення індивідуальної продуктивності рослин кукурудзи; метод суцільного поділянкового збирання – визначення урожаю зерна кукурудзи; біохімічний – встановлення якісних показників урожаю; статистичний: дисперсійний – для визначення вірогідності отриманих результатів досліджень, кореляційний – для встановлення тісноти зв’язків між факторами, що були поставленні на вивчення, і продуктивністю рослин кукурудзи; розрахунково-порівняльний – для встановлення економічної та енергетичної ефективності технології вирощування кукурудзи на зерно.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в умовах Західного Лісостепу України обґрунтовано групу зрілості гібридів кукурудзи. Виявлено залежності формування фотосинтетичної продуктивності кукурудзи, величину урожайності та формування плодоелементів, показників індивідуальної продуктивності рослин.

Встановлено оптимальні строки сівби і норми висіву насіння гібридів кукурудзи. Визначено вплив строків сівби та норм висіву насіння на якісні показники і поживність зерна.

Дано економічну і енергетичну оцінку технологій вирощування кукурудзи на зерно в зоні Західного Лісостепу України.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що за результатами досліджень агроформуванням регіону запропоновано оптимізовані моделі технології вирощування кукурудзи на зерно, які дають змогу отримувати врожай зерна кукурудзи на рівні 7,8-8,8 т/га з коефіцієнтом енергетичної ефективності 2,70-2,90 та одержанням рентабельності технології вирощування в межах до 140%.

Розроблені моделі технології вирощування кукурудзи на зерно впроваджені в сільськогосподарських підприємствах Хмельницької області на площі 459 га, що дало можливість одержання економічного ефекту в обсязі 849838 грн.

Особистий внесок здобувача полягає в узагальнені наукової вітчизняної та зарубіжної літератури за темою дисертаційної роботи, формуванні робочої гіпотези та розробці програми досліджень, проведенні польових дослідів і лабораторних аналізів. На основі узагальненого матеріалу автором підготовлено та видано наукові статті, надруковано дисертацію, сформовано висновки і пропозиції, а також розроблено науково-практичні рекомендації виробництву.

Апробація результатів дисертації. Матеріали результатів досліджень оприлюднені на: науково-теоретичних конференціях професорсько-викладацького складу Подільського державного аграрно-технічного університету 2000-2006 рр; обласних і районних семінарах та виробничих нарадах 2000-2006 рр.

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 6 наукових праць у наукових фахових виданнях, із них: 4 в наукових журналах і 2 в збірниках наукових праць.

Структура дисертації. Дисертація викладена на 266 сторінках машинописного тексту, включає 43 таблиці, 12 рисунків, 39 додатків. Складається із загальної характеристики роботи, шести розділів, висновків та рекомендацій виробництву. Список використаних джерел містить 242 найменування, в тому числі 28 латинських назв.

Подобные работы
Завгородній Володимир Миколайович
Оптимізація елементів технології вирощування стевії в умовах Лісостепу України
Гарбар Леся Анатоліївна
Оптимізація технології вирощування ярого ріпака в умовах правобережного Лісостепу України
Пустова Зоя Володимирівна
Оптимізація елементів технології вирощування проса для умов південно- західного Лісостепу України
Вишнівський Петро Станіславович
Оптимізація елементів технології вирощування ріпаку ярого в північному Лісостепу України
Фостолович Валентина Анатоліївна
Удосконалення технології вирощування вики ярої на зерно в умовах центрального Лісостепу України
Гончар Тетяна Миколаївна
Удосконалення технології вирощування гороху на зерно в умовах правобережного Лісостепу України
Даценко Олексій Васильович
Вплив молібдену і бору на формування врожаю та якість зерна сої в умовах північного Лісостепу України
Кононюк Ганна Володимирівна
Вплив технологій вирощування на продуктивність та якість зерна озимого тритикале в умовах північного Лісостепу України
Цехмейструк Микола Григорович
Урожай і якість зерна вівса залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу України.
Асанішвілі Надія Миколаївна
Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net