Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Фізична географія та біогеографія, географія грунтів та геохімія ландшафтів

Диссертационная работа:

Матвійчук Людмила Юріївна. Особливості забруднення важкими металами приавтомагістральних територій Волинської області. : Дис... канд. наук: 11.00.01 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Технічним проблемам та нормативним положенням доріг різних категорій присвячена значна частина літературних джерел, в яких висвітлюються принципи класифікації доріг, їх призначення та особливості озеленення.

До найбільш вивчених доріг відносяться Карпатські магістралі (Герасимчук, 1998), де детально досліджено негативні явища з геоморфологічних позицій.

Еколого-географічні проблеми приавтодорожніх смуг (стан рослинності, ґрунтів, вод, повітря) у літературних джерелах висвітлені недостатньо. Однак, дороги та приавтодорожні смуги можна віднести до екологічно небезпечних, у зв’язку із інтенсивним рухом автомобільного транспорту та неконтрольованим розсіюванням різних хімічних елементів, які викидаються з вихлопними газами та розповсюдженням різних речовин, що перевозяться автомагістралями.

Актуальність даної проблеми важлива з погляду на те, що у приавтодорожніх смугах розміщуються земельні ділянки, які використовуються під вирощування сільськогосподарських культур. З цих міркувань детальне вивчення екологічного стану ґрунтів, рослинності, водних об’єктів, атмосфери є надзвичайно актуальним.

Слід підкреслити, що важливим напрямком дослідження є закономірності розсіювання хімічних елементів у залежності від гіпсометричного рівня, форми дороги, її крутизни на підйомах та спусках, вітрового режиму. Від цих характеристик залежать акумулятивні тенденції та віддаль розсіювання хімічних елементів різного генезису у природних об’єктах.

Серед хімічних елементів, що накопичуються у приавтодорожніх смугах особливу увагу приділено найбільш токсичному хімічному елементу - автомобільному плюмбуму.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Напрям досліджень накопичення техногенних полютантів у приавтомагістральних територій узгоджується з планами оптимізації довкілля обласних, районних адміністративних і виробничих організацій та науковими дослідженнями навчальних закладів, органів екобезпеки з метою запобігання екологічних кризових ситуацій на приавтомагістральних територіях та розробками запобігання негативних явищ у межах доріг загальнодержавного значення. Наукові напрями також узгоджуються з сучасними дослідженнями довкілля на основі завдань, які висвітлені в національних доповідях за останні роки.

Тема дисертаційної роботи співпадає з напрямком наукових досліджень кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка „Екологічне картографування та оцінка природно-антропогенних систем”, „Географічні проблеми розвитку депресивних регіонів України” (державний реєстраційний номер Вс – 220 Ф).

Метою дослідження була комплексна оцінка впливу техногенних полютантів на формування геохімічних ландшафтів та виявлення залежності ступеня акумуляції від типу ПТК приавтомагістральних територій Волинської області.

Завдання наших досліджень полягали:

- у проведенні польових та лабораторних досліджень з ціллю виявлення закономірностей розсіювання та акумуляції хімічних елементів у грунтово-рослинному покриві приавтодорожніх смуг;

- у аналізі геохімічних показників грунтово-рослинного покриву приавтомагістральних територій та зонуванні транспортно-шляхової мережі;

- розробці та апробації методичних засад оцінки розсіювання і акумуляції дорожніх полютантів та їх картографічного відображення;

- удосконаленні методів ландшафтно-геохімічного картографування приавтомагістральних територій;

- у виявленні та різносторонній геоекологічній характеристиці негативних процесів у межах транспортно-шляхової мережі Волинської області на основі статистичних, картографічних та фондових матеріалів.

Об’єктом дослідження є приавтомагістральні смуги доріг загальнодержавного значення Волинської області М-07 (Київ-Ковель-Ягодин), М-08 (Устилуг-Луцьк-Рівне) та М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Мамалига).

Предметом дослідження є виявлення загальних закономірностей розсіювання та акумуляції техногенних хімічних елементів у ґрунтах та рослинах приавтомагістральних ПТК області.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано дослідницькі підходи: польовий, ландшафтно-геохімічний, лабораторний, діаграмно-профільний та статистичний аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше проведено оцінку розсіювання та акумуляції хімічних елементів у ґрунтово-рослинному покриві приавтомагістральних територій транспортно-шляхової мережі Волинської області (М-07 Київ-Ковель-Ягодин, М-08 Устилуг-Луцьк-Рівне та М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Мамалига);

- розроблено методику польових геохімічних досліджень приавтодорожніх територій;

- визначено ширину смуги розсіювання хімічних елементів (Pb, Cu, Zn, Cd) за розробленою методикою та відповідними доповненнями автора;

- проведено обстеження екологічного стану придорожніх лісових насаджень та визначено ступінь їх забруднення;

- виявлено метал-аномальні ділянки та їх зв’язок з мезоформами дорожнього рельєфу у приавтомагістральних територій;

- встановлено закономірності розсіювання та інтенсивність акумуляції автодорожніх полютантів у межах різних морфоскульптурних типах ПТК;

- розроблено методику картографічного моніторингу приавтодорожніх лісових насаджень і ґрунтового покриву;

- застосовано багатопрофільний двохсторонній метод вивчення акумулятивних тенденцій дорожніх полютантів;

- обґрунтовано закономірності формування метал-аномальних ділянок (ґрунт, рослини) у межах транспортно-шляхової мережі у 25-ти, 50-ти та 100 метрових двохсторонніх смугах.

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків та рекомендацій.

Результати дисертаційних досліджень базуються на теоретичних засадах розсіювання хімічних елементів, польових та лабораторних досліджень. Вони є наслідком опрацювання статистичних матеріалів, більш чотирьохсот лабораторно-хімічних показників на чисельних приавтомагістральних полігонах. Одержані результати опрацьовані з застосуванням своєрідних картографічних моделей. У дослідженнях також використовували: а)порівняльно-географічний, б)історико-географічний методи та в)метод картографічного моделювання закономірностей розсіювання хімічних елементів. Дослідження проводились у межах геохімічних ландшафтів на основних еталонних ділянках головних автомагістралей. Це дає підстави констатувати достовірність одержаних результатів.

Практичне і наукове значення одержаних результатів. Результати дають можливість розробити загальний напрям екологічних досліджень та заходи покращення екологічної ситуації у межах приавтомагістральних територій загальнодержавного значення, розробити та удосконалити мережу моніторингових полігонів з стаціонарними спостереженнями за екологічним станом транспортно-шляхової мережі.

Результати дослідження рекомендуються для практичного застосування в лекційній роботі, дипломних проектах. Крім цього, методичні та теоретичні надбання будуть передані Харківському національному автомобільно-дорожньому університету для використання та розширення досліджень приавтомагістральних зон.

Особистий внесок здобувача:

- проведено польові та лабораторні дослідження грунтово-рослинного покриву трьох автомагістралей на чотирнадцяти полігонах та п’ятдесятишести акумулятивних, елювіальних та транс-елювіальних придорожніх елементарних геохімічних комплексах;

- на основі лабораторних досліджень встановлено ступінь навантаження техногенними полютантами на ґрунти та рослинність приавтомагістральних смуг основних автомобільних доріг області;

- запропонована методика багатопрофільної екологічної оцінки пришляхових смуг транспортної мережі на репрезентативних екологічних приавтомагістральних полігонах;

- виявлено нерівномірний розподіл хімічних елементів у ґрунтах і рослинності стометрових приавтомагістральних територій доріг загальнодержавного значення;

- проведено картографування за вмістом полютантів у ґрунтах, приавтодорожніх лісових насадженнях за 2005 – 2006 рр.

Апробація результатів дисертації. Матеріали і висновки роботи доповідались на конференції викладачів і студентів Луцького біотехнічного інституту (2005), науково-практичній конференції „Природа Західного Полісся та прилеглих територій” Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 2005), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Екологія. Енергозбереження. Економіка”, яка відбулася у Сумському державному університеті (2005), конференції Харківського інституту управління “Технологія управління в науці, економіці, освіті в ХХІ столітті: проблеми, перспективи, рішення” приуроченої до 2 річниці V загальноєвропейської конференції Міністрів охорони навколишнього середовища (Харків, 2005), конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (2006), на Всеукраїнських наукових Таліївських читаннях присвячених 100–річчю громадського природоохоронного руху (Харків, 2006) та науковому семінарі Львівського національного університету (Львів, 2007).

Публікації дисертанта. На тему дисертації автором (у співавторстві з науковим керівником) опубліковано 10 статей, серед них 6 у фахових наукових журналах.

Структура та обсяги дисертації. Дисертація складається з вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота викладена на 246 сторінках (з яких 155 сторінок – текстова частина), містить 37 таблиць, 43 рисунки та 27 додатків. Список використаних літературних джерел нараховує 341 позицію (26 сторінок).

Подобные работы
Гурова Дар'я Дмитрівна
Зміни ландшафтів під впливом сільськогосподарського природокористування на території Запорізької області (кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.)
Барановська Ольга Віталіївна
Ландшафтно- екологічний аналіз території Чернігівської області
Буц Юрій Васильович
Динаміка забруднення важкими металами вододільних ландшафтів малих річок лісостепу Сумщини
Непоп Лідія Василівна
Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської областей
Крайнюков Олексій Миколайович
Особливості розповсюдження вуглеводневого забруднення та оцінка його впливу на геоекологічний стан басейну р. Сіверський Донець у межах Харківської області
Печеник Сергій Олегович
Особливості патогенезу та маніфестації симптомокомплексу, що виник у дітей в умовах комбінованого забруднення довкілля солями важких металів та фтору
Сердюк Світлана Миколаївна
Екологічна оцінка забруднення важкими металами урбанізованих територій Дніпровсько-Дніпродзержинської агломерації
Морозова Тетяна Василівна
Різнорівнева біоіндифікаційна оцінка екологічного стану слабкоурбанізованих селітебних територій Чернівецької області
Сівак Володимир Карлович
Конструктивно-географічний аналіз лісових ландшафтів як основи розвитку природоохоронних територій Чернівецької області
Дутчак Світлана Вікторівна
Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі території Чернівецької області)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net