Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економіка та управління народним господарством

Диссертационная работа:

Левченко Юлія Григорівна. Управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості України. : Дис... канд. наук: 08.00.04 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Харчова промисловість є сукупністю підприємств різнопрофільних галузей, які технологічними зв’язками і економічним відносинами пов’язані з сільським господарством, торгівлею, підприємствами продовольчого машинобудування, тощо. Від ефективності роботи підприємств харчової промисловості багато в чому залежить вирішення завдань забезпечення населення високоякісними харчовими продуктами. Реформування підприємств України порушило налаштовані господарські зв’язки та звичні методи роботи і це призвело до погіршення фінансового стану багатьох суб’єктів господарювання харчової промисловості, гальмування процесів розширеного відтворення. У цій ситуації об’єктивно виникла необхідність пошуку шляхів виходу з критичного стану, що склався.

Важливими напрямами забезпечення сталого функціонування і подальшого розвитку підприємств харчової промисловості є впровадження прогресивних технологій, розробка нових харчових продуктів, організаційних і управлінських рішень. Це можливо за допомогою науково-технічних досягнень, які поширюються у виробництво у формі інновацій.

Оскільки інновації є найважливішим засобом забезпечення економічного зростання, конкурентоспроможності та фінансової стабільності будь-якого підприємства, то високих результатів вони можуть досягти лише за систематичного і цілеспрямованого здійснення інноваційної діяльності, яка спрямована на реалізацію нових можливостей. Їх відкриває ринкове середовище, вони зв’язані із розробкою та впровадженням нових видів продукції, нових засобів виробництва і форм його організації, освоєнням нових ринків. Оскільки управління інноваціями стає одним із найскладніших завдань, з якими постійно стикаються підприємства, то дослідження, аналіз, обґрунтування напрямів і формування методів удосконалення управління інноваціями є важливою проблемою науки і практики.

Дослідженню теоретичних і практичних питань організації та управління інноваціями на підприємствах присвячено значну кількість наукових праць. Серед вітчизняних вчених вагомий внесок у дослідження цих проблем внесли такі відомі українські вчені як В. Александрова, Ю. Бажал, О. Василенко, О. Волков, М. Денисенко, В. Геєць, А. Заїнчковський, С. Ілляшенко, М. Йохна, Н. Краснокутська, Д. Крисанов, В. Ландик, О. Лапко, В. Россоха, А. Сухоруков, Л. Федулова, А. Юзефович та ін.

Значний внесок у розвиток теорії інновацій здійснили російські вчені, зокрема: І. Балабанов, Л. Гохберг, Л. Євдокимова, П. Завлін, С. Іллєнкова, А. Казанцев, М. Молчанов, Ю. Морозов, В. Мединський, О. Пригожин, І. Рудакова, В. Тужилкіна, Є. Уткін, Р. Фатхудінов та ін. Із зарубіжних вчених варто відзначити дослідження Т. Брайана, Ф. Валенти, О. Водачкової, П. Друкера, І. Перлаки, Б. Санто, Б. Твіса, Ф. Хаберленда, М. Хучека, Й. Шумпетера та ін.

У наукових дослідженнях згаданих авторів розкрита роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, обґрунтована необхідність здійснення інноваційної діяльності, розроблені різні класифікаційні ознаки інновацій та методики оцінювання ефективності інноваційних проектів, встановлено форми і джерела фінансування, типи і складові інноваційної політики держави та інноваційної стратегії підприємства, теоретичні та практичні аспекти управління інноваціями. Однак окремі аспекти щодо методичних основ та організації управління інноваціями потребують подальших досліджень. Насамперед, це стосується концепції розвитку управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості в умовах поглиблення конкуренції, обмежених фінансових ресурсів та зростаючого ступеня ризику й невизначеності. Отже, недостатня наукова розробленість, актуальність і практична затребуваність саме цього наукового напряму обумовили вибір теми та постановку мети, цільову спрямованість і структурну побудову дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі економіки і права Національного університету харчових технологій у межах наукової теми: “Забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції” (номер державної реєстрації 0107U000476). Автором досліджено проблеми інноваційної діяльності на нинішньому етапі, запропоновано модель управління інноваціями, обґрунтовано пріоритетні напрями інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є подальший розвиток теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо створення ефективної моделі управління інноваціями із урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки і практики менеджменту. Відповідно до поставленої мети в роботі визначено та вирішено наступні завдання:

проаналізовано та узагальнено науково-теоретичні засади, сутність, та класифікацію інновацій, особливості системи управління інноваціями на підприємствах;

запропоновано методику оцінки ефективності системи управління інноваціями;

досліджено сучасний стан і тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості та причини, що гальмують її здійснення;

виявлено специфіку, можливості та чинники обмеження фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості та проаналізовано ефективність управління інноваціями на них;

розроблено модель управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості;

підготовлено рекомендації щодо розвитку управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості;

обґрунтовано основні напрями інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості.

Об’єктом дослідження є процес управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних підходів і практичних питань, які виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності та управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять діалектичний метод пізнання соціально-економічних явищ, комплексний і системний підходи до аналізу трансформаційних перетворень у харчовій промисловості, взаємовідносини підприємств галузі з іншими секторами економіки.

Досягнення поставленої мети зумовило застосування таких методів дослідження: системно-аналітичного – для теоретичного узагальнення наукових концепцій, розробок і пропозицій з управління інноваціями; статистико-економічного – для дослідження сучасного стану, динаміки та тенденцій інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості; графічного – для наочного відображення тенденцій розвитку підприємств галузі; групування – для встановлення залежності ефективності виробництва від впровадження інновацій; співставлень – для здійснення порівняльного аналізу фінансового забезпечення інноваційних процесів підприємств окремих галузей харчової промисловості; системно-ситуаційного – для дослідження елементів механізму управління інноваціями; аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження; абстрактно-логічного – для формулювання висновків дослідження. Практичні розрахунки виконано за допомогою програмного пакету MS Excel.

В процесі дослідження використовувалися нормативно-правові акти з найважливіших питань організації, державного управління та регулювання інноваційної діяльності підприємств, статистичні дані Державного комітету статистики України, дані Державного департаменту продовольства, звітність окремих підприємств харчової промисловості, комерційна інформація надана підприємствами ЗАТ ВО «Конті», ВАТ КЗБН «Росинка», ДП ВАТ «Київхліб» хлібокомбінат № 12, публікації вітчизняних та зарубіжних авторів та ін.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

вперше:

розроблено методику оцінювання управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості, в основу якої покладено оцінку інноваційного потенціалу підприємства, оцінку ефективності інноваційної діяльності та оцінку організаційних показників, які впливають на ефективність виробництва;

запропоновано модель управління інноваціями, що на рівні держави забезпечує цільове використання коштів, отриманих від податкових пільг, а на рівні економічних суб’єктів – моніторинг ефективності інноваційних процесів на підприємстві, на основі якого інвестори та керівник мають змогу приймати обґрунтовані рішення щодо доцільності фінансування інноваційної діяльності;

удосконалено та доповнено:

поняття інновацій, як нових та удосконалених продуктів, послуг або процесів, які впроваджуються шляхом зміни об’єкта управління з метою отримання економічного, соціального, науково-технічного або іншого ефекту;

класифікацію інновацій шляхом доповнення її такими суттєвими ознаками, як предмет інновацій (процес, продукт, послуга) та ступінь ризику впровадження і використання інновації;

напрями розвитку управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості, зокрема організація та кадрове забезпечення інноваційної діяльності, формування внутрішньої нормативної та інформаційної бази інноваційної діяльності через створення та реєстрацію ідей бази даних підприємства;

дістали подальшого розвитку:

структура механізму управління інноваціями через виділення функціональних елементів, а саме: управління інформацією, управління майновими ресурсами, управління персоналом, управління фінансовими ресурсами, управління інвестиціями, управління якістю, управління інтелектуальною власністю, управління ризиком, управління маркетингом.

планування заходів просування на ринок інноваційної продукції, які передбачають: обрання стратегії і тактики планування реклами, вибір каналів забезпечення комунікативного спілкування споживача та виробника.

пріоритетні напрями інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості загалом та в розрізі окремих галузей, а саме технологічні, асортиментні, маркетингові, організаційні, екологічні та інші.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні положення наукового дослідження, викладені автором, створюють базу подальшого збагачення теорії і практики організації й управління інноваційними процесами на підприємствах. Зроблені висновки та пропозиції можуть бути використані в процесі посилення інноваційної активності підприємств харчової промисловості з метою створення більш сприятливих умов для зростання обсягів та конкурентоспроможності продукції на внутрішньому ринку, їх виходу на зовнішні ринки та залучення вітчизняних й іноземних інвесторів в цю стратегічно важливу для України промисловість.

Основні результати дослідження отримали позитивний відгук провідних фахівців Департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної політики України (довідка № 32-/1521 від 28.09.2007 р.) та прийняті до використання в практичній діяльності, а також ДП ВАТ “Київхліб” “Хлібокомбінат № 12 (довідка № 01/5-1 від 17.04.2007).

Теоретичні розробки використовуються в навчальному процесі Національного університету харчових технологій при викладанні дисциплін “Економіка підприємства”, “Економіка і організація інноваційної діяльності”, “Економіка галузі”, “Управління потенціалом підприємства” (акт впровадження результатів науково-дослідної роботи у навчальний процес НУХТ від 09.04.2007).

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій розроблено теоретико-методичні, організаційні та прикладні питання управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості. Усі наукові результати, викладені в науковому дослідженні та які виносяться на захист, отримано автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати дисертаційного дослідження, висновки і пропозиції доповідалися й обговорювалися на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 20–22 листопада 2002 р.), науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів “Розроблення, дослідження і створення функціонального харчування, обладнання та нових технологій для харчової і переробної промисловості” (м. Київ, 22–24 квітня 2003 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Організаційно-правові та фінансово-економічні проблеми АПК до ринкових умов господарювання та шляхи їх вирішення” (м. Київ, 19–20 травня 2005 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Управління організаційно-технічними та фінансово-економічними змінами на промислових підприємствах” (м. Київ, 23–24 березня 2006 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми економіки підприємства в умовах сталого розвитку” (м. Київ, 15–16 березня 2007 р.)

Публікації. Основні положення та найважливіші результати дисертаційної роботи викладені у 13 наукових працях, з них: 5 у фахових наукових виданнях, що входять до переліку затверджених ВАК України та 8 – матеріали науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій 2,81 др. арк.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Робота викладена на 225 сторінках комп’ютерного тексту та складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 23 додатків, списку використаних літературних джерел (207 найменувань), містить 30 таблиць, 20 рисунків, 26 формул.

Подобные работы
Ткаченко Ольга Миколаївна
Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України.
Новойтенко Ірина Віталіївна
Ефективність використання трудового потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості України.
Климчук Світлана Володимирівна
Еволюція та механізми фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості України
Драган Олена Іванівна
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м'ясної промисловості України
Чернишова Ольга Борисівна
Оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств (на прикладі підприємств кондитерської галузі харчової промисловості України)
Павленко Ірина Ігорівна
Моделювання розвитку вугільної промисловості України в умовах обмежених інвестицій
Говорушко Тамара Андріївна
Ефективність розвитку малого підприємництва у харчовій промисловості України
Крижановський Сергій Володимирович
Трансформація управління підприємствами портової діяльності України
Кухта Павло Володимирович
Управління інвестиційною діяльністю підприємств України
Рибалко Леся Андріївна
Формування системи управління якістю споживчої кооперації України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net