Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Математичні та інструментальні методи економіки

Диссертационная работа:

Гугля Ольга Сергіївна. Моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища : Дис... канд. наук: 08.00.11 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Розвиток вітчизняних підприємств здійснюється під впливом факторів нестабільного економічного середовища, які у свою чергу визначають складні види циклічних коливань основних економічних показників, таких, як прибуток, виручка від реалізації, рентабельність, обсяги збуту, витрати на збут, брак та інші. Так, наприклад, виручка від реалізації продукції ЗАТ «Бетонмаш» за 1 півріччя 2004 р. – 2 півріччя 2007 р. склали відповідно (млн. грн.): 24,2; 63,1; 34; 89,3; 41,3; 102; 59,6; витрати на збут (млн. грн): 0,69; 2,04; 1,19; 6,14; 1,52; 3,39; 3,96.

Не менш актуальною є дана проблема й для підприємств, чиї економічні показники характеризуються стабільною тенденцією до зростання. Це зумовлено тим, що, як показує практика, зростання економічних показників має схильність до насичення. Таким чином, похибне визначення періодів зростання та спаду, що змінюються, несвоєчасні капіталовкладення у нові технології, диверсифікація виробництва тощо можуть призвести підприємство не тільки до програшу в конкурентній боротьбі, але й до банкрутства під впливом факторів нестабільного економічного середовища.

Фактори впливу нестабільного економічного середовища на економічну ефективність підприємств мають як зовнішні, так і внутрішні джерела. До зовнішніх факторів, що збурюють, можна віднести: коливання валютних курсів; зміни в законодавчій базі країни; політичну нестабільність; зростання рівня безробіття; коливання попиту на продукцію, що випускає підприємство; виникнення та банкрутство великих фірм, що працюють у певній галузі; зміни у складі конкурентів і постачальників сировини; досягнення науково-технічного прогресу; коливання цін на енергоресурси та інші.

Серед внутрішніх факторів, що збурюють, можна виділити: інноваційні пропозиції працівників; коливання цін на ресурси одного об'єднання; зміну обсягів та технології виробництва; втрати інформації при переході з одного рівня управління до іншого. При цьому стан зовнішнього й внутрішнього середовища швидко змінюється в часі й не завжди має закономірний характер, - найчастіше він є чутливим до впливу факторів імовірнісної, стохастичної природи, що ускладнює прогнозування.

Великі промислові підприємства України є надто чутливими до впливу вищезазначених факторів нестабільного ринкового середовища, і, як наслідок, до циклічних коливань основних економічних показників. Це обумовлено зростанням обсягів експортно-імпортних операцій, інтенсифікацією інтеграційних процесів, розвитком конкуренції, що сприяє збільшенню інформаційних, фінансових і матеріальних потоків між суб'єктами підприємництва, впровадженню новітніх інноваційних розробок у виробництво та створенню сприятливого інвестиційного клімату в країні.

Проблемам циклічної динаміки присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних вчених: М.А. Бердяєва, М.Д. Кондратьєва, С. Кузнеця, У. Мітчелла, В.С. Соловйова, М.І. Туган-Барановського, І. Шумпетера. Питання адаптації підприємств до умов нестабільного економічного середовища вивчали: Ст. Бір, В.А. Забродський, М.М. Іванов, Т.С. Клебанова, Ю.Г. Лисенко, О.В. Мілов, В.Л. Петренко, В.І. Скурихін, В.П. Стасюк, та інші.

Однак, незважаючи на значний обсяг публікацій із цієї проблематики, задача адаптації промислового підприємства до циклічних коливань ринкового середовища є недостатньо дослідженою. Настійною задачею стає розробка концепції моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища, яка б розглядала проблеми підвищення ефективності системи управління за рахунок підвищення його стабільності, своєчасного виявлення факторів, що збурюють, та їхньої нейтралізації, а також економічної оцінки наслідків впливу факторів, що збурюють.

Таким чином, проблема розробки економіко-математичних моделей процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища є актуальною та зумовлює вибір теми дослідження, його мету й задачі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з держбюджетними темами Донецького національного університету: Г-07/32 «Моделювання проектного управління складними економічними об’єктами» (номер державної реєстрації 0107U004650) та 04-1/27 «Моделювання логістичної системи підприємства» (номер державної реєстрації 0104U009167), у яких автор брала участь як співвиконавець.

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є розробка механізмів та моделей управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища.

Для досягнення мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено наступні задачі:

визначено особливості управління підприємствами, що функціонують в умовах циклічних змін ринкового середовища;

досліджено поняття «економічні цикли» як форми поведінки економічних систем, визначено основні характеристики, що забезпечують стійкий розвиток підприємства, що функціонує в умовах циклічних змін ринкового середовища;

проведено аналіз основних підходів до управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища;

розроблено концепцію моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища;

запропоновано механізм управління реакціями підприємства, що функціонує в умовах циклічних змін ринкового середовища;

здійснено формалізацію процесу ідентифікації циклічних коливань в умовах зашумованості статистичних рядів;

розроблено адаптивну модель управління запасами в умовах циклічних коливань на ринку сировини та матеріалів;

розроблено модель управління системою товарного кредитування в умовах циклічних змін на ринку споживачів;

запропоновано систему підтримки прийняття рішень у процесі управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища;

здійснено практичну реалізацію концепції моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища й проведено оцінку її ефективності на ЗАТ «Бетонмаш».

Об'єктом дослідження є процеси управління підприємствами, які функціонують в умовах циклічних змін ринкового середовища.

Предметом дослідження даної дисертаційної роботи є механізми та економіко-математичні моделі управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали розробки вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі системного аналізу, економіко-математичного моделювання, ситуаційного підходу, сучасних інформаційних технологій; принципи адаптивного управління економічними системами. Зокрема, при розробці механізму управління реакціями підприємства використано теорію нечітких множин, теорію нейронних мереж, теорію прийняття рішень; у адаптивній моделі управління запасами в умовах циклічних коливань цін на сировину й матеріали – ситуаційний підхід до управління підприємством; у моделі управління системою товарного кредитування в умовах циклічних змін на ринку споживачів – методи математичного програмування та економіко-математичного моделювання. При розробці методу ідентифікації циклічних коливань в умовах зашумованості статистичних рядів використано методи математичної та економічної статистики.

Наукова новизна. У дисертації здійснено постановку та вирішення нової актуальної задачі розробки економіко-математичних моделей та механізмів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища. При цьому отримано наступні наукові результати:

Вперше:

розроблено концепцію моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища, яка заснована на принципах системного та ситуаційного підходів до управління підприємством, що дозволяє підвищити його стійкість до дії факторів нестабільного економічного середовища, що збурюють;

розроблено механізм управління реакціями підприємства, яке функціонує в умовах циклічних змін ринкового середовища, який засновано на теорії прийняття рішень з використанням нечітких множин та нейронних мереж, що дозволяє підвищити ефективність економічної діяльності підприємства;

розроблено модель управління системою товарного кредитування в умовах циклічних змін на ринку споживачів, яка заснована на методах економіко-математичного моделювання; застосування моделі сприяє збільшенню прибутку підприємства, вивільненню обігових коштів в результаті зменшення середнього терміну погашення дебіторської заборгованості.

Удосконалено:

адаптивну модель управління запасами в умовах циклічних коливань на ринку сировини та матеріалів, яка заснована на методах математичного програмування, що дозволяє підвищити фінансову стійкість підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища.

Дістав подальшого розвитку:

метод ідентифікації циклічних коливань в умовах зашумованості статистичного ряду, який дозволяє своєчасно розпізнати циклічні коливання в динаміці економічних показників, що сприяє зменшенню витрат на ліквідацію негативних наслідків дії факторів ринкового середовища, що збурюють.

Практична цінність одержаних результатів. Запропоновані в дисертації концепція моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища та економіко-математичні моделі дозволяють: адекватно та вчасно реагувати на коливальні процеси, які мають місце у ринковому середовищі; вийти на якісно новий рівень забезпечення ефективності управління промисловим підприємством за рахунок формалізації процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища.

Основні результати дослідження використані при розробці системи управління ЗАТ «Бетонмаш» в умовах циклічних коливань ринкового середовища та удосконаленні процесів управління запасами сировини та матеріалів, дебіторською заборгованістю та системою товарного кредитування. Підтверджений актом економічний ефект склав 168,85 тис. грн.

Окремі положення дисертаційної роботи використовуються в рамках навчального процесу Донецького національного університету при викладанні дисциплін «Системний аналіз» та «Системи підтримки прийняття рішень».

Запропоновані в дисертації механізми та економіко-математичні моделі, що реалізують технологію моделювання процесів управління підприємством в умовах циклічних змін ринкового середовища, є в значній мірі універсальним формалізованим інструментом прийняття рішень і можуть бути використані для виявлення циклічних коливань в ринковому середовищі та управління ними.

Апробація результатів дослідження. Положення дисертації доповідалися та обговорювалися на IX Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (м. Запоріжжя, 2004 р.), на X Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (м. Київ, 2005 р.), на XI Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (м. Алушта, смт. Партеніт, 2006 р.), на V Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 2007 р.), на Підсумковій науковій конференції Донецького національного університету за період 2005-2006 рр. (м. Донецьк, 2007 р.), наукових семінарах кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України.

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, які представлено в дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті матеріали, які отримані в результаті індивідуальних досліджень.

Публікації. Результати дослідження опубліковані в 13 роботах, загальним обсягом 6,25 д.а., з яких автору належить 5,38 д.а.

Подобные работы
Чумакова Олена Борисівна
Моделювання процесу управління вугледобувними підприємствами в умовах реструктуризації
Петрачкова Олена Леонідівна
Моделювання процесів рефлексивного управління механізмами формування попиту на продукцію підприємств
Хорошун Вікторія Василівна
Моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою
Зінухов Сергій В'ячеславович
Моделювання оцінки якості управління підприємством у ринкових умовах
Яценко Роман Миколайович
Моделювання цінової політики підприємства в умовах нестаціонарного середовища
Зомчак Лариса Миколаївні
Моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища.
Житарюк Сергій Іванович
Моделювання кредитно-депозитної та інвестиційної стратегії банку в умовах конкурентного середовища
Безус Павло Іванович
Моделювання процесу економічного розвитку виробничого підприємства
Пугачов Ігор Генріхович
Моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку
Кирилишен Ярослав Вікторович
Моделювання процесів менеджменту в інформаційних системах

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net