Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Фінанси, грошовий обіг і кредит

Диссертационная работа:

Шірінян Лада Василівна. Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення : Дис... канд. наук: 08.00.08 - 2008.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. У сучасних умовах ринкових відносин підвищуються вимоги до фінансової стійкості страхової компанії. Тому пріоритетним стає не тільки облік грошових потоків компанії, але й комплексне дослідження її фінансово-економічного стану і фінансової стійкості. Фінансова стійкість – одна з найважливіших характеристик стану будь-якої організації та її поведінки щодо зовнішніх і внутрішніх змін.

Одне з актуальних завдань сьогодні – розробити сучасні методологічні підходи до визначення фінансової стійкості страхових компаній та запропонувати методику оцінки й аналізу фінансової стійкості, вимірювання факторних складових показників фінансової діяльності. Від правильності визначення факторів фінансової стійкості залежить точність визначення кількісних і якісних показників діяльності та безпосередньо фінансової стійкості страхових організацій.

Ступінь наукової розробленості проблеми. Аналіз і розробку питань розвитку страхування та окремих аспектів цієї наукової проблеми було здійснено такими українськими вченими, як В. Д. Базилевич, Н. М. Внукова, О. О. Гаманкова, А. С. Глущенко, О. Д. Заруба, В. А. Малько, С. В. Науменкова, С. С. Осадець, Т. А. Ротова. Належне місце в розробці процесів страхування та аналізу окремих аспектів проблеми надійності страхування займають роботи зарубіжних вчених Д. Бленда, А. А. Гвозденка, Дж. Кілбі, Р. Кілна, Дж. Мішеля, Л. А. Орланюк-Малицької, А. І. Рейтмана, В. А. Сухова, К. Е. Турбіної, Д. Хемптона, Д. Хервада, В. В. Шахова та ін. Але розробки цих авторів не дають можливості отримати повну картину щодо поведінки страхових компаній в умовах змінного ринкового середовища та їх фінансової стійкості. Також в Україні майже немає комплексних спеціальних досліджень, присвячених проблемам фінансової надійності страхової компанії та методам її підвищення.

В офіційних джерелах публікується інформація, яка ґрунтується на ранжуванні страхових компаній за загальним обсягом активів, величиною прибутку, оплаченим статутним фондом тощо. Але самі по собі розмір компанії або обсяг її діяльності не можуть слугувати належними індикаторами її надійності, що потребує створення більш змістовних аналітичних інструментів.

У сучасних умовах ринку кожен страховик України має право сам визначати тарифи і проводити самостійну цінову політику на ринку. У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження складу і структури тарифної ставки та їхнього впливу на фінансову стійкість страховика в умовах конкуренції.

Останнім часом підвищуються вимоги щодо мінімального розміру статутного фонду для страхових компаній, проте це не дає можливості повністю захистити громадян України від різних факторів ризику. Тому постає завдання дослідити статутний фонд як один із найголовніших показників фінансової надійності страхової компанії.

Таким чином, наукова та практична значимість указаних питань, їх недостатня теоретична розробка обумовили вибір теми дослідження та його логіку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах планової теми науково-дослідної роботи кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна "Дослідження впливу фінансово-кредитного механізму на розвиток суб’єктів господарювання" (№ держ. реєстрації 0104U008305).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування теоретичних і методологічних засад фінансової стійкості та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення фінансової стійкості та надійності страхових компаній України в сучасних умовах.

Реалізація поставленої мети визначила необхідність вирішення таких завдань:

- визначити особливості формування фінансових результатів діяльності страховика в сучасних умовах;

- дослідити економічну сутність понять „фінансова стійкість” і „фінансова надійність”;

- вивчити й узагальнити досвід забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страхових компаній у зарубіжних країнах для його можливого застосування в Україні;

- систематизувати та обґрунтувати фактори, що впливають на фінансову стійкість страхових компаній з метою визначення головних чинників впливу;

- дослідити вплив тарифної ставки в умовах ринкової конкуренції на фінансову стійкість страхової компанії для ризикових видів страхування (крім страхування на випадок смерті) та проаналізувати залежність тарифу від зміни його основних складових;

- розкрити вплив фінансової глобалізації як макроекономічного фактору впливу на страхування в Україні та обґрунтувати необхідність і напрями інтеграції вітчизняного страхового ринку в світовий;

- вивчити методи державного регулювання в частині визначення мінімального статутного капіталу як одного з найголовніших показників фінансового стану страхової компанії з метою розробки практичних рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення фінансової надійності страхових компаній України;

- обґрунтувати необхідність впровадження незалежного рейтингу та розробити пропозиції зі створення аналітичних рейтинг-центрів для об'єктивної оцінки страховиків і покращення управління страховими компаніями;

- розробити систему показників для здійснення рейтингу і провести комплекс розрахунків для рейтингової оцінки фінансової стійкості страхових компаній України.

Об’єктом дослідження є страхові компанії України, як суб’єкти підприємницької діяльності, пов’язаної із захистом майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання страхових випадків.

Предметом дослідження є фінансова стійкість і надійність страхових компаній та шляхи їх забезпечення.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи становлять загальнонаукові методи пізнання, застосування яких дозволило отримати відповідні результати: методи теоретичного узагальнення і порівняння були використані для визначення понятійного апарату фінансової стійкості, уточнення та вдосконалення окремих понять; системний підхід – для вивчення економічних процесів на ринку страхування України, дослідження зарубіжного досвіду в галузі страхування і визначення факторних складових забезпечення фінансової стійкості страховика, графічний аналіз – для наочного відображення залежностей тарифної ставки від таких складових тарифу, як імовірність страхової події, кількість договорів страхування; наукова абстракція – для розробки геометричного опису різних типів залежностей показників діяльності страховика з метою узагальнення визначення фінансової надійності страховика; диференціальне обчислення і варіаційний принцип – для знаходження екстремальних точок залежності тарифної ставки; економіко-математичне моделювання – для розробки варіантів залежності фінансових результатів страховика від факторів фінансової стійкості; обґрунтування підходу до розробленого автором методу оптимізації формування статутного фонду страховиків України в сучасних умовах; статистичний аналіз – для дослідження функціонування ринку страхування в Україні та зіставлення фактичних даних звітного і попереднього років; рейтинг – для розробки рейтингової системи і використання рейтинг-оцінки фінансової стійкості страхових компаній України.

Інформаційну основу роботи становлять наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти України, що регулюють сферу страхування, матеріали Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Ліги страхових організацій України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, офіційні статистичні публікації.

Наукова новизна результатів дослідження, отриманих особисто здобувачем, полягає у тому, що:

вперше:

- обґрунтовано застосування „методу сходинок” для визначення вимог до формування статутного капіталу страхових компаній України у залежності від виду страхової компанії, терміну її діяльності на ринку та ступеня її ризику замість встановлення єдиного мінімального розміру статутного капіталу згідно з чинним законодавством;

- уведено у науковий обіг поняття “фінансова надійність страхових компаній”, яке включає до себе фінансову стійкість, платоспроможність та відповідність показників діяльності страховика нормативним значенням;

- доведено необхідність комплексного підходу до рейтингової оцінки страхових компаній України на основі власної системи показників, яка базується на методах фінансово-економічного аналізу та складається з чотирьох груп показників, що розмежовані за фінансовим та страховим підходами щодо абсолютних показників діяльності, показників платоспроможності, ділової активності, фінансової стійкості;

удосконалено:

- визначення поняття „фінансова стійкість страховика”, яке полягає в здатності страховика не погіршувати значення фінансових показників діяльності при зміні факторів впливу, на базі якого розроблено класифікацію фінансових станів страхових компаній за ступенем стійкості з метою забезпечення єдиних принципів оцінки їх фінансово-економічного стану;

- систематизацію головних факторів впливу на фінансовий стан страхової компанії;

- визначення залежності тарифної ставки для ризикових видів страхування від ймовірності страхового випадку з урахуванням кількості договорів страхування та коефіцієнта гарантії безпеки внесків;

дістали подальшого розвитку:

- виявлення впливу зміни тарифної ставки на фінансову стійкість страховика і доведення того, що в умовах конкуренції необґрунтоване зниження тарифної ставки призводить до зменшення гарантій страхування, а саме: штучного заниження ймовірності страхового випадку і завищення кількості договорів страхування;

- методика оцінки платоспроможності страховика, яка враховує підвищення вимог з боку держави до фінансової стійкості страховика і розкриває шляхи її забезпечення;

- обґрунтування необхідності створення системи незалежних рейтингових центрів в Україні та розвитку взаємовідносин страхових компаній, рейтингових агентств, страхувальників, аудиторів і державних органів нагляду за страховою діяльністю на основі інтенсифікації руху фінансових та інформаційних потоків між ними з метою консолідації зусиль, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності страхових компаній.

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення отриманих результатів визначається можливістю застосування отриманих результатів і методик страховими компаніями та органами страхового нагляду, спеціалістами й експертами страхового ринку.

Висновки, пропозиції та розроблені рекомендації щодо державного регулювання в частині визначення мінімального статутного капіталу мають практичну значимість для вирішення завдань, пов’язаних із підвищенням ефективності страхових процесів, якісного розвитку страхового ринку України, і створюють підґрунтя для оптимізації державних вимог щодо мінімального обсягу статутного капіталу страховика.

Використання залежності страхового тарифу від зміни його основних складових можливе в практиці діяльності окремих страхових компаній України, які проводять страхування, наприклад, небезпечних об'єктів ракетно-космічної інфраструктури і цивільної відповідальності, де очікувана кількість договорів є малою, а імовірність страхової події є високою.

Розроблена автором методика рейтингової системи оцінки страхових компаній України й обґрунтована система функціонування рейтингового агентства, як ланки між суб'єктами ринку, дають змогу оптимізувати механізми функціонування та регуляції ринку страхових послуг і підвищити фінансову надійність страхування.

Окремі наукові положення, результати дослідження та пропозиції використовуються в навчальному процесі в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького при викладанні нормативних дисциплін „Страхування”, „Фінанси підприємств”, „Державне регулювання економіки” (довідка №1782/01-11 від 04.10.06). Висновки і рекомендації, які запропоновано в дисертаційній роботі, впроваджено в практику діяльності страхових компаній „Захист Життя” і „Лемма-Віте” (акти про впровадження від 16.10.2006 р. і 24.10.2006 р.) і слугують науковим підґрунтям для вдосконалення законодавства в галузі страхування (довідка Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №8822/07-12 від 01.08.07).

Особистий внесок здобувача в роботи, які виконано у співавторстві, полягає у наступному: досліджено розвиток інформаційних технологій на страховому ринку України і запропоновано нові види надання страхових послуг за допомогою Інтернет [2]; проаналізовано тарифну ставку для ризикових видів страхування і обґрунтовано негативні наслідки заниження тарифу [3]; розкрито вплив фінансової глобалізації на страхову діяльність в Україні [4]; обґрунтовано підхід до визначення мінімального статутного фонду страховиків [5]; виконано систематизацію, розкрито зміст і сутність факторів впливу на фінансову стійкість страхової компанії [7].

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Перебудова економіки” (Черкаси, 2002), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” (Луцьк, 2003), Міжнародних науково-практичних конференціях “Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень в постсоціалістичних країнах (Черкаси, 2003 та 2005), Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансово-правові засади перспектив розвитку України” (Хмельницький, 2003), VI Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми розвитку фінансової системи України та Криму” (Сімферополь, 2004), XI Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання” (Луцьк, 2005), XII Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави” (Луцьк, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції «Развитие системы высшего и последипломного образования в сфере страхования и актуарных наук» (Харків, 2006), III Міжнародній науково-практичній конференції “Тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України” (Київ, 2006).

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 19 наукових працях, з яких 12 - статті у фахових наукових виданнях і 7 - тези доповідей конференцій і семінарів. Загальний обсяг публікацій, що належить особисто автору, становить 6,5 друкованих аркушів.

Подобные работы
Журавльова Юлія Юріївна
Платоспроможність підприємства та шляхи її забезпечення (на прикладі харчової промисловості)
Ріппа Марія Богданівна
Державне пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку
Зінченко Віктор Олександрович
Забезпечення стійкості банківської системи України
Соловйова Ніна Ігорівна
Забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств
Васькович Ірина Мирославівна
Забезпечення фінансової стійкості банків України в умовах ринку
Салтинський Валентин Васильович
Забезпечення фінансової стійкості комерційних банків на основі підвищення рівня капіталізації
Лях Людмила Миколаївна
Забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств
Заюкова Марина Сергіївна
Фінансова стійкість та її забезпечення на підприємствах м'ясної промисловості АПК
Наумова Любов Юріївна
Фінансова стійкість підприємств та її забезпечення в трансформаційній економіці України (на прикладі сільськогосподарських підприємств)
Кондратьєв Олександр Володимирович
Фінансова стійкість підприємства та її забезпечення

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net