Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Теорія і методика навчання та виховання (по областях і рівню освіти)

Диссертационная работа:

Смовженко Людмила Григорівна. Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови. : Дис... канд. наук: 13.00.02 - 2007.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність та доцільність дослідження. Сучасний стан розвитку України, що характеризується тенденцією до євроінтеграції, розширенням міжнародних контактів, зміцненням взаємовідносин з іншими країнами, викликав потребу в оволодінні іноземною мовою як засобом спілкування. Орієнтація України на європейські інституції вимагає модернізації вітчизняної системи освіти та приведення її у відповідність зі світовими стандартами шляхом зближення змісту та якості освіти.

За таких умов особливого значення набуває критичний перегляд існуючих підходів до організації та проведення навчально-виховного процесу, розробки нових методологій для розкриття перспектив оволодіння учнями іноземними мовами, оскільки іноземна мова – це єдина дисципліна шкільного курсу, мета якої дати можливість учням не тільки оволодіти певною сумою знань, а й вміннями спілкуватися іноземною мовою. Навчання учнів початкової школи іноземної мови відіграє вирішальну роль на початковому етапі, оскільки саме спілкування стає основою засвоєння іноземної мови. Як показує практика навчання, реальний рівень володіння учнями іншомовним мовленням після закінчення початкової школи виявляється недостатнім для реалізації іншомовного спілкування у межах вимог чинної Програми та рекомендацій Ради Європи.

За останні роки як в теорії, так і на практиці вчені досягли певних результатів у вирішенні проблеми навчання іншомовного спілкування. Проте питання навчання полілогічного спілкування висвітлено недостатньо. Існують розбіжності між викладанням теорії навчання спілкування в початковій школі та її практичною реалізацією на уроках. В результаті, полілогічне спілкування ототожнюється з проблемою виділення монологічних і діалогічних висловлювань. У сучасній науці не існує єдиної точки зору щодо природи монологу, діалогу та полілогу (І.А. Аршавський, С.Л. Бенестров, Г.А. Бехмухаметова, Л.М. Горчевич, Н.Д. Смовдієнко). Не розроблено і спеціальних методів, використання яких сприяло б ефективному засвоєнню матеріалу в навчанні полілогічного спілкування, не визначено відповідного обсягу знань і вмінь полілогічного спілкування першокласників.

Дослідженням методики викладання іноземних мов, шляхів підвищення ефективності навчання та проблеми розробки методів навчання полілогічного спілкування з використанням текстів-полілогів за інтенсивною методикою займалися Н.І. Бичкова, В.А. Бухбіндер, Л.П. Голованчук, О.Г. Квасова, Г.О. Китайгородська, О.О. Коломінова, М.А. Майорова, Н.К. Скляренко, Т.Н. Смирнова, С.В. Роман, Е.І. Рудешко, В.М. Харенко, Г.С. Чекаль, Н.В. Шувалова, О.І. Яковенко, Л.М. Яценко, Е. Волдрі (E. Woldry), М. Зінгер (M. Zidger), С. Зоппі (С. Zoppy). Вони збагатили методику викладання науковими підходами до підвищення ефективності навчання аудіювання, говоріння, читання, письма; використання рольової гри в навчальному процесі; визначення етапів для роботи з навчальним матеріалом; впровадження тестових форм контролю. У дослідженнях Н.В. Єлухіної, Л.Ю. Куліш, С.К. Фоломкіної, Л.М. Яценко, було визначено місце тексту-полілогу серед інших навчальних текстів та виділено його функції у навчанні іншомовного спілкування. Були створені навчально-методичні комплекси з англійської мови на основі текстів-полілогів (Н.І. Бичкова; Т.Н. Ігнатова; С.В. Роман, О.О. Коломінова, Г.С. Чекаль; Н.К. Скляренко), американського варіанту англійської мови (Л.В. Синько, Г.В. Пахомова), французької мови (Г.O. Китайгородська; Є.Ю. Мельник), німецької мови (Т.Н. Смирнова; Н.Ю. Дручків, О.А. Паршикова) тощо. Проведений аналіз навчально-методичних комплексів свідчить про те, що увагу більшості науковців привертає питання навчання полілогічного спілкування в середній та вищій школі. Лише в окремих роботах йдеться про можливість і необхідність навчання полілогічного спілкування в початковій школі на уроках французької (Л.А. Зайцева, С.М. Кістельова) та німецької мови (В.П. Розаренко). Однак не представлено методики навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови.

Саме тому методика навчання полілогічного спілкування на уроках англійської мови потребує теоретичного обґрунтування, що передбачає: визначення сутності полілогічного спілкування першокласників, психологічних, лінгвістичних особливостей полілогічного спілкування першокласників, методичних передумов навчання та організації процесу навчання першокласників на основі методу активізації резервних можливостей особистості та колективу.

Актуальність, об’єктивна державна потреба в навчанні першокласників іноземної мови, як засобу спілкування, соціальна значущість цієї проблеми та недостатня розробленість методики навчання полілогічного спілкування, зокрема в початковій школі, зумовили вибір теми дисертації: „Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах плану науково-дослідної роботи Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Європейські мови та культури у контексті глобалізації світових процесів” (ДР – 01 БФ047-01). Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради факультету іноземної філології Київського університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 4.01.1998) і узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 1 від 25.01.2005 року).

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці методики навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови.

Досягнення накресленої мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань:

1. На основі аналізу джерельної бази дослідження розкрити сутність понять „полілогічне спілкування першокласників”, „елементарна полілогічна компетенція”.

2. Визначити основні психологічні, лінгвістичні особливості полілогічного спілкування першокласників та сформулювати відповідні методичні передумови навчання.

3. Обґрунтувати та розробити методику навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови та систему вправ.

4. Експериментально перевірити ефективність запропонованої методики.

5. Розробити методичні рекомендації щодо навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови.

Об’єкт дисертаційного дослідженнянавчання іншомовного полілогічного спілкування першокласників.

Предмет дослідження методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови.

Для вирішення поставлених у дослідженні завдань передбачається використання таких методів дослідження:

- критичний аналіз наукової літератури з мовознавства, соціолінгвістики, педагогічної психології, теорії педагогіки, дидактики початкової школи, методики навчання іноземних мов з метою розкриття сутності понять „полілогічне спілкування першокласників”, „елементарна полілогічна компетенція”, визначення основних психологічних, лінгвістичних особливостей полілогічного спілкування першокласників, формування методичних передумов навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови;

- аналіз навчально-методичних комплексів для молодшого шкільного віку з метою обґрунтування та розробки засобів навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови;

- спостереження за навчальним процесом у початковій школі, бесіди з учнями та вчителями англійської мови з метою збору інформації з проблеми дослідження;

- експериментальне навчання з використанням розробленої методики та системи вправ, що ґрунтується на застосуванні відібраних засобів навчання полілогічного спілкування першокласників, метою якого була перевірка ефективності розробленої методики, проведення кількісного й якісного аналізу отриманих у ході експерименту результатів;

- тестування учнів-учасників експериментального навчання з метою виявлення рівня сформованості елементарної полілогічної компетенції;

- анкетування учнів і вчителів з метою виявлення їхнього ставлення до запропонованої методики; анкетування вчителів з метою визначення посильності засобів навчання полілогічного спілкування першокласників;

- математичної статистики, що ставили за мету перевірку достовірності отриманих експериментальних результатів.

Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 1998-2007 років у три етапи.

На першому етапі (1998-2001 рр.) обґрунтовано тему дисертації; здійснено аналіз наукової літератури з теми дослідження; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження, стан проблеми викладання іноземної мови в початковій школі шляхом проведення спостереження за навчальним процесом та опитування вчителів.

На другому етапі (2002-2005 рр.) проведено констатувальний експеримент; розроблено методику навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови.

На третьому етапі (2006-2007 рр.) проведено формувальний експеримент; систематизовано та оформлено результати експериментальної роботи; сформульовано висновки та розроблено методичні рекомендації; визначено перспективи подальшого дослідження проблеми.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше теоретично обґрунтовано і розроблено методику навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови; введено і розкрито сутність понять „полілогічне спілкування першокласників”, „елементарна полілогічна компетенція”; розроблено та обґрунтовано основні вимоги до створення системи вправ для навчання полілогічного спілкування першокласників з урахуванням їхніх особливостей на основі виявлення специфічних ознак полілогу; узагальнено та конкретизовано теоретичні засади полілогічного спілкування першокласників; подальшого розвитку набули основні вимоги до відбору матеріалу текстів-полілогів, організації процесу навчання та критеріїв оцінювання сформованості вмінь полілогічного спілкування першокласників.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у створенні текстів-полілогів для навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови; у розробці методики навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови на основі чотирьох циклів уроків з використанням текстів-полілогів; створенні системи вправ; в підготовці методичних рекомендацій щодо застосування запропонованої методики навчання в першому класі.

Основні положення та результати роботи можуть бути використані в процесі навчання першокласників, в дослідженнях, присвячених проблемам навчання полілогічного спілкування іноземною мовою та формуванні полілогічної компетенції, у ході професійної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови.

Вірогідність результатів дослідження забезпечується опорою на наукову методологію; системним аналізом теоретичного й емпіричного матеріалу; застосуванням сучасних методів, адекватних меті та завданням дослідження; аналізом джерельної бази; результатами дослідно-експериментальної роботи; позитивними результатами впровадження методики навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови в навчальний процес. Розроблену автором методику було впроваджено в школі № 20 міста Вінниця (довідка про впровадження № 2 від 15.04.2006), в школі № 1 cела Суботці Кіровоградської області (довідка про впровадження № 1 від 10.05.2006), в школі № 10 міста Ізмаїл (довідка про впровадження № 1 від 14.04.2006), в школі № 9 міста Ізмаїл (довідка про впровадження № 3 від 15.04.2006), школі-інтернаті № 5 міста Києва (довідка про впровадження № 4 від 23.05.2005).

Апробація основних положень і результатів дослідження проводилася на засіданнях кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; науковому семінарі „Пілотування матеріалів видавництва Оксфордського університету для проекту нової програми з англійської мови для початкової школи” (Київ, 1997); Всеукраїнському науковому семінарі “З питань експериментальної апробації нових програм з англійської мови для початкової школи на основі вітчизняних та автентичних навчально-методичних матеріалів” (Київ, 1998); семінарі “Дивись, щоб учитись: підходи до читання аудіовізуальних документів” (Київ, 1998); семінарі “Апробація нової програми ABC World” (Київ, 1998); науковій конференції аспірантів та студентів факультету іноземної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 2000); науково-практичній конференції Київського національного лінгвістичного університету (Київ, 2000); науково-практичній конференції „Актуальні проблеми вивчення мов і культур” (Київ, 2002); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Мови і культури у сучасному світі” (Київ, 2003); Міжнародній науковій конференції за участю молодих учених „Мовно-культурна комунікація: напрямки і перспективи дослідження” (Київ, 2003); Міжнародній науково-практичній конференції „Мова, освіта, культура у контексті Болонського процесу” (Київ, 2004); Міжнародній науковій конференції „Семіотика культури тексту в етнонаціональних картинах світу”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики у контексті євроінтеграції” (Київ, 2006); науково-практичному семінарі „Удосконалення навчання міжкультурного спілкування англійською мовою учнів молодшого шкільного віку” (Київ, 2006); Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених „Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність” (Київ, 2007); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи” (Київ, 2007); Міжнародній науковій конференції „Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства, фольклористики” (Київ, 2007).

Публікації. Результати та основні положення дисертації відображено у 9 публікаціях, з них 8 одноосібних, у тому числі 5 одноосібних статей – у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 4 статті – у збірниках матеріалів наукових конференцій, одну з яких написано у співавторстві. Особистий внесок здобувача у даній праці (0,63/0,5 друк. арк.) полягає у виділенні лінгводидактичних передумов підвищення комунікативної орієнтованості уроків англійської мови в початковій школі; аналізі результатів спостереження за навчальним процесом.

Подобные работы
Бубнова Дінара Володимирівна
Методика навчання ділового спілкування англійською мовою студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів
Соколова Світлана Володимирівна
Методика навчання майбутніх учителів англійської мови використовувати паралінгвістичні засоби в усному спілкуванні
Дегтярьова Юлія Володимирівна
Методика навчання студентів вищих немовних навчальних закладів читання англійською мовою для ділового спілкування
Тихонська Наталія Іванівна
Методика навчання мови фізики учнів середньої загальноосвітньої школи
Арванітопуло Елла Георгіївна
Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею
Горошкіна Олена Миколаївна
Особливості методики навчання української мови в старших класах гімназії
Яворская Стефанія Теодорівна
Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки (ХVI-XX ст.)
Тітова Валентина Веніамінівна
Модульно-проектна методика навчання англійської мови студентів вищих технічних закладів освіти
Яворська Стефанія Теодорівна
Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки (XVI-XХ ст.)
Яворська Стефанія Теодорівна
Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки (XVI-XХ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net