Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти

Диссертационная работа:

Чаговець Алла Іванівна. Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2007.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Розвиток української держави зумовив радикальні зміни у світогляді та ідеології, у культурі та освіті, серед яких проблема здорового способу життя людини визначається як стратегічна й масштабна.

Акцентування уваги на проблемах здоров’я обумовлено його поліфакторністю й необхідністю для успішного функціонування та прогресу соціокультурних, суспільних і політичних структур у цілому.

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті турбота про здоров’я молоді, виховання в неї культури здорового способу життя визначається пріоритетним завданням. Успішному виконанню цього завдання сприяє вивчення теорії та практики організації процесу фізичного виховання й освіти другої половини ХХ століття, коли було накопичено значний теоретико-методичний досвід упровадження різних методів, організаційних форм навчання та виховання. Декларована суспільством необхідність охорони здоров’я та конкурентоспроможності нації можлива лише за умови чіткого осмислення того, що основи якості та тривалості життя людини закладаються ще в дитинстві, а здоров’я дитини дошкільного віку є поєднанням різних характеристик не лише його фізичного і психічного, а й морального розвитку, що забезпечують певний рівень розумової й фізичної працездатності та швидку адекватну адаптацію до природного й соціального середовища. Такий погляд на здоров’я потребує серйозної уваги до дитини як носія резерву здоров’я.

Аналіз значної кількості наукових праць досліджуваного періоду дає підстави констатувати, що в другій половині ХХ століття широко розроблялися питання формування навичок здорового способу життя особистості, зміст і методика фізичного виховання дошкільників.

Проблема здорового способу життя була предметом дослідження науковців різних галузей знань: медичної (Г. Апанасенко, Д. Давиденко, В. Волков, П. Половников), біомедичної (Ю. Лісіцин, О. Щетінін), соціальної (О. Вакуленко, Л. Жаліло, В. Климова, В. Скумін, О. Яременко), психологічної (В. Ананьєв, В. Климова, С. Шапіро).

У педагогічних працях проблема здорового способу життя розглядалася в контексті підвищення ефективності системи фізичного виховання школярів та дошкільників (Е. Вільчковський, Н. Денисенко, Т. Дмитренко, О. Дубогай).

Наприкінці ХХ століття визначився валеологічний підхід до вивчення проблем здорового способу життя школярів (І. Брехман); досліджено різні аспекти валеологічної освіти та валеологічного виховання школярів і молоді (Т. Бойченко, О. Вакуленко, Г. Голобородько, О. Іванашко, С. Лапаєнко, С. Свириденко, Л. Сущенко, С. Юрочкіна); виконано низку експериментальних досліджень із проблеми формування навичок здорового способу життя у дітей дошкільного віку (Н. Денисенко, О. Іванашко, С. Юрочкіна); визначено умови професійної підготовки майбутніх фахівців із дошкільної освіти щодо виховання у дітей навичок здорового способу життя (В. Нестеренко).

Отже, проблема формування навичок здорового способу життя була в центрі уваги науковців і практиків другої половини ХХ століття. Саме в цей період накопичено чималий досвід із зазначеного вище питання. Однак цілісного аналізу проблема формування навичок здорового способу життя у дітей дошкільного віку в період другої половини ХХ століття в сучасних наукових дослідженнях не дістала.

Ураховуючи гостроту соціальної потреби у збереженні здоров’я кожної дитини, доцільність вирішення цієї проблеми засобами освіти й недостатній рівень висвітлення її історико-педагогічного аспекту було визначено тему дослідження: „Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття)”.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки „Підготовка викладацьких кадрів для початкової, середньої та вищої школи в науково-педагогічній спадщині вітчизняних і зарубіжних педагогів, діячів освіти й культури ХІХ – початку ХХ століття” Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол № 1 від 23. 02. 2006 р.) й узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол № 3 від 21. 03. 2006 р.).

Об’єкт дослідження – процес виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – зміст, форми та методи формування здорового способу життя дітей дошкільного віку другої половини ХХ століття.

Мета дослідження – узагальнити історико-педагогічний досвід, визначити й обґрунтувати теоретичні засади проблеми формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ століття.

Об’єкт, предмет, мета дослідження зумовили такі завдання:

  1. Виявити витоки проблеми формування здорової особистості в Україні.

  2. Проаналізувати сутність категорії „здоровий спосіб життя дітей дошкільного віку” та чинники формування здорового способу життя дошкільників у контексті педагогічних досліджень другої половини ХХ століття.

  3. Дослідити зміст, форми і методи формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку в педагогіці другої половини ХХ століття.

  4. Визначити етапи розвитку проблеми формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку другої половини ХХ століття та його провідні тенденції.

  5. Окреслити можливості творчого використання позитивного історико-педагогічного досвіду виховання здорової особистості в сучасних умовах.

Методологічну основу дослідження становлять: теорія наукового пізнання з її вимогами об’єктивності й доказовості; положення філософії про діалектичний взаємозв'язок і взаємозумовленість явищ у суспільстві та необхідність вивчення їх у конкретно-історичних умовах, а також про зв'язок історії з сучасністю, єдність загальнолюдського й національного. Дослідження спирається на принципи історизму, системності, науковості, діяльнісно-творчого підходу до вивчення спадщини минулого, використання її в сучасній практиці навчання й виховання. На різних етапах педагогічного пошуку використовувалися закони України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про фізичну культуру та спорт”, „Про охорону дитинства” тощо.

Теоретичну основу дослідження складають наукові розробки проблеми формування здорового способу життя в контексті особливостей становлення вітчизняної системи фізичного виховання (А. Вереніус, В. Гориневський, Є. Дементьєв, П. Лесгафт, М. Семашко), теоретичні засади психологічного розвитку дітей дошкільного віку (Л. Виготський, Д. Ельконін, В. Мухіна, Л. Проколієнко, Є. Рибалко, М. Шевандрін).

Джерелознавчою базою дисертації слугували: наукові та публіцистичні статті, доповіді, рецензії, підручники, навчальні посібники, монографії, хрестоматії, звіти, мемуарні джерела; матеріали періодичних видань другої половини ХХ століття („Дошкольное воспитание”, „Дошкільне виховання”, „Фізичне виховання”, „Семья и школа”, “Физическое воспитание детей и подростков”). Цінний фактичний матеріал зібрано під час опрацювання фондів Центрального державного історичного архіву України у м. Києві, Державного архіву Харківської області, рукописного відділу Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (м. Київ). У процесі дослідження також використано матеріали Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.

Під час дослідження запроваджувалися такі методи: хронологічний та ретроспективний, що дали можливість простежити за формуванням наукових поглядів на проблему здорового способу життя в динаміці; логіко-системний аналіз теоретичних та методичних підходів до проблеми; теоретичний аналіз історико-педагогічної літератури, архівних документів, що дав підстави виявити внесок науковців розвиток теорії та практики навчання й виховання дошкільників; синтез й узагальнення отриманих даних. Із метою забезпечення історичної вірогідності одержаних результатів запроваджувалися методи наукової ідентифікації та порівняльного аналізу літературних та архівних джерел.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період другої половини ХХ століття. Нижню хронологічну межу визначено вступом Олімпійського комітету колишнього Радянського Союзу (1951 р.) до Міжнародного олімпійського комітету, що значно вплинуло на розвиток фізичної культури та підвищення рівня її масовості. Верхня хронологічна межа (1991 р.) відповідає даті прийняття незалежності української держави.

Наукова новизна й теоретичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вперше ґрунтовно проаналізовано та цілісно представлено систему формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ століття; визначено витоки становлення проблеми, переосмислено науково-педагогічний досвід минулого з урахуванням вимог сьогодення, обґрунтовано етапи становлення теорії та практики формування здорового способу життя дітей дошкільного віку другої половини ХХ століття, уточнено базові поняття дослідження; узагальнено досвід і виявлено умови формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку; подальшої розробки набули питання визначення змісту педагогічної діяльності, спрямованої на формування свідомого ставлення до формування здорового способу життя дітей з боку батьків (вимоги до педагогів, форми взаємодії школи, сім’ї та громадськості, методи роботи з батьками).

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що позитивний історико-педагогічний досвід формування навичок здорового способу життя та теоретичні висновки, сформульовані у процесі наукового пошуку покладено в основу спецкурсу “Формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці”. Теоретичні положення й узагальнений практичний досвід організації оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку можуть бути використані в процесі викладання таких навчальних дисциплін середньої та вищої школи, як історія України, історія педагогіки України тощо, а також під час підготовки відповідних навчальних посібників, методичних рекомендацій із вищезазначених курсів, курсових і дипломних робіт у педагогічних навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Окремі положення й результати дослідження впроваджувались у навчально-виховний процес комунального закладу „Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 146 Харківської міської ради” (довідка № 65 від 22. 06. 2007 р.), Харківського гуманітарно-педагогічного інституту (довідка № 01-14/146 від 19. 04. 2007 р.), Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (довідка № 01-406 від 22. 06. 2007 р.).

Вірогідність дослідження та сформульованих на його підставі висновків забезпечується широким використанням історико-педагогічної літератури досліджуваного періоду, архівних матеріалів, а також комплексом методів, адекватних меті, предмету, завданням дослідження та всебічним обговоренням його концептуальних положень і результатів.

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кафедрі дошкільної освіти та музичного виховання, та кафедрі фізичного виховання Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, на засіданнях методичних об’єднань педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Результати досліджень, викладені в дисертації, висвітлювалися на міжнародних конференціях „Особистісно орієнтовані педагогічні технології в початковій освіті” (м. Тернопіль, 2006); „Освіта й доля нації” (м. Харків, 2006); „Формування мотивації здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІД засобами освіти” (м. Київ, 2006); „Опыт, проблемы, перспективы и качество высшего инженерного образования» (м. Бєлгород, 2006); Всеукраїнській науково-теоретичній конференції „Виховання майбутнього педагога на основі національної культури і вічних духовних цінностей: історія та перспективи розвитку” (м. Харків, 2006); ІІІ науково-практичній конференції молодих учених „Методологія сучасних наукових досліджень” (м. Харків, 2006); науково-методичних семінарах педагогічних працівників навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (м. Харків, 2002-2005 рр.); засіданні круглого столу викладачів педагогічних вузів Східного регіону (м. Харків, 2005).

Публікації. Результати дослідження відображено в 10 одноосібних публікаціях, з яких 4 опубліковано у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, та 6 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Подобные работы
Бондаренко Тетяна Миколаївна
Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в теорії і практиці вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ століття).
Столярчук Тетяна Олександрівна
Проблеми організації педагогічної праці вчителя народних шкіл (друга половина XIX - початок ХХ століття)
Сидоренко Ірина Ігорівна
Проблеми самоосвіти особистості у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХІХ - початку ХХ століття
Кошечкіна Тетяна Миколаївна
Проблема взаємозв'язку навчання й виховання у творчій спадщині вчених Слобідської України (друга половина XIX - початок ХХ століття)
Мельник Ірина Миколаївна
Проблеми народної школи і виховання в педагогічній пресі (за матеріалами західноукраїнських видань другої половини XIX - початку XX століть)
Зеленська Людмила Дмитрівна
Проблема формування професійно-педагогічної компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожанщини (кінець XIX - початок XX століття)
Мещерякова Наталія Павлівна
Проблема формування національної самосвідомості у творчій спадщині видатних українських діячів культури і освіти кінця XIX - початку XX століть
Галів Микола Дмитрович
Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української педагогічної думки (60-ті роки ХІХ - 60-ті роки ХХ століття)
Кириченко Тарас Григорович
Формування здорового способу життя студентів педагогічного вузу в процесі фізичного виховання
Свириденко Світлана Олександрівна
Формування здорового способу життя молодших школярів у позакласній виховній роботі

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net