Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Мистецтвознавство
Образотворче мистецтво

Диссертационная работа:

Дутка Вікторія Валеріївна. Килим Північної Буковини ХХ ст.: Традиції та новаторство. : Дис... канд. наук: 17.00.05 - 2007.

смотреть введение
Введение к работе:

Кожен народ у процесі свого етнокультурного розвитку тяжіє до тих форм самовираження, які найкраще відображають його світогляд, відповідають його національному характеру, естетичним смакам. До таких виразників, що уособлюють художньо-матеріальну культуру українців, належить килимарство.

Український килим різноманітно представлений багатьма регіональними виробництвами, зокрема Полтавщини та Чернігівщини, Київщини, Волині та Львова, а також Поділля, Прикарпаття, Закарпаття, Буковини. Серед них яскравою, самобутньою складовою залишається килимарство Буковини. Культура цього регіону є наслідком своєрідного симбіозу українських, молдавських, румунських нашарувань. Ткацтво тут має свою виражену специфіку, що вирізняє його з поміж різноманіття вітчизняного художнього текстилю.

Окремої уваги заслуговує висвітлення буковинського килимарства в різних трансформаціях та похідних формах, особливо на тлі загального розвитку українського художнього текстилю ХХ ст. Одним із важливих аспектів виступає питання ідентифікації буковинського художнього текстилю у сьогоднішньому, глобальному за характером просторі декоративного мистецтва, що уніфікує та синтезує різні джерела. Це питання тісно пов’язане із проблемою традиції й новаторства у сучасному мистецтві. У цьому контексті історія розвитку українського художнього текстилю впродовж ХХ ст. дозволяє простежити перетворення килима у різних творчих майстернях — народного майстра, художника промислового виробництва та художника декоративного мистецтва, відображаючи таким чином тяглість традиції в сучасності, її перспективи у контексті новаторських змін.

Актуальність дослідження визначається тим, що, представлена на професійному художньому рівні вижницькою фаховою школою текстилю, буковинська килимарська традиція донині залишається активною складовою мистецького процесу. Комплексне дослідження килимарства Буковини ХХ ст. — від традиційних форм до сучасних методів їх інтерпретації, дає можливість побачити ступінь вираження таких категорій, як традиція та новаторство в українському текстилі в цілому.

Вивчення художніх промислів, як й усієї традиційної культури, належить до актуальних напрямів сучасних вітчизняних гуманітарних досліджень. Фігурує у цьому контексті й буковинський килим. Однак, його висвітлення у мистецтвознавстві фрагментарне і здебільшого є частиною комплексних досліджень з питань українського декоративно-прикладного мистецтва, килимарства або художнього текстилю.

Актуальним є характер висвітлення матеріалу, за яким північно-буковинський килим виступає не тільки як сформована традиція, а як явище динамічне, що розвивається в часі та видозмінюється згідно із тенденціями художнього текстилю ХХ ст.

Вивчення буковинського килима є назрілим питанням для сучасних студій килимарства, що схиляються до виділення окремих явищ (дисертаційні роботи: О.Падовської (1994), Г.Когут (2003)) та, водночас, потребують розширення їх кола. На сьогодні буковинському текстилю присвячене єдине дослідження — дисертаційна праця Т. Бушиної (1972). Часова дистанція від її написання заповнилася новим досвідом, багатьма змінами як соціально-економічного плану, так і художньо-творчими перемінами, у зв’язку з якими виникло, по-суті, якісно нове середовище для художнього ткацтва на Буковині.

Мета роботи — ідентифікувати традиційну модель буковинського килима, висвітлити її художньо-стильову еволюцію в контексті розвитку килимарства ХХ ст. та сучасного українського художнього текстилю.

Поставлена мета визначила такі завдання дослідження:

- з’ясувати чинники формування традиційного буковинського килима, виявити засади його художньо-стильової структури;

- дослідити типологію традиційних килимових виробів;

- висвітлити розвиток килимового виробництва Буковини у ХХ ст.;

- розглянути художньо-стильову еволюцію буковинського килима в надомному і промисловому виробництвах, з’ясувати основні критерії та принципи переосмислення традиції;

- дослідити механізми перетворення й інтерпретації засад традиційного килима в навчальних програмах спеціальних закладів художньої освіти;

- виявити шляхи і перспективи творчого засвоєння здобутків килимарства у контексті сучасного українського художнього текстилю.

Предмет дослідження — засади традиційного килимарства Північної Буковини, чинники формування його художньо-стильової культури, трансформація традиції в контексті розвитку килимарства ХХ ст. та сучасного художнього текстилю.

Об’єкт дослідження — народні килими, килими промислового виробництва, твори самодіяльних майстрів та професійних художників.

Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань, дисертація ґрунтується на принципах системності та історизму із використанням порівняльного, синхронно-діахронного, структурного, типологічного та формально-стилістичного методів аналізу. Як допоміжні, застосовуються методи припущень та аналогій.

Територіальні межі окреслено Північною частиною Буковини, що належить Україні (Чернівецька область). Для доповнення аналізу килимарства цього регіону у порівняльному аспекті залучаються речові матеріали з Південної Буковини, що входить до складу Румунії, а також правобережної частини Молдавії, як спорідненої з Буковиною етнотериторії.

Хронологічні рамки охоплюють ХХ ст., що дає оптимальну кількість фактологічної інформації для висвітлення буковинського килима у якнайширшому діапазоні — у традиційному та новаторському вимірі, в народному та промисловому виробництві, у навчальному та сучасному мистецькому процесах. Додатково використовується матеріал попередніх періодів — здебільшого другої половини ХІХ ст. Такі пам’ятки дозволяють більш достеменно з’ясувати характерні риси традиційного буковинського килима.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше висвітлено чинники формування традиційного буковинського килима, здійснено комплексний аналіз системи художньої виразності, досліджено та розширено типологію традиційних килимових виробів. Автор вперше приділяє увагу вишитим килимам даного регіону.

У дисертації розглядається багатоваріантність проявів буковинського килима: від — народної традиції — до сучасних мистецьких модифікацій. Буковинський килим досліджується як активна складова сучасного мистецького процесу. У науковий обіг вводиться чимало невідомих матеріалів, отриманих з музейних збірок та польових досліджень.

Уперше щодо килимарства Буковини застосовується аналіз програм навчального процесу з урахуванням останніх методик, при цьому використовується особистий викладацький досвід автора на кафедрі художнього ткацтва Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва, а також досвід викладачів аналогічного відділення у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва. Поповнюється історіографічна, фактологічна база існуючих досліджень українського художнього текстилю ХХ ст., особливо значимо у тій частині, що висвітлює питання фахової підготовки художників-спеціалістів текстилю, окремо виділяються, з точки зору аналізу творчого доробку, персоналії народних майстрів, сучасних митців.

Практичне значення роботи полягає у можливості залучення її результатів та висновків у наступних мистецтвознавчих проектах, особливо, присвячених проблемам збереження та розвитку традицій у сучасному декоративному мистецтві. Результати дослідження є корисними при розробці спеціальних навчальних програм, методичної літератури для підготовки художників-фахівців сучасного текстилю.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження оприлюднено на таких наукових конференціях: науковій конференції «Екологічний ракурс» (Львів, 27.11.1998), науковій конференції «Український килим» (Львів, 9.09.1999), науково-практичній конференції «Гуцульські ремесла в контексті професійної мистецької освіти» (12-13. 11.1999), науково-практичній конференції «Народний майстер у живій співпраці з творчою молоддю» (м. Косів, 22.02. 2001), теоретичній конференції «Новітні текстильні технології в контексті розвитку мистецтва моделювання одягу» (м. Косів, 22.10. 2004.), науково-практичній конференції, присвяченій вшануванню пам’яті видатних діячів в галузі художнього ткацтва Гуцульщини М.Куриленка та Р.Горбового (м. Косів, 02. 11. 2005), міжрегіональній науково-практичній конференції з питань символіки та семантики в українській культурі (м. Одеса, 24-29. 10. 2005). За темою дисертації опубліковано п’ять статей у виданнях ВАК.

Структура. Дисертація (168 сторінок тексту) складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (110 позицій) та додатку (182 ілюстрації).

Подобные работы
Мисюга Богдан Васильович
Краєвид у малярстві Галичини першої третини XX ст. (традиції та інновації образної мови).
Дутка Вікторія Валеріївна
Килим Північної Буковини ХХ ст.: традиції та новаторство
Гоцалюк Алла Анатоліївна
Традиції та новації в різдвяно-новорічній обрядовості українців Карпатського регіону (друга половина ХХ - початок XXI ст.)
Захарчук- Чугай Раїса Володимирівна
Народна вишивка Західної України XIX - XX ст.: (проблеми традицій)
Колосова Наталія Анатоліївна
Благодійна діяльність в культурі України в контексті вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)
Книш Богдана Василівна
Художні вироби зі шкіри на Гуцульщині XIX-XX ст. (витоки, типологія, художні особливості, збереження традиції)
Соколовська Клавдія Михайлівна
Традиції українського національного театру другої половини XIX-XX ст. в соціально-культурному контексті (організаційно-творчий аспект діяльності театральних труп М.Л.Кропивницького)
Северинова Марина Юріївна
Художньо-світоглядні традиції у творчості українських композиторів 80-90-х років ХХ ст.
Парфьонова Оксана Ігорівна
Традиції в моральній культурі українського народу (друга половина XIX - XX ст.)
Марінова Світлана Василівна
Художні музеї США: історичні традиції та їх еволюція (остання чверть ХІХ- ХХ століття)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net