Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Теорія та методика виховання (з напрямків та сфер діяльності)

Диссертационная работа:

Волошина Оксана Василівна. Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в позакласній роботі. : Дис... канд. наук: 13.00.07 - 2007.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність і ступінь дослідженості проблеми. На сучасному етапі розвитку українського суспільства виховання толерантності набуло особливої актуальності. Здійснюються наміри по-новому подивитися на світ, подолати перепони, які роз’єднують людей, утвердити між ними стосунки на засадах гуманізму та взаєморозуміння. Тому активізується процес пошуку ефективних механізмів виховання дітей у дусі толерантності, поваги до прав і свобод інших людей незалежно від їхньої національної, соціальної приналежності, поглядів, світосприйняття, способів мислення та поведінки.

Міжнародна практика визначила толерантність у якості необхідної умови спілкування людей різних культур, етнічних і міжконфесійних груп. Ця тенденція відображена в „Декларації принципів толерантності”, підписаній у листопаді 1995 року 185 державами – членами ЮНЕСКО, у тому числі й Україною. У документі зазначено, що „толерантність означає повагу, сприйняття і розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Толерантність – це єдність у різноманітті”.

Виховання толерантності в людських стосунках є стратегічним завданням освіти у ХХІ ст. Така значущість толерантності в сучасному житті спричинила необхідність створення в педагогічній науці „педагогіки толерантності”, основне завдання якої має бути зосереджене на дослідженні сутності толерантності, шляхів її втілення в суспільну практику як соціальної норми та цінності, принципу міжособистісної й міжгрупової взаємодії.

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження дає підстави стверджувати, що ідеї виховання толерантності мають глибоке коріння в поглядах Ж.Ж.Руссо, Г.Сковороди, Л.Толстого, М.Монтессорі, К.Вентцеля, Р.Штейнера, М.Реріха, О.Швейцера, К.Ушинського, В.Сухомлинського, Ш.Амонашвілі (подаємо в хронології).

Дослідженню підлягали й окремі педагогічні аспекти толерантності. Зокрема, розглядалося формування ставлення вихованців до толерантності як суспільно значущої цінності (В.Береговий, І.Бех, Т.Болотіна, Б.Гершунський, О.Грива, О.Клєпцова, І.Крутова, В.Лекторський, М.Міріманова, Р.Ріердон, П.Степанов); виховання міжетнічної толерантності (Г.Абдулкарімова, Н.Єдигова, Н.Магомедова, Ф.Малхозова, Н.Мольденгауер, З.Мубінова, В.Тишков); формування міжособистісної толерантності учнівської молоді (Г.Безюлєва, Г.Скрябіна, Г.Солдатова, О.Шарова, Г.Шеламова); розвиток толерантності в контексті педагогічної взаємодії (Ю.Тодоровцева).

Розробкою методичних рекомендацій з формування толерантності в школярів займаються сучасні вчені: О.Асмолов, Л.Байбородова, В.Бєляєва, В.Глєбкін, М.Ковальчук, М.Магура, Г.Погодіна, М.Рожков, Г.Солдатова, Л.Федоренко, Л.Шайгерова, О.Шарова, О.Щеколдіна.

У пошуках шляхів, форм і методів формування в підростаючого покоління толерантності ми скористалися результатами дисертаційних досліджень Н.Єдигової, П.Комогорова, О.Матієнко, З.Мубінової, І.Пчелінцевої, О.Скрябіної, П.Степанова, Ю.Тодоровцевої, О.Шавріної та ін.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідники зосереджуються, головним чином, на обґрунтуванні загальних теоретичних основ виховання толерантності учнівської молоді. При цьому недостатньо уваги приділено пошукам форм і методів толерантного виховання учнівської молоді в процесі позакласної роботи, використанню кращих зразків зарубіжного досвіду, що негативно позначається на результатах теорії і практики розв’язання проблеми. У той же час позакласна робота має великі потенційні можливості у формуванні толерантності в учнівської молоді.

Особливого значення набуває проблема виховання толерантності для підлітків старшого віку. Це сенситивний період морального дозрівання, під час якого відбувається становлення самосвідомості особистості, формується світогляд, самооцінка та уявлення про самого себе. Саме в цей період суттєво змінюється соціальна ситуація розвитку особистості. Психологи виявили внутрішню суперечливість моральної свідомості старших підлітків, у якій ригоризм і категоричність оцінок парадоксальним чином уживаються з демонстративним скепсисом і сумнівами в обґрунтованості багатьох загальновизнаних норм. До тих пір, поки в підлітка не сформувалася власна система цінностей, він легко скочується до морального релятивізму: якщо все відносно, значить, усе дозволено.

Вивчення та аналіз стану проблеми свідчать про наявність глибоких протиріч: між нагальною потребою суспільства в толерантній особистості та недостатньою спрямованістю системи освіти на її виховання; між потребою освітньої практики в науково-методичному та змістовному забезпеченні процесу виховання толерантності та недостатньою його розробленістю в педагогічній теорії та практиці.

Актуальність проблеми та недостатнє її вивчення обумовили вибір теми дисертаційного дослідження „Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в позакласній роботі”.

Зв'язок дисертаційного дослідження з науковими програмами, планами, темами: дослідження є складовою науково-дослідної теми кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського («Теоретико-методологічні основи педагогічної підготовки майбутніх учителів») (державний реєстраційний №0397U002868). Тема дослідження затверджена рішенням ученої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол № 12 від 25.06.2003 р.) та Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол №10 від 23.12.2003 р.).

Об’єкт дослідження моральне виховання підлітків старшого віку.

Предмет дослідженняпедагогічні умови виховання толерантності в підлітків старшого віку в позакласній роботі.

Мета дослідженнятеоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови ефективного впливу позакласної роботи на формування толерантності в старших підлітків.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що рівень виховання толерантності в підлітків старшого віку в процесі позакласної роботи значно поліпшиться, якщо її організація передбачатиме:

зорієнтованість на розвиток толерантності як якості особистості старших підлітків;

створення толерантного виховного простору;

реалізація виховного процесу на засадах діалогічного підходу;

формування в підлітків позитивних установок стосовно себе та оточуючих людей.

Досягнення поставленої мети дослідження і перевірка висунутої гіпотези потребує послідовного розв’язання таких завдань:

1) з’ясувати сутність феномена „толерантність” як якості особистості;

2) розробити показники та рівні сформованості толерантності в старших підлітків;

3) теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови виховання толерантності в підлітків старшого віку в позакласній роботі;

4) розробити й експериментально апробувати програму з формування толерантності в старших підлітків у позакласній роботі.

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають:

концепція особистісно-орієнтованого виховання (І.Бех, О.Бондаревська, І.Зязюн, Г.Костюк, С.Максименко, В.Моргун, К.Роджерс, С.Рубінштейн, , І.Якіманська та ін.);

гуманістичні педагогічні концепції навчання та виховання (Л.Толстой, К.Ушинський, К.Вентцель, Р.Штейнер, В.Сухомлинський, Ш.Амонашвілі, А.Маслоу, Г.Оллпорт, К.Роджерс, В.Береговий, Т.Болотіна, Б.Гершунський, О.Грива, О.Клєпцова, П.Степанов, О.Степанова, В.Тішков, Л. Хоружа та ін.);

теорія моделювання гуманістичних виховних середовищ (В.Караковський, Ю.Мануйлов, Н.Селіванова, Г.Серіков та ін);

концепції самовиховання особистості (Г.Ковальов, Л.Рувинський, М.Сметанський, В.Сухомлинський та ін.);

теорія „діалогу культур” (М.Бахтін, В.Біблєр);

концепція саногенного мислення (Ю.Орлов);

концептуальні положення міжнародних та загальнодержавних нормативних документів, у яких знайшли відображення проблеми демократизації та гуманізації всіх сторін життя сучасного суспільства і системи освіти („Декларація принципів толерантності”, Конституція України, Закон України „Про освіту”, Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна програма “Діти України”, Концепція громадянського виховання, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.).

Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань, перевірки сформульованої гіпотези використовувався комплекс взаємопов’язаних теоретичних і емпіричних методів дослідження:

теоретичні методи (аналіз, порівняння, моделювання, узагальнення) використовувалися з метою вивчення психолого-педагогічної літератури і визначення концептуальних засад дослідження, уточнення сутності та змісту виховання толерантності в підлітків;

емпіричні методи (анкетування, інтерв’ю, бесіда, пряме й непряме спостереження, метод експертних оцінок, самооцінювання, тестування) застосовувалися з метою вивчення сформованості толерантності в підлітків;

формувальний експеримент використовувався для перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних умов виховання толерантності в підлітків старшого віку;

методи математичної статистики застосовувались для обробки одержаних даних, виявлення кількісних та якісних залежностей між досліджуваними явищами.

Організація та основні етапи дослідження. Дослідницька робота здійснювалася поетапно протягом 2002 – 2007 рр.

На пошуково-теоретичному етапі (2002–2003 рр.) опрацьовувалися наукові джерела з досліджуваної проблеми; з’ясовувалися сутність і зміст виховання толерантності в підлітків, визначалися показники та рівні її сформованості.

На пошуково-емпіричному етапі (2003–2004 рр.) дослідження вивчався та узагальнювався досвід організації виховання толерантності в підлітків у позакласній роботі, обґрунтовувалися педагогічні умови, форми, методи і прийоми виховання толерантності, визначалася робоча гіпотеза й завдання дослідження, розроблялася методика формувального експерименту.

На етапі дослідно-експериментальної роботи (2004–2006 рр.) розроблялися та впроваджувалися в практику педагогічні умови виховання толерантності в підлітків старшого віку в позакласній роботі, вносилися корективи до методики експериментального дослідження, уточнювалася гіпотеза.

На корекційно-узагальнювальному етапі дослідження (2006–2007 рр.) систематизувалися й узагальнювалися результати, отримані з теоретичного аналізу проблеми та дослідно-експериментальної роботи; формулювалися загальні висновки, розроблялися науково-практичні рекомендації щодо виховання толерантності в підлітків старшого віку в процесі позакласної роботи.

Експериментальна база: навчальні заклади Вінниці (середня ЗОШ І-Ш ступенів № 4 ім.Д.Менделєєва, середня ЗОШ І-Ш ступенів № 19, навчально-виховний комплекс: середня ЗОШ І-Ш ступенів – гімназія № 6, фізико-математична гімназія № 17) і Вінницької області (ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Сокілець Немирівського району, Агрономічненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вінницького району, ЗОШ І-ІІ ступенів с.Шепївка Калинівського району); використано в роботі Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Дослідженням було охоплено 835 учнів старших класів; 144 учителі; 130 батьків.

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

вперше обґрунтовано педагогічні умови виховання толерантності в підлітків старшого віку в процесі позакласної роботи: зорієнтованість на розвиток толерантності як якості особистості старших підлітків; створення толерантного виховного простору; реалізація виховного процесу на засадах діалогічного підходу; формування в підлітків позитивних установок стосовно себе та оточуючих людей;

уточнено сутність феномена „толерантність” як якості особистості;

визначено показники та рівні сформованості толерантності в старших підлітків;

дістали подальший розвиток уявлення про вплив педагогічного процесу на розвиток толерантності учнівської молоді.

Практичне значення дослідження. Обґрунтовані зміст, форми і методи виховання толерантності в підлітків старшого віку в позакласній роботі впроваджено в школах Вінниці та Вінницької області. Запропоновані педагогічні умови виховання толерантності і методика організації позакласної роботи зі старшими підлітками використовувалася на курсах класних керівників, організованих у 2005–2006 н.р. у Вінницькому інституті післядипломної освіти вчителів. Розроблені методичні рекомендації щодо підвищення ефективності педагогічного впливу на цей процес, а також запропонована методика організації позакласної роботи може використовуватися для подальших досліджень проблеми виховання толерантності учнів різних вікових груп.

Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечувалися методологічним обґрунтування вихідних положень; застосуванням комплексу методів, адекватних цілям і завданням дослідження; репрезентативністю вибірки; поєднанням кількісного та якісного аналізу емпіричних результатів; можливістю повторення експерименту; застосуванням методів математичної статистики.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження обговорювалися і були схвалені на міжнародних науково-практичних конференціях „Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2006); „Управління в освіті” (Львів, 2007); на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Наука та практика 2007” (Полтава, 2007); на науково-методичних семінарах викладачів кафедри педагогіки ВДПУ ім. М.Коцюбинського (Вінниця, 2004, 2005, 2006, 2007).

Матеріали дослідження впроваджено у виховний процес навчальних закладів м. Вінниці: ЗОШ І-Ш ступенів № 4 ім. Д. Менделєєва (довідка №186 від 07.05.07), гімназії № 6 (довідка № 172 від 30.04.07), фізико-математичної гімназії № 17 (довідка № 149 від 16.04.07) та Вінницької області: ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Сокілець Немирівського району (довідка №108 від. 07.05.07), ЗОШ І-ІІ ступенів с. Шепївка Калинівського району (довідка № 43 від 10.05.07) та використано в роботі Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (довідка № 313 від 12.05.07).

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 9 одноосібних публікаціях фахових видань, затверджених ВАК України.

Подобные работы
Тимощук Наталія Степанівна
Соціально-педагогічні умови особистісно орієнтованого виховання старшокласників у процесі позакласної роботи
Койкова Ельзара Імдатівна
Виховання толерантності у молодших школярів на уроках музики в умовах полікультурного простору
Гуменюк Галина Михайлівна
Формування національної самосвідомості в учнів середнього шкільного віку засобами туристсько- краєзнавчої роботи
Дорогіна Оксана Василівна
Особливості превентивної роботи з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку в загальноосвітніх школах-інтернатах
Шелевер Оксана Василівна
Особливості превентивної роботи з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку в загальноосвітніх школах-інтернатах
Пішун Сергій Григорович
Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу
Коношенко Сергій Володимирович
Особливості роботи вихователя в умовах реабілітаційного центру
Комісарик Марія Іванівна
Педагогічні умови використання фітоклімату в реабілітаційно- профілактичній роботі дитячих будинків для дітей- сиріт
Сватьєв Андрій Вячеславович
Соціально-педагогічні умови формування фізичного здоров'я підлітків у позашкільній роботі.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net