Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Конституційне право, муніципальне право

Диссертационная работа:

33. Бойко Олег Васильович. Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аналіз): дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.

смотреть содержание
смотреть введение
смотреть аннотацию
смотреть литературу
Содержание к работе:

ВСТУП... 3

Розділ І. Президенти України і США в державному механізмі своїх країн

1.1. Теоретико-правові аспекти інституту президентства і його юридична природа 12

1.2. Становлення інституту президентства в США і в Україні... 37

1.3. Порядок виборів президентів в Україні і в США, вступу їх на посаду і усунення з посади... 70

Розділ ІІ. Компетенція президентів України і США в аспекті взаємовідносин з парламентами своїх країн

2.1. Теоретико-правові проблеми взаємовідносин президентів України і

США з парламентами своїх країн... 97

2.2. Повноваження президентів України і США в сфері забезпечення

національної безпеки і оборони... 124

2.3. Повноваження президентів України і США по забезпеченню

законності, прав, свобод людини і громадянина... 147

2.4. Повноваження президентів України і США у сфері державного

будівництва і в законодавчому процесі... 161

ВИСНОВКИ... 178

Список використаних джерел... 185

 

Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. В становленні України як правової, демократичної, соціальної держави важлива роль належить Президенту України, який є главою держави, гарантом її суверенітету і територіальної цілісності, забезпечення прав людини та громадянина. Інститут президентства в Україні знаходиться на стадії становлення. Відповідно, є необхідність врахування всього позитивного що є у правовому регулюванні даної інституції в інших країнах світу, особливо у США. Оскільки інститут президентства виник саме у цій країні і довів свою дієздатність і ефективність у процесі функціонування понад двох століть. Президенти України і США посідають чільне місце у державному механізмі своїх країн, суттєво впливають на всі аспекти державного і суспільного життя. Хоча інститут президентства в Україні належить до європейської, у США-до американської системи президентства, у них є багато спільного. І це дає підстави для їх аналізу у порівняльно-правовому аспекті.

Тема правового статусу Президентів України і США ще не була предметом порівняльно-правового дослідження. Актуальність ії зумовлюється: місцем і роллю президентів в державному механізмі цих країн, необхідністю врахування в нормативному регулюванні правового статусу Президента України позитивного досвіду США та інших країн світу; важливістю пошуку для України оптимальної моделі президентства; завданнями підвищення ролі інституту глави держави у забезпеченні узгодженого функціонування державного механізму; необхідністю подальшого вдосконалення правового статусу Президента України.

Розбудова незалежної демократичної держави в Україні потребує реформування державного механізму з метою підвищення ефективності його функціонування і приведення його діяльності у відповідність з вимогами сьогодення. Це, безумовно, передбачає необхідність як структурних перетворень, так і нових підходів до розмежування й нормативного оформлення компетенцій між усіма органами державної влади. Це, випливає насамперед, з ідеї висловленій Президентом України 24 серпня 2002р., про необхідність переходу від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. У вказаному аспекті суттєве значення має оптимізація юридичного визначення компетенції вищих органів державної влади, оскільки саме вони визначають зміст і загальну спрямованість внутрішньої і зовнішньої політики Української держави. Важливий чіткий поділ владних повноважень між Верховною Радою і Президентом України. Тому є об’єктивна необхідність врахування досвіду співпраці і розподілу компетенції між Президентом США і Конгресом США.

Актуальною і гострою проблемою сучасної науки конституційного права України є проблема теоретичного обґрунтування місця і ролі Президента України як глави держави у загальній системі органів державної влади. Конституційні норми, присвячені правовому статусу Президента України, виходячи з їх загального характеру, дають можливість широкого тлумачення повноважень глави держави. Це містить загрозу викривлення дійсних намірів законодавця і фактичного виходу Президента України за межі своєї компетенції. Тому з урахуванням досвіду президентства у США, в інших країнах світу є необхідність ретельного аналізу правового статусу Президента України в різних сферах суспільного життя і впровадження всього позитивного, що є в державно-правовій практиці щодо даного інституту в інших країнах світу. Безумовно, враховувати цей досвід необхідно виважено, оскільки не кожна новація може дати позитивний результат. Так, беручи до уваги досвід становлення і розвитку інституту президентства в США, слід враховувати, що процес його становлення відбувався у інших історичних умовах, і на нього впливали інші чинники.

Інститут президентства в Україні функціонує трохи більше 10 років, у той час як у США 215 років. Безумовно, накопичений різний досвід діяльності президентів у цих країнах. Але, незважаючи на відносну “молодість”, інститут Президента України посів чільне місце в державному механізмі країни, весь час трансформується під впливом різних факторів. Не зважаючи на те, що інститут президентства в Україні знайшов закріплення в окремому розділі Основного Закону, і зайняв одне з провідних місць в системі державної влади України, проблем в правовому регулюванні статусу глави держави більше аніж достатньо, особливо в аспекті співвідношення його повноважень з парламентом України. Тому, не зважаючи на конституційне закріплення статусу Президента України, немає підстав розглядати інститут Президента України як усталену сукупність конституційних норм. Оскільки після утворення він постійно розвивається, змінюється і набуває нових ознак. Інститут Президентства України складають не тільки конституційні норми. Багато функцій і повноважень глави Української держави отримали необхідну конкретизацію у чинному законодавстві та нормативних указах самого Президента України.

Разом з тим сьогодні не має підстав вважати, що правовий статус Президента України, у тому числі в аспекті взаємовідносин з іншими державними органами, і, насамперед, з Верховною Радою, врегульований в повному обсязі і є найбільш оптимальним. Про це свідчить і заява Президента України про необхідність новелізації форм правління. Тому, враховуючи сучасний стан чинного законодавства щодо інституту Президента, його застосування на практиці, беручи до уваги проблеми і труднощі, які виникають у функціонуванні Президента України, є необхідність більш детального наукового обґрунтування подальшого розвитку і новелізації цього інституту з урахуванням стану регламентації і функціонування інституту Президентства у інших країнах світу. І, насамперед, у США як країни, де цей інститут має досить тривалу історію і багатий досвід функціонування.

Сукупність вказаних чинників визначають актуальність теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках комплексної науково-дослідної теми “Формування механізму реалізації і захисту прав та свобод громадян в Україні” №01БФ04201 на кафедрі конституційного і адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ступінь наукової розробки теми дисертації визначається рівнем і обсягом дослідженості правового регулювання статусу президентів України і США, практикою реалізації ними свого статусу, взаємовідносинами з парламентами своїх країн в різних сферах суспільного життя.

Питанням організації і функціонування інституту Президентства в Україні у останні роки приділяється значна увага. Разом з цим чимало проблем не вирішено. Інститут президентства в Україні ніколи не був предметом дослідження в аспекті його порівняння з інститутом президентства у США ні в Україні, ні у інших країнах СНД. Необхідність такого дослідження зумовлюється завданням вдосконалення організації і функціонування державного механізму в Україні. При цьому слід врахувати позитивний досвід інших країн, насамперед США.

Теоретична і практична основа дисертаційного дослідження ґрунтується на працях і висновках юристів-теоретиків у галузі конституційного права України, адміністративного права України, конституційного (державного) права зарубіжних країн, теорії держави і права, історії держави та права України і зарубіжних країн.

Автором враховані положення і висновки, які сформульовані в сучасних політологічних, соціологічних та філософських дослідженнях щодо питань організації і функціонування вищих органів державної влади, президентів.

Дисертація ґрунтується на працях вітчизняних і зарубіжних спеціалістів з теорії держави та права, конституційного права, адміністративного права, історії держави і права, міжнародного права: С.Алексеєва, С.Агафонова, О.Андрійко, Г.Атаманчука, М.Баглая, Ю.Бисаги, Ф.Бурчака, Б.Габрічидзе, Є.Глушко, А.Георгіци, І.Голосніченка, Г.Дьогтєва, А.Зайця, Р.Калюжного, М.Кампо, Р.Князевича, Л.Коваля, А.Колодія, В.Копейчикова, Л.Кривенко, М.Крутоголова, Б.Лазарєва, С.Лисенкова, В.Погорілка, Н.Плахотнюк, А.Мішина, О.Мурашина, Н.Ніжник, Л.Окунькова, В.Опришко М.Орзіха, Н.Лахотнюк, П.Рабіновича, Г.Решетникова, М.Сахарова, С.Серьогіної, В.Селіванова, О.Скакун, Ю.Скуратова, М.Ставнійчук, Б.Страшуна, Ю.Тодики, Ю.Тихомирова, Є.Тихонової, В.Чиркіна, М.Цвіка, В.Шаповала, А.Шлезінгера, О.Фрицького, В.Шувалової, Н.Шукліної, Л.Юзькова, В.Чиркіна, В.Яворського. та інших авторів.

Поряд з роботами українських та російських авторів при написанні дисертації використовувалися праці іноземних науковців. Серед них: Чарльз Деббах, Філіп Ардант, Джон Кіілер, Надія Комарницька-Макконел, Роберт Аграноорф, Чарльз Вайз та інші.

Мета і завдання дослідження. Основна мета дослідження полягає у здійсненні наукового аналізу теоретичних проблем становлення і розвитку інституту президентства в Україні і в США, реалізації президентами цих країн своїх повноважень, практики взаємовідносин президентів з парламентами своїх країн.

Мета дослідження зумовила постановку і розв’язання наступних завдань.

- Визначити місце досліджуваної проблеми у науці конституційного права.

- Визначитися з роллю і місцем Президента України і Президента США в державному механізмі своїх країн.

- Розкрити теоретико-правові аспекти інституту президента і його юридичну природу.

- Проаналізувати процес становлення інституту президентства у США і в Україні, фактори, які впливали на формування і розвиток цього інституту.

- Розкрити порядок виборів президентів в Україні і у США, вступу їх на посаду і усунення з неї, проблеми і труднощі, які виникають у виборчому процесі, шляхи їх подолання.

- Проаналізувати найбільш важливі і складні проблеми взаємовідносин президентів України і США з парламентами своїх країн в різних сферах суспільної практики.

- Виявити специфіку повноважень президентів України і США у сфері державного будівництва і у законодавчому процесі в аспекті їх взаємодії в цих сферах суспільних відносин з парламентами своїх країн.

- Розкрити повноваження президентів України і США у сфері забезпечення національної безпеки і оборони, забезпечення законності, прав і свобод людини та громадянина щодо вирішення проблем у цих сферах у взаємодії з парламентами своїх країн.

Об’єктом дослідження є правовідносини при формуванні і функціонуванні інституту президентства в Україні і у США.

Предметом дослідження є питання теорії і практики становлення та розвитку інституту президентства в Україні і у США, повноваження президентів цих країн, їх роль у забезпеченні оптимального функціонування державного механізму.

Методологічними засадами дисертації є наукові принципи, методи і засоби наукового дослідження, застосування яких забезпечує достовірність знання і поставлених перед дослідником цілей і завдань. Методологічну основу дисертації складає загальнонауковий діалектичний метод, який дає можливість проаналізувати інститут президентства в Україні і у США в динаміці його становлення і розвитку. Із застосуванням системного методу розглядається роль і місце президентів України і США в державному механізмі цих країн, історико-правового - процес становлення інституту президентства у вказаних країнах; системно-структурного й формально-логічного - виділяються чинники, що впливають на становлення та розвиток інституту президентства, аналізується компетенція Президентів України і США; порівняльно-правового - порівнюється їх правовий статус, процес взаємодії з парламентами своїх країн. Шляхом методу тлумачення норм про правовий статус Президентів України і США, з’ясовується і роз’яснюється зміст норм конституцій і поточного законодавства, які регулюють їх правове становище.

Теоретичну базу дисертаційного дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі теорії держави і права, історії держави і права, конституційного права. При підготовці дисертації використовувалися також положення історії держави і права, порівняльного конституційного права, міжнародного публічного права, адміністративного права. Автором враховані положення і висновки, сформульовані у сучасних політологічних, соціологічних і філософських дослідженнях з питань теорії демократії, конституціоналізму, функціонування органів державної влади.

Джерельну базу дослідження складають Конституція України, Конституція США, конституції інших країн світу, закони України, США, інших країн, підзаконні нормативно-правові акти, насамперед, акти Президентів, а також міжнародно-правові акти.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні і у країнах СНД науковим дослідженням, в якому комплексно, системно у порівняльно-правовому аспекті розглядаються теоретичні і практичні проблеми організації та функціонування інституту президентства в Україні і США, проблеми взаємовідносин президентів з парламентами своїх країн.

Найбільш суттєвими результатами дисертаційного дослідження є такі основні положення та висновки, що виносяться на захист:

- інститут президентства в державному механізмі має особливе значення, що зумовлюється місцем і роллю глави держави у вирішенні актуальних питань економічного та політичного характеру, процесу державотворення;

- інститут президентства у об’єктивному змісті - це сукупність конституційно-правових норм, що регулюють порядок виборів глави держави, його юридичний статус у структурі державного механізму, його компетенцію, порядок припинення повноважень, умови і підстави конституційної відповідальності;

- інститут президентства - невід’ємний елемент державного механізму багатьох країн світу, який змінюється і розвивається під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників;

- введення у США посади Президента, в особі якого об’єднуються повноваження глави держави і глави уряду, стало базою розвитку в світі цього інституту. Наявність європейської і латиноамериканської моделей президентства не применшує значення інституту президентства США, котрий довів свою дієздатність у політичному механізмі США і надбання якого використовуються іншими країнами світу, в тому числі в Україні;

- додатково обґрунтовується положення, що фундаментальні зміни, які відбулися на світовій арені з кінця 1980-х р., у тому числі на пострадянському просторі, стимулювали подальше поширення інституту президентства. І сьогодні президентство - невід’ємний атрибут політичної системи країн СНД. Але кожна з них сама визначає роль і місце президента у своїй політичній системі;

- наводяться аргументи, що для закріплення правового статусу Президентів України і США суттєву роль відіграють конституції названих країн; що значні розбіжності між цими інститутами укладаються, насамперед, тим, що Президент України є тільки главою держави, а Президент США - також главою уряду;

- вперше робиться висновок, що у тих державах, де є окремі посадові особи і президента, і глави уряду, обов’язково виникають проблеми співвідношення їх повноважень, як це має місце в Україні. І тому випливає висновок, що найбільш оптимальною є американська модель президентства, але яка плідно може діяти тільки у відповідних умовах;

- стверджується, що принцип поділу влад в аспекті функціонування інституту президентства має різне підґрунтя, оскільки Президент США уособлює виконавчу владу, а Президент України - тільки главу держави. Твердиться, що хоча конституції цих країн, на відміну від Конституції Франції, не закріплюють за Президентом арбітражну функцію, але фактично, особливо в екстремальних умовах, вони таку функцію виконують, що не суперечить системі поділу влад;

- наводяться додаткові аргументи, що на юридичну природу і роль Президентів України і США суттєво впливає те, що вони є гарантами суверенітету, національної незалежності, територіальної цілісності і безпеки своїх держав; підкреслюється, що цей напрям у їх діяльності посідає особливе місце у зв’язку з новими негативними чинниками внутрішнього і зовнішнього характеру, на сучасному етапі, з ситуацією у світі;

- вперше зазначається, що специфіка інституту президентства у США і в Україні визначається наступними факторами: історичними; рівнем політичної і правової культури населення; традиціями державотворення; накопиченням досвіду функціонування цього інституту; геополітичними та іншими чинниками;

- вперше наголошується, що загальними рисами інституту президентства в Україні і у США на сучасному етапі є: широке коло повноважень в різних сферах; високі вимоги до кандидатури на пост президента; вимога реалізації президентами своєї компетенції в інтересах всього народу, а не окремих угруповань, діяти у межах Конституції і законів; наявність при президентах апарату управління, який володіє значними повноваженнями; конституційне положення про можливість застосування до президентів імпічменту. Аргументується, що інститут президентства в Україні у США відрізняється між собою: за обсягом повноважень; за строками повноважень (4 і 5 років); за порядком обрання; за порядком і строками вступу на посаду; за обсягом відповідальності; за специфікою взаємовідносин з парламентами тощо;

- вперше у порівняльно-правовому аспекті аналізується компетенція Президентів України і США в галузях державного будівництва, забезпечення національної безпеки і оборони, прав людини, законодавства, законності щодо взаємовідносин з парламентами;

- вперше аргументується положення, що з часом для України була більш оптимальною американська модель президентства, оскільки у ній відсутній дуалізм виконавчої влади, при якому Президент і Прем’єр-міністр конкурують між собою за переважний вплив на урядову політику. І американська модель президентства довела свою стабільність і спроможність у межах принципу поділу влад ефективно і оперативно вирішувати актуальні проблеми державотворення.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації дають підстави і наукову основу для подальшого дослідження теорії та практики організації і функціонування інституту президентства, вдосконалення правового статусу Президента України.

Результати, отримані дисертантом, можуть бути використані і частково використовуються на кафедрі конституційного і адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні таких навчальних дисциплін, як “Конституційне право України”, “Конституційне право зарубіжних країн”, “Міжнародне право”, та спеціальних курсів “Становлення та розвиток парламентаризму в Україні”, “Конституційні системи країн світу”, в науково-дослідницькій роботі студентів.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням та завершеною науковою науковою працею. Окремі питання дисертації представлені як науковий матеріал вперше, деякі розглянуті по-новому, додатково обґрунтовані.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Результати дисертаційного дослідження доповідалися на засіданнях кафедри конституційного і адміністративного права; науково-практичних конференціях.

Результати дослідження були оприлюднені на науково-практичній конференції “Проблеми держави та права очима молодих дослідників” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 5-6 квітня 2001р.); на науково-практичній конференції для молодих вчених “Становлення і розвиток правової системи України” (Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, м. Київ, 21 березня 2002р.); науково-практичній конференції "Політична реформа як засіб демократизації українського суспільства” (Харківський регіональний інститут Української академії державного управління при Президентові України, 18 квітня 2003р.).

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження опубліковано автором у п”яти наукових статтях з них чотири у провідних фахових виданнях України.

Структура дисертації. Специфіка теми, сформульовані мета та завдання дослідження визначили логічну послідовність викладення матеріалу і структуру дисертації. Вона містить у собі вступ, два розділи, які поділяються на сім підрозділів, висновки та список використаних джерел (293 найменувань). Обсяг праці складає 184 сторінки, загальний - 211 сторінок.

Подобные работы
Бєлов Дмитро Миколайович
Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції
Бойко Олег Васильович
Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аспект)
Плахотнюк Наталія Григорівна
Інститут президентства в Україні: конституційно- правовий аспект
Шатіло Володимир Анатолійович
Теоретичні проблеми інституту президентства в Україні
Закоморна Катерина Олександрівна
Інститут Омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно- правовий аналіз)
Тустановська Ірина Володимирівна
Застосування права в галузі охорони довкілля в Україні та США (порівняльний аналіз)
Заросило Володимир Олексійович
Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції)
Бірюков Олександр Миколайович
Порівняльно- правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних країн
Погрібний Сергій Олексійович
Порівняльно- правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права
Шепель Алфій Олександрович
Інститут застережень (аналіз практики України)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net