Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізичне виховання та спорт
Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Диссертационная работа:

Гоглювата Наталія Олегівна. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом з жінками першого зрілого віку : Дис... канд. наук: 24.00.02 - 2007.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність. На сучасному етапі у сфері рекреації та оздоровчої фізичної культури відбувається активне впровадження у практику інноваційних технологій з метою досягнення та підтримки оптимального фізичного стану людини згідно з її мотивацією та індивідуальними особливостями (М.М. Булатова, Ю.О. Усачов, 2003; В.В. Левицький, 2004, Е.Т. Хоулі, Б.Д. Френкс, 2004). Ефективна реалізація поставленої мети можлива за умови своєчасного наукового обґрунтування нетрадиційних форм рухової активності та оцінки їхнього фізкультурно-оздоровчого потенціалу (О.С. Губарева, 2001; В.Ю. Давидов, А.І. Шамардін, 2005; Т.В. Івчатова, 2005).

Аналіз стану питання свідчить про те, що одним з найбільш популярних видів фітнесу завдяки доступності, емоційності та ефективності є заняття в умовах водного середовища або аквафітнес, оздоровчий вплив якого зумовлений активізацією функціональних систем організму, феноменом гравітаційного розвантаження опорно-рухового апарату, високою енергетичною вартістю роботи, яка виконується, та стійким ефектом загартування.

Окремі методики сучасного аквафітнесу формуються в результаті синтезу різних компонентів дистанційного плавання, ігрових форм занять та спеціалізованих вправ з арсеналу нових видів рухової активності у воді, що забезпечує широкий діапазон їх використання у процесі вирішення лікувально-профілактичних, рекреаційних та кондиційних завдань (Д. Лоуренс, 2000; Т.Г. Меньшуткіна, Д.В. Черепова, 2004; О.Б. Галєєва, О.В. Яковлева, 2006).

До нині накопичені численні дані стосовно сприятливого впливу занять у воді на організм людини (E.W. Hines, 1999; Д.Ф. Мосунов, 2001; М.І. Савченко, 2004), засоби дистанційного плавання отримали достатньо широке науково-методичне обґрунтування та використовуються в авторських програмах (Л.Я. Іващенко, Н.П. Страпко, 1988; Н.Ж. Булгакова, 2001, 2003), обґрунтовано зміст програм занять оздоровчим плаванням, спрямованих на корекцію фізичної підготовленості студенток вищого навчального закладу (О.Ю. Фанигіна, 2006), вивчені особливості реакції серцево-судинної системи жінок 40 – 50 років на комплекси вправ аква-аеробіки різної переважальної спрямованості (Т. Фоміченко, А.К. Гомес, 2000), розроблені основні положення методики занять гідроаеробікою з жінками зрілого віку (Т.Г. Меньшуткіна, М.Г. Непочатих, 2003), розроблена програма циклічного тренінгу у воді для різного контингенту (Д. Лоуренс, 2000). В той же час проблемі побудови програм занять аквафітнесом з жінками 21-35 років з урахуванням їхнього рівня фізичного стану досі приділяється недостатня увага.

На тлі великої кількості свідчень про різні сторони методики використання у фізкультурно-оздоровчих заняттях елементів дистанційного плавання (М.М. Булатова, К.П. Сахновський, 1988; Н.Ж. Булгакова, 2003; І.Д. Глазирін, 2006) практично відсутні науково-обґрунтовані дані з програмування занять у воді із залученням інноваційних технологій. До нині не розроблені питання регламентації основних параметрів тренувальних навантажень, не визначено раціональне співвідношення різних засобів аквафітнесу для корекції фізичного стану жінок першого зрілого віку, не виявлено специфіку прояву оздоровчого ефекту при використанні вибіркових за спрямованістю вправ, що в цілому зумовлює актуальність проведення досліджень в даному напрямі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до завдань Цільової комплексної програми “Фізичне виховання – здоров’я нації” (пункт 85: Розробити фізкультурно-оздоровчі програми для різних вікових груп населення). Підготовка дисертації здійснювалась на стику двох планів: згідно із зведеним планом НДР Державного комітету України з фізичної культури і спорту на 1998 – 2000 рр.” з теми 1.2.2. “Теоретико-прикладні основи фізичної культури”, номер державної реєстрації 0199U000934, та плану НДР з теми 2.1.17. “Формування, розвиток і функціонування сучасної системи фізкультурно-оздоровчих фітнес-програм” (2001 – 2005 рр.), номер державної реєстрації 0103U003021. Роль автора полягає в обґрунтуванні та розробці фізкультурно-оздоровчих програм занять аквафітнесом для жінок 21 – 35 років з різним рівнем фізичного стану.

Мета дослідження – наукове обґрунтування та розробка програм фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом, спрямованих на корекцію фізичного стану жінок першого зрілого віку.

Завдання:

  1. Дослідити стан сучасного аквафітнесу як системи засобів фізкультурно-оздоровчого впливу та розробити їх типологічну характеристику.

  2. Виявити факторну структуру фізичного стану жінок першого зрілого віку, які займаються аквафітнесом.

  3. Вивчити особливості впливу занять у воді різної переважальної спрямованості на організм жінок першого зрілого віку.

  4. Розробити програми занять аквафітнесом для жінок 21-35 років з різним рівнем фізичного стану та виявити їх ефективність на підставі аналізу динаміки показників фізичного стану, а також адаптаційних перебудов системної та церебральної гемодинаміки.

Об’єкт дослідження – система фізкультурно-оздоровчих засобів сучасного аквафітнесу.

Предмет дослідження – програмування занять аквафітнесом з жінками 21-35 років.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використані методи аналізу та узагальнення науково-методичної літератури, анкетування, антропометрія, фізіологічні методи дослідження функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем, а також мозкового кровообігу; педагогічні методи (педагогічне спостереження, тестування, експеримент); методи математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

вперше аквафітнес розглянуто з позиції системного підходу як сукупність вправ вибіркової дії в умовах водного середовища, розроблено типологічну характеристику інноваційних засобів аквафітнесу з урахуванням основних системоутворюючих факторів, визначено їхній фізкультурно-оздоровчий потенціал з урахуванням індивідуальних особливостей контингенту;

розроблено й науково обґрунтовано методику побудови програм фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом з використанням інноваційних технологій для жінок першого зрілого віку відповідно до структури та рівня їх фізичного стану, що дозволяє оптимізувати процес кондиційного тренування;

отримано нові дані, що поглиблюють і розширюють уявлення стосовно оздоровчої ефективності занять в умовах водного середовища, - вперше показано позитивний вплив занять аквафітнесом на стан мозкового кровообігу жінок першого зрілого віку, що проявляється в нормалізації величин основних показників церебральної гемодинаміки й співвідношень парних гемодинамічних показників. Встановлено, що заняття аквафітнесом сприяють зниженню психо-емоційного напруження;

підтверджено сприятливий вплив занять аквафітнесом на функціональний стан системної кардіогемодинаміки жінок 21-35 років, що проявляється в економізації функцій та підвищенні рівня функціональної підготовленості серцево-судинної системи;

доповнені дані про факторну структуру фізичного стану жінок 21-35 років, визначені раціональні співвідношення вправ різної спрямованості для корекції фізичного стану жінок першого зрілого віку.

Практична значущість отриманих результатів полягає в розробці програм і методичних рекомендацій з використання інноваційних засобів аквафітнесу в кондиційному тренуванні жінок 1-го зрілого віку з урахуванням рівня їх фізичного стану, індивідуальних особливостей, потреб та інтересів. Матеріали дисертаційної роботи можуть бути використані при плануванні навчально-тренувального процесу, у практичній діяльності фахівців з аквафітнесу, а також при читанні лекцій і проведенні методичних занять з фахівцями галузі фізичної культури і спорту.

Результати дослідження впроваджені в практику роботи фітнес-груп на базі басейну ліцею-гімназії «Діалог» м. Києва та в педагогічний процес Національного університету фізичної культури і спорту України у дисципліни «Оздоровчі заняття у воді», «Теорія і методика оздоровчої фізичної культури та масового спорту», що підтверджується відповідними актами.

Особистий внесок дисертанта полягає у виборі напряму досліджень, глибокому аналізі спеціальної літератури з досліджуваної проблеми; проведенні комплексних експериментальних досліджень; аналізі та інтерпретації отриманих даних; розробці та обґрунтуванні програм занять аквафітнесом з використанням інноваційних технологій для жінок з різним рівнем фізичного стану.

У роботах, виконаних у співавторстві, авторові належать експериментальні дані та їх аналіз.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження доповідалися і обговорювалися на IV і IX Міжнародних наукових конгресах “Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації” (Київ, 2000, 2005); Всеукраїнській науковій конференції аспірантів “Молода спортивна наука України” (Львів 2002, 2003, 2004); міжнародних науково-практичних конференціях: “Фізична культура, спорт та здоров’я нації” (Вінниця, 1998) та ВНЗ. Здоров’я. Інтелект: Біоінформаційні оздоровчі технології (Волгоград, 2002); науково-практичних конференціях кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації й оздоровчої фізичної культури Національного університету фізичного виховання і спорту України (2000 – 2005).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 10 друкованих праць, з яких 5 статей - у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України.

Подобные работы
Вовченко Інна Іванівна
Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану.
Івчатова Тетяна Віталіївна
Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла
Хмельницька Ірина Валеріївна
Комп'ютерні системи контролю моторики школярів 7-10 років з вадами слуху в програмуванні фізкультурних занять
Андрєєва Олена Валеріївна
Програмування фізкультурно-оздоровчих занять дівчат 12-13 років
Бісмак Олена Василівна
Фізична реабілітація жінок зрілого віку з патологією жовчовивідної системи на етапах відновного лікування
Дідух Галина Володимирівна
Фізична реабілітація жінок похилого віку після перелому проксимального кінця стегнової кістки
Гончарук Наталія Володимирівна
Поверхневе дихання і дозована ходьба у фізичній реабілітації жінок репродуктивного віку з екстрагенітальною патологією, які перенесли оваріектомію
Ціж Любов Михайлівна
Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку при дископатії шийного відділу хребта
Арчакова Тетяна Миколаївна
Морфологія ворсинчастого хоріона жінок віком 35 років і більше та при природжених вадах розвитку центральної нервової системи у плода
Кучменко Тетяна Михайлівна
Стан гіпофізарно-яєчникової системи у жінок фертильного віку після тиреоїдектомії та радіойодтерапії з приводу раку щитоподібної залози.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net