Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економіка, організація і управління підприємствами

Диссертационная работа:

Котляревський Ярослав Вікторович. Формування стратегій управління продуктово-організаційними структурами видавничо-поліграфічних підприємств : Дис... канд. наук: 08.06.01 - 2007.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Проблеми стратегічного управління набули значної актуальності в сучасних умовах ринкової трансформації економіки України. Поки ринковий механізм остаточно не склався, економічна система не працює з належним навантаженням. У зв’язку з цим, особливої актуальності набувають теоретичні дослідження та обґрунтування умов формування стратегій управління господарюючими суб’єктами, зокрема у сфері видавничо-поліграфічної діяльності.

Досвід видавничо-поліграфічних підприємств переконливо засвідчив актуальність поєднання стратегічної системи управління з ринково-конкурентним механізмом функціонування їхніх продуктово-організаційних структур.

Аналіз тенденцій розвитку та оцінка практики господарювання видавництв та поліграфічних підприємств показали, що жодна з існуючих систем стратегічного управління господарюючими суб’єктами в повній мірі не відповідає умовам, які склалися в Україні. Необхідне формування нової концепції стратегічного управління видавничо-поліграфічними підприємствами, адекватної тенденціям розвитку світової та національної економіки з акцентом на якісні структурні перетворення, що забезпечуватимуть кількісні результати діяльності підприємств галузі та економіки в цілому.

За останні роки вчені, які займаються проблемами стратегічного управління та розробками стратегій поведінки підприємств у зовнішньому середовищі, створили цілісну систему знань про стратегічний менеджмент. Серед них суттєві дослідження у сфері стратегічного управління виконані в роботах українських вчених В. Геєця, І. Лукінова, Л. Воротіної, Л. Швайки, О. Ястремського, В. Пономаренка, В. Бабича, О. Пушкаря. Із зарубіжних фахівців з теорії і методології стратегічного управління вагомий внесок належить І. Ансоффу, Дж. Акоффу, А. Томпсон, А. Стрикленду, К. Андрюсу, Дж. Куїну, Р. Федерманну та ін.

Незважаючи на досягнення іноземних та вітчизняних вчених, достатня кількість теоретичних та практичних питань у цій галузі ще не вирішені. Це питання пов’язані з уточненням сутності ринкових структур, їх взаємозв’язку з організаціями, впливами на продуктово-ринкові стратегії; з науково-методичним забезпеченням вибору стратегій управління вертикально-інтегрованими структурами підприємств, взаємозв’язку стратегій підприємств з обраним продуктовим портфелем. Недостатньо вивчені питання оцінки існуючих стратегій, їх вплив на ефективність управління підприємствами, особливо це стосується видавничо-поліграфічного комплексу, де складна технологія поєднується із необхідністю використання висококваліфікованих кадрів, потужними обсягами та масштабами виробництва. Отже, потреба в комплексному науковому дослідженні формування стратегій управління українськими видавничо-поліграфічними підприємствами, які шукають шляхи збільшення потенціалу та посилення конкурентоспроможності, визначили вибір теми, мети і завдань дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Українського науково-дослідного інституту системних досліджень, стабілізації та розвитку економіки Європейського університету за темою “Економіка підприємств поліграфічної промисловості перехідного періоду”, державний реєстраційний номер 0104U009747.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування і розробка методичних підходів щодо формування стратегій управління продуктово-організаційними структурами видавничо-поліграфічних підприємств.

Для досягнення мети було поставлено та вирішено наступні завдання:

- уточнити категоріальний апарат стратегічного управління діяльністю підприємств та стратегії за результатами критичного аналізу існуючих теоретичних визначень, уточнено зміст понять «ринкові структури» та «поведінка підприємств», “продукт”, “продуктово-організаційна структура”;

- обґрунтувати необхідність виокремлення та утворення продуктово-організаційних ринкових структур підприємств;

- дослідити структуру продуктових портфелів та чинники, що впливають на стратегії підприємств, обраних для дослідження;

- обґрунтувати вплив продуктово-ринкових стратегій на результати діяльності підприємств в межах визначеного сегмента ринку видавничо-поліграфічного комплексу;

- обґрунтувати стратегічні напрями розвитку продуктово-організаційних структур видавничо-поліграфічних підприємств в ринкових умовах;

- розроблено методичне обґрунтування порядку забезпечення інформацією управлінських рішень, оптимізації маркетингу як підготовчого етапу вибору адаптивних стратегій продуктово-організаційних структур видавничо-поліграфічної галузі;

- побудувати факторну модель, що відображає взаємозв’язок між показниками результативності діяльності та якісними факторами внутрішнього середовища видавничо-поліграфічних підприємств;

- розробити методичні підходи вибору стратегій управління продуктово-організаційними структурами видавничо-поліграфічних підприємств та приведення їх у відповідність до інтеграційного ланцюга, запропонованого для видавничо-поліграфічної галузі ;

- розробити методичні рекомендації щодо формування холдингів за інтеграційно - диверсифікаційним принципом;

- розробити методичні рекомендації щодо вибору стратегій концентрації, спеціалізації та кооперації видавничо-поліграфічних підприємств;

Об’єктом дослідження є процес функціонування продуктово-організаційних структур видавничо-поліграфічних підприємств України.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти формування стратегій управління продуктово-організаційними структурами видавничо-поліграфічних підприємств.

Методологія і методика дослідження. Теоретичною й методологічною основою проведених досліджень стали праці провідних вітчизняних та іноземних вчених з проблем теорії і практики стратегічного управління на підприємствах та галузевих ринках. У роботі було використано такі сучасні методи дослідження: аналітичний, логічний, узагальнення та наукової абстракції – при формулюванні понять “стратегічного управління” та “стратегії”; маркетингового дослідження ринку, експертних оцінок – при проведенні аналізу привабливості ринків видавничо-поліграфічної продукції, конкурентної позиції підприємств, зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування продуктово-організаційних структур; економіко-математичного моделювання – при розробці методичних підходів до формування стратегій управління видавничо-поліграфічними підприємствами.

Основні джерела інформації. Інформаційну базу дисертаційного дослідження складають Закони України, матеріали Державного комітету статистики і Книжкової палати України, монографічні і періодичні українські та закордонні видання, інформація із всесвітньої мережі Інтернет, річна звітність підприємств, дані опитувань за спеціально розробленими анкетами згідно планом роботи відділу, де працює здобувач, результати власних досліджень автора.

Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих результатів дослідження, що отримані особисто здобувачем, містять наукову новизну та практичну цінність і виносяться на захист, належать такі:

Вперше:

- теоретично досліджено та обґрунтовано категоріальний апарат стратегії управління продуктово-організаційними структурами підприємств, що базується на визначенні поняття “продуктово-організаційна структура”, під якою розуміється морфологічне утворення, що є засобом досягнення кінцевої мети, виконання місії організації, формування стратегій щодо зовнішніх (продуктових) та внутрішніх (організаційних) змінних та поєднання їх загальними управлінськими координуючими зв’язками;

- запропоновано принципову структурну схему функціонування ринкового середовища, яка полягає у формалізації взаємозв’язку ринкових та продуктово-організаційних структур, що дозволяє здійснювати вибір стратегічної альтернативи з урахуванням кількісних і якісних параметрів ринку та підприємства.

Удосконалено:

- визначення сутності поняття ринкових структур через об’єктивність галузі, яка потребує розділення ринків за типами структур, що у свою чергу впливає на поведінку підприємств;

- процес маркетингової інформаційної діяльності та планування на видавничо-поліграфічному підприємстві.

- методику оцінки доцільності створення вертикально-інтегрованих продуктово-організаційних структур на базі видавничо-поліграфічних підприємств, яка дає змогу визначати зростання потенціалу корпоративної структури за рахунок інтеграції.

Набули подальшого розвитку:

- методика оцінки рівня ефективності стратегічного управління видавничо-поліграфічними підприємствами на основі взаємозв’язку між результуючими показниками їхньої діяльності та обсягами капіталу, ефективністю маркетингового управління, стратегічного менеджменту та загальним управлінням;

- методичне забезпечення здійснення оцінки привабливості галузі та підприємств з метою визначення конкурентних позицій на галузевому ринку;

- процесно-орієнтований підхід до управління підприємствами, який реалізується шляхом встановлення стандартів роботи, визначення цілей та формування критеріїв оцінки ефективності функціонування бізнес-процесів, що дозволить виявляти реальний внесок усіх структурних одиниць підприємства у кінцевий результат фінансово-господарської діяльності.

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження сприятимуть утворенню в Україні на базі функціональних структур видавничо-поліграфічних підприємств такої вертикально інтегрованої продуктово-організаційної структури (за ресурсною основою або технологічним принципом), яка б сприяла вирішенню проблем ефективного випуску продуктів з метою поступового зменшення залежності від імпорту та виходу на якісно новий рівень господарювання. Крім того, висновки і рекомендації дисертації сприятимуть розвитку економічного потенціалу підприємств видавничо-поліграфічної галузі.

Практична цінність результатів дослідження і розроблених автором підходів, пропозицій та рекомендацій підтверджується їх використанням у діяльності підприємств та наукових закладів, що засвідчено відповідними довідками: ЗАТ ХК “Бліц-Інформ” (Довідка впровадження № 02-37/18 від 12 травня 2006 року), ТОВ “Нафтогазбудінформатіка” (Довідка впровадження № 59-06 від 22 травня 2006 року), ВАТ “Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку” ( Довідка впровадження № 364/1-02 від 22 травня 2006 року), Видавничо - поліграфічний інститут НТУУ “КПІ” (Довідка про впровадження результатів дослідження у навчальний процес). Результати досліджень були схвалені та застосовані у практичній діяльності цих організацій.

Завдяки використанню універсальних методик прикладні розробки дисертаційної роботи можуть бути використані при управлінні підприємствами з різних сфер бізнесу.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною роботою. Наукові результати, що викладені в дисертації і виносяться на захист, отримані автором особисто. Висновки й положення дисертації мають цілком самостійний характер. Усі основні положення знайшли відображення в друкованих працях.

Апробація результатів дисертації. Наукові положення і висновки дисертаційної роботи доповідались на науково-практичних конференціях: Шоста міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів “Друкарство Молоде” (ВПІ НТУУ КПІ, м. Київ, 2006 рік); 7-ма Всеукраїнська науково-практична конференція “Молодь, Освіта, наука, культура і національна самосвідомість” (Європейський університет, м. Київ, 2005 рік); 5-та Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз –стратегічні важелі ефективного державного регулювання» (УкрІНТЕІ, м. Київ, 2006 рік); 4-та науково-технічна конференція студентів і аспірантів “Друкарство Молоде”( ВПІ НТУУ КПІ, м. Київ, 2004 рік); Науково – практична конференція “Теорія та практика державного управління в умовах євроінтеграції” (м. Луцьк, 2006 рік);

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 наукових статтей у фахових виданнях і 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях. Загальний обсяг друкованих праць становить 2,9 д.а., всі з яких належать особисто автору.

Подобные работы
Єгорова Олена Вікторівна
Механізм формування гнучких організаційних структур управління підприємствами
Ладик Софія Романівна
Оцінювання та формування організаційних структур управління промислових підприємств
Павленко Ірина Миколаївна
Формування організаційної структури управління маркетингом на підприємстві
Славгородська Ольга Юріївна
Формування стратегії управління персоналом підприємства
Коваль Алла Анатоліївна
Формування стратегії управління інноваційною діяльністю промислового підприємства
Семенова Дар'я Олександрівна
Управління витратами при формуванні і реалізації стратегії підприємства
Довгопол Наталія Анатоліївна
Розробка організаційної структури управління підприємством
Бобровник Валентина Мирославівна
Трансформація організаційних структур управління підприємствами (на прикладі автотранспортних послуг)
Сімаков Костянтин Іванович
Забезпечення ефективності організаційної структури управління промислового підприємства

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net