Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Диссертационная работа:

Бех Петро Вікторович. Удосконалення системи контейнерних перевезень на залізницях України : Дис... канд. наук: 05.22.20 - 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дисертації. Одним з найважливіших сегментів транспортного ринку є перевезення контейнерних вантажів. В умовах загострення конкурентної боротьби в галузі контейнерних перевезень велика увага приділяється оптимізації, плануванню, організації та управлінню роботою транспорту промислових вузлів, в яких переробляються масові контейнеропотоки, ведеться пошук ефективних проектних, технічних, технологічних і організаційних рішень.

Зростаюча потреба в скороченні транспортних витрат приводить до необхідності впровадження перевізних технологій, які поєднують швидкість і помірну вартість доставки вантажів.

У дисертаційній роботі вирішується проблема переходу на найбільш економічні і прогресивні технології формування і пропуску прискорених контейнерних поїздів на станціях, дільницях та напрямках, які відповідають вимогам ринку.

В зв’язку з вищевикладеним тема дисертаційної роботи актуальна і її виконання сприяє покращенню техніко-економічних показників використання рухомого складу, особливо в сучасних умовах роботи залізниць України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до головних напрямків розвитку науки і техніки, Закону України про наукову і науково-технічну діяльність, відповідно до щорічних координаційних планів НДДКР «Укрзалізниці», концепції і Програми реструктуризації на залізничному транспорті України, затвердженої рішенням Колегії Міністерства транспорту України (протокол №30 від 18.08.1998 р.), Концепції реформування транспортного сектора України.

Обраний напрямок досліджень пов'язаний з планом виконання науково-дослідних робіт у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в галузі дослідження і вибору оптимальних параметрів експлуатації залізниць: «Розробка проекту державної цільової програми розвитку залізничного вантажного рухомого складу» (договір №12.01/НДЧ-47/01-897.01-ЦТех, №ДР 0101U002586), «Всебічний логістичний аналіз відкритої залізничної лінії, яка з’єднує м. Гданськ з м. Одесою для перевезення уніфікованого і об’ємного вантажу в багатофункціональній транспортній системі між регіонами Балтійського та Чорного морів» (договір № М/145-2004-44.16.04.05, №ДР 0104U008408), «Удосконалення технології роботи станції Запоріжжя-Ліве» (договір № ПР/НТО-06586/НЮ, №ДР 0106U006499), «Уніфікація маси та швидкості руху поїздів на напрямках Кримської дирекції в ув’язці з напрямком Синельникове-Мелітополь-Джанкой з метою використання результатів розрахунків для побудови графіків руху поїздів» (договір № ПР/НТО-06587/НЮ, №ДР 0106U006500), за якими автор є виконавцем. В рамках цих робіт автором розроблено математичне та програмне забезпечення для розв’язання задач, пов’язаних з організацією та пропуском контейнеропотоків.

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є удосконалення експлуатаційної роботи з організації контейнеропотоків та підвищення ефективності контейнерних перевезень на мережі залізниць України.

Поставлена мета досягається в результаті розв’язання наступних задач:

- прогнозування обсягів внутрішніх та транзитних контейнеропотоків на мережі залізниць України;

- побудова математичної моделі процесу контейнерних перевезень на транспортній мережі регіону;

- формалізація задачі оптимізації процесу транспортування контейнерних вантажів та її розв’язання з використанням сучасних оптимізаційних алгоритмів;

- обґрунтування економічної доцільності запропонованих заходів з розробкою практичних рекомендацій щодо технології роботи на транспортних полігонах;

- реалізація розроблених методик у вигляді програмного забезпечення.

Об'єктом дослідження є технологія формування та пропуску контейнерних потоків.

Предметом дослідження є контейнеропотоки, закономірності їх формування, а також моделі, методи і алгоритми розвитку контейнерних потоків транспортного полігону.

Для вирішення поставлених задач використовуються наступні методи дослідження: математична статистика та прогнозування для визначення обсягів контейнеропотоків; системний аналіз, теорія графів, теоретичні основи перевезення вантажів для побудови математичної моделі процесу контейнерних перевезень; лінійне програмування, теорія управління та методи векторної оптимізації для пошуку оптимального варіанту організації процесу транспортування контейнерних вантажів; економічний аналіз для обґрунтування доцільності запропонованих заходів.

Наукова новизна отриманих результатів:

- вперше формалізовано багатокритеріальну задачу організації контейнеропотоків, що враховує інтереси залізниці та вантажовідправників і розроблено методику її розв’язання на основі методів векторної оптимізації;

- удосконалена математична модель для описання системи контейнерних перевезень в частині оптимізації маси, швидкості і дальності руху контейнерних поїздів, при змінних маршрутах слідування;

- одержала подальший розвиток методика визначення собівартості контейнерних перевезень та розрахунку доцільності призначення контейнерних поїздів, яка враховує масу цих поїздів та вид локомотивної тяги.

Практичне значення отриманих результатів. На основі розроблених в роботі методик, моделей та алгоритмів реалізовано:

- програмне забезпечення для вирішення задач вибору раціональної організації контейнеропотоків та визначення найбільш сприятливих для вантажовідправників маршрутів слідування контейнерних потоків;

- розроблено рекомендації з розрахунку собівартості контейнерних перевезень.

Результати дисертаційних досліджень впроваджені у перевізному процесі Придніпровської залізниці та в роботі Українського державного центру транспортного сервісу «Ліски», що підтверджується актами, наведеними в дисертації. Також результати роботи використовуються в учбовому процесі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна при вивченні дисципліни «Організація вантажної та комерційної роботи на залізничному транспорті».

Особистий внесок здобувача.

Усі теоретичні й експериментальні дослідження, приведені в роботі, отримані автором самостійно. Публікація [1] підготовлена без співавторів. У роботах, опублікованих у співавторстві, дисертанту належить:

- у роботах [2, 12] розроблена методика організації руху вантажних поїздів за твердим графіком – як спосіб підвищення рентабельності і конкурентоспроможності залізничного транспорту на основі покращення якості обслуговування, удосконалення тарифної політики, технології і організації вантажних перевезень;

- у роботах [3, 6, 8, 11] запропонована структура моделі процесу контейнерних перевезень та методика оптимізації перевезень контейнерів прискореними поїздами;

- у роботах [4, 9] запропоновано методику розрахунку собівартості контейнерних перевезень;

- у роботах [5, 10] розроблена математична модель для формалізації процесу контейнерних перевезень, як задачі векторної оптимізації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи повідомлені та обговорені на 3-й, 4-й та 5-й міжнародних конференціях «Проблеми економіки транспорту» (Дніпропетровськ, ДІІТ, 2003, 2005, 2006); 7-й міжнародній конференції «Ефективне формування національної мережі міжнародних транспортних коридорів» (Одеса, 2003); 2-й науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління» (Київ, КУЕТТ, 2004); 65-й та 66-й міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» (Дніпропетровськ, ДІІТ, 2005, 2006); 3-й науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління» (Київ, КУЕТТ, 2005).

У повному обсязі дисертація доповідалася і була схвалена на міжкафедральному науковому семінарі кафедр «Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті», «Станції і вузли», «Автоматика, телемеханіка та зв'язок на залізничному транспорті» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 13 друкованих працях, у тому числі 5 статей в фахових наукових виданнях за переліком ВАК України, 7 тез доповідей на наукових конференціях.

Подобные работы
Ломотько Денис Вікторович
Удосконалення технології перевезення вантажів на залізницях України в умовах ринку транспортних послуг
Левицький Ілля Юхимович
Удосконалення технології прискореної доставки вантажів на залізницях України в умовах ринку транспортних послуг
Тітов Микола Федорович
Підвищення ефективності функціонування технічних прикордонних передавальних станцій залізниць України
Абдель-Багi Валiд
Пiдвищення ефективностi роботи автомобiлiв ЗАЗ-110550 на промислових пiдприїмствах Йорданiє шляхом удосконалення системи охолодження
Аль-Навафах Алі
Удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення технічного обслуговування повітряних кораблів у цивільній авіації Йорданії
Пахомова Вiкторiя Миколаївна
Удосконалення технологiї роботи систем управлiння сортувальним процесом на основi рацiональної органiзацiї iнформацiйних потокiв на станцiях
Ананьєва Ольга Михайлівна
Удосконалення безперервних колійних перетворювачів автоматизованих систем управління рухомим складом залізниць
Малиновський Михайло Леонідович
Удосконалення методів та засобів управління об'єктами мікроелектронної системи централізації
Лючков Дмитро Степанович
Удосконалення організації вагонопотоків на мережі залізниць при міжнародних перевезеннях вантажів
Кулешов Валерій Вячеславович
Удосконалення технології перевезень вагонами операторських компаній у взаємодії із залізницями на основі ресурсосбереження

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net