Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Фізична географія та біогеографія, географія грунтів та геохімія ландшафтів

Диссертационная работа:

Харченко В'ячеслав Валерійович. Ландшафтознавче обґрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) : Дис... канд. наук: 11.00.01 - 2006.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Сучасна практика господарювання в Боярському природно-господарському підрайоні і всій Україні призводить до виникнення великої кількості геоекологічних проблем. Вони пов’язані з погіршенням умов функціонування ландшафтів як середовища людського суспільства – та їх станів. Діяльність людини спричинила безпосередні зміни ландшафтів і їхніх властивостей, зумовила порушення їхніх функцій. Це негативно впливає на здоров’я людей і несприятливо – на розвиток галузей господарства: сільського, лісового, курортно-рекреаційного та ін.

Вирішення геоекологічних проблем потребує здійснення таких двох основних завдань: обґрунтувати шляхи раціонального ведення господарства – і запровадити їх у практику природокористування. Це можливо за умови достовірного оцінювання продуктивнісного потенціалу ландшафтів. Тому, для ефективного вирішення геоекологічних проблем, потрібні ґрунтовні ландшафтознавчі дослідження – “класичні” та прикладні, зокрема у поєднанні з оцінюванням потенціалу продуктивності ландшафтних комплексів як показника рівня оптимальності природокористування в їхніх межах.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційна робота виконувалася у тісному зв’язку з дослідженнями відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України за темами: “Ландшафтознавчі основи формування і розвитку екомережі України” (2002-2004), номер державної реєстрації – 0102U000416; “Підготовка переліку природних комплексів для формування національної екомережі (в окремому коридорі чи регіоні)” (2003-2004), номер державної реєстрації – 0102U005369; “Підготовка рекомендацій щодо проведення оцінки сучасного стану природних ландшафтів” (2004), номер державної реєстрації – 0104U006211.

Мета і завдання дослідження. Основна мета роботи - обґрунтування шляхів ландшафтознавчого вирішення локальних геоекологічних проблем Боярського підрайону для напрацювання пропозицій щодо охорони, використання та відтворення його ландшафтних комплексів.

Реалізація представленої мети дослідження визначила потребу виконання таких п’яти дослідницьких завдань:

дати теоретичне і методичне обґрунтування шляхів ландшафтознавчого вирішення локальних геоекологічних проблем, зокрема через опрацювання методики оцінювання природно-економічного потенціалу ландшафтних комплексів;

дослідити природні й антропогенні чинники формування ландшафтних комплексів Боярського підрайону і їхніх теперішніх станів;

з’ясувати природно-економічний потенціал ландшафтів Боярського підрайону;

провести сутнісну інвентаризацію геоекологічних проблем Боярського підрайону;

обґрунтувати пропозиції щодо охорони, використання та відтворення ландшафтних комплексів Боярського підрайону із метою вирішення геоекологічних проблем підрайону та раціоналізації природокористування в ньому.

Об’єкти і предмети дослідження. Об’єктами дослідження є ландшафтні комплекси Боярського природно-господарського підрайону. Боярський природно-господарський підрайон є частиною Столичного регіону і досить повно репрезентує більшість із його природних, антропогенних і соціально-економічних складових та проблем, із ними пов’язаних. На територію підрайону визначальний вплив справляє Боярка – прикиївське місто курортних лісових і лісостепових теренів. У місті мешкає 37,5 тисяч жителів (за даними на 2002 рік), його площа – понад 12,5 км2 (на 1993 рік). Територія Боярського підрайону становить майже 190,1 км2. Межі підрайону мають природне та антропогенне походження: південна - межа Києво-Святошинського району з Васильківським і Дзвінківського лісництва Васильківського району з півдня; західна - віддалена межа заплави річки Ірпеня; північна - межа розподілу сфер впливу Боярки / Білогородки та Боярки / Вишневого на формування природно-господарських підрайонів; східна - Одеський автобан.

Предметами дослідження є теоретичне і методичне забезпечення ландшафтознавчого вирішення локальних геоекологічних проблем Боярського природно-господарського підрайону із застосуванням оцінювання природно-економічного потенціалу ландшафтних комплексів.

Методи дослідження. Вирішення поставлених дослідницьких завдань досягнуто з використанням системи методів дослідження. База даних, необхідних для розрахування природно-економічного потенціалу ландшафтних комплексів, збагачена після проведення польових ландшафтознавчих досліджень у Боярському природно-господарському підрайоні, а також застосування літературних, статистичних і картографічних методів при опрацюванні однойменних джерел. Далі зібрана інформація була проаналізована і здійснено грошове оцінювання природно-економічного потенціалу ландшафтних комплексів. Після синтезу отриманих частинних результатів оцінювання із застосуванням картографічного методу і прийомів комп’ютерного опрацювання даних створено галузеві оцінювальні карти. Порівняння відображених на картах оцінок галузевих природно-економічних потенціалів досліджуваних ландшафтних комплексів дало можливість розробити ландшафтознавчо обґрунтовані пропозиції щодо раціонального використання, охорони та відтворення об’єктних урочищ і місцевостей. Врахування таких пропозицій у практиці природокористування має привести чи, принаймні, істотно наблизити до вирішення місцевих геоекологічних проблем.

Наукова новизна. В ході вирішення дослідницьких завдань отримано результати, яким властива така наукова новизна:

теоретико-методична – обґрунтовано і запроваджено в науковий обіг нове поняття природно-економічний потенціал ландшафтних комплексів; опрацьована нова методика - грошового оцінювання природно-економічного потенціалу ландшафтних комплексів; на основі запропонованої методики укладено спеціальні оцінювальні великомасштабні карти ландшафтних комплексів за їх природно-економічним потенціалом – змістовно нові карти;

регіональна – напрацьовано нові дані щодо ландшафтів Боярського природно-господарського підрайону – про теперішні їхні стани та природно-економічний потенціал, про геоекологічні проблеми у підрайоні;

прикладна – сформульовано ландшафтознавчо обґрунтовані пропозиції щодо охорони, використання та відтворення ландшафтних комплексів Боярського підрайону для вирішення його геоекологічних проблем через раціоналізацію природокористування.

Особистий внесок автора. Зібрано та опрацьовано літературний, картографічний і польовий фактичний матеріал ландшафтознавчого, галузево-географічного й економічного змісту, покладений в основу дослідження. Залучено до ландшафтознавчого використання значні обсяги географічних та економічних даних і матеріалів про об’єктний природно-господарський підрайон. Запропоновано та обґрунтовано поняття природно-економічного потенціалу ландшафтних комплексів і опрацьовано методику грошового оцінювання цього потенціалу. Створено великомасштабні карти (в оригіналі 1 : 50 000, в ілюстраціях – 1 : 100 000) – ландшафтних комплексів Боярського підрайону та оцінювальні карти ландшафтних комплексів за їх природно-економічним потенціалом, розрахованим щодо галузей природокористування. Сформульовано пропозиції прикладного ландшафтознавчого змісту.

Практичне значення одержаних результатів. Конкретним внеском до практичного вирішення геоекологічних проблем Боярського підрайону шляхом раціоналізації природокористування є опрацьована дисертантом методика грошового оцінювання природно-економічного потенціалу ландшафтних комплексів. Її застосування дає можливість розробити обґрунтовані конкретні пропозиції щодо охорони, використання та відтворення ландшафтних комплексів певного регіону та опрацювати шляхи вирішення його геоекологічних проблем, зокрема – на локальному рівні підрайону.

Використання теоретико-методологічних здобутків і методичних напрацювань щодо природно-економічного потенціалу ландшафтних комплексів можливе при вивченні інших регіонів, при визначенні способів раціонального використання їх ландшафтів.

Результати дисертаційного дослідження використані Боярською міською радою для розроблення стратегічного плану розвитку міста і його околиць.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження оприлюднені автором на міжнародній науковій конференції “Антропогенні географія й ландшафтознавство в ХХ і ХХІ століттях” (Вінниця, 2003), на ІХ з’їзді Українського географічного товариства (Чернівці, 2004), на міжнародній науково-методологічній конференції “Феномен ландшафту: частини – ціле – все. Філософія і географія. Проблеми постнекласичних методологій” (Київ, 2004), на міждисциплінарній конференції “Збереження водно-болотного та наземного біорізноманіття на сільськогосподарських землях за допомогою оптимізації ландшафтів” (Київ, 2005).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових статей загальним обсягом близько 3,8 д. а., із них 4 – у виданнях, включених ВАК України до переліку фахових наукових видань із географічних спеціальностей.

Подобные работы
Харченко В'ячеслав Валерійович
Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону)
Харченко В'ячеслав Валерійович
Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону)
Данилюк Ірина Вадимівна
Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)
Виговська Наталія Георгіївна
Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи (на прикладі підприємств м. Житомира та Житомирської області)
Горлачук Валерій Васильович
Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування (на прикладі західного регіону України)
Степчин Микола Васильович
Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування (на прикладі земель водного і лісового фондів)
Жук Микола Васильович
Економіко-екологічні проблеми розвитку будівельного комплексу (на прикладі Чернівецької обл.)
Мачуга Надія Зіновіївна
Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України)
Мачуга Надія Зіновіївна
Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України)
Штангрет Михайло Йосипович
Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net