Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Біологічні науки
Зоологія

Диссертационная работа:

Cурядна Наталія Миколаївна. Зелені жаби фауни України: морфологічна мінливість, каріологія та особливості біології. : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Одним з актуальних і перспективних напрямків сучасної зоології стало дослідження тварин зі специфічними еволюційними взаємовідносинами та з особливим характером таксономічного статусу. В першу чергу це стосується таксонів, які утворилися внаслідок гібридизації (Боркин, Даревский, 1980 та ін.). Одними з таких гібридизуючих видів є озерна (Rana ridibunda Pallas, 1977) та ставкова (Rana lessonae Camerano, 1882) жаби. В результаті їх гібридизації утворюється гібридогенний таксон – їстівна жаба (Rana klepton esculenta) (Бергер, 1976; Berger, 1991). Нетрадиційне утворення гамет та відмінності в розмноженні, що пов`язані з необхідністю схрещування з батьківськими видами, стало причиною для ствердження про причетність таких тварин до нової еволюційно-таксономічної одиниці – "клептон" (Duboіs, 1998).

Головною особливістю цієї групи зелених жаб є напівклональне розмноження (кредитогенез) R. kl. еsculenta. У мейозі гібридогенного таксону, як правило, успадковується тільки один із батьківських геномів і при схрещуванні цих представників або відтворюються батьківські види, або (при зворотному схрещуванні) можуть знову утворюватися гібридогенні особини (Berger, 1968, Tunner, 1974; Gnther, 1975). Це, таким чином, вказує на виключну важливість процесів, які протікають на рівні хромосом. Саме каріологічні ознаки, які характеризуються значною стабільністю, можуть нести особливо важливу цитогенетичну інформацію щодо механізмів відтворення у даному комплексі. Разом з цим, аналіз цитогенетичних аспектів відтворення R. kl. esculenta, ніким з українських дослідників не проводився, хоча інформація щодо популяцій цього комплексу з території Західної Європи все ж таки є (Gnther, 1970; Mszars, Bartos, 1978; Кoref-Santibanez, 1979; Tunner, Heppich, 1991 Spasіc-Boskovіc, 1999 та ін.). При цьому відмітимо, що спосіб відтворення між гібридними зеленими жабами з Західної і Східної Європи може відрізнятися (Морозов-Леонов, 1998).

Ситуація ускладнюється ще і тим, що прямі докази про поліплоїдію у зелених жаб в межах всього ареалу на рівні аналізу каріотипів обмежуються лише декількома дослідженнями (Gnther, 1970; Tunner et. al., 1982), а висновки про поліплоїдію зелених жаб з території України ґрунтуються лише на основі аналізу загального обсягу ДНК (Borkin et., al., 2004).

Особливо слід підкреслити, що на фоні обмеженості каріологічних даних, залишаються не з`ясованими питання вивченості мінливості зовнішніх морфологічних ознак цих амфібій в межах всієї України. Наявна в цьому відношенні інформація в основному стосується лише виділенням та описом діагностичних ознак різних таксонів в окремих регіонах (Некрасова, 2001; 2002; Куртяк, 2004). З іншого боку, вивчення цього питання на прикладі популяцій зелених жаб з різних частин ареалу в межах всієї України, показало низку цікавих особливостей як в цілому, так і для кожного таксону окремо. Наявність статевого диморфізму за розмірами передніх кінцівок, а також те, що дорсомедіальна смуга корелює у батьківських видів з географічною мінливістю, дали підстави говорити про ймовірну наявність інших цікавих закономірностей в прояві зовнішніх морфологічних ознак цих амфібій. Відомо, що на території України ареали трьох таксонів зелених жаб розміщені нерівномірно. Вивчення регіональних особливостей таксонів зелених жаб, географічної та статевої мінливості в цілому на території України є особливо важливим, в зв’язку з урахуванням попередніх даних щодо генетичних відмінностей популяцій озерної жаби півночі та півдня. Окремо слід також вказати на дані щодо генетичних відмінностей ставкової жаби західної і східної частин України (Морозов-Леонов, 1998).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках наукових планових тем відділу герпетології та зоомузею НДІ Біорізноманіття: “Гібридизація і поліплоїдія амфібій та їх зв’язок з сучасними проблемами систематики та еволюції (на прикладі безхвостих земноводних)”; “Проблеми генетичної цілісності і значення гібридизації в еволюції видів (на прикладі безхвостих земноводних) та в розвитку біосистем”; “Проблеми генетичної цілісності, значення гібридизації в еволюції видів (на прикладі земноводних) та сучасне генетичне і фенотипічне різноманіття герпетокомплексів, їх сталість у водно-болотних угіддях півдня України.”

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було з’ясування специфіки мінливості зовнішніх морфологічних ознак, опис хромосомних наборів та особливостей біології зелених жаб, а також визначення можливості використання одержаних результатів для таксономічних досліджень та ідентифікації зелених жаб фауни України.

Для цього були окреслені наступні завдання:

визначити таксономічно важливі зовнішні морфологічні ознаки зелених жаб та проаналізувати їх загальну мінливість в межах України;

охарактеризувати статеву та географічну мінливість зовнішніх морфологічних ознак (включаючи розмірні характеристики, особливості забарвлення та рисунку) зелених жаб України;

зробити опис хромосомних наборів та провести порівняльно-каріологічний аналіз таксонів зелених жаб України;

визначити особливості мейотичних хромосом зелених жаб України;

описати загальні особливості біології зелених жаб України.

Об`єкт дослідження – зелені жаби фауни України Rana ridibunda, Rana lessonae, Rana kl. esculenta.

Предмет дослідження – морфологічна і каріологічна мінливість зелених жаб фауни України та загальні особливості їх біології.

Методи дослідження – порівняльно-морфологічний метод; каріологічний метод; статистичні методи обробки матеріалу; польові спостереження.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше, в межах всієї території України, проведений детальний аналіз внутрішньовидової та географічної мінливості морфологічних ознак зелених жаб. Встановлені та детально обґрунтовані зовнішні морфологічні ознаки, які представляють найбільшу таксономічну і діагностичну цінність для цих тварин. Вперше описані каріотипи та мейотичні хромосоми батьківських видів та гібридогенного таксону з території України. На хромосомному рівні виявлені поліплоїдні клітини у R. kl. esculenta. На підставі польових досліджень описані та узагальнені особливості біології зелених жаб.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані, представляють особливий інтерес та важливе значення для вдосконалення та подальшої розробки сучасної загальнобіологічної теорії гібридогенного видоутворення. Описані каріотипи та особливості мейозу зелених жаб дозволяють по-новому підійти та використовувати дані для з`ясування причин та механізмів відтворення таксонів в результаті гібридизації. Встановлені морфологічні особливості батьківських видів та гібридогенного таксону можна застосовувати при прижиттєвій ідентифікації цих тварин. Теоретичні та практичні результати роботи, можна використовувати при викладанні вузівських курсів зоології, популяційної біології, екології та генетики. Основні методики дослідження вже зараз використовуються у роботі закладів позашкільної освіти, а саме у вивченні безхвостих амфібій. Зібраний матеріал зберігається у фондовій колекції відділу герпетології НДІ Біорізноманіття, м. Мелітополь. Дані досліджень можуть бути використані при створенні та подальшому веденні кадастру тваринного світу.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем, була зібрана значна частина матеріалу (до 500 особин). З використанням сучасних статичних методів дослідження, зроблена морфологічна обробка цього матеріалу та матеріалу фондових колекцій, а також проведені польові спостереження. Власноруч освоєна методика приготування каріологічних препаратів та аналізу хромосом зелених жаб території України.

Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи були представлені на засіданнях відділу герпетології і зоомузею та на вчених Радах НДІ біорізноманіття наземних та водних екосистем України, на спільному засіданні Зоологічного музею ННПМ НАНУ і відділу еволюційно-генетичних досліджень Інституту Зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ. Результати дослідження звітувались на Першому з’їзді герпетологічного товариства ім. А.М. Нікольського (Пущино-Москва, 2001), на ІІІ Азіатському герпетологічному конгресі (Казахстан, Алма–Аты, 1998), на Всеукраїнській зоологічній конференції “Зоологічні дослідження України на межі тисячоліть” (Кривий ріг, 2001), та на міжнародній науково-практичній конференції «Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья» (Тирасполь, 2001).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових робіт (з них 4 у фахових наукових виданнях).

Подобные работы
Сурядна Наталія Миколаївна
Зелені жаби фауни України: морфологічна мінливість, каріологія та особливості біології
Кармишев Юрій Володимирович
Плазуни півдня Степової зони України (поширення, мінливість, систематика та особливості біології)
Лашкова Олена Іванівна
Лісові миші Sylvaemus (Muridae) фауни України: поширення, морфометрична мінливість та ідентифікація
Жалай Олена Іллівна
Імуногенетичний аналіз особливостей гібридних популяцій зелених жаб комплексу Rana esculenta фауни України
Яблоновська-Грищенко Євгенія Дмитрівна
Просторова та часова мінливість пісні зяблика (Fringilla coelebs coelebs L.) на території Лісової та Лісостепової зон України та Українських Карпат
Старостенко Олена Валентинівна
Колемболи (Collembola, Entognatha) заповідних територій Південного Сходу України: фауна та екологія
Градовський Володимир Михайлович
Молюски родин Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae (Gastropoda, Pectinibranchia) Правобережної України (фауна, поширення, екологія)
Гарбар Діана Анатоліївна
Молюски роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак
Власенко Руслана Петрівна
Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України: біохіміко-генетичний, каріологічний та морфологічний підходи.
Прокопенко Олена Василівна
"Павуки (Aranei) природних та трансформованих територій південного сходу України (фауна та екологія)".

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net