Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Економічна, соціальна та політична географія

Диссертационная работа:

Заставецький Тарас Богданович. Реґіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалах Хмельницької області). : Дис... канд. наук: 11.00.02 - 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Однією із найважливіших проблем нової реґіональної економічної політики є активізація соціально-економічного розвитку населених пунктів, передусім міських поселень. Вони повинні стати раціонально-організованими комплексами виробничих зон, житлових масивів, об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури, які забезпечували б найкращі умови для життя і діяльності людей. Саме тому дослідження форм міського розселення, виявлення проблем його територіальної організації у період трансформації суспільства є необхідним і актуальним при пошуку шляхів регулювання процесу розселення у країні загалом і в окремих її реґіонах. Це особливо актуально в зв’язку з поставленим в Конституції України та у Законі “Про місцеве самоврядування в Україні” завданням перед органами місцевого самоврядування із затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і забезпечення їх виконання, із розширенням правових гарантій (економічних, духовних, соціальних, політичних) місцевого самоврядування. Структурна перебудова господарства, зміна інституційної політики, розширення прав органів місцевого управління, погіршення демографічних та екологічних ситуацій, соціальні негаразди в містах посилюють необхідність зміни наукових підходів до вивчення міських поселень, пошуку нових шляхів вдосконалення просторової організації їх територіальних систем.

Оскільки міські поселення є складними формами розселення та господарювання, до їх вивчення зверталися вчені-економісти, географи, історики, соціологи, екологи, правники, медики та ін. Вагомий внесок у суспільно-географічні дослідження міст в нашій країні зробили О.Т.Ващенко, А.П.Голіков, І.І.Гудзеляк, В.О.Джаман, А.І.Доценко, Я.І.Жупанський, Ф.Д.Заставний, С.І.Іщук, Є.П.Качан, В.М.Кубійович, В.В.Ковтун, Л.М.Корецький, М.З.Мальський, С.С.Мохначук, В.П.Нагірна, Я.Б.Олійник, М.М.Паламарчук, В.М.Пересєкін, С.М.Писаренко, Ю.І.Пітюренко, І.М.Пушкар, Л.Г.Руденко, А.М.Слащук, Г.Г.Старостенко, О.І.Степанів, А.В.Степаненко, М.Ф.Тимчук, Д.В.Ткач, О.Г.Топ-чієв, М.І.Фащевський, О.І.Шаблій, Л.Т.Шевчук та ін.

Однак багато теоретичних і прикладних положень цих досліджень вимагають перегляду з огляду на зміну суспільних відносин, на появу нових рис в урбанізаційних процесах (сповільнення темпів урбанізації, деурбанізація та ін.). Необхідні нові дослідження сучасного стану соціально-економічної бази міст, демографічних, екологічних та соціальних процесів, що відбуваються в них, зміни їх функціональної структури та ролі у територіальних системах розселення, впливу на особливості розселення в реґіоні та ін. Вони мають стати науковою основою для обґрунтування головних напрямків розвитку цих поселень в умовах трансформації суспільства, розв’язання багатьох сучасних економічних і соціальних проблем.

Актуальність суспільно-географічного дослідження міст чітко узгоджується із завданням нової реґіональної політики держави, а саме: досягнення комплексного економічного і соціального розвитку міських поселень як головних форм просторової організації суспільства. Саме це й визначає необхідність розширення прикладних досліджень систем міських поселень, передусім особливостей їх функціонування в умовах ринкової трансформації економіки та розвитку місцевого самоврядування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною загальної наукової тематики кафедри економічної та соціальної географії Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка “Суспільно-географічні дослідження реґіональних комплексів”.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне вивчення системи міських поселень реґіону для оптимізації її територіальної організації в умовах ринкової трансформації суспільства.

У відповідності до зазначеної мети були поставлені такі завдання:

визначення теоретико-методологічних засад вивчення системи міських поселень слабоурбанізованого реґіону;

вивчення умов виникнення та розвитку міст і селищ міського типу регіону, встановлення впливу цих умов на сучасну структуру і зовнішній вигляд міст, умови життя і діяльності населення;

з’ясування особливостей сучасної мережі міських поселень Хмельницької області, передусім розподіл їх за людністю, функціями, роллю у системах розселення, виявлення функціональної і планувальної структури міст та селищ міського типу;

визначення тенденцій розвитку демографічних процесів у міських поселеннях реґіону;

виявлення трансформаційних змін у функціонуванні міських поселень області;

оцінка еколого-географічної ситуації в містах і селищах;

обґрунтування головних шляхів комплексного розвитку системи міських поселень Хмельницької області.

Об’єктом дослідження вибрано систему міських поселень Хмельницької області – реґіону з невисоким рівнем урбанізації і агропромисловим типом освоєння.

Предметом дослідження є територіальна організація системи міських поселень слабоурбанізованого обласного реґіону.

Методологічна основа, методи дослідження, використані матеріали. Методологічною основою дослідження є сучасні теорії суспільної географії, концептуальні напрацювання українських і зарубіжних вчених у галузі геоурбаністики. Використано також положення Конституції України (1996 р.) та Європейської хартії місцевого самоврядування (1997 р.), Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” (1997 р.), та інших законодавчих актів.

У роботі застосовувались загальнонаукові методи, серед них провідним став системний підхід, а також порівняння, аналіз і синтез, абстрагування і узагальнення. Із конкретно-наукових методів найбільш вживаними стали статистичний, математичного та картографічного моделювання та ін.

При написанні роботи використано матеріали Хмельницького обласного управління статистики, управління економіки Хмельницької державної обласної адміністрації, управління екологічної безпеки у Хмельницькій області, обласної санітарно-епідеміологічної станції та інших установ, матеріали всеукраїнських та реґіональних наукових і науково-практичних конференцій, семінарів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:

поглиблено теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження міських поселень;

визначено головні риси сучасних урбанізаційних процесів у агропромислових реґіонах;

з позицій системного підходу здійснено суспільно-географічний аналіз сучасної структури системи міських поселень Хмельницької області;

здійснено класифікацію цих поселень за людністю, функціональною структурою і роллю в системах розселення та територіальному поділі праці;

встановлено взаємозв’язок між рангами поселень і їх функціональною структурою;

виявлено особливості функціонування міських поселень у період зміни суспільних відносин;

обґрунтовано головні напрямки трансформації функцій міст в умовах ринкових перетворень;

накреслено шляхи перспективного комплексного розвитку міських поселень Хмельницької області.

Практичне значення отриманих результатів. Висновки дисертації можуть бути використані для розробки та реалізації короткотермінових і тривалих локальних та реґіональних програм соціально-економічного розвитку міських поселень, або області загалом. На прикладі вирішення соціально-економічних проблем у міських поселеннях Хмельницької області можна розробляти пропозиції щодо розвитку таких поселень у інших агропромислових реґіонах з низьким рівнем урбанізації.

Наведені у роботі теоретичні і методичні положення, а також конкретні дані використовуються у навчальному процесі Тернопільського державного педагогічного університету при викладанні курсів “Економічна і соціальна географія України”, “Демографічна та етнічна географія України”, “Географія населення” та “Географічне краєзнавство”.

Теоретичні та методичні положення дисертації можуть також використовуватись при аналогічних дослідженнях систем міських поселень інших реґіонів України.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, висновки і рекомендації одержані автором на основі проведеного суспільно-географічного дослідження міських поселень Хмельницької області. Конкретна участь автора полягала у збиранні, обробці, аналізі і узагальненні літературних матеріалів і статистичних показників з метою вироблення висновків щодо подальшого розвитку міст і селищ міського типу реґіону в умовах ринкової економіки. Сукупність отриманих науково-практичних результатів належить автору і є його науковим доробком.

Результати дослідження знайшли відображення у 11 наукових публікаціях, з яких 7 належать особисто автору. В наукових публікаціях, які видані у співавторстві, використано лише ті положення, розробка яких належить особисто автору. Використані положення інших авторів мають відповідні посилання.

Апробація результатів дисертації здійснювалась на Всеукраїнській конференції студентів і аспірантів “Географічні дослідження в Україні на межі тисячоліть” (Київ, 4–5 травня 2000 р.), Першому Міжнародному семінарі з теорії і практики реґіонального географічного краєзнавства (6–7 жовтня 1999 р., м. Тернопіль), Всеукраїнській конференції студентів і аспірантів “Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку досліджень з географічних дисциплін та картографії в Україні” (Тернопіль, 2000 р.), Другому Всеукраїнському семінарі “Реґіональне географічне краєзнавство: теорія і практика” (Тернопіль, 11–12 грудня 2002 р.), Всеукраїнській конференції “Історія міст і сіл Волині у контексті реґіональних досліджень” (28–31 травня 2002 р., м. Коростень Житомирської області), науково-практичному семінарі “Сучасні тенденції і перспективи розвитку географічної науки в Україні” (24–26 вересня 2003 р., Львів), Міжнародній конференції молодих вчених "Молодь і досягнення науки у вирішенні проблем сучасності" (31 жовтня – 1 листопада 2003 р., Чернівці), на наукових конференціях професорсько-викладацького складу географічного факультету Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1999–2003 рр.).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 11 наукових праць, загальним обсягом 4.7 др.а., з яких 3.6 др.а. належить особисто автору. 4 із них опубліковано у виданнях, які рекомендовано ВАК України.

Подобные работы
Заставецький Тарас Богданович
Регіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалі Хмельницької області)
Заставецький Тарас Богданович
Регіональна система міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації суспільства (на матеріалах Хмельницької області)
Стецько Надія Петрівна
Суспільно-географічне дослідження територіально-рекреаційних систем (на матеріалах Тернопільської області)
Стецько Надія Петрівна
Суспільно-географічні дослідження територіально- рекреаційних систем (на матеріалах Тернопільської області)
Кучабський Олександр Георгійович
Релігійна сфера обласного регіону: трансформація і територіальна організація (на матеріалах Львівської області)
Голод Андрій Петрович
Суспільно-географічні аспекти політичної поведінки населення регіону (на матеріалах Львівської області)
Ткач Дмитро Володимирович
Економіко-і соціально-географічні проблеми розвитку малих міських поселень: (на матеріалах Тернопільської області)
Кузишин Андрій Васильович
Науково-географічні основи управлння обласним соціально-економічним комплексом (на матеріалах Тернопільської області)
Миронюк Василь Миколайович
Електоральна організація реґіону (на матеріалах Галицьких областей).
Лабінська Галина Миколаївна
Жіноче населення реґіону: суспільно-географічні аспекти (на матеріалах Львівської області).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net