Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Конституційне право, муніципальне право

Диссертационная работа:

Мішина Наталя Вікторівна. Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії: порівняльно-правове дослідження. : Дис... канд. наук: 12.00.02 - 2003.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. У 1997 році Європейська комісія “За демократію через право” Ради Європи (Венеціанська комісія) відзначила, що розділ Конституції України “Місцеве самоврядування” заслуговує на позитивну оцінку, проте “оскільки більшість питань у самій Конституції не вирішено, розвиток багато в чому буде залежати від законодавства”.

На сучасному етапі в Україні триває муніципальна реформа, яка є органічною частиною адміністративної реформи. Концепція адміністративної реформи передбачає, що головним завданням муніципальної реформи є усунення недоліків, які істотно впливають на здійснення управлінської діяльності. При проведенні реформи, при її законодавчому забезпеченні особлива увага приділяється вивченню, аналізу, узагальненню і впровадженню кращого вітчизняного та міжнародного досвіду у сфері розвитку місцевого самоврядування (див. Програму державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, затверджену Указом Президента України від 30.08.2001 р. “Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”).

Вивчення досвіду зарубіжних країн сприятиме підвищенню ефективності виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань. Зокрема, на думку Конгресу місцевих і регіональних влад Європи, в Україні Європейська хартія місцевого самоврядування ще далека від повної імплементації (див. Рекомендацію КМРВЄ 102 (2001) щодо місцевої та регіональної демократії в Україні). У цьому відношенні особливий інтерес представляє досвід Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії (далі – Сполучене Королівство). Ратифікація Хартії цією державою обумовила проведення комплексної реформи муніципального управління; багато інститутів реформувалося з урахуванням відповідного досвіду США. Досвід цієї країни також представляється цікавим для вивчення. Віднесення регулювання муніципального управління до компетенції суб’єктів федерації та сильні демократичні традиції обумовили не тільки надзвичайне розмаїття муніципального права США. Ці ж фактори викликали і мінливість муніципального права. З метою максимального збільшення ефективності його норм процес пошуку нових варіантів розв’язання існуючих проблем муніципального управління відбувається постійно та паралельно в усіх штатах.

Українсько- та російськомовних досліджень муніципального управління в США та в Сполученому Королівстві небагато, – існування в Україні континентальної моделі місцевого самоврядування зумовлює пильну увагу дослідників до країн із схожим муніципальним устроєм. Деякі аспекти муніципального управління в США та в Сполученому Королівстві розглядалися Б.С. Криловим, А. О. Мішиним, В. В. Смірновим, В. О. Баран-


чіковим, І. М. Вайль, Н. О. Куфаковою, В. М. Моргачьовим, В. Г. Графським, Н. Ю. Козловою.

Муніципальному управлінню в США та в Сполученому Королівстві (переважно його організації) присвячені розділи або їх частини в монографіях А. Ткачука, Р. Аграноффа, Т. Брауна “Місцеве самоврядування: світовий та український досвід” (1997), “Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування” (за загальною редакцією О. Ю. Оболенського, 1999), Б. М. Свірського “Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні” (2001).

Проблеми походження місцевого самоврядування в Сполучених Штатах Америки розглядав В. М. Калашніков у монографії “Еволюція інститутів держави та права у північно-американських колоніях європейських країн (ХVІІ – ХVІІІ століття) ”; деякі питання, пов’язані із фінансуванням діяльності муніципальних органів, привертали увагу економістів (стаття І. Розпутенко “Досвід запозичень органів місцевого самоврядування Великої Британії”, статті фахівців Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України щодо муніципальних облігацій в США).

Проте останнє комплексне дослідження муніципального управління в США та в Сполученому Королівстві датується останньою третиною ХХ століття (Г. В. Барабашев “Муніципальні органи сучасної капіталістичної держави (США, Великобританія)”, 1971), та, природно, не орієнтоване на порівняльний аналіз із сучасним станом муніципального управління в пострадянських країнах.

Викладене обумовлює вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження пов’язаний із загальною проблемою, яка розробляється науковцями Одеської національної юридичної академії “Проблеми розвитку держави і права України в умовах ринкових відносин” та включений до програми республіканської теми, за якою ведуться дослідження на кафедрі конституційного права Одеської національної юридичної академії (проект “Місцеве самоврядування в умовах формування правової держави” (реєстраційний номер Державного комітету України з питань науки і технологій - 08.06.03 / 001 – 93)).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є порівняльно-правовий аналіз муніципального управління в США та в Сполученому Королівстві, вивчення можливостей використання досвіду цих держав в Україні.

Відповідно до поставленої мети дисертаційного дослідження вирішувалися такі задачі:

- надати стислий історичний огляд розвитку муніципального управління


в США та в Сполученому Королівстві, звертаючи особливу увагу на основні етапи розвитку та на події, які мали вплив на сучасне муніципальне управління в цих державах та на головні особливості муніципальних систем Сполученого Королівства та США;

- розглянути системи органів муніципального управління в США та у Сполученому Королівстві (у зв’язку з наявністю обмежень до обсягу дисертаційного дослідження до роботи не включені матеріали, які стосуються особливостей муніципального управління столиць Сполученого Королівства та США, залежних територій);

- проаналізувати компетенцію муніципальних органів цих держав;

- розглянути фінансові основи муніципального управління в Сполученому Королівстві та в США (у зв’язку з наявністю обмежень до обсягу дисертаційного дослідження до роботи не включені матеріали, які стосуються комунального господарства, створення та використання позабюджетних фондів та ін.);

- вивчити організацію муніципального управління в Сполученому Королівстві та в США (у зв’язку з наявністю обмежень до обсягу дисертаційного дослідження до роботи не включені матеріали, які стосуються процесу формування муніципальних органів, організації діяльності окремих органів та їхніх структурних частин та ін.);

- сформулювати пропозиції щодо можливого удосконалення законодавства України про місцеве самоврядування з урахуванням досвіду Сполученого Королівства і США.

Об’єктом дисертаційного дослідження є система відносин, які виникають у процесі створення та функціонування муніципальних органів у США та в Сполученому Королівстві.

Предметом дисертаційного дослідження є системи органів муніципального управління США та Сполученого Королівства, компетенція та фінансові основи діяльності цих органів, організаційні форми муніципального управління у цих державах, а також потенційні можливості використання відповідного досвіду досліджуваних систем в Україні.

Методологічною основою дисертаційного дослідження є діалектичний та комплексний підходи до об’єкту дослідження. Правові явища аналізувалися з урахуванням принципів історизму, системності дослідження, об’єктивності та конкретності, єдності предмету та методів дослідження, методологічного плюралізму.

На всіх етапах виконання роботи використовувалися порівняльно-правовий і формально-юридичний методи та метод аналогії. Крім того, при огляді розвитку муніципального управління в США і в Сполученому Королівстві та при визначенні особливостей муніципальних систем цих держав використовувався переважно історичний метод; при розгляді систем органів


муніципального управління в цих державах – переважно конкретно-соціологічний та статистичний методи; при характеристиці компетенції муніципальних органів та фінансових основ муніципального управління в США та у Сполученому Королівстві – переважно метод функціонального аналізу та метод абстрагування; організація муніципального управління досліджувалася переважно за допомогою методів аналізу, синтезу, та методу моделювання.

У процесі роботи над дисертацією автор використовував роботи українських вчених, які займаються проблемами місцевого самоврядування – М. О. Баймуратова, В. М. Кампо, М. І. Корнієнка, М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілка, М. О. Пухтинського, В.Ф.Сіренка, Ю. М. Тодики, О. Ф. Фрицького та ін.

Нормативну й емпіричну базу дисертаційного дослідження складають Конституція США та конституції суб’єктів федерації, нормативні акти органів державної влади та муніципальних органів США, нормативні акти органів державної влади та муніципальних органів Сполученого Королівства, хартії та конституції муніципальних органів, офіційні статистичні дані, опубліковані в пресі та розміщені в Глобальній мережі Інтернет.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є сучасним комплексним порівняльно-правовим дослідженням інституту муніципального управління в США та у Сполученому Королівстві.

Наукова новизна дисертаційного дослідження відображується у положеннях, які виносяться на захист:

- докази того, що до складу сучасної системи органів муніципального управління Сполученого Королівства входять лише органи муніципального управління загальної компетенції (а не загальної та спеціальної компетенції);

- твердження про те, що не всі спеціальні та шкільні округи в США є органами муніципального управління, а тільки ті, що є незалежними;

- пропозиція виділяти дві організаційні форми муніципального управління в тауншипах – у залежності від того, є тауншип інкорпорованим чи ні, замість того, щоб взагалі не класифікувати типи муніципального управління в тауншипах, або вважати організаційними формами форми “збори жителів тауна (тауншипа – Н. М.)” та “збори представників жителів тауна” (В. В. Смірнов);

- твердження про те, що, на противагу існуючій в літературі думці, різновиди організаційної форми “рада – мер”, “рада – слабкий мер” та “рада – сильний мер” є саме різновидами цієї форми, а не самостійними організаційними формами управління муніципальних корпорацій;

- твердження про те, що комісійна форма управління муніципальних корпорацій, на відміну від поширеної точки зору, виникла не на основі практики управління приватними корпораціями, а на базі комісійної форми муніципального управління графств;

- на основі досвіду США та Сполученого Королівства сформульована пропозиція щодо доцільності скорочення в Україні кількості місцевих податків та зборів та про перегляд їхніх видів;

- на основі досвіду Сполученого Королівства сформульована пропозиція щодо введення в Україні єдиної, спрощеної форми місцевого самоврядування для територіальних колективів, до складу яких входить менше ніж 150 членів;

- на основі досвіду США сформульована пропозиція щодо нормативного закріплення в Україні двох різновидів існуючої організаційної форми місцевого самоврядування для сіл, селищ та міст, розроблених із використанням двох різновидів організаційної форми управління муніципальних корпорацій “рада – мер” і щодо надання територіальним колективам права обирати одну з цих форм.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення дисертаційного дослідження та сформульованих висновків і пропозицій полягає в тому, що вони можуть бути використані у процесі вдосконалення законодавства України про місцеве самоврядування та при визначенні тенденцій його майбутнього розвитку, організаційно-правового забезпечення муніципальної реформи.

Наукове значення дисертації полягає в тому, що її положення є певним внеском у вивчення муніципального управління в США та в Сполученому Королівстві на сучасному етапі.

Положення дисертації можуть бути використані при читанні лекцій та проведенні занять з курсів “Державне право зарубіжних країн”, “Муніципальне право України” та ін., а також у процесі підготовки навчальної та навчально-методичної літератури з цих курсів.

Ряд положень та висновків дисертації мають дискусійний характер і можуть служити матеріалом для наукових дискусій та подальших досліджень.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Матеріали дисертаційного дослідження обговорювалися на кафедрі конституційного права Одеської національної юридичної академії, на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Одеської національної юридичної академії.

Автор роботи виступала з науковими доповідями та повідомленнями по темах: “Державний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування в США та в Великобританії” (Одеса, 1999 рік), “Організаційні форми місцевого самоврядування в США: сучасні тенденції” (Одеса, 2000 рік), “Деякі можливості вдосконалення функціонування органів місцевого самоврядування в Україні (на матеріалах практики Сполученого Королівства)” (Одеса, 2001 рік), “Податок місцевої ради в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії” (Одеса, 2002 рік); запропонувала свої


пропозиції при обговоренні проекту Муніципального кодексу України, яке відбувалося в Одеській обласній державній адміністрації в 2001 році.

Автор дисертації представила на Міжнародну науково-практичну конференцію “Сучасний конституціоналізм і конституційна юстиція” наукове повідомлення на тему “Акти органів конституційного правосуддя як джерело муніципального права в Україні й у США” (Одеса, 2000 рік), на Міжнародну наукову конференцію “Проблеми права на зламі тисячоліть” (Дніпропетровськ, 2001 рік) – тези доповіді “Державний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії”, брала участь у щорічній науково-практичній конференції Української Академії державного управління при Президентові України (Одеський філіал) “Державна регіональна політика: теоретичні засади формування і механізм реалізації” (2000 рік), у щорічній науково-практичній конференції Української Академії державного управління при Президентові України (Одеський філіал) “Феномен регіональної політико-адміністративної еліти в сучасній Україні” (1999 рік), у засіданні круглого столу в редакції журналу “Юридический вестник” “Загальна декларація прав людини та Україна” (Одеса, 1998 рік), у Науково-теоретичній конференції, присвяченій 50-річчю Ради Європи (Київ, 1999 рік), у щорічних літніх школах права “Європейські студії – 98” і “Європейські студії – 99” (Київ).

Публікації. На основі матеріалів дисертації автором опубліковано 10 статей, тез доповідей та наукових повідомлень, у тому числі 5 – у фахових журналах та в збірниках наукових праць, перелік яких затверджено ВАК України.

Подобные работы
Самотуга Андрій Валерійович
Особисті права і свободи людини у США та їх захист поліцією
Скуратович Ірина Миколаївна
Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. і його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження
Мармазов Василь Євгенович
Система місцевого управління у Великобританії (історико-теоретичне дослідження)
Білоконь Микола Васильович
Органи державного управління та місцеве самоврядування в Російській імперії у другій половині XIX ст. (на матеріалах Лівобережної України): історико- правове дослідження
Тустановська Ірина Володимирівна
Застосування права в галузі охорони довкілля в Україні та США (порівняльний аналіз)
Заросило Володимир Олексійович
Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції)
Лісніченко Сергій Миколайович
Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України та країн ЄС і США)
Плотнікова Тетяна Валентинівна
"Новий курс" Ф.Д.Рузвельта та еволюція цивільного права США
Пильгун Наталія Василівна
Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США (історико - правовий аспект).
Севрюков Денис Георгійович
Публічноправові та приватноправові методи регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи і США з кінця ХVІІІ - до початку ХХІ століть

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net