Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Диссертационная работа:

Панова Людмила Вячеславівна. Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні : Дис... канд. наук: 12.00.03 - 2002.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Ринок цінних паперів – це те нове, що з’явилося в економіці України у процесі формування ринкових відносин й виникнення ринку капіталу. Ринок цінних паперів (фондовий ринок) виконує функцію посередника, приймаючи цінні папери, які пропонуються на публічних торгах, і конвертуючи їх у кошти шляхом продажу. Ринок цінних паперів – це ефективно функціонуючий організм, що є еволюційним за своєю природою. Розвиток ринку цінних паперів є життєво необхідним для активного зростання національної економіки й покращання рівня життя громадян. Ефективно функціонуючий ринок спрямовує фінансові кошти до тих компаній, які здатні забеспечити їм найбільш продуктивне використання.

Фондові ринки є полем широкої діяльності не тільки для вітчизняних учасників, а й зарубіжних. Цьому сприяють лібералізація українського ринку, допуск нерезидентів на національні валютні та фінансові ринки, їх безпосередня участь в операціях поряд з резидентами, дерегулювання ринків, пов’язане зі скасуванням обмежень на проведення операцій для окремих учасників.

Одним із головних напрямків розвитку фондового ринку є розбудова інфраструктури ринку, що передбачає запровадження стандартів діяльності професійних учасників фондового ринку, створення ф’ючерсних підрозділів бірж з торгівлі деривативами, спрощення порядку створення акціонерних товариств, сприяння створенню та функціонуванню саморегулівних організацій. Втілення цих пріоритетних завдань у життя неможливе без здійснення фундаментальних наукових досліджень правових питань організації ринку цінних паперів.

Законодавство про цінні папери і фондовий ринок почало складатися в останні роки існування СРСР і до наступного часу знаходиться у стадії формування і прийнятий 18 липня 1991 р. Верховною Радою Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” став першим вітчизняним законодавчим актом, який юридично закріплював загальні положення регулювання відносин, що складаються на ринку цінних паперів. Він був спрямований на забезпечення умов для цивілізованого й ефективного функціонування ринку, попередження, обмеження і припинення недобросовісних дій, операцій і діяльності суб’єктів, які здійснюють свою діяльність на ринку цінних паперів. При створенні зазначенного Закону, а також інших нормативних актів, що регулюють фондовий ринок, український законодавець орієнтувався на моделі регулювання ринку цінних паперів, які існують у країнах з развиненою економікою. Однак при запозиченні законотворчого досвіду при формуванні вітчизняного законодавства не були враховані ті обставини, що норми, принципи та практика застосування іноземного законодавства, які регулюють ринок цінних паперів, не можуть у повному обсязі адекватно відобразити сучасний стан національної економіки. Світовий досвід у сфері правового регулювання ринку цінних паперів – це вже результат розвитку сталих, стабільних економік, і його повне перенесення на українську економічну ниву, яка ще тільки розвивається і є нестабільною, не є доцільним. Орієнтація на різноманітні моделі правового регулювання ринку цінних паперів призводить до неузгодженості нормативних актів, що видаються різними відомствами, уповноваженими здійснювати цей процес. На повну відсутність уніфікованого підходу до регулювання ринку цінних паперів більшість фахівців вказують, як на перешкоду на шляху розвитку фондового ринку і на дійове гальмо розвитку.

З урахуванням вищезазначених обставин можна констатувати, що проблеми, які стосуються формування, застосування й удосконалення вітчизняного законодавства про ринок цінних паперів, потребують комплексного наукового дослідження. Недостатня їх правова розробка перешкоджає ефективному регулюванню відносин між учасниками ринку цінних паперів в Україні.

Стан справ у цій сфері правового регулювання ускладнюється також тим, що у вітчизняній юридичній літературі практично вітсутні монографічні роботи, цілком присвячені дослідженню правових аспектів теорії та практики функціонування ринку цінних паперів в Україні і здійсненню господарської діяльності на ньому. Більшість робіт з цієї тематики присвячена виключно економічним аспектам функціонування цінних паперів. Цивільно-правові дослідження спрямовані, головним чином, на вивчення цінних паперів як об’єктів ринку. А ось досліджень самого фондового ринку, механізмів його функціонування та оптимізації засобів правового регулювання цих відносин явно не вистачає.

Таким чином, актуальність наукового дослідження правових проблем функціонування ринку цінних паперів і здійснення господарської діяльності у цій сфері зумовлена: проведенням поглиблених економічних і правових реформ в Україні; необхідністю осмислення і виявлення специфіки українського цивільного законодавства про фондовий ринкок і практики його застосування; недостатньою розробкою юридичних аспектів здійснення господарської діяльності на ринку цінних паперів та її регулювання; потребою теоретичного обгрунтування пропозицій по вдосконаленню законодавства щодо фондового ринку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота базується на планах наукових досліджень Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і виконана в межах цільової комплексної програми “Основні проблеми здійснення та захисту майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0186.0.070869). .

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є комплексне вивчення і дослідження загальних правових проблем регламентації відносин між суб’єктами на ринку цінних паперів в Україні за допомогою цивільно-правового інструментарію, аналіз правових норм і практики їх застосування на ринку цінних паперів. Метою дослідження є також виявлення й узагальнення колізій у вітчизняному законодавстві, яке регулює відносини на ринку, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення законодавства про ринок цінних паперів України.

Для досягнення вказаної мети дослідження автор ставить наступні задачі:

проаналізувати національне законодавство, а також спеціальну літературу для визначення критеріїв, за допомогою яких можна сформулювати дефініцію ринку цінних паперів;

охарактеризувати склад елементів ринку цінних паперів та форми їх функціонування;

дослідити склад і принципи формування чинного, цивільного законодавства про ринок цінних паперів, проблеми співвідношення необхідності й достатності актів, що стосуються його, а також порівняти українське й зарубіжне законодавство про фондовий ринок ;

встановити правовий зміст термінів, що входять до понятійного апарату законодавства про ринок цінних паперів, співвідношення і роль його ключових категорій;

вивчити й узагальнити систему правового регулювання біржової торгівлі й виявити сутність біржових угод та їх характерні риси, що дозволяють видокремити ці угоди в самостійну групу;

дати аналіз окремих видів угод, які використовуються на ринку цінних паперів і визначити їх місце в системі цивільно-правових угод;

розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері правового регулювання відносин, що складаються на ринку цінних паперів.

Об’єктом дисертаційного дослідження виступають правові аспекти функціонування та регламентації ринку цінних паперів, відносини між суб’єктами права, які визнаються у відповідності з чинним законодавством його учасниками, а також особливості механізму функціонування комплексу правових засобів, які використовуються у цій сфері правового регулювання.

Предметом дисертаційного дослідження є складний і внутрішньо суперечливий комплекс теоретичних та практичних проблем розглядуваних правовідносин, ступінь узгодженості нормативно-правових актів України, що становлять правову основу функціонування ринку цінних паперів.

Методологічна основа дослідження. В основу методології дослідження покладено комплексний підхід до аналізу проблем правового регулювання ринку цінних паперів. Філософсько-методологічною основою дослідження є принципи, методи, закони й категорії діалектики. Принципи, закони й категорії діалектики активно використовувалися в синтезі нових наукових уявлень, що знаходяться у взаємозв’язку з емпіричними й теоретичними уявленнями науки цивільного права. За допомогою діалектичного методу ринок цінних паперів розглядався за схемою “норма права – реалії на практиці – колізії – виявлення загальних рис – пропозиція нової правової моделі”. У дисертаційному дослідженні використано системний підхід, який дозволив дисертанту залучити категоріальний апарат теорії систем, зокрема, при характеристиці ринку цінних паперів. Широко застосовувався історично-правовий метод, особливо при зверненні до генезису одного з елементів фондового ринку – цінних паперів. Поєднання історичного й логічного методів сприяло повноті аналізу історичних закономірностей розвитку основних положень теорії цінних паперів, що стосуються співвідношення речевих та зобов’язальних прав, які складають їх зміст. Герменевтичний метод було використано для з’ясування змісту нормативно-правових актів, що регулюють ринок цінних паперів. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувалися нормативно-правові акти вітчизняні та іноземні, за допомогою яких здійснюється регулювання відносин між суб’єктами фондового ринку. На підставі методу прогнозування зроблено висновки щодо шляхів подальшого розвитку ринку цінних паперів в Україні. Широкого застосування в роботі зазнали категорії та способи формальної логіки: поняття, визначення, доказ, спростування, судження, аналіз, синтез, аналогія, порівняння, узагальнення тощо. У процесі дослідження застосовувалися також інші загальнонаукові методи традиційні для сучасної юриспруденції.

Теоретичну основу дисертації становлять наукові праці відомих цивілістів фахівців у галузі загальної теорії права, торгівельного, підприємницького і банківського права. Були використані роботи, зокрема, М.М. Агаркова, Ч.Н. Азімова,

С.С. Алєксєєва, Ю.Г. Басіна, В.А. Бєлова,

М.І. Брагінського, С.М. Братуся, Є.А. Васильева, В.М. Гордона, А.С. Довгерта, В.Є. Жеребкіна, С.Ф. Кечекьяна, О.А. Красавчікова, І.Ю. Красько, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, А.В. Майфата, Г.К. Матвєєва, Я.М.Міркіна, Д.В. Мурзіна, І.Р. Назарчука, Н.О. Нерсесова, В.В. Оскольського, Л.І. Петражицького, О.А. Підопригори, А.О. Пушкіна, Б.Б. Рубцова, М.М. Сібільова, К.І. Скловського,

І.В. Спасібо-Фатєєвой, Є.О. Суханова, Ю.К. Толстого,

Р.О. Халфіної, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича,

В.С. Щербіни, В.Л. Яроцького.

Автор у дослідженні опирався на праці зарубіжних юристів, таких як: М.Буйи, Є.Д. Долан, Д. Линдсей, Р. Тьюлз, Є. Бредлі, Т. Тьюлз, М.Бунге, М.Е. Гаши-Батлера та інші.

Нормативно-правову базу наукової роботи складають чинне законодавство України, а також законодавство зарубіжних країн.

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що вона є самостійною, завершеною працею, першим у вітчизняній науці цивільного права науковим дослідженням правового регулювання суспільних відносин, що виникають на ринку цінних паперів. Крім того, наукова новизна визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей і тенденцій розвитку правових механізмів правового регулювання, що розглядаються в роботі.

Дисертантом обгрунтовується низка нових концептуальних у науковому плані й важливих для практики понять, положень і висновків, отриманих особисто:

набуло подальшого розвитку дослідження основних напрямків функціонування та правової регламентації різноманітних ринків, зокрема ринку цінних паперів;

на підставі повного й комплексного аналізу стало формування основних сутнісних характеристик ринку цінних паперів;

запропоноване авторське визначення поняття ринку цінних паперів;

ринок цінних паперів вперше пропонується розглядати як сегмент (органічну складову частину) цивільного обороту, для якої характерні певні особливості правового регулювання, що відрізняють його серед інших ринків;

на підставі аналізу історичних аспектів додатково аргументовано необхідність збереження классичної теорії цінних паперів;

з’ясовуються сутність і місце цінних паперів серед інших об’єктів цивільних прав;

розглядається філологічний аспект словосполучення “цінні папери розміщенні у “бездокументарній” формі”, і вперше пропонується замінити наявний термін “бездокументарні цінні папери” на правильний з точки зору лінгвістики – “бездокументальні цінні папери” або “цінні папери на електронному носії”;

виявляються юридичні умови, сукупність яких дозволить зробити висновок про віднесення того чи іншого цінного паперу до об’єктів ринку цінних паперів;

уточнюється зміст таких понять, як “емітент”, “інвестор”, та “особа яка здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів”, а також виноситься пропозиція щодо визначення саморегулівних організацій, які здійснюють свою діяльність на фондовому ринку, як його самостійні учасники;

узагальнюються умови, дотримання яких необхідно при укладенні угод на організованому й неорганізованному ринку.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки й рекомендації можуть використовуватись при вдосконаленні чинного законодавства щодо організації діяльності на ринку цінних паперів, у науково-дослідницькій роботі, поглиблять знання про інститут цінних паперів та їх обіг за допомогою цивільно-правового інструментарію, сприятимуть розвитку цивілізованого фондового ринку.

Деякі положення дисертації передбачається застосувати у навчальному процесі при читанні лекцій, проведенні семінарських занять і відповідних спецкурсів із цивільного права та при підготовці юристів цивілістичної спеціалізації в рамках Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2001 р. № 344.

Матеріали наукової роботи можуть бути використанні також при підготовці підручників і навчальних посібників для студентів вищих юридичних навчальних закладів.

Апробація результатів дослідження. Дисертація виконана й обговорена на засіданні кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Свої наукові погляди на проблеми, визначені в дисертаційному дослідженні, автором викладено на науковій конференції молодих учених і аспірантів “Права людини в умовах реформування правової системи України (До 50-річчя Загальної декларації прав людини)” (м. Харків, 1998 р., тези опубліковані); на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених “Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (до 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод)” (м. Харків, 2000 р., тези опубліковані) та науково-практичній конференції “Європейська хартія місцевого самоврядування та стратегія сучасного регіонального розвитку” (м. Харків, 2000 р.), організованої науково-дослідним інститутом регіональної політики Харьківського національного університету ім. В.Н. Каразіна і Харківським регіональним відділенням Центру європейських і міжнародних досліджень.

Результати дослідження використовувалися автором у навчальному процесі при проведенні занять із цивільного права, зокрема за темами “Об’єкти цивільних прав”, “Правочини”, “Окремі види зобов’язань”.

Публікації. Основні положення дисертації знайшли відбиття в п’ятьох статтях, чотири з яких надруковано у фахових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України, а також у двох опублікованих тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Подобные работы
Нурзад Ірина Латифівна
Правове регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів України
Назарчук Ігор Ростиславович
Правові основи формування та функціонування ринку цінних паперів в Україні (цівільно- правовий аспект)
Коссак Володимир Михайлович
Цивільно-правові проблеми регулювання іноземних інвестицій в Україні
Підопригора Оксана Опанасівна
Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України
Труба Вячеслав Іванович
Правове регулювання цінних паперів в Україні
Виговський Олександр Ігорович
Правове регулювання застави цінних паперів в Україні
Ківалова Тетяна Сергіївна
Зобов'язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми.
Бервено Сергій Миколайович
Проблеми договірного права України
Демченко Тетяна Сергіївна
Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно- правовими нормами
Кохановська Олена Велеонінівна
Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net