Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право

Диссертационная работа:

Рябченко Олена Петрівна. Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект): Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Університет внутрішніх справ. - Х., 2000. - 466арк. - Бібліогр.: арк. 367-404.

смотреть содержание
смотреть введение
смотреть литературу
Содержание к работе:

Вступ- -4

Розділ 1.-Теоретичні засади державного управління економікою України -14

-1.1. Поняття державного управління економікою -14

-1.2. Принципи державного управління економікою -29

-1.3. Функції державного управління економікою -43

-1.4. Методи державного управління економікою -53

-1.5. Форми державного управління економікою -64

Розділ 2.-Адміністративно-правовий аспект діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері управління соціально-економічним розвитком України -

-2.1. Конституційний розподіл державної влади .-76

-2.2. Загальна характеристика системи та правового статусу органів державної влади та місцевого самоврядування щодо управління економікою .-

-2.3. Організаційно-правовий аспект становлення парламентаризму в Україні .-101

-2.4. Інститут президента і його роль у державному управлінні економікою -120

-2.5. Система органів виконавчої влади як суб’єкт державного управління економікою .-128

-2.6. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері управління соціальною та економічною інфраструктурою .-144

-2.7. Повноваження органів судової влади щодо реалізації державної соціально-економічної політики -160

Розділ 3.-Зміст державного управління економікою -175

-3.1. Правове регулювання управління економікою та основні напрямки його вдосконалення175

-3.2. Державне управління власністю -199

-3.3. Державне управління бюджетним процесом .-216

-3.4. Вплив економіки на управлінську діяльність держави .-232

Розділ 4.-Державне управління реструктуризацією економіки України...-245

-4.1. Економіка України як об’єкт адміністративно-правового регулювання .-245

-4.2. Адміністративно-правові засади децентралізації державного управління економікою 257

-4.3. Стратегічні напрямки структурних змін в економіці -266

Розділ 5.-Державне управління подоланням тінізації економіки -274

-5.1. Тіньова економіка та її основні характеристики .-274

-5.2. Елементи тіньової економіки -281

-5.2.1. Тіньова політика -282

-5.2.2. Корумповані структури -289

-5.2.3. Організована злочинність .-298

-5.2.4. Економічна злочинність -305

-5.2.5. Легальні елементи .-317

-5.3. Причини виникнення тіньової економіки -323

-5.3.1. Державно-управлінські причини .-325

-5.3.2. Соціальні причини .-333

-5.4. Загальні заходи попередження тіньової економіки .-336

-5.4.1. Політичні заходи -337

-5.4.2. Правові заходи .-338

-5.4.3. Організаційні заходи .-341

-5.4.4. Регуляторні заходи запобігання та протидії .-350

Висновки 353

Список використаних джерел 367

Додатки .405 

Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Процеси, що відбуваються в Україні, багато в чому є складними і неоднозначними, настійно потребують реформування усіх галузей вітчизняного права для досягнення його головної мети – забезпечення прав і свобод людини і громадянина, підвищення добробуту та економічної незалежності держави. Найважливішою ділянкою такого реформування є адміністративно-управлінська сфера, що обумовлюється низкою чинників. Органи державної влади та управління безпосередньо впливають на формування суспільних відносин у сфері економіки, видаючи численні нормативні акти з цього кола питань, здійснюючи державно-управлінські заходи. У свою чергу, зміна відносин власності, переорієнтація економіки на створення конкурентного середовища, політичні зміни, що відбуваються у країні, вимагають підвищення гнучкості державного управління, особливо сферою економічних відносин, визначення засад трансформації та реорганізації управління.

Стратегічні напрямки державного розвитку сформульовані у Конституції України. В ній закріплено ринкову орієнтацію проголошенням права приватної власності (ст.41), права власності на землю (ст.14), рівності прав різних форм власності перед законом (ст.13), проголошено державний захист конкуренції (ст.42), соціальну спрямованість економіки (ст.13), визначені засади державного управління цими процесами. Провідна роль у реалізації цих конституційних положень належить державі і тому вкрай необхідне підвищення активності управлінської діяльності держави щодо трансформації економічних відносин в Україні. Сучасна європейська юридична наука виходить з того, що обов язок держави підтримувати економічний порядок у суспільстві зумовлює здійснення нею управління економікою. Розробка проблеми державного управління економікою постає одним із провідних напрямків комплексного дослідження державного управління. Її вивчення має відомою мірою міждисциплінарне значення, оскільки державно-управлінські відносини в сфері економіки регулюють не тільки норми адміністративного, а й цивільного, фінансового, підприємницького, трудового, кримінального та інших галузей права, що також свідчить про актуальність досліджуваної теми.

Демократизація суспільних відносин, входження України у світове співтовариство зумовлює необхідність нового погляду на проблему державного управління економікою відповідно до стандартів, принципів і норм, вироблених світовою спільнотою. Об єктивно зростає вплив міжнародних стандартів, норм і принципів міжнародного права на розвиток національного законодавства, у тому числі й адміністративного. У більшості досліджень вітчизняних вчених висвітлюється лише зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання економіки, як правило, без врахування специфіки та стартових умов трансформаційних перетворень в Україні. Вивчення та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду правового регулювання економіки показують, що чинне законодавство потребує вдосконалення не тільки через розробку відповідних змін і доповнень, а й законів, які б дозволяли усунути існуючі прогалини. Питання взаємовідносин держави і економіки певною мірою розглядалися філософами, теоретиками права, державознавцями, адміністративістами, економістами, соціологами. Особливо слід підкреслити внесок у розробку даної проблеми таких провідних учених як Арановський К.В., Авер янов В.Б., Атаманчук В.Г., Афанасьєв В.Г., Бандурка О.М., Барінова Л.В., Бачіло І.Л., Битяк Ю.П., Вебер М., Веблен Т., Ведель Ж., Вітке М., Емерсон Г., Зуй В.В., Кноррінг В.І., Коваль Л.В., Козлов Ю.М., Кривенко Л.Т., Опришко В.Ф., Пєтков В.П., Попович В.М., Попов Г.Х., Селіванов В., Сіренко В.Ф., Тихоміров Ю.О., Тищенко М.М., Файоль А., Фролов Є.С., Цвєтков В.В., Чіркін В.Є., Черч А., Шаповал В.М., Шемшученко Ю.С., Шкарупа В.К., Юзьков Л.П. та інші автори.

Роботи зазначених та інших авторів, безсумнівно, мають важливе наукове і практичне значення; висновки і рекомендації, що містяться в них, послужили і служать подальшому вдосконаленню законодавства у адміністративно-правовій сфері, а також правозастосовній практиці у сфері державного управління економікою. Проте, на даний час на дисертаційному та монографічному рівнях відсутні роботи, присвячені комплексному дослідженню державного управління економікою. При цьому слід зазначити, що окремі аспекти досліджувались раніш в контексті законодавства колишнього Союзу РСР і на сьогоднішній день відомою мірою втратили свою актуальність. Саме тому дослідження адміністративно-правового аспекту державного управління економікою крізь призму реалій сьогодення виявляється необхідним і своєчасним.

Викладене свідчить про актуальність і необхідність широких узагальнень нагромадженого адміністративно-правовою та іншими юридичними науками теоретичного і емпіричного матеріалу, оцінки тенденцій, що мають місце, і обгрунтування на цій підставі способів вирішення проблем державного управління економікою.

Зв язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота спрямована на виконання основних положень Концепції адміністративної реформи в Україні (затверджено Указом Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” №810/98 від 22 липня 1998 року; із змінами, внесеними Указами Президента України №1000/98 від 10 вересня 1998 року та №1048/98 від 21 вересня 1998 року), а також Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996 – 2000 роки. Дослідження виконано відповідно п.1.2 Пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995 – 2000 роки (затверджені рішенням колегії МВС України №4КМ/2 від 28 лютого 1995 року).

Об єктом дослідження виступають державно-правові закономірності, взаємовідносини держави і економіки, правова регламентація державно-управлінської діяльності в сфері економіки. Предметом дослідження є теоретичні і методологічні засади державного управління економікою, нормативна основа державного управління, правозастосовна практика, здійснювана уповноваженими органами державної влади і місцевого самоврядування.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є комплексне дослідження у адміністративно-правовому аспекті найбільш актуальних і важливих наукових проблем формування, законодавчої регламентації та реалізації державного управління економікою, а також визначення основних напрямків вдосконалення державного управління, розробка і обгрунтування рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства, що регламентує сферу державного управління економікою.

Відповідно до зазначеної мети дисертаційного дослідження в роботі вирішуються такі задачі:

Ш застосовуючи історичний та компоративний методи, сформульовані методологічні засади державного управління економікою: поглиблений понятійний апарат, визначені принципи, функції, методи та форми державного управління;

Ш визнаючи, що засадою дії системи органів державної влади є концепція єдності і розподілу влад, виявлені основні тенденції змін у державному управлінні економікою у країнах з різними формами державного правління та державного устрою;

Ш визначені чинники, що впливають на трансформацію державного управління економікою України, сформульовані властивості державного управління;

Ш спираючись на методологічний потенціал порівняльно-правового аналізу, уточнений правовий статус та визначені повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування щодо управління економікою, обгрунтовані напрямки вдосконалення організаційно-правового забезпечення діяльності означених органів;

Ш виходячи з конституційної норми про рівність прав різних форм власності, визначені правові засади змін відносин власності, розроблені заходи щодо їх вдосконалення;

Ш розглядаючи державне управління економікою у адміністративно-правовому аспекті, проведений аналіз управління бюджетним процесом та запропоновані шляхи його оптимізації;

Ш враховуючи необхідність здійснення структурних змін в економіці України, досліджене управління реструктуризацією економіки України у адміністративно-правовому аспекті, розроблене нормативне забезпечення стратегії структурних змін в економіці;

Ш висвітлюючи проблеми державного управління економікою, визначені тенденції розвитку тіньового сектору економіки, розроблені комплексні державно-управлінські заходи попередження та протидії тінізації економіки.

Методологічною основою дисертації є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування спрямовується системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз правового регулювання взаємовідносин держави і економіки. У роботі застосовуються також окремі наукові методи пізнання. За допомогою логіко-семантичний методу поглиблено понятійний апарат (розділ 1). Для висвітлення проблеми адміністративно-правового аспекту діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері управління соціально-економічним розвитком України (розділ 2) використані історичний та компоративний методи. Порівняльно-правовий та історико-правовий методи широко використовуються для дослідження змісту державного управління економікою (розділ 3), а системний підхід та статистичний метод застосовані для дослідження проблем державного управління реструктуризацією економіки та державного управління подоланням тінізації економіки (розділи 4, 5).

Поряд із працями з адміністративного права дисертант широко використовував наукові розробки з філософії, загальної теорії права, галузевих правових наук, економіки, соціології. Дане дослідження пов язане із загальними правовими проблемами, а також із галузевими юридичними науками. Значне місце у ньому посідають питання, що стоять перед юридичною наукою у зв язку з реалізацією положень Конституції України, необхідністю приведення законодавства України у відповідність з її приписами, міжнародно-правовими нормами і стандартами.

Положення і висновки роботи грунтуються на нормах Конституції і чинного законодавства України, нормативно-правових актах державних органів, правозастосовної практики.

При написанні роботи дисертантом були проаналізовані законодавство Росії до 1917 р., погляди окремих дореволюційних учених юристів з питань, що стосуються теми дисертаційного дослідження, законодавство Союзу РСР, правові акти деяких зарубіжних держав, а також дослідження зарубіжних учених і досвід функціонування окремих правових інститутів у інших державах.

Нормативною та емпіричною базою дисертації стали законодавчі та інші нормативно-правові акти України, окремих зарубіжних держав, узагальнення практики застосування адміністративного законодавства щодо державного управління економікою, публікації в періодичних виданнях, довідкова література, статистичні матеріали.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертація є першим в українській правовій науці комплексним дослідженням державного управління економікою України у адміністративно-правовому аспекті. Наукова новизна даної роботи визначається сучасною постановкою проблеми, дослідженням нових ідей, тенденцій розвитку відносин в адміністративній сфері та напрямків удосконалення законодавства про державне управління економікою України.

У дисертації обгрунтовується низка понять, концептуальних у теоретичному плані і важливих для юридичної практики положень і висновків, одержаних особисто здобувачем. Насамперед, це те, що:

Ш уперше в Україні проведене комплексне дослідження взаємовідносин економіки і держави у особі її уповноважених державних органів в процесі розбудови суспільних відносин в сфері економіки, які регламентуються нормами адміністративного та деяких інших галузей права;

Ш дослідження проведене на основі положень Конституції України з урахуванням нових соціальних, політичних, економічних та правових реалій сьогодення, процесів входження України у світове співтовариство;

Ш уперше в адміністративно-правовій літературі державне управління економікою як правове явище розглядається в контексті положень теорії управління, що дозволяє аналізувати адміністративно-правовий статус уповноважених державних органів, екстраполюючи теоретичні положення і висновки на конкретні правові ситуації;

Ш здійснений новий підхід у розумінні і визначенні змісту державного управління економікою через комплексне дослідження структурних змін як у суб єкті управління – уповноважених органах державної влади і місцевого самоврядування, так і в об єкті – економіці, а також взаємовідносин між суб єктом та об єктом;

Ш уперше сформульовані принципи, функції, методи і форми державного управління економікою за умови зміни змісту та характеру державного управління;

Ш уперше системно досліджується адміністративно-правовий статус та організаційно-правове забезпечення дії органів державної влади та місцевого самоврядування щодо державного управління економікою, формулюються конкретні пропозиції щодо їх вдосконалення;

Ш по-новому, у онтологічному та гносеологічному аспектах, проаналізована проблема співвідношення централізації та децентралізації у державному управлінні економікою; обгрунтовується необхідність державного управління процесами формування системи форм власності. При цьому по-новому пропонується розглядати державну власність - як стимулятор ринкових перетворень. Для забезпечення балансу приватного та публічного інтересів в процесі державного управління власністю розроблені критерії обмеження росту частки приватної власності, запропонований проект Закону України “Про управління об єктами права державної власності”;

Ш обгрунтована необхідність розширення кола повноважень органів виконавчої влади щодо складання Державного бюджету України та контролю за його виконанням, сформульовані конкретні пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства, що регулює відносини у бюджетній сфері, розроблені конкретні повноваження Міністерства фінансів та місцевих органів виконавчої влади;

Ш обгрунтовані підходи щодо державного управління реструктуризацією економіки, розроблений проект Закону України “Про стратегічні напрямки державної регіональної економічної політики”;

Ш уперше розроблені комплексні державно-управлінські заходи боротьби із тіньовою економікою.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає у тому, що уперше в Україні державне управління економікою розглядається як система, аналіз якої здійснений у адміністративно-правовому аспекті. Визначені та досліджені суб єкти державного управління економікою, якими є уповноважені органи державної влади та місцевого самоврядування; об єкт управління – економіка, а також сутність та особливості взаємовідносин між суб єктом та об єктом в нових для України умовах демократизації суспільних відносин. Уточнене поняття економіки, а розроблені принципи, функції, методи та форми державного управління економікою дозволяють поглибити основні положення теорії управління.

Апробація і реалізація результатів дослідження. Дисертація виконувалась на кафедрі адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Університету внутрішніх справ МВС України.

Основні положення роботи, теоретичні та практичні висновки були обговорені на наукових та науково-практичних конференціях, у тому числі і міжнародних: “Новый Уголовный Кодекс Российской Федерации: проблемы борьбы с преступностью” (м. Ростов-на-Дону,1997); “Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності”(Національна юридична академія, м. Харків,1998); “Проблеми вдосконалення законодавства і практики його застосування з врахуванням прогнозу злочинності”( ЛІВС МВС України, м. Луганськ,1999); “Митна справа в Україні: сучасні проблеми та шляхи вдосконалення”(Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ,1999).

Основні положення впроваджені у проект Закону України “Про управління об єктами права державної власності”. Відповідний документ направлений до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, власності та інвестицій. Розроблені зміни і доповнення до Законів України “Про боротьбу з корупцією”, “Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю”, “Про бюджетну систему України”. Положення розробленої Концепції розвитку місцевого самоврядування в Україні та засад державної регіональної економічної політики впроваджені у програму “Харківщина - 2010”, розроблено пропозиції щодо проекту бюджетної резолюції на 2000 рік та на 2001 рік, а також до проекту Бюджетного кодексу України, прийнятому Верховною Радою України у першому читанні. Відповідні пропозиції направлені до Комітету Верховної Ради з питань бюджетної політики Окремі положення дослідження “Проблеми тінізації економіки в період формування ринкових відносин”, яке проводилося у межах Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996 – 2000 роки, були впроваджені у діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Управління по боротьбі з економічною злочинністю, до Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією направлено доповідну записку про сучасний стан податкового законодавства в Україні. До Президента України направлені практичні рекомендації щодо впровадження положень, викладених у Посланні до Верховної Ради України “Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 – 2004 рр.” Розроблена та впроваджена у навчальний процес навчальна програма “Державне управління і тіньова економіка”.

Публікації. Основні результати дослідження знайшли відображення в індивідуальній монографії “Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин” (1999), курсі лекцій “Проблеми тінізації економіки в період формування ринкових відносин” (1998), 29 статтях, інших наукових публікаціях дисертанта, виступах автора на науково-практичних та наукових конференціях, у тому числі й міжнародних, на “круглих столах”.

Структура роботи. Відповідно до мети, предмета дослідження, дисертація складається із вступу, п яти розділів, поділених на підрозділи, висновків (повний обсяг дисертації - 369 сторінок), переліку використаної літератури (481 джерело), чотирьох додатків.

Подобные работы
Кунєв Юрій Дем'янович
Принципи побудови та вдосконалення організаційної структури органів внутрішніх справ України: загальнотеоретичні аспекти державного управління
Мироненко Тетяна євгенівна
Організаційно-правові аспекти управління взаємодією органів прокуратури України з громадськістю
Червякова Оксана Володимирівна
Організаційно-правові аспекти управління вищим навчальним закладом МВС України
Каткова Антоніна Геннадіївна
Правові та організаційні аспекти управління слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України
Задихайло Олена Анатоліївна
Організація управління культурою в Україні (адміністративно-правовий аспект)
Бандурка Олександ Олександрович
Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти
Бандурка Олександр Олександрович
Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти
Левченко Катерина Борисівна
Управління процесами формування гендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)
Білоус Віктор Тарасович
Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект)
Білоус Віктор Тарасович
Координація управління правоохорон-ними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net