Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Економічна, соціальна та політична географія

Диссертационная работа:

17. Мельничук Анатолій Леонідович. Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України: дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. З розвитком техніки та технологій промислового виробництва особливої актуальності набули проблеми взаємодії суспільства і природи. Руйнівний потенціал великих техногенних і природних катастроф можна порівнювати з подібним потенціалом військово-політичних конфліктів. За даними ООН у багатьох країнах природні й техногенні катастрофи завдають збитків у обсязі 2 – 4 і більше відсотків у структурі валового внутрішнього продукту (в Україні лише щорічні витрати на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи перевищують 2 % загального обсягу виробленого ВВП).

Техносферу України характеризує значний тиск на природне середовище (в деяких регіонах у 5 – 6 разів вищий ніж у середньому у розвинених країнах). Великі промислові комплекси утримують надпотужні агрегати й значні обсяги небезпечних речовин. Розвиток переважно галузей важкої індустрії без належної оцінки екологічних можливостей територій, де вони розміщені, обумовили надмірну матеріало- та енергоємність виробництва в Україні, погіршення умов проживання населення, загострення ризиків надзвичайних ситуацій (НС).

Проблема запобігання природно-техногенним надзвичайним ситуаціям, зменшення їх впливу на населення, природу й економіку має пріоритетне загальнодержавне значення. Актуальним є всебічне вивчення природної та техногенної безпеки життєдіяльності населення України всіма галузями науки, що має на меті розробку оптимальної стратегії, запобігання техногенним і природним катастрофам, зменшення негативного впливу на населення й економіку. Існує необхідність створення державної концепції управління ризиками виникнення НС.

Вагомий внесок у дослідження природно-техногенної безпеки (ПТБ), динаміки її стану, структури та організації зробили вітчизняні вчені В. А. Барановський, П. П. Борщевський, С. М. Волошин, А. П. Голіков, Б. М. Данилишин, М. І. Долішній, С. І. Дорогунцов, Д. Д. Зербіно, А. Б. Качинський, В. В. Ковтун, С. М. Козьменко, О.Ю. Кононенко, Н.С. Лисенко, В.С. Луцько, Н.А. Махутов, В. А Одинець, Я. Б. Олійник, М. М. Паламарчук, А. В. Степаненко, О. Г. Топчієв, М. І. Фащевський, Є. М. Шмандій та інші дослідники.

Проведений аналіз публікацій показав, що недостатньо вивченим є суспільно-географічні аспекти дослідження ПТБ життєдіяльності населення України. Не розроблено теоретико-методологічних основ суспільно-географічного дослідження ПТБ, зокрема не визначено суспільно-географічну суть ПТБ, методику та систему методів її суспільно-географічного дослідження. Недостатньо розроблені та висвітлені питання оцінки та пріоритетних напрямів удосконалення управління ПТБ життєдіяльності населення України, потребує удосконалення районування території країни за рівнем природно-техногенних небезпек, державна регіональна політика у сфері ПТБ тощо.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації тісно пов’язана з науково-дослідними роботами, що проводяться на кафедрі економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (теми: “Суспільно-географічні основи регіональної політики в Україні” № 0198U008160, “Суспільно-географічні аспекти регіонального природокористування" № 0101U001568).

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад забезпечення безпеки життєдіяльності населення та обґрунтування шляхів підвищення рівня природно-техногенної безпеки в Україні у регіональному розрізі. Досягнення мети вимагало постановки та вирішення наступних задач:

розробити теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження ПТБ життєдіяльності населення;

здійснити суспільно-географічну оцінку НС природного й техногенного характеру в Україні;

визначити природні і техногенні загрози, їх гостроту, заходи щодо їх запобігання та усунення;

провести районування території України за рівнем техногенних небезпек;

розробити рекомендації по удосконаленню управління ПТБ життєдіяльності населення.

Об’єктом дослідження є суспільно-географічний комплекс України в контексті його ПТБ.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні суспільно-географічні аспекти ПТБ життєдіяльності населення, зниження ризиків НС в Україні.

Методи дослідження. Методологічною базою дослідження ПТБ життєдіяльності населення стали фундаментальні основи теорії суспільної географії. Системно-структурний підхід застосовано як основний. Це дозволило здійснити теоретичне узагальнення наукових доробків, присвячених ПТБ та її складових. Для вирішення поставлених завдань використовувались також наступні методи:

систематизації – для упорядкування основних елементів і параметрів ПТБ життєдіяльності населення;

проблемно-орієнтований – для наукового обґрунтування шляхів удосконалення управління ПТБ;

регіонального та локаційного аналізу – для вивчення особливостей розміщення об’єктів і джерел природно-техногенних небезпек, стану ПТБ в розрізі територій різного таксонометричного рангу;

районування – для просторової структуризації природно-техногенних небезпек;

математико-статистичний – для опрацювання кількісних параметрів ПТБ;

географо-математичного моделювання – для розробки прогнозу ПТБ в Україні та її регіонах;

картографічний – для просторового аналізу ПТБ життєдіяльності населення.

Інформаційними джерелами дослідження стали звітні матеріали міністерств і відомств, окремих регіонів щодо стану ПТБ життєдіяльності населення, а також аналітичні огляди й науково-методичні публікації з досліджуваної теми в періодичних виданнях та на офіційних сайтах Інтернету.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

поглиблено визначення ПТБ життєдіяльності населення в суспільно-географічному форматі;

доповнено існуючі класифікації НС природно-техногенного походження: за впливом на стан суспільно-географічного комплексу, за масштабами впливу, за характером нанесених суспільству збитків, за повторюваністю;

визначено методичні підходи до суспільно-географічного вивчення ПТБ життєдіяльності населення;

проведено районування території України за рівнем природно-техногенних небезпек;

розроблено наукові підходи до подальшої розбудови регіональної системи ПТБ;

обґрунтовано суспільно-географічні засади вдосконалення управління регіональними ризиками НС природного та техногенного характеру шляхом формування територіально орієнтованої системи її управління;

розроблено серію картосхем, які характеризують рівень ПТБ України та дозволяють здійснити її прогноз.

Практичне значення отриманих результатів. Сформульовані у дисертаційній роботі наукові результати й рекомендації є методологічною і практичною основою суспільно-географічної оцінки ПТБ країни та її регіонів. Результати дослідження можуть бути науковим підґрунтям для діяльності по зниженню рівня природних і техногенних загроз в Україні, оптимізації управління ПТБ життєдіяльності населення, тобто реалізації державної політики у сфері ПТБ, її прогнозування та моніторингу.

Одержані наукові результати використовувались у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України при виконанні “Розробки теоретичних засад економічної та природно-техногенної безпеки в регіональному вимірі” та підготовці “Загальнодержавної програми комплексного соціально-економічного розвитку територій, що зазнали радіактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та місць компактного переселення громадян на 2003 – 2005 роки і період до 2010 року”, переданої Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з метою подання її до Верховної Ради України для прийняття відповідного Закону України (довідка №25/62-2-12 від 03.02.2004 р.).

Особистий внесок здобувача. Викладена в роботі сукупність науково-практичних результатів належить особисто авторові та є його науковим доробком. У дисертаційному дослідженні розкрито авторський підхід до вирішення важливого завдання суспільного розвитку – обґрунтування шляхів підвищення рівня ПТБ – з позицій суспільної географії. Сукупність отриманих наукових результатів поглиблює теоретико- методологічні засади забезпечення безпеки життєдіяльності населення. У роботі сформульовані й обґрунтовані методологічні та методичні засади суспільно-географічного дослідження ПТБ життєдіяльності населення; здійснено суспільно-географічну оцінку ПТБ в Україні та її регіонах, проведено районування території України за рівнем природно-техногенних небезпек; здійснено оцінку ефективності державної політики у сфері ПТБ, обґрунтовано рекомендації щодо вдосконалення управління ризиками природного і техногенного походження.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертації пройшли апробацію в рамках міжнародних науково-практичних конференцій “Регіональні екологічні проблеми” ( Київ, квітень 2002 р.) і “Географічна освіта і наука в Україні” (Київ, 27-28 березня 2003 р.) та всеукраїнської конференції “Історія міст і сіл Волині” (Коростень, лютий 2002 р.).

Публікації. Основні результати дисертації відображені в 6 опублікованих наукових працях: 4 – у збірниках наукових праць, що входять до затверджених ВАК України. Загальний обсяг публікацій – 2,2 друк. аркушів.

Подобные работы
Довгань Андрій Іванович
Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України.
Штельмах Ольга Олександрівна
Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України
Гукалова Ірина Володимирівна
Якість життя населення України: теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження
Гунько Наталія Володимирівна
Соціально- географічні проблеми евакуації населення України із зони радіаційної катастрофи
Шум Інна Віталіївна
Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан'європейську транспортно-логістичну систему
Хільчевська Ірина Геннадіївна
Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв'язків України та Німеччини
Малиновська Оксана Юріївна
Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України
Лебідь Наталія Петрівна
Соціально-екологічні аспекти розвитку території (суспільно-географічне дослідження на прикл. України)
Садовник Олег Павлович
Економіко-географічний аналіз життєдіяльності населення Тернопільського обласного суспільно-територіального комплексу
Машкова Ольга Вікторівна
Суспільно-географічне дослідження геопросторової неоднорідності умов життєдіяльності сільського населення регіону

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net