Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Економічна, соціальна та політична географія

Диссертационная работа:

10. Джаман Василь Олексійович. Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України): дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Потреби вдосконалення територіальної організації продуктивних сил на певному етапі розвитку окреслюють коло проблем, які вимагають наукового дослідження. Впродовж 50-70-х років ХХ століття вітчизняна географічна наука при розробці проблем розселення головну увагу приділяла вивченню окремих міст, зокрема обмеженню росту великих, активізації розвитку середніх і малих міст. Інтеграційні процеси в економіці, формування територіально-виробничих комплексів об’єктивно зумовили розвиток інтеграції в розселенні, формування групових систем міських поселень. Це зумовило у 70-80-х роках новий напрям у дослідженні міського розселення – вивчення проблем розвитку і територіальної організації міських агломерацій та формування територіальних систем розселення. Одночасно привернули до себе увагу проблеми сільського розселення та соціального розвитку села. Посилення взаємозв’язків між міськими і сільськими населеними пунктами визначило новий науковий підхід – міське і сільське розселення почали розглядати як єдину територіальну систему розселення.

Нові соціально-економічні умови розвитку країни позначилися на розселенських процесах. Урбанізаційні процеси за глибокої економічної кризи змінилися на протилежні – деурбанізаційні. Наукове пояснення системності розселення, його взаємопов’язаності з територіальними системами виробничої та соціальної сфер має безпосередньо практичне значення, оскільки в “Конституції України” вказано на необхідність “… збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій” (розділ ІХ, стаття 132).

Вивчення географії населення та розселення в Україні в окремих регіонах особливо актуальне за останнє десятиріччя, коли демогеографічна ситуація в нашій державі кардинально змінилася. Характерною особливістю природного руху населення України за 1960-1990 рр. був приріст при помітному його скороченні, а з 1991 р. Україну охопила депопуляція населення, масштаби якої з кожним роком зростають. Про важливість цієї проблеми свідчить той факт, що 21 травня 2003 р. відбулися Парламентські слухання на тему “Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки”. У процесі обговорення зазначалося, що за останнє десятиріччя населення в Україні зменшилося на 4,5 млн. осіб, рівень народжуваності знизився на 38,5%, смертність зросла на 26,5%, а демографічна криза загрожує національній безпеці України.

Змінилася і ситуація з міграцією населення. Україна в 60-80-х роках вирізнялася переважанням іммігрантів над емігрантами, а з 1994 р. – міграційний відтік став переважати над прибулими. Міграція населення, міграційні процеси, міграційні переміщення, міграційний простір, еміграція, імміграція, депортація, репатріація, біженці – ці поняття дедалі частіше входять до наукового обігу та практичного вжитку, відображаючи складні проблеми сьогодення. Міграції населення виступають своєрідним “діагнозом” політичної, економічної, соціальної, екологічної ситуацій, міжетнічних, міжконфесійних відносин. Саме тому міграційні процеси перебувають у центрі уваги світового та європейського співтовариств, керівництва держав. Проблеми міграції населення України були завжди актуальними. Та особливу увагу вони стали привертати з кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття, оскільки розпад СРСР, глибока економічна криза, екологічна ситуація тощо різко змінили обсяги і напрямки міграційних потоків, з одного боку, та причини і склад мігрантів – з іншого.

Необхідність дослідження систем розселення і регулювання просторових особливостей та динаміки демографічних і міграційних процесів в Україні на регіональному рівні сьогодні стала нагальною потребою суспільства.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з тематикою науково-дослідницьких робіт кафедри економічної і соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка і кафедри географії і картографії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, в яких автор брав безпосередню участь: 1) „Суспільно-географічні основи регіонального природокористування”, номер державної реєстрації 0101U002601; 2) „Складання карт „Атласу народногосподарського комплексу Чернівецької області”, номер державної реєстрації 0189U023850; 3) „Географічні особливості краєзнавчого картографування України”, номер державної реєстрації 0193U027489; 4) „Краєзнавче дослідження географії Карпатсько-Подільського регіону України”, номер державної реєстрації 0199U001880; 5) „Географо-краєзнавчі дослідження України”, номер державної реєстрації 0102U006610.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження теоретико-методологічних засад формування і територіальної організації регіональних систем розселення, розвитку демогеографічних і міграційних процесів в умовах трансформації економіки України, переходу до нових ринкових відносин.

Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішувались такі наукові завдання:

- розкрити наукову сутність регіональних систем розселення як об’єкта дослідження соціально-економічної географії;

- систематизувати і вдосконалити методику дослідження територіальних систем розселення на регіональному рівні, виходячи з нових умов трансформації українського суспільства;

- оцінити вплив природно-ресурсного потенціалу територій на формування регіонального розселення і визначити територіальну диференціацію демографічного навантаження на природно-ресурсні можливості території;

- проаналізувати вплив соціально-економічних чинників на формування і розвиток регіональних систем розселення;

- виявити територіальні відмінності демогеографічних процесів і здійснити демогеографічне районування;

- дослідити нові тенденції в географії міграцій населення та оцінити структуру мігрантів і вплив міграційних процесів на формування демографічного і поселенського потенціалу регіонів;

- виявити закономірності процесів урбанізації та субурбанізації у староосвоєному і слабоурбанізованому Західному регіоні України;

- проаналізувати структуру, рівень сформованості, основні напрями удосконалення та динаміку демогеографічної ситуації Західної регіональної системи розселення України.

Об’єктом дослідження обрано регіональні системи розселення та їх динамічний стан з наголосом на Західний регіон України.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні засади формування і функціонування взаємопов’язаних і взаємодіючих ієрархічно підпорядкованих елементів Західної регіональної системи розселення, демогеографічних і міграційних процесів в контексті їх територіальної організації та комплексно-пропорційного розвитку.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є положення Конституції України з питань збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів країни, законодавчі та нормативні акти, прийняті Верховною Радою, Президентом та Кабінетом Міністрів України, фундаментальні положення теорії суспільної географії в галузі системології, комплексології, регіоналістики, географії населення, зокрема територіальної організації розселення, демогеографії, географії міграцій населення. При написанні дисертації були використані теоретичні та прикладні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених: М.Т. Агафонова, Е.Б. Алаєва, М.В.Багрова, Г.В.Балабанова, В.А.Барановського, М.М.Баранського, А.П.Голікова, І.О.Горленко, В.Г. Давидовича, С.І.Дорогунцова, А.І. Доценка, І.М.Дудника, Я.І.Жупанського, Т.І.Заславської, О.В.Заставецької, Ф.Д.Заставного, М.Г.Ігнатенка, С.І.Іщука, С.О.Ковальова, О.А.Константинова, Л.М.Корецького, С.Б.Лаврова, Г.М.Лаппо, Ф.М.Лістенгурта, О.П.Литовки, П.О.Масляка, К.М.Місевича, В.П.Нагірної, В.І.Нудельмана, Я.Б.Олійника, Б.В.Павлишина, М.М.Паламарчука, О.М.Паламарчука, М.Д.Пістуна, Ю.І.Пітюренка, С.М.Писаренко, В.В.Покшишевського, В.П.Руденка, Л.Г.Руденка, Ю.Г.Саушкіна, Г.Г.Старостенко, А.В.Степаненка, Д.М.Стеченка, В.С.Стешенко, О.Г.Топчієва, М.І.Фащевського, І.О.Фоміна, Г.С.Фтомова, О.У.Хомри, Б.С.Хорєва, О.І.Шаблія, В.О.Шевченка, П.Г.Шищенка та інших економіко-географів, економістів, демографів, соціологів.

Багатоаспектність аналізованих у роботі явищ, процесів і різноманітних чинників зумовила необхідність взаємопов‘язаного застосування в дисертаційному дослідженні процесів розселення, відтворення і міграцій населення загальнонаукових методів (абстрактно-логічного, аналізу, синтезу, причинно-наслідкової залежності, подібності, аналогії, діалектичного розвитку, системного підходу тощо), що дало можливість забезпечити їх всебічне вивчення як в часовому, так і в просторовому вимірах конкретно-науковими методами (картографічним, балансовим, статистично-демографічним, математичним, історико-географічним, експедиційним) і прийомами (рейтингового аналізу, кореляційних зв‘язків, комп’ютерного моделювання).

У роботі використані матеріали Державного комітету статистики України; Волинського, Закарпатського, Івано-Франківського, Львівського, Рівненського, Тернопільського та Чернівецького обласних управлінь статистики; матеріали переписів населення 1959, 1970, 1979, 1989 і 2001 років; матеріали первинного обліку підприємств, установ і організацій Західного регіону України.

Наукова новизна проведеного дослідження:

1. Поглиблено методологічні та методичні основи дослідження регіональних систем розселення, що дало підстави систематизувати та виділити основні етапи їх дослідження.

2. Розроблено методику оцінки рівня відповідності (тісноти зв’язку) розселення населення природно-ресурсним можливостям території. Визначено ступінь впливу компонентної структури природно-ресурсного потенціалу території на кількість населення і структурні особливості розселення. Вперше запропоновано та апробовано методику визначення показника демографічного навантаження на природно-ресурсні можливості території, розглянуто його хорологічну і хронологічну диференціацію.

3. Проаналізовано вплив виробничого комплексу, соціальної сфери на формування і розвиток територіальних локальних і регіональних систем розселення. Встановлено, що подвійність функцій населених пунктів, як елементів територіальної структури суспільно-географічних комплексів, зумовлює відповідність територіально-системних організацій продуктивних сил і розселення.

4. Виділено територіальну структуру Західної регіональної системи розселення України та її складових елементів. Вперше встановлено її відповідність територіальній структурі господарського комплексу.

5. Розкрито тенденції трансформації демогеографічних процесів в Україні та її основних регіонах; спрогнозовано напрями розвитку демографічних процесів у Західному регіоні України. Виконано (за подібністю демогеографічної ситуації) сучасне демогеографічне районування території України.

6. Досліджено причини, напрямки, масштаби міждержавних, міжрегіональних і внутрішньорегіональних міграцій населення та структуру мігрантів за різними напрямками переїздів.

7. Вперше запропоновано основні напрями і механізми удосконалення територіальної структури Західної регіональної системи розселення.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, що виносяться на захист, забезпечуються цілеспрямованим використанням системи методів дослідження, що застосовувались для вирішення поставлених завдань. Достовірність і репрезентативність досліджень забезпечується використанням офіційних статистичних матеріалів, проведення польових обстежень низових територіальних систем розселення і демогеографічних систем. Анкетування забезпечило комплексність аналізу територіальної диференціації демографічних процесів, демографічної ситуації, міграційних процесів та їх вплив на формування демографічного і поселенського потенціалу регіонів України. Отримані науково-практичні результати дисертаційної роботи відповідають особливостям сучасної територіальної організації розселення і тим складним та негативним явищам, якими в останній період реально характеризується розвиток демографічних процесів в Україні.

Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України в розробках прогнозів розвитку демогеографічних і міграційних процесів в Україні та її регіонах. Матеріали наукових розробок з вдосконалення регіональних систем розселення використані Радою по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України при розробці „Схеми розвитку і розміщення продуктивних сил України на період до 2010 року” (довідка № 25/820–2–4). Головним управлінням економіки Чернівецької обласної державної адміністрації матеріали досліджень з вдосконалення обласної системи розселення, вивчення демогеографічної ситуації та міграційних процесів використані при розробці „Концепції соціально-економічного розвитку Чернівецької області на період 2004-2011 років” (довідка № 06/1667). Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані відповідними органами Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської і Закарпатської обласних державних адміністрацій при вирішенні практичних питань вдосконалення систем розселення в умовах трансформації суспільних відносин та при розробці програм соціально-економічного розвитку території. Теоретичні положення, конкретні методики і рекомендації дисертації є вкладом у розвиток економічної та соціальної географії, вони використовуються у процесі викладання спецкурсів „Географія населення і розселення”, „Географія міст України” на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 050/341-30), нормативних курсів „Демографія”, „Методи географічних досліджень”, „Економічна і соціальна географія України”, „Географія Карпато-Подільського регіону”, „Географія рідного краю і методика її викладання”, „Управління трудовими ресурсами” в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (довідка № 23-06.06/212). Теоретичні та практичні положення роботи включені до наукових звітів кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 050/340-30) і кафедри географії та картографії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (довідка № 23-06.06/211).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, в якій висвітлені ідеї і розробки, що належать особисто автору роботи. У процесі дисертаційного дослідження вони забезпечили вирішення поставлених завдань. У роботі містяться ті концептуальні положення, методичні підходи, висновки, які сформульовані особисто здобувачем наукового ступеня. Використані положення інших авторів мають відповідні посилання.

Апробація результатів дисертації. Основні науково-теоретичні та практичні положення дисертації доповідалися на:

- з’їздах: VІ з’їзді Географічного товариства УРСР (Одеса, 1990), VII і VІІІ з’їздах Українського географічного товариства (Київ, 1995; Луцьк, 2000);

- міжнародних конференціях, семінарах і нарадах: Всесоюзній нараді „Картографія в епоху НТР: теорія, методи, практика” (Москва, 1987), ІІІ Всесоюзній конференції „Соціалістичне місто як об’єкт дослідження і управління” (Ленінград, 1988), ІХ Всесоюзній конференції „Картографія і науково-технічний прогрес” (Харків, 1988), VI Всесоюзній нараді „Екологія – народонаселення – розселення: теорія і політика” (Грозний, 1989), ІV Регіональній конференції з проблем еколого-географічного картографування і оптимізації природокористування (Іркутськ, 1989), Всесоюзній конференції „Ноосферогенез: постановка і шляхи вирішення проблеми” (Кишинів, 1990), конференції „Проблеми раціонального використання і охорони природного середовища” (Мінськ, 1990), Х Всесоюзній конференції „Екологічне картографування на сучасному етапі” (Ленінград, 1991), Міжнародній конференції „Навколишнє середовище і здоров’я” (Чернівці, 1993), Міжнародній конференції „Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства” (Чернівці, 1994), Міжнародній конференції „Демографічна ситуація в Карпатському регіоні: реальність, проблеми, прогнози на ХХІ століття” (Чернівці – Київ, 1996), І Міжнародному семінарі з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства (Тернопіль, 1999), Міжнародній конференції „Географічна наука та освіта в Україні” (Київ, 2000), ІІ Міжнародній конференції „Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України” (Київ, 2001), V Міжнародному семінарі „Науково-дослідницька робота студентів і школярів” (Харків, 2001), ІІ Міжнародній конференції „Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення” (Київ, 2002), Міжнародній конференції „Регіональні екологічні проблеми” (Київ, 2002), V конгресі Міжнародної асоціації україністів (Чернівці, 2002), ХІ Міжнародному семінарі „Навчально-методичне забезпечення безперервної географічної і картографічної освіти” (Харків, 2002), ХІІ Міжнародному семінарі „Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: досвід, проблеми, перспективи” (Харків, 2003);

- всеукраїнських та регіональних конференціях, семінарах: республіканській конференції „Картографічне забезпечення основних напрямів економічного і соціального розвитку Української РСР та її регіонів” (Чернівці, 1987), конференції „Проблеми екології Поділля” (Кам’янець-Подільський, 1989), республіканській конференції „50 років возз’єднання Західної України з Українською РСР у складі Союзу РСР” (Львів, 1989), конференції „Напрями становлення і розвитку соціалістичного господарського механізму в умовах економічної самостійності регіону” (Чернівці, 1990), регіональній конференції „Проблеми охорони природи і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля” (Тернопіль, 1990), конференції „Географічні аспекти природокористування Волині” (Луцьк, 1991), І і ІІ Всеукраїнських конференціях „Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу України” (Чернівці, 1991 і 2000), республіканській конференції „Удосконалення змісту підготовки вчителя географії” (Тернопіль, 1993), І Всеукраїнському семінарі з географії населення (Луцьк, 1993), Всеукраїнському семінарі „Нові методи викладання географії у вищій школі” (Київ, 2001), Всеукраїнській конференції „Українське географічне краєзнавство: наукові засади, історія, постаті” (Тернопіль, 2001) та ін.

Публікації. Результати дослідження опубліковані в монографії „Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти” (Чернівці: Рута, 2003. – 21,4 умов. друк. арк.), навчальному посібнику „Демогеографія” (Чернівці: Рута, 2002. – 9,4 умов. друк. арк.; у співавторстві), трьох колективних навчальних посібниках, 32 статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, наукових вісниках, наукових записках (з них 27 одноосібних), в т.ч. 25 у фахових виданнях, 35 матеріалах і тезах конференцій, семінарів та нарад (з них 14 одноосібних). Всього за темою дисертації опубліковано 72 наукові праці загальним обсягом 43 умовних друкованих аркушів.

Подобные работы
Заставецька Леся Богданівна
Трансформація системи розселення регіону в умовах вдосконалення адміністративно-територіальн- ого устрою України (на прикладі Тернопільської області).
Дячевська Любов Петрівна
Соціально-економічний розвиток регіону з урахуванням геополітичного чинника (на прикладі Столичного економічного району України)
Маруняк Євгенія Олександрівна
Вплив процесів глобалізації на розвиток регіонів України
Поливач Катерина Анатоліївна
Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України (суспільно- географічне дослідження)
Стецюк Оксана Василівна
Туристичний комплекс Карпатського регіону України: структура та територіальна організація
Штельмах Ольга Олександрівна
Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України
Вацеба Володимир Ярославович
Економіко-географічний аналіз природно-ресурсного потенціалу фізико- географічних регіонів (на матеріалах України)
Ковтуник Інна Іванівна
Розвиток зв'язку в Україні: територіальна організація та вплив на соціально-економічні процеси в регіонах
Смаль Ігор Вікторович
Територіальна структура рекреаційної системи Чернігівської області України
Колотуха Олександр Васильович
Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net