Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Економічна, соціальна та політична географія

Диссертационная работа:

Мальчикова Дар'я Сергіївна. Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської області): дисертація канд. геогр. наук: 11.00.02 / Одеський національний ун-т ім. Іллі Мечникова. - О., 2003.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Досягнення сталого розвитку в Україні потребує насамперед створення сприятливого економічного середовища, в якому ефективно працювали б господарські структури різної спеціалізації, різних форм господарювання і власності на землю. Роль земельного кадастру (ЗК) як засобу регулювання земельних відносин в умовах поглиблення процесу розвитку приватної власності на землю і ринку землі значно зростає. Розроблення державного ЗК вже позначене кількома постановами уряду України як надзвичайно важливе і невідкладне завдання, затверджена офіційна методика кадастрової оцінки земель. Проте перші результати кадастрових землеоцінювальних робіт залишаються багато в чому дискусійними та суперечливими. Існуюча практика оцінки земель, що базується на загальнодержавних методичних розробках, в розрізі природних та суспільно-географічних умов конкретного регіону не повною мірою дозволяє врахувати всі фактори, що визначають його специфіку. Це призводить до втрати об’єктивності проведеної оцінки і зумовлює неможливість застосування одержаних результатів у практиці землеустрою.

Коло земельно-кадастрових робіт, які потребують глибокого географічного обґрунтування, достатньо широке. При вирішенні питань об’єкту кадастрової оцінки, кадастрового районування, адаптації загальнодержавної методики оцінки землі до регіональних умов необхідна більша участь географів, які ще у 1960-х роках поставили питання щодо відродження ЗК. Одним з напрямків розв’язання проблемних аспектів сучасних землеоцінювальних робіт повинен стати комплексний географічний підхід. Необхідно зауважити, що на зміст сучасного землеустрою все більш істотний відбиток накладає стан навколишнього середовища та поширення процесів деградації земель. Тому науковою базою землевпорядкування є комплексні територіальні дослідження природно-антропогенних явищ і процесів під впливом постійної зміни суспільно-виробничих та правових систем. Обґрунтування географічних засад ведення кадастру сільськогосподарських земель за таких умов є важливим і приоритетним напрямком участі географів у розробці ЗК.

Актуальність теми зумовлена недостатнім використанням у вітчизняній науці комплексного географічного підходу до ведення кадастру сільськогосподарських земель, необхідністю пошуку та обґрунтування нових принципів ведення земельно-кадастрової справи. При проведенні оцінки земель очевидною є нагальна потреба у доповненні ґрунтознавчих та агроекономічних підходів агрогеографічними. Актуальність теми визначається також необхідністю вдосконалення механізму оцінки землі відповідно до специфіки землеробства Півдня України, відсутністю конкретизованих і адаптованих до регіональних умов методик оцінки сільськогосподарських земель. Зазначені обставини зумовили вибір теми дослідження, предмет, об’єкт та коло досліджуваних питань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов’язана з тематикою робіт, що виконуються відділом земельного кадастру Херсонського обласного управління земельних ресурсів по реалізації Основних напрямів земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки (схвалено Указом Президента України від 30 травня 2001 року №372/2001): дослідження, що склали її основу, використані під час розробки Розширених заходів облуправління по реалізації основних напрямів земельної реформи на 2002-2005 роки (рішення колегії №4/2 від 24 квітня 2002 року) – пункт 15 “Провести коригування схеми кадастрового районування території Херсонської області з врахуванням екологічного стану” (виконавець) та пункт 16 “Розробити пропозиції щодо вдосконалення економічної оцінки зрошуваних земель в регіональних умовах Херсонської області на прикладі окремих землекористувань”(виконавець).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розробці та конкретизації теоретико-методологічних засад і методичних принципів ведення кадастру сільськогосподарських земель на засадах комплексного географічного підходу.

Досягнення мети передбачало постановку і вирішення у роботі комплексу взаємопов’язаних завдань: 1. Проаналізувати історію розвитку теорії і практики ЗК в Україні, визначити проблемні питання землеоцінювальних робіт. Розробити на цій основі комплексний географічний підхід до ведення кадастру сільськогосподарських земель. 2. Визначити теоретичні та методичні принципи агроландшафтного кадастрового районування. 3. Обґрунтувати впровадження сільськогосподарського типу земель як об’єкту землеоцінювальних робіт, визначити методичні засади сільськогосподарської типології земель в умовах Південного регіону. 4. Провести дослідження природно-ресурсних та суспільно-географічних передумов формування різноякісних за екологічними особливостями та продуктивністю земель в межах Херсонської області. Розробити схему кадастрового агроландшафтного районування Херсонської області. 5. Конкретизувати методичні підходи до економічної оцінки сільськогосподарських земель в регіональних умовах Півдня України.

Предмет, об’єкт і методологія дослідження. Об’єктом дослідження є принципи й методи інвентаризації, виділення та економічної оцінки різноякісних (за продуктивністю та природно-екологічними особливостями) сільськогосподарських земель у формі земельного кадастру. Предметом дослідження є географічні аспекти теоретико-методологічних основ і методичних принципів ведення кадастру та економічної оцінки сільськогосподарських земель.

В процесі дослідження використовувались теоретичні та методологічні розробки, викладені у працях вітчизняних і зарубіжних вчених Е.Б. Алаєва, П.Ф. Веденічева, П.П. Борщевського, К.І. Геренчука, Д.І. Гнатковича, І.М. Гоголєва, Г.С. Гриня, Г.Г. Добудогло, Я.І. Жупанського, К.В. Зворикіна, М.Г. Ігнатенка, В.Д. Кисіля, Т.П. Магазінщікова, П.П. Маракуліна, І.Р. Михасюка, Г.С. Николенко, Л.Я. Новаковського, П.Н. Першина, М.Д. Пістуна, А.М. Ракітнікова, І.А. Розумного, В.П. Руденка, Л.Г. Руденка, В.П. Сотнікова, О.Г. Топчієва, Б.З. Харченка, С.Д. Черьомушкіна, С.Г. Чорного, Г.І. Швебса. У роботі використані законодавчі та нормативні акти Української держави стосовно соціальних аспектів діяльності суспільства; використання, відтворення та охорони земельних ресурсів; розвитку землекористування в нових умовах реформування.

Поставлені у дисертаційній роботі завдання вирішувались за допомогою такої сукупності методів та прийомів дослідження: системно-структурного аналізу, статистичного аналізу, економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу території, районування, типології, картографічного і порівняльно-географічного методів.

Фактологічну базу дисертаційної роботи склали статистичні матеріали Херсонського обласного управління статистики, фондові матеріали Херсонської філії Інституту УААН “Укрземпроект”, Інституту землеробства Південного регіону та Херсонського обласного управління земельних ресурсів, первинні матеріали Херсонського обласного управління сільського господарства, державного управління екології та природних ресурсів України в Херсонській області, матеріали крупномасштабних ґрунтових обстежень, проведених протягом 1957-1962 року, матеріали польових обстежень ключових районів і господарств.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

1. Поглиблені і конкретизовані теоретико-методологічні засади ведення кадастру сільськогосподарських земель в умовах реформування земельних відносин. Обґрунтована необхідність застосування комплексного географічного підходу при проведенні кадастру сільськогосподарських земель. 2. Набула подальшого розвитку концепція агроландшафтних систем – розроблена модель функціонування агроландшафту в регіональних умовах Півдня України. 3. Вперше сформульовані теоретичні та методичні принципи виділення агроландшафтних кадастрових районів і розроблена схема кадастрового агроландшафтного районування Херсонської області. 4. Обґрунтовані основні положення впровадження в практику кадастрових робіт на Півдні України сільськогосподарської типології земель. 5. Розроблена і адаптована до регіональних умов Півдня України методична схема економічної оцінки різних категорій земель, що доповнює та розвиває науково-методичні положення офіційної методики оцінки сільськогосподарських земель.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень і висновків, сформульованих у дисертаційній роботі, забезпечується великим обсягом логічно проаналізованого фактичного матеріалу, цілеспрямованим застосуванням комплексу взаємопов’язаних методів дослідження, адекватних предмету, завданням і меті дисертаційної роботи. Методика агроландшафтного кадастрового районування базується на комплексному вивченні і аналізі всіх природно- та суспільно-географічних факторів, що зумовлюють формування різноякісних за продуктивністю та екологічними особливостями сільськогосподарських земель. Районування проводилось за допомогою геоінформаційних технологій, що дозволило зменшити суб’єктивізм, який виникає під час виділення районів на основі великої кількості фактичного матеріалу. З метою перевірки отриманих результатів агроландшафтного кадастрового районування було застосовано порівняльний аналіз кількісних показників властивостей земель, показників господарського використання та особливостей процесів деградації земель по агроландшафтних кадастрових районах і групах районів. Результати такого аналізу дають змогу говорити про однорідність природних і економічних умов в межах виділених агроландшафтних кадастрових районів і, відповідно, про можливість використання представленої схеми в сфері землеоцінювальних робіт.

Наукове значення роботи. Розроблені теоретичні і методологічні засади та принципи розвивають надалі положення офіційної методики кадастрової оцінки землі. Вони можуть бути використані органами державного управління земельними ресурсами для вдосконалення ведення кадастру сільськогосподарських земель в цілому в Україні, а також стати основою подальших досліджень цієї проблематики в інших регіонах країни.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що вони використовуються в практиці ведення ЗК Херсонським обласним управлінням земельних ресурсів, і можуть бути використані надалі як наукове обґрунтування землевпорядних робіт не лише в Херсонській області, а й в межах всього Південного регіону. Об’єктивна кадастрова оцінка земель матиме велике значення для формування ринку землі, покращення кредитно-фінансового обігу та прискорення інвестиційних процесів в області.

Особистий внесок здобувача. Автором розроблені методологічні засади і методичні принципи кадастрового районування на агроландшафтній основі, обґрунтована методична схема комплексної еколого-економічної оцінки різних категорій земель за полікритеріальною системою. Здобувачем самостійно розроблене агроландшафтне кадастрове районування Херсонської області, опрацьовані методичні підходи щодо визначення основних показників кадастрової оцінки земель на прикладі окремих господарств області.

Апробація роботи. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на Всеукраїнській конференції “Географічні проблеми Півдня України у ХХІ столітті” (Одеса - Мелітополь, 2000 р.), Науково-практичній конференції “Україна на межі тисячоліть. Погляд у майбутнє” (Київ, 2001), Міжнародній науково-практичній конференції “Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення” (Київ, 2002 р.), Міжнародній конференції “Регіональні екологічні проблеми” (Київ, 2002), Науково-практичній конференції “Перспектива - 4” (Херсон, 2002), Науково-практичній конференції “Екологія Херсонщини – учора, сьогодні, завтра” (Херсон, 2002), а також на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Херсонського державного педагогічного університету (1999-2003 рр).

Методика агроландшафтного кадастрового районування була викладена в науковій роботі “Агроландшафтне кадастрове районування Херсонської області”, яка була представлена в 2002 році на Міжвузівський конкурс наукових робіт за розділом “Охорона природи та раціональне використання природних ресурсів” (Донецьк, ДонНТУ, 2002) та отримала диплом переможця.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, в тому числі дві статті у наукових журналах (одна в співавторстві), шість - в збірниках наукових праць (одна в співавторстві), п’ять – в матеріалах і тезах конференцій.

Подобные работы
Заставецька Леся Богданівна
Трансформація системи розселення регіону в умовах вдосконалення адміністративно-територіальн- ого устрою України (на прикладі Тернопільської області).
Сухий Петро Олексійович
Спеціалізація сільськогосподарського виробництва в умовах переходу до ринку (географічні основи формування на прикладі Чернівецької області)
Левада Ольга Михайлівна
Суспільно-географічні основи формування та функціонування регіонального ринку праці сільської місцевості (на прикладі Запорізької області)
Романюк Наталія Іванівна
Територіальна організація сукупного ресурсного потенціалу адміністративної області (на прикладі Волинської області)
Гринюк Тетяна Анатоліївна
Комплексне суспільногеографічне дослідження сільської місцевості адміністративної області (на прикладі Київської області)
Федонюк Сергій Валентинович
Територіальна організація зовнішньоекономічної діяльності адміністративної області (на прикладі Волинської області)
Патійчук Віктор Олексійович
Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської області)
Костащук Іван Іванович
Географічні особливості формування національної структури населення в етноконтактних зонах (на прикладі Чернівецької області)
Луцишин Петро Васильович
Територіальна організація обласного суспільно-географічного комплексу (на прикладі Волинськой області)
Казакова Надія Артурівна
Водно-ресурсний потенціал як регіональний фактор соціально-економічного розвитку (на прикладі Харківської області).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net