Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філологічні науки
Журналістика

Диссертационная работа:

295. Тарасюк Володимир Юрійович. Журналістська діяльність Августина Волошина в контексті розвитку закарпатської преси: дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Українська журналістика за весь період свого існування завжди перебувала в епіцентрі суспільно-політичних процесів і багато в чому визначала їхній напрям. Тому цілком природним є інтерес дослідників до джерел, які безпосередньо пов’язані з пресою.

На особливу увагу заслуговують призабуті, найменш відомі сторінки історії, у яких ключове місце відводиться часописам, їх керівникам та провідним журналістам. Це відповідає вимогам часу, що диктує нагальність процесів національного відродження. У контексті сказаного особливе місце посідає журналістська діяльність Августина Волошина (1874 – 1945) – видатного закарпатоукраїнського державного, громадсько-політичного, національно-культурного, педагогічного й релігійного діяча, президента Карпатської України.

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена тим, що журналістська діяльність А. Волошина майже не досліджена. Її основу склали численні публікації, які протягом перших чотирьох десятиріч минулого століття з’являлися різними мовами насамперед у закарпатських газетах, журналах, альманахах-календарях. Крім того, належно не вивчена праця А. Волошина як головного редактора та видавця ряду часописів.

Журналістська діяльність А. Волошина становить вагомий масив закарпатської преси, яка є невід’ємною складовою вітчизняної журналістики. Дослідження про А. Волошина-журналіста дасть можливість доповнити суттєві штрихи до його загального портрета як суспільно-політичного діяча.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційне дослідження входить до комплексної теми № 01БФ-045-01 “Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір”, яку розробляє Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, із її підрозділами “Духовно-культурна компонента інформаційних процесів в Україні”, “Становлення української національної преси: проблеми історії, мови та теоретико-практичні новації”.

Мета дисертаційної роботи – у контексті історії закарпатської преси комплексно дослідити журналістську діяльність А. Волошина, осмислити його здобутки на тлі історичної доби. Виходячи з цього, визначено основні завдання дослідження:

– зібрати й систематизувати матеріали, які стосуються журналістської діяльності А. Волошина, увести в науковий обіг маловідомі й невідомі джерела, що стосуються життєвого й творчого шляху діяча;

– осмислити витоки А. Волошина-журналіста, відтворити його цілісний портрет як журналіста в контексті кореспондентської, редакторської, видавничої діяльності;

– визначити суспільну роль А. Волошина-журналіста, його зв’язки з журналістським оточенням, участь у становленні й розвитку закарпатської україномовної преси та її впливу на суспільно-політичні, соціально-економічні, релігійні й культурно-освітні відносини в краї;

– розкрити особливості стилю й манери письма автора, проблематику його творів, їх жанрову природу й ідейне спрямування;

– з’ясувати, у чому полягає актуальність журналістської діяльності А. Волошина в наш час.

Дисертаційне дослідження є важливим із погляду вивчення вітчизняної регіональної журналістики. Це дасть можливість масштабніше осмислити питання про роль окремих діячів у складних процесах розвитку місцевої преси, допоможе позбутися прогалин у нашій історії.

Джерельну базу склали наукові праці з теорії й практики журналістики, журналістської творчості, історії Закарпаття, закарпатської преси, розпорошені публікації в газетах, журналах, альманахах, збірниках, календарях переважно першої половини ХХ ст., спогади, матеріали епістолярного характеру, праці про життя й діяльність А. Волошина. Методологічною основою дисертації послужили дослідження В. Бірчака, А. Животка, М. Нечиталюка, О. Мукомели, Н. Сидоренко, І. Крупського, І. Добоша, В. Габора, М. Вегеша, Т. Беднаржової, П. Чучки, О. Мишанича, А. Москаленка, В. Здоровеги, О. Пономарева, В. Шкляра, В. Іванова, О. Коновця, Б. Чернякова, П. Лизанчука, І. Михайлина, М. Черепахова та інших дослідників. До уваги взято матеріали підручників та посібників з історії України, української журналістики й літератури ХІХ та ХХ століть, а також зі спеціальних професійних видань, зокрема словників, довідників, енциклопедій.

З цією метою опрацьовано матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України, Державного архіву Закарпатської області в м. Ужгород та м. Берегово, Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки, Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, Науково-дослідного інституту карпатознавства Ужгородського національного університету, Бібліотеки крайового товариства “Просвіта” в Ужгороді, Закарпатського краєзнавчого музею. Крім того, використано інформацію зі всесвітньої мережі Інтернет, а також літературу, видану за кордоном на базі матеріалів зарубіжних архівів.

Об’єктом дослідження стали джерела, що стосуються життя й творчісті А. Волошина. Опрацьовано часописи, із якими пов’язана (чи могла бути пов’язана) його журналістська діяльність. Особливий інтерес для вивчення склали віднайдені в пресі різноманітні за жанрами й тематикою матеріали автора.

Предмет дослідження. В основу роботи покладено комплексний аналіз журналістської діяльності А. Волошина, яка розглядається не тільки в контексті розвитку закарпатської преси, що є визначальним, а й суспільно-політичних процесів того часу, духовного й національно-культурного відродження українського народу.

Матеріалом дослідження послужили близько 4 тисяч фрагментів сторінок різних видів друкованих засобів інформації, які характеризують досліджувані явища.

Аби забезпечити всебічне й об’єктивне висвітлення теми дисертації, застосовано системний підхід і комплексний аналіз проблем та явищ. Це передбачає використання широкої методологічної бази. Основним є комплексно-аналітичний метод, що увібрав у себе елементи порівняльно-історичного, біографічного, бібліографічно-описового, системно-хронологічного, проблемно-тематичного та аналітичного методів. Використано також жанрово-видовий, мовностилістичний, структурно-типологічний методи, що особливо прислужилося у вивченні творчої спадщини А. Волошина.

Наукова новизна дисертаційного дослідження. У роботі вперше зроблено спробу ґрунтовно представити здобутки А. Волошина-журналіста, проаналізувати його редакторську, видавничу діяльність. Дається оцінка публіцистичному доробку діяча, що побачив світ у періодичних виданнях. Тим самим окреслено внесок А. Волошина в збагачення закарпатської публіцистики.

На прикладі діяльності А. Волошина в пресі простежено його вплив на формування й становлення нової, патріотично налаштованої інтелігенції краю, україномовної преси Закарпаття. Уперше здійснено результативні спроби розшукати якнайбільшу кількість журналістських праць публіциста та видань, із якими він співпрацював. Установлено авторство цілого ряду публікацій А. Волошина.

Теоретична цінність дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній використано значний фактичний матеріал. На його основі зроблено відповідні узагальнення та висновки. Дисертація покликана дати уявлення про характер і спрямування журналістської діяльності А. Волошина. Це важливо передусім для історії журналістики, дає можливість позбутися прогалин у ній. Одержані результати сприяють дослідженню регіональної преси, доповнюють здобутки науковців у вивченні життєдіяльності А. Волошина.

Практичне значення дисертації визначається тим, що одержані результати стануть корисними для студентів факультетів і відділень журналістики при написанні курсових та дипломних робіт, для журналістів-практиків у щоденній роботі. Матеріали дослідження можуть бути використані для створення монографій з історії української журналістики, зокрема закарпатської преси, для складання у вузах програм спецкурсів.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження, автореферат, а також опубліковані наукові статті, у яких викладено основні положення роботи, виконано самостійно.

Апробація дослідження. Робота обговорена на розширеному засіданні кафедри історії літератури та журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також на розширеному засіданні кафедри журналістики Ужгородського національного університету.

Результати дослідження апробовані під час виступів на міжнародних наукових конференціях: “Карпатська Україна: Національне відродження. Політичний розвиток. Персоналії”, присвяченій 60-річчю Карпатської України (Ужгород, 1999), “ЗМІ і становлення державності в Україні” (Ужгород, 2000), “Українська література в загальноєвропейському контексті” (Ужгород, 2001), “Українська журналістика сьогодення у світовому інформаційному просторі (співвідношення глобального, загальнонаціонального та регіонального)” (Дніпропетровськ, 2001), “Олександр Духнович – визначний педагог, мислитель і громадсько-політичний діяч Закарпаття” (Ужгород, 2003), присвяченій 200-річчю від дня народження О. Духновича. Результати дисертації також апробовані під час виступів на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Національна журналістика і європейський вибір України” (Львів, 2000), 54-ій, 55-ій та 57-ій підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу Ужгородського національного університету (Ужгород, 2000, 2001, 2003), на лекціях з історії української журналістики в Ужгородському національному університеті.

Дисертація обговорена й рекомендована до захисту кафедрою історії літератури та журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедрою журналістики Ужгородського національного університету.

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 8 статей у фахових виданнях і 4 – в інших наукових збірниках, у тому числі в збірниках матеріалів міжнародних конференцій.

Подобные работы
Власенко Вікторія Іванівна
Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках)
Школьна Олена Дмитрівна
Становлення та розвиток системи періодичної преси Катеринославської губернії 1838-1917 рр.
Юксель Гаяна Заїрівна
Кримськотатарська преса періоду 1917-1928 років: тенденції розвитку й національна своєрідність
Василенко Микита Кімович
Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі
Денека Олександра Іванівна
Українська еміграційна преса у Франції 20-30-х рр. ХХ ст.: становлення, розвиток, проблематика
Дроздовська Олеся Романівна
Українська преса повітових міст Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: особливості становлення та розвитку, система текстових публікацій
Мукомела Людмила Аркадіївна
Комунікативно-економічна конкуренція та концентрація як фактори ефективної діяльності друкованих ЗМІ (з досвіду сучасної преси ФРН)
Порфімович Ольга Леонідівна
Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матеріалами української преси періоду незалежності)
Церковняк-Городецька Олеся Георгіївна
Фольклористична спадщина Катерини Грушевської в контексті розвитку загальноєвропейської фольклористики.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net