Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філологічні науки
Германські мови

Диссертационная работа:

240. Попік Ірина Петрівна. Лексико-семантичне поле "жестикуляція" в мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників і текстів): дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004. - 23 с.

смотреть введение
Введение к работе:

Згідно з твердженням Ч. Морріса, „людська цивілізація неможлива без знаків та знакових систем, людський розум невіддільний від функціонування знаків” [Морріс Ч. 2001]. Взаємодія членів соціуму передбачає інформаційний обмін між ними, при якому використовуються різні канали зв’язку: зоровий та акустичний, різні коди, в тому числі вербальний та невербальний, або паралінгвістичний.

З середини ХХ ст. паралінгвістика привертає до себе велику увагу дослідників у сфері людської комунікації. Основними в паралінгвістиці як науці стали теоретичні побудови та спостереження, викладені в публікаціях Є.М. Верещагіна та В.Г. Костомарова, І.Н. Горєлова, Г.В. Колшанського, Г.Є.Крейдліна, Т.М. Ніколаєвої, А.А. Акишиної. Серед англомовних авторів широко відомі імена R.L. Birdwhistell, D. Crystal, D. Quirk, A. Kendon, D. McNeill та багатьох інших. Паравербальна комунікація досліджувалася з точки зору її семантики, етнокультурної, етикетно-комунікативної, соціопсихологічної специфіки. Існують численні дослідження естетичної функції зображеної паравербальної комунікації: див. роботи останнього десятиліття Л.Г. Вікулової, Є.А. Калугіної, F. Poyatos та ін.

Наше дослідження звертається до маловивченої до цього часу семіотичної проблеми співвідношення вербального та паравербального кодів людського спілкування. Оперативною одиницею паравербального, а саме кінетичного коду виступає кінема, тобто знаковий рух тіла людини, який може бути описаний та означений засобами природної, у нашому випадку англійської мови. Слово або словосполучення, яке називає кінему, передає інформацію про її пластичну форму та смисловий зміст, називаємо вербалізованою кінемою (ВК).

Вивчення та опис одиниць кінетичного коду в їх вербально означеній формі проводиться з метою виявлення польової структури, яку утворюють ВК англійської мови та мовлення. Як відомо, теоретичне осмислення принципів організації окремих слів в семантичні поля бере свій початок від публікації Г. Іпсена та Й. Тріра, згодом цю проблему широко та всебічно досліджували Г.С. Щур, З.Д. Попова та І.А. Стернін, Ю.Н. Караулов та Н.І. Молчанов, І.М. Кобозєва, В.А. Бондарко та багато інших. Польовий підхід до вивчення вербалізованих кінем як лексичних одиниць мови робить можливим проникнення в глибину семантичних взаємозв’язків лексем, з’ясування ієрархічних взаємозалежностей концептів, що вони виражають. Польове дослідження вербалізованих кінем як мовленнєвих одиниць робить можливим встановлення закономірностей їх використання в процесі вербального спілкування, яке, в свою чергу, зображає паравербальне спілкування. Ядерно-периферійне ранжування мовленнєвих ВК відображає ступінь комунікативного попиту як самих кінем, так і їх вербалізованих номінацій.

Актуальність дисертаційної роботи полягає в подальшому поглибленні питань семіозису, теорії комунікації, а також проблем співвідношення вербального та паравербального кодів в парадигматичному та синтагматичному аспектах. Виконане дослідження доповнює вчення про польову організацію лексичних одиниць в мові та мовленні, а також розширює погляди на лексичну семантику сучасної англійської мови.

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертаційна робота виконана самостійно в рамках міжкафедральної наукової теми „Варіативність англійської мови та мовлення в когнітологічних аспектах” (номер державної реєстрації 02071091), яка розробляється на факультеті романо-германської філології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Тема дисертації затверджена Вченою радою факультету РГФ ОНУ ____.

Основна мета дисертації – комплексне дослідження лексико-семантичного поля „жестикуляція” в англійській мові та мовленні з позицій вербального семіозису. Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні завдання:

обґрунтувати трактовку кінеми як білатеральної знакової одиниці жестового спілкування людей, яка, стаючи референтом вербалізованої номінації тлумачиться нами як протознак;

визначити співвідношення знаку (вербалізованої кінеми) та протознаку (кінеми) в мові як в системі та в мовленнєвій діяльності;

виділити та охарактеризувати облігаторні сигнифікативні вузли в означуваному вербалізованої кінеми;

описати мовне поле „жестикуляція” як ядерно-периферійно структуровану множинність ВК, організованих за гіперо-гіпонімічним принципом експлікації їх семантичних компонентів;

описати мовленнєве поле „жестикуляція”, що об’єднує вербальні номінації знакових жестів в зображуваній комунікації, виділити його ядерно-периферійну структурованість згідно принципу комунікативної активності/попиту номінованих жестів;

позначити зовнішні межі ЛСП „жестикуляція” в мові та мовленні, ґрунтуючись на факторі узуальності-оказіональності ВК та на ступені експлікованості облігаторних сигніфікативних вузлів.

Об’єктом дослідження є процес вторинного семіозису, що має місце при вербальному означенні паравербального протознаку.

Предметом дослідження є вербальні номінації знакових рухів тіла, що входять до вокабуляру англомовних словників та текстів.

Матеріал дослідження складається з корпусу мовних вербалізованих кінем (ВК), отриманих шляхом суцільної вибірки із 5 словників, та корпусу мовленнєвих ВК, виділених також методом суцільної вибірки із 50 художніх текстів сумарним обсягом понад 17 тисяч сторінок. До мовного ЛСП „жестикуляція” входять 235 ВК, мовленнєве поле охоплює понад 8 тисяч текстових вживань ВК.

Мета, завдання та об’єкт дослідження визначили вибір методів аналізу, які включають комбіноване використання ономасіологічного та семасіологічного підходів до кінеми та вербалізованої кінеми як знакових одиниць. Методи лексикографічного опису та компонентного аналізу дозволили структурувати сигніфікат вербалізованої кінеми, а також вибудувати гіперо-гіпонімічну вісь співвідношення різних вербалізованих кінем, контекстуально-інтерпретаційний та стилістичний аналіз дозволив інтерпретувати матеріал мовленнєвих вживань ВК. За допомогою методу лінгвістичного моделювання була розроблена схема співвідношення вербального знаку та кінетичного протознаку в мові та мовленні, запропонована модель лексико-семантичного поля „жестикуляція”, що складається з ядра, медіальної зони та периферії. Використання кількісних методів забезпечило об’єктивність та верифікованість пропонованої концепції.

Наукова новизна виконаної дисертації полягає в наступному:

вперше детально проаналізована знакова сутність кінеми як єдності форми та змісту;

вперше процес вербалізації кінем розглянуто й описано з позицій вторинного семіозису;

вперше диференційовані три обов’язкові сигніфікативні вузли, що входять в означуване ВК: „що рухається”, „як рухається” та „для чого рухається”;

вперше з максимально можливою повнотою описано мовне поле „жестикуляція”, в якому виділено ядро (широкозначні ВК, які рамочно, генералізовано позначають кожен з трьох вузлів сигніфакту), медіальна зона (ВК із специфікованими, гіпонімічно звуженими вузлами) та периферія (ВК, що втратили який-небудь з облігаторних компонентів значення);

вперше систематизовано велику кількість мовленнєвих ВК, які за ознакою активності використання організовані в поле з ядром (кластери мовленнєвих ВК, що називають кінеми, які мають 100% регулярність та найвищу частотність вживання), медіальною зоною (кластери МВК з активністю від 75% та вище) та периферією (МВК, що розрізняються за своєю формою та семантикою, але не утворюють кластери з єдиною кінемою-референтом);

вперше обґрунтовано висновок про принципову відкритість зовнішньої межі ЛСП „жестикуляція” за рахунок потенційного входження в нього індивідуально-авторських номінацій, а також намічені поля „фізична активність”, „емоції”, „етикет”, „тілесний контакт”, „рух”, що межують з досліджуваним полем „жестикуляція”.

Теоретичне значення виконаного дослідження полягає в його семіотичній спрямованості, в тому, що жест як референт вербального означення перш за все розглядається як протознакова білатеральна формально-змістовна сутність. Кожна складова цього протознаку по-своєму переломлюється в процесі вторинного семіозису. Дисертація пропонує поглиблені підходи до теоретичних проблем референції та містить цікаві спостереження в галузі парадигмальних досліджень лексики англійської мови.

Практична цінність дисертаційної роботи полягає в накопиченні та систематизації значного обсягу емпіричного матеріалу, опрацьованого у вигляді словника МВК, який згодом може бути підготовлений до окремої публікації у форматі тлумачного словника англомовних вербалізованих кінем. Запропонована в дисертації методика класифікації та дослідження лексико-семантичного поля „жестикуляція” може успішно застосовуватися в подальших польових дослідженнях англійської мови. Висновки та спостереження, сформульовані в роботі, будуть корисними у навчальних курсах культурології, лексикології, стилістики англійської мови, теорії комунікації та лінгвокраїнознавства, а також в подальших наукових розвідках магістерського та аспірантського рівня.

Апробація роботи мала місце на наукових конференціях професорсько-викладацького складу ОНУ ім. І.І. Мечникова (2001, 2002, 2003 рр.), на п’яти міжнародних конференціях (Львів, Харків, Одеса), на наукових семінарах з когнітивної лінгвістики, що проводилися в рамках міжкафедральної наукової теми на факультеті РГФ в ОНУ ім. І.І. Мечникова; результати та основні етапи розкриття теми дисертації висвітлювалися в трьох наукових публікаціях, що вийшли в науковому виданні, яке включене у відповідні переліки ВАК України.

Структура дисертації обумовлена загальною метою дослідження та поетапним вирішенням конкретних завдань, що випливають з даної мети. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, списку проаналізованих текстів та додатку, до якого включені графіки, що відображають частотні параметри мовленнєвого поля „жестикуляції”, до тексту роботи включено 4 схеми та 7 таблиць. Обсяг дисертації складає ___ сторінок комп’ютерного набору, в тому числі ____ основного тексту.

Подобные работы
Строченко Леся Василівна
Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів)
Набока Олена Миколаївна
Біблеїзми з Євангелія від Матвія у мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників та газетних текстів)
Онищук Ірина Юріївна
Емоціогенність концепту ВАМПІР в англійській мові й мовленні (на матеріалі словників та англомовних романів-трилерів)
Попик Ирина Петровна
Лексико-семантическое поле "жестикуляция" в языке и речи (на материале англоязычных словарей и текстов)
Гармаш Олена Леонідівна
Системність словотвору англійської мови та інноваційні процеси
Голуб Юлія Іванівна
Системні відношення в словниковому складі англійської мови та їх лексикографічне відображення
Гармаш Олена Леонідівна
Система словотвору англійської мови та інноваційні процеси
Семененко Галина Миколаївна
Підрядні речення обставини причини в давньоанглійській мові: структура та функціонування
Подвойська Оксана Володимирівна
Термінологія соціальної ринкової економіки в сучасній німецькій мові: номінативний та функціональний аспекти
Кійко Юрій Євгенович
Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагматичні властивості)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net