Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філологічні науки
Українська література

Диссертационная работа:

Кузьменко Оксана Володимирівна. Поетика Василя Голобородька: дисертація канд. філол. наук: 10.01.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003.

смотреть введение
Введение к работе:

Aктуальність теми дослідження зумовлена необхідністю осмислення доробку одного з найвидатніших українських поетів сучасності – Василя Голобородька, визначення його новаторства і місця у літературному процесі. Дана дисертація є спробою розкриття особливостей індивідуальної поетики В.Голобородька як системи “прийомів художнього вираження” (Р.Гром’як). Це розуміння індивідуальної поетики закладене у працях Р.Гром’яка, Г.Клочека, В.Боднар. Усі ці науковці спиралися на трактат І.Франка “Із секретів поетичної творчості”. Через певні позалітературні обставини трапилося так, що творчість В.Голобородька досі досліджена недостатньо, хоча цінні зауваження висловили у статтях 1960-х років І.Дзюба, А.Макаров, М.Ільницький. Але зайнятися власне літературознавчими студіями над доробком поета науковці одержали змогу порівняно недавно, десь від 1988 року, коли видано першу збірку В.Голобородька в Україні. З’явилися дослідження Ю.Коваліва, Т.Пастуха, Л.Дударенко, Ю.Дмитренко. Увагу цих учених переважно привертали лише локальні аспекти Голобородькової поетики: зв’язок з “Київською школою”, міфологеми, орнітоморфна символіка. Системне дослідження поетики цього митця досі ніким не здійснене.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Тему дослідження затверджено на засіданні бюро наукової ради НАН України з проблеми “Класична спадщина та сучасна художня література” 30 вересня 1999 р. (протокол № 10).

Мета роботи – різноаспектно розглянути індивідуальну поетику В.Голобородька як систему з визначенням функціональності зображально-виражальних засобів та з виявленням їх своєрідності.

Для цього слід виконати такі завдання:

- проаналізувати літературно-критичні та літературознавчі праці, в яких висвітлюється творчість В.Голобородька;

- осмислити своєрідність поезій на сюжетно-композиційному рівні;

- розглянути різновиди суб’єктних форм у поезіях;

- з’ясувати своєрідність фольклоризму;

- розкрити принципи творення концептуальних образів.

Об’єкт дослідження – твори зі збірок “Летюче віконце”, “Зелен день”, “Ікар на метеликових крилах”, “Калина об Різдві”, “Слова у вишиваних сорочках” та ін.

Предмет дослідження - індивідуальна поетика В.Голобородька.

Джерельна база: вірші, публіцистичні виступи та розвідки В. Голобородька, твори інших авторів та фольклорні, близькі до його поезій за певними формозмістовими прикметами; критичні та літературознавчі праці.

Методологічна основа дисертації. Із загальнотеоретичних джерел - праці І.Франка, передусім його трактат “Із секретів поетичної творчості”, де був розроблений оригінальний підхід до аналізу літературного твору: “функціонально-рецептивний”, за визначенням Р.Гром’яка1. Використані окремі положення з праць Ю. Лотмана, а також інших дослідників, що працювали в галузі естетики, поетики, літературної стилістики, філософії та психології: М.Бахтіна, В. Боднар, Ю.Борєва, Р. Гром’яка, В.Жирмунського, В.Іванова, Г.Клочека, Н. Костенко, М. Ласло-Куцюк, О. Лосєва, О. Потебні, В.Смілянської, Б.Успенського, В. Холшевнікова, Н. Чамати, В.Ізера, Г.Гадамера, К.-Г.Юнга.

У роботі реалізовані загальнонаукові методи: історичний, порівняльний, системний підхід. Проведений традиційний філологічний аналіз віршів з елементами рецептивної поетики, майже в усіх випадках монографічний (від першого слова до останнього).

Наукова новизна роботи. Це - перша в українському літературознавстві спроба системного дослідження творів В.Голобородька, його індивідуальної поетики, особливостей моделювання його художнього світу та концептуальних образів.

Практичне значення: матеріал дисертації може бути використаний у навчальному процесі (адже творчість В.Голобородька оглядово вивчають у середніх та вищих навчальних закладах), як частина спецкурсу з новітньої української поезії, а також як одне з допоміжних джерел для досліджень з історії або теорії літератури.

Апробація роботи. Основні положення та результати дослідження обговорювалися на таких наукових конференціях: Міжнародна наукова конференція “Творчість Василя Стуса у контексті європейської літератури ХХ століття”(м.Донецьк, Донецький державний університет, 23-24 квітня 1998 р.); Друга Всеукраїнська наукова конференція “Василь Стус у контексті європейської культури”(м.Донецьк, 20-21 вересня 2001 р.); конференція професорсько-викладацького складу Донецького державного університету за підсумками науково-викладацької і методичної роботи (м.Донецьк, квітень 1995 р.), на засіданнях кафедри української літератури і фольклористики Донецького національного університету.

Публікації: 7 розвідок загальним обсягом близько 6 друкованих аркушів у фахових виданнях, ліцензованих ВАК України.

Подобные работы
Микуш Степан Йосипович
Поетика Василя Стефаника
Темченко Лілія Василівна
Український неокласицизм 20-х рр. ХХ століття: генезис, естетика, поетика
Віват Ганна Іванівна
Поетика символічного образу в творчості Василя Стуса
Кисіль Віктор Васильович
Пародійна творчість К.С.Буревія: еволюція образу автора в пародіях Едварда Стріхи, політичний та естетичний дискурс, поетика комічного
Назаров Борис Васильович
Особливостi поетики А.Тесленка.
Назаров Борис Васильович
Особливості поетики Архипа Тесленка
Ткаченко Лариса Василівна
Виховні концепти й особливості поетики української дитячої поезії початку ХХ ст. (на матеріалі творчості Марійки Підгірянки, Олександра Олеся, Миколи Вороного)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net