Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філологічні науки
Українська мова

Диссертационная работа:

Костів Оксана Миколаївна. Динаміка і статика в діалектних просторових конструкціях (на матеріалі ІІ тому АУМ): дисертація канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Національна мова і її діалектні системи об’єктивно зазнають значного зовнішнього впливу. Він передусім пов’язаний із специфікою природного середовища, з історичним розвитком націй, з міграційними процесами, з урбанізацією та науково-технічним прогресом. Однак функціонує мова відповідно до внутрішніх законів: тенденції до економії й уніфікації виражальних засобів, прагнення до системності на всіх структурних рівнях, до розрізнення найменувань з різною внутрішньою формою та емоційно-експресивною маркованістю, які сприяють її розвитку і стимулюють проникання (сприйняття та адаптацію) нових рис унаслідок міжмовних контактів.

Діалектні системи української мови неодноразово (від праць К. Михальчука до сучасності) були об’єктом спеціального лінгвогеографічного аналізу на окремих часових зрізах. На зламі ХІХ-ХХ ст. і впродовж першої половини ХХ ст. активно використовували відомості з діалектології в процесі вивчення фонетичної та граматичної систем української мови О. Потебня, Я. Головацький, П. Житецький, О. Огоновський, А. Артимович, В. Сімович, П. Бузук, С. Смаль-Стоцький, О. Синявський, О. Курило, І. Зілинський, І. Панькевич та інші. Мовознавчі студії Ф. Жилка, О. Мельничука, Т. Назарової, Я. Закревської, А. Залеського, Й. Дзендзелівського, П. Гриценка, Л. Коць-Григорчук, І. Матвіяса, І. Сабадоша, К. Германа та ін. доповнили й розвинули теорію та практику діалектологічних і лінгвогеографічних досліджень.

Українську лінгвістичну географію як окрему мовознавчу науку, яка сформувалася в сфері діалектології, але згодом відокремилася від неї, започаткувала карта говорів К. Михальчука. Базуючись на здобутках діалектології, лінгвогеографія прагне дослідити рельєф діалектного простору з вираженими в ньому ареалами окремих діалектних рис і комплексів діалектних рис, що зреалізовані в просторі як діалектні просторові конструкції, які мають свої ядра та периферію. Лінгвістична географія дозволяє зосередити увагу не лише на виявлянні діалектних просторових конструкцій, а й на вивченні проміжних територій та інших осередків українського мовного простору, які презентують динамічність діалектного мовлення загалом.

Досягненням української лінгвогеографії стало видання тритомного Атласу української мови (АУМ), який унаочнює не лише статичні мовні факти, а й вияви динаміки в діалектному мовленні на усіх його рівнях і допомагає визначити причини їхнього виникнення чи занепаду. Після видання АУМ на перший план виступила потреба інтерпретувати його карти, зокрема виявляти і досліджувати тенденції, тобто ті факти діалектного мовлення, які під впливом зовнішніх чи внутрішніх умов змінюються.

Сучасна лінгвістична карта не лише визначає межі синхронного поширення окремих діалектних рис, а й дає змогу узагальнювати факти й виявляти рух елементів різних структурних рівнів. Загальний розвиток лінгвогеографії, а також карти і коментарі Атласу спрямовують сучасних дослідників на пошуки виявів реальних та потенційних тенденцій і явищ у діалектному мовленні.

Мета дисертаційної роботи – системний аналіз виявів динаміки та статики в діалектних просторових конструкціях різного типу.

Досягнення цієї мети передбачає такі завдання:

  1. Визначити діалектні просторові конструкції, які є реалізацією окремих діалектних рис одного структурного рівня, а також конструкції, що є комплексами діалектних рис різних рівнів у їх просторому вираженні.

  2. Дослідити з погляду реалізації динаміки та статики характерну для значної частини говірок південно-західного наріччя рису фонологічного рівня – зміну в артикуляції наголошених голосних переднього ряду, що полягає в обниженні їх вимови.

  3. Дослідити асиміляцію приголосних за дзвінкістю/глухістю на території південно-західного наріччя, визначити ядро та периферію риси.

  4. Розглянути особливості діалектного суміжжя на території зіткнення просторових конструкцій наддністрянських та подільських говірок.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках наукової теми кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка “Лексична і граматична система української мови” (реєстраційний номер 0103U005955).

Об’єкт дослідження – процеси і стани в українському діалектному мовленні на території південно-західного наріччя (охопленій другим томом АУМ).

Предметом дослідження є вияви динаміки та статики в діалектних просторових конструкціях південно-західного обширу, репрезентовані співвідношенням між ядром і периферією та представлені на картах і в коментарях Атласу української мови, регіональних атласів, а також у сучасних діалектних записах.

Методи дослідження. У роботі використано описово-аналітичний метод з елементами статистичного й порівняльного аналізу, а також метод накладання лінгвістичних ареалів, який забезпечує вивчення складу і взаємовідношень елементів діалектних просторових конструкцій, дозволяє зробити теоретичні узагальнення на основі виявлених фактів.

Джерельною базою є карти й коментарі до них ІІ тому АУМ; картотека, укладена за матеріалами карт, коментарів, легенд АУМ, а також магнітофонних записів діалектного мовлення, здійснених упродовж 1999-2003 рр. У роботі використано матеріали досліджень з діалектології та лінгвогеографії і регіональних атласів української мови.

Наукова новизна результатів дослідження. У дисертації засобами лінгвогеографії на визначеному діалектному матеріалі вперше досліджено вияви динаміки й статики в українському діалектному просторі, що дозволило описати ядра діалектних просторових конструкцій, недоступні для діалектології риси периферійних ареалів, дослідити мовні процеси на зіткненні латеральних частин периферійних ареалів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що здобуті відомості можна використовувати під час викладання курсів з лінгвогеографії та діалектології у вищих навчальних закладах, у процесі проведення спецсемінарів та спецкурсів із вивчення українського діалектного простору, а також історії української мови, фонетики та фонології.

Особистий внесок здобувача. На основі карт та коментарів ІІ тому АУМ і сучасних діалектних записів відстежено динаміку визначальних для говірок південно-західного наріччя фонетичних рис. Виявлено специфіку території зіткнення просторових конструкцій – комплексів діалектних рис різних структурних рівнів у місцях співдії латеральних частин периферійних ареалів наддністрянських та подільських говірок.

У роботі розглянуто теоретичні положення про взаємозв’язок у мові динаміки та статики, досліджено процеси та стани в українському мовному просторі в межах діалектних просторових конструкцій. Теоретичні положення випливають у праці з практичних досліджень діалектних обширів, які репрезентують обниження наголошених голосних переднього ряду та асиміляцію приголосних за дзвінкістю/глухістю.

Апробація результатів дисертації. Дисертацію обговорено на засіданні кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка.

Окремі положення дисертації апробовано на таких конференціях, наукових засіданнях і семінарах: 1. ХІ Наукова сесія НТШ. Засідання мовознавчої комісії. Діалектологічний семінар “Лінгвістична карта – лінгвістичний атлас – мовний простір” (Львів, 2000 р.). 2. Міжнародна конференція на честь 80-річчя Йосипа Дзендзелівського (Ужгород, 17-19 лютого 2001 р.). 3. Всеукраїнська наукова конференція “Лукія Гумецька. Незабутні імена української науки” (Львів, 2001 р.). 4. Міжнародна наукова конференція “Теоретичні й методологічні засади сучасної діалектології” (Житомир, 2002 р.). 5. Науковий семінар “Актуальні проблеми української діалектології. З історії діалектології: школи, постаті, проблеми” (Львів, 2003 р.). 6. Щорічні звітні конференції кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 1999 р., 2000 р., 2002 р., 2003 р.).

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено в шести статтях.

Подобные работы
Ткаченко Анатолій Олександрович
Індивідуальний стиль: феноменологія/ типологія; динаміка/ статика (На матеріалі творчості українських поетів 60-90-х років XX ст.)
Грабовецька Ольга Сергіївна
Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов)
Ге Яньлей
Атрибутивна конструкція з семантичним зсувом (на матеріалі поетичної творчості О.С.Пушкіна)
Антонюк Ольга Миколаївна
Функціонування вставлених конструкцій у складі багатокомпонентних складних речень (на матеріалі прози І.С. Тургенєва)
Філоненко Наталія Георгіївна
Дієслівні конструкції у французькій художній прозі екзистенціалізму: структурний, семантичний та функціональний аспекти (на матеріалі творів А.Камю "La Peste" і "La Chute")
Берешко Ігор Миколайович
Метод рекурентних співвідношень у статиці та динаміці комбінованих циліндричних оболонок.
Дерев'янченко Олена Олександрівна
Неофольклоризм у музичному мистецтві: статика та динаміка розвитку в першій половині ХХ століття
Качмар Олег Олексійович
Статика та моторика у хворих дитячим церебральним паралічем та їх динаміка в результаті лікування
Довбиш Андрій Володимирович
Обгрунтування умов застосування гіпсокартонних плит як вогнезахисних оздоблювальних матеріалів будівельних конструкцій
Шаломов Володимир Анатолійович
Підвищення безпеки будівельних об’єктів за рахунок забезпечення нормального функціонування будівельних матеріалів і конструкцій в екстремальних умовах

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net