Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філологічні науки
Фольклористика

Диссертационная работа:

Жмундуляк Дмитро Дмитрович. Народна пісенність Покуття: особливості сучасного функціонування: Дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. - К., 2002. - 170арк. - Бібліогр.: арк. 157-170.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. В сучасному науковому процесі в контексті загальнолюдських цінностей особливого значення набуває дослідження феномена людини як фундаментальної соціоприродної цілісності. Це потребує знань усього комплексу соціопсихологічних явищ, характерних для нашої епохи, у тому числі і виявлених у народній творчості. Саме в ній можна побачити визначальні риси національної ментальності й етнічної самосвідомості. Фольклор грунтується на постійному успадкуванні традицій, але як динамічна система реагує на зміни в соціальному та культурному житті народу. Ось чому фіксація й дослідження сучасного зрізу народної творчості в окремо взятому регіоні дає можливість наблизитися до розуміння загальних проблем природи фольклору і його місця в житті людини на порозі ІІІ-го тисячоліття.

Крім того, на основі виявлення уснопоетичних особливостей конкретного регіону чи окремої місцевості є можливість уточнення ареалу поширення того чи іншого фольклорного явища, міри активності його функціонування і таким чином сприяти нагромадженню даних для картографування фольклорних жанрів, циклів чи й окремих творів, що є актуальною справою не тільки для української фольклористики, а й для загальнослов’янської чи навіть європейської народної культури.

Актуальність реферованого дослідження, представленого на захист як кандидатська дисертація, виявляється також у тому, що аналізований у ній матеріал дасть змогу краще побачити діалектику регіонального й загальнонаціонального в народнопоетичній традиції, повніше і конкретніше показати цілісність народної культури українців на всьому просторі їхньої етнічної території.

Об’єктом аналізу в дисертації є календарний та родинний обрядовий пісенний фольклор, а також позаобрядові ліро-епічні твори; серед них співанки-хроніки про Олексу Довбуша, які найширше побутують в обстежуваних селах ( Великий Ключів, Малий Ключів, Мишин та Верхній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської області).

На етнографічній карті України ці села містяться на умовній межі між Гуцульщиною та Покуттям, а тому зберегли особливий колорит звичаїв, обрядів, пісень та музики названих регіонів, переважно Гуцульщини.

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що в ній вперше вводиться у науковий обіг пісенний фольклор цього краю. Календарно- обрядовий та родинно-обрядовий пісенний фольклор розглядається в окремих блоках, причому весільний обряд подається у комплексі вербального, акціонального та предметного ряду, до якого включено тематично прилеглі позаобрядові пісні, які виконуються на весіллі; звернуто особливу увагу на тональність та тематичні акценти ліро-епічної пісенності. Вперше такий матеріал розглядається в контексті традицій двовір’я, звернуто увагу на космічний аспект образу світу та взаємин людини і природи, наголошується на тому, що моменти християнизації та біблійні впливи не мали, як це трактувалося в радянській фольклористиці, негативного значення у фольклорному процесі.

Особистий внесок здобувача реалізується в опублікованих ним записах пісенних зразків, що склали збірник “Пісне моя, доле моя”, /Коломия 1995/, а головне в тому, що зібраний автором матеріал був систематизований, отримав теоретичне узагальнення, був усебічно проаналізований.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Роботу виконано в річищі колективної теми відділу фольклористики ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України “Українська фольклористика ХІХ-ХХ ст.”

Мета дисертації та її завдання

  1. Систематизувати зібраний матеріал, застосовуючи полікритеріальний підхід, при якому визначальними вважати функціональний та жанровий принципи, а також активність побутування.

  2. Розглянути загальнотеоретичні й методологічні засади при аналізі обрядових циклів та позаобрядової ліро-епічної творчості.

  3. Простежити динаміку сучасного фольклорного процесу, з’ясувавши, які жанри і цикли перейшли в пасивний репертуар.

  4. Показати структурні та змістовні зміни в пісенному обрядовому фольклорі.

  5. Описати місцевий варіант весільного обряду як художньо-функціональної системи, обґрунтувавши правомірність включення позаобрядової лірики, тексти якої тематично перегукуються з обрядовими піснями та певними епізодами весільного обряду.

  6. Звернути увагу на особливості мовної реалізації зафіксованого дисертантом матеріалу, на образну систему “людина – природа”; на співвідношення лірики й епосу в позаобрядовому пісенному фольклорі.

Методологічною основою дисертації стали теоретичні студії фольклористики ХІХ-ХХ століть, особливо ті, в яких розроблялися питання, дотичні до даного дослідження, а це праці М.Костомарова, М.Сумцова, Хв.Вовка, М.Драгоманова, І.Франка, В.Гнатюка, Ф.Колесси. Автор орієнтується на висновки праць К.Чистова, Б.Кирдана, Н.Савушкіної, О.Дея, С.Грици, Н.Шумади, Ф.Кирчіва, В.Сокола, Г.Дем’яна. Оптимальним у цьому випадку стало звернення до монографічних досліджень, суть яких у ряді своїх праць узагальнив С.Мишанич.

Практична цінність результатів дослідження. Матеріали дисертації, як і опубліковані в збірнику тексти можуть прислужитися для вивчення народної культури краю, світогляду його мешканців, для подальших узагальнень при розв’язанні теоретичних проблем народознавства. Вони можуть бути використані в розробці курсів фольклористики у філологічних вузах, при підготовці спецкурсів з Карпатознавства, при написанні навчальних посібників з фольклору. Таким чином робиться певний внесок у недосліджену ділянку української фольклористики.

Апробація роботи. Дисертація була обговорена і рекомендована до захисту на засіданні відділу фольклористики ІМФЕ НАНУ. Окремі її розділи стали основою для доповідей і повідомлень на наукових конференціях. Ілюстративний матеріал – тексти були зібрані і укладені дисертантом у названому вище збірнику, супроводженому передмовою. Публікація збірника відбулася в Коломиї в 1995 р. і одержала ряд схвальних відгуків у пресі.

На захист виносяться положення:

  1. Сучасний зріз фольклору в обстежуваних селах є актуалізованим елементом духовної культури минулого з корективами, внесеними впливами теперішніх культурно-побутових обставин.

  2. Жанрова структура розглядуваного пісенного фольклору має автономний характер і підлягає специфічним внутрішнім законам розвитку, одночасно взаємодіючи з загальнофольклорною національною системою.

  3. В обрядових текстах спостерігаються деякі зміни внаслідок забування окремих акціональних епізодів та вербальних текстів.

Подобные работы
Лабащук Оксана Василівна
Українська примовка: особливості побутування та функціонування
Катиш Тетяна Валентинівна
Особливості функціонування термінологічної лексики в мові української фантастики
Раду Алла Іванівна
Типологія та лінгвістичні особливості функціонування ділової реклами (на матеріалі англомовної рекламної продукції)
Лазаренко Олеся Миколаївна
Особливості функціонування польської мови в Україні у ХVІІ столітті (на матеріалі творів Лазаря Барановича)
Сковронська Ірина Юріївна
Особливості функціонування сталих словосполук фразеологічного характеру у пресі української діаспори США і Канади (1991-2000 рр.)
Голик Сніжана Василівна
Особливості функціонування префіксальної номінації у сучасній англійській мові
Курченко Олена Олександрівна
Особливості функціонування дієслів від латинських esse та stare у конструкціях з прикметниками у сучасних іспанській та італійській мовах
Гремалюк Тетяна Василівна
Фонетико-морфологічна структура кінця слова й особливості її функціонування в німецькій мові (діахронічне дослідження)
Голод Оксана Євгенівна
Особливості семантики та функціонування пейоративної лексики в сучасній німецькій мові
Семашко Тетяна Федорівна
Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net