Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філологічні науки
Українська мова

Диссертационная работа:

Белей Олег Омелянович. Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств Закарпатської області України): Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ужгородський держ. ун-т. - Ужгород, 2000. - 209 арк. - Бібліогр.: арк. 171-191.

смотреть содержание
смотреть введение
Содержание к работе:

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4

ВСТУП 5

I. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМОНІМІКИ

1.1. Термін та поняття фірмонім у термінологічно поняттєвій системі української ергоніміки

1.2. Статус української фірмонімії в національній онімічній системі

1.3. Варіанти власних назв підприємств Закарпаття та їх типи

1.4. Джерельна база сучасної фірмонімії Закарпаття

1.5. Онімізація й трансонімізація як основні способи творення сучасних фірмонімів Закарпаття

1.6. Індивідуальне та соціальне в сучасній фірмонімії Закарпаття

II. КРИТЕРІЇ І ПРИНЦИПИ НОМІНАЦІЇ У СФЕРІ ФІРМОНІМІЇ ЗАКАРПАТТЯ

2.1. Одноознакові фірмоніми 89

2.1.1. Фірмоніми, мотивовані сферою діяльності підприємства

2.1.2. Фірмоніми, мотивовані організаційною структурою та правовою формою підприємства

2.1.3. Фірмоніми, мотивовані просторовими відношеннями

2.1.4. Фірмоніми, мотивовані ознакою належності підприємства

2.1.5. Реклама як мотиваційна ознака власних назв фірм Закарпаття

2.1.6. Фірмоніми з асоціативною мотивацією 108

2.1.7. Ідеологічно мотивовані фірмоніми 111

2.1.8. Фірмоніми, мотивовані оказіональними ознаками та власні назви підприємств з неясною мотивацією

2.2. Двоознакові фірмоніми Закарпаття 116

2.3. Багатоознакові фірмоніми Закарпаття 125

III. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ МОВИ У СУЧАСНІЙ ФІРМОНІМІЇ ЗАКАРПАТТЯ

3.1. Мовне законодавство та правові норми у призмі сучасної фірмонімії Закарпаття

3.2. Мовна естетика сучасної фірмонімії Закарпаття

3.3. Про шляхи підвищення культури українських фірмонімів

ВИСНОВКИ 163

ЛІТЕРАТУРА 171

ПОКАЖЧИК СУЧАСНОЇ ФІРМОНІМІЇ ЗАКАРПАТТЯ 192 

Введение к работе:

Актуальність дослідження. Економічна трансформація українського суспільства кінця 80 — початку 90-х років XX ст. спричинилася до різкого збільшення та відчутного структурного урізноманітнення репертуару українських власних назв підприємств. Так, лише в Закарпатській області України протягом 1994-1995 pp. кількість комерційно-виробничих підприємств, а отже і їх власних назв подвоїлася. Власні назви підприємств, або фірмоніми, стали нині досить помітним, навіть невід ємним елементом сучасного українського літературного мовлення: висока частотність їх вживання притаманна як офіційно-діловому, публіцистичному, так і народнорозмовному стилям.

На жаль, сучасна українська фірмонімія, як, зрештою, й інші класи ергонімного сектора українського онімного простору й досі перебувають поза увагою вітчизняних ономастів. Щоправда, ще в 1937 р. Є.Грицак у ґрунтовній статті "Скорочення й скорочені слова в українській мові" [53], вміщеній у збірнику, присвяченому І.Огієнкові, піддає глибокому словотворчому та функціонально-стилістичному аналізові фірмоніми-абревіатури. У повоєнний час українські фірмоніми спеціально не досліджуються. Окремі згадки про них подаються або у контексті проблем словотвору [160], або при з ясуванні диференційних ознак власних та загальних назв [84]. Тільки на початку 90-х років українська ономастика "відреагувала" на раптові кількісні та якісні зміни в сфері української ергонімії, зумовлені так званими перебудовчими процесами в СРСР, дослідженнями А.В.Безпалової [11], З.І.Бузинової [27], Т.А.Хейлика [205], Е.Г.Микіної [104], що були опубліковані у збірнику матеріалів VI Всеукраїнської ономастичної конференції. Загострення інтересу до української ергонімії виявилось, однак, тимчасовим, бо вже серед матеріалів VII Всеукраїнської ономастичної конференції опубліковано всього одні тези доповіді, присвячені сучасній українській фірмонімії [15].

Активніше та системніпіе опрацьовується сучасна слов янська ергонімія на матеріалі польської, чеської, російської, словацької та деяких інших мов. Так, досягненням сучасної слов янської ергоніміки можна вважати капітальну монографію польського ономаста А.Левандовського "Wspot czesne polskie nazwy firmowe" [235], де автор на багатющому фактичному матеріалі докладно розглядає сучасні польські словесні товарні знаки та власні назви підприємств. А.Левандовськии з ясовує, зокрема, особливості системних зв язків між окремими ергонімними класами, окреслює основні критерії та принципи номінації у сфері сучасної польської ергонімії і т. ін. Чеські словесні товарні знаки та власні назви підприємств є об єктом дослідження Л.Куби у статті "Automobil a chrematonomasticky pruskum" [234]. Словацький лексиколог Й.Горецький в статті "Logonomastika ako onomasticka disciplina" [229] апробує термін логономастика на позначення розділу ономастики, що вивчає власні назви підприємств. Крім того, він розглядає тут цілу низку інших питань, пов язаних зі словацькою ергонімікою. У працях М.Імріхової "Nove nazvy obchodov v Presove" (1994) [230] та П.Одалоша "К problematike nazvov firiem" (1996) [242] зосереджено основну увагу на з ясуванні мотивів номінації фірм як і на механізмах їх реалізації (назвотвору), а також запропо новано критерії систематизації (класифікації) фірмонімів. Зазначимо, що згадані дослідники часто-густо сплутують принципи номінації та словотворчі засоби фірмонімії, а це зумовлює деяку суперечливість їх висновків. У опрацюванні згадуваного класу онімної лексики певні здобутки має і російська ономастика. А.Щетінін [215] та А.Суперанська [173] наголошували на своєрідності ергонімів (в тому числі і фірмонімів) та важливості їх дослідження, як одиниць окремого класу онімів. Загалом успішну спробу опрацювати ер-гонімічну термінологію зробила Н.Подольська в "Словаре русской ономастической терминологии" [128]. У колективній монографії "Теория и методика ономастических исследований" (1996 р.) [186] було визнано необхідність і актуальність дослідження даного різновиду онімів.

Хоча фірмонімікон поляків, росіян, чехів, словаків зібраний, систематизований та вивчений набагато глибше, ніж український, все ж автори авторитетної монографії "Теория и методика ономастических исследований" небезпідставно "засуджують недооцінку вивчення власних назв фірм", що, на їх думку, гальмує загальний розвиток ономастики як науки [186, 31].

Від себе додамо: стан вивчення сучасної української фірмонімії різко дисонує з якісним розмаїттям та кількісним багатством об єкта дослідження, його місцем та роллю в лексичній системі сучасної української літературної мови. У сучасній українській мові вже склалася багата і розгалужена система фірмонімів, їх кількість постійно зростає, що зумовлено якісно новою економічною ситуацією в Україні. Відчувається нагальна потреба збору, систематизації численних сучасних українських фірмонімів, різнобічного вивчення їх структурних та функціонально-стилістичних особливостей, виявлення загального та індивідуального в принципах номінації підприємств.

Розв язання цих та інших проблем набуває особливого значення не лише в контексті подальшої розробки теорії власної назви, а й для ефективної правописної нормалізації сучасних фірмонімів та впорядкування їх вживання відповідно до чинного українського законодавства у сфері мовного будівництва, гостра потреба в чому в нікого не викликає найменших сумнівів. Тому комплексне дослідження сучасної української фірмонімії, на наше переконання, належить до числа актуальних завдань української мовознавчої науки.

Метою дисертації є вивчення кількісного складу та якісних особливостей сучасної фірмонімії Закарпатської області України.

Реалізація поставленої мети передбачає розв язання таких завдань:

1. Уніфікувати терміно-поняттєвий апарат української фірмоніміки.

2. Окреслити джерельну базу сучасної фірмонімії Закарпаття.

3. Виявити специфічні ознаки фірмонімів та визначити їх статус в національній онімній системі.

4. Проаналізувати основні принципи номінації у сфері сучасної фірмонімії Закарпаття.

5. Розробити конкретні пропозиції, спрямовані на підвищення рівня культури сучасного українського фірмоніма.

Об єктом нашого дослідження стали власні назви комерційно-виробничих підприємств Закарпатської області України, які функціонували протягом 1990-1998 pp.

Вибір часово-просторових рамок нашого дослідження зумовлений специфікою самого об єкта студій. 90-ті роки XX ст. стали періодом своєрідного "фірмонімного вибуху", спричиненого українськими реформами як у сфері політичній, так і економічній, який призвів до раптового збільшення репертуару українських фірмонімів та спричинив їх докорінну якісну трансформацію. Обмеження ареалу дослідження лише межами Закарпатської області України пояснюється не лише специфікою наукової роботи, що проводиться кафедрою української мови УжДУ, а й рядом інших чинників, які дають підстави вважати сучасну закарпатську фірмонімію досить репрезентативним різновидом загальноукраїнського фірмоні-мікону.

Так, незважаючи на своє найзахідніше розташування, Закарпатська область характеризується поміркованою заполіти-зованістю, що дозволяє адекватніше оцінити характер впливу екстралінгвальних чинників на сучасний фірмонімікон. У структурі населення Закарпаття явно переважають українці (78 %), однак помітними в культурно-економічному житті краю є й національні меншини (угорська, румунська, російська, словацька), що в комплексі із фактом сусідства Закарпаття з Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею дозволяє глибше зрозуміти процеси міжмовної інтерференції у сфері фірмонімії. За рівнем економічних реформ у сфері так званого малого та середнього бізнесу Закарпатська область вважається фахівцями-економістами однією з кращих в Україні, що забезпечує кількісне та якісне багатство досліджуваних одиниць.

Дослідження виконано на базі картотеки, що нараховує 7135 фіксацій фірмонімів.

Зв язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації безпосередньо пов язана з дослідженнями, що проводяться на кафедрі української мови Ужгородського державного університету у рамках комплексної наукової теми "Історія української літературної мови та мовознавства на Закарпатті в загальноукраїнському контексті".

Джерелами для написання дисертації послужили "Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України" Закарпатського обласного управління статистики, телефонні довідники м. Ужгорода та Закарпатської області, закарпатська та всеукраїнська періодика 1990-1998 pp. Частково фактичний матеріал збирався шляхом опитування підприємців Закарпатської області та обстеженням ділової документації, рекламної продукції комерційно-виробничих підприємств Закарпаття.

Методика дослідження. Розгляд матеріалу здійснюється з позиції системного підходу. Основним методом дослідження є описовий, бо тільки шляхом цілісного опису сучасного фірмонімікону Закарпаття можна виявити його структуру, з ясувати, як функціонує підсистема взагалі. Окрім описового методу, ми вдавалися до використання прийомів статистичного та зіставного методів.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній уперше в українському мовознавстві комплексно досліджується українська фірмонімія одного з українських ре гіонів, визначається її статус в національній онімній системі та окреслюється джерельна база. На підставі вивчення сучасних процесів у сфері української фірмонімії сформульовано конкретні рекомендації, спрямовані на правописну нормалізацію та підвищення рівня культури мови сучасного українського фірмоніма.

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що в ній доведено існування самобутньої онімної підсистеми — фірмонімів,які виконують функцію стрижневого класу сучасної української ергонімії. Це дозволить глибше зрозуміти структуру сучасного українського онімного простору та характер системних зв язків між окремими його сегментами.

Практичне значення дослідження. Результати дисертаційної праці можуть бути використані:

1) при створенні синтетичних праць з української та загальної ономастики, української стилістики та посібників з культури української мови;

2) при укладанні словника української ономастичної термінології;

3) при розв язанні окремих питань правопису української власної назви та законодавчого врегулювання мовного режиму в Україні;

4) для практичних рекомендацій працівникам державних органів статистики;

5) у вузівській практиці при читанні спецкурсів та спецсемінарів.

На захист виносяться такі положення.

1. Українська фірмонімія - це специфічна, автономна онімна підсистема, якій притаманні окремий об єкт номінації, вторинність, суб єктивність та функціональна своєрідність.

2. Специфічна природа сучасної української фірмонімії проявляється як у мотивах та критеріях номінації, так і в мовних засобах їх реалізації.

3. За якісним та кількісним складом сучасна фірмонімія Закарпаття більше тяжіє до фірмонімії центральних областей України, ніж до суміжних областей (Львівська, Івано-Франківська).

4. Регіональні особливості української фірмонімії Закарпаття мають маргінальний характер, зумовлений, як правило, чинниками екстралінгвальної генези.

5. Сучасні фірмоніми Закарпаття - невід ємна та органічна складова частина загальноукраїнської онімної системи, а тому їх правописний та мовний режим повинен врегульовуватися лише "Українським правописом" та чинним законодавством України.

Апробація дисертації. Результати дослідження обговорені на засіданні кафедри української мови Ужгородського державного університету (1999 р.) та оприлюднені на всеукраїнських конференціях (Дніпропетровськ 1997, Київ 1998, Тернопіль 1999, Ужгород 1998, 1999).

Структура дисертації. Дисертація складається зі "Вступу", трьох розділів: "Теоретичні проблеми сучасної української фірмоніміки", "Критерії і принципи номінації у сфері фірмонімії Закарпаття", "Проблеми культури мови у сфері сучасної фірмонімії Закарпаття", "Висновків", "Покажчика сучасної фірмонімії Закарпаття", а також "Списку скорочень" та "Літератури" (240 позицій).

Подобные работы
Брайченко Світлана Леонідівна
Антропонімічні уподобання мешканців Одеської області України: лінгвістичний аналіз
Громко Тетяна Василівна
Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини)
Глущик Сергій Васильович
Українська антропонімія у Генеральному описі Лівобережної України 1765- 1769 рр.: словотворна і морфологічна структура (на матеріалі Київської сотні Київського полку)
Бабій Ірина Михайлівна
Семантика, структура та стилістичні функції назв кольорів у сучасній українській мові (на матеріалі малої прози В.Стефаника, М.Коцюбинського, М.Хвильового)
Гриценко Тетяна Борисівна
Власні назви як засіб стилетворення в українській історичній прозі другої половини ХХ ст. (на матеріалі романів про Б.Хмельницького)
Миронова Валентина Миколаївна
Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських судових актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адміністративних округ Галицької Русі)
Порфімович Ольга Леонідівна
Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матеріалами української преси періоду незалежності)
Завражина Ганна Вікторівна
Мовленнєва агресія та засоби її вираження в масмедійному політичному дискурсі України (на матеріалі російськомовної газетної комунікації)
Лазаренко Олеся Миколаївна
Особливості функціонування польської мови в Україні у ХVІІ столітті (на матеріалі творів Лазаря Барановича)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net